Anda di halaman 1dari 1

Kebaikan Menyertai Lawatan Sambil Belajar

Isi - isi di bawah boleh digunakan dalam karangan. Huraikan setiap isi dengan
jelas, perkukuhkan dengan contoh - contoh yang sesuai. Kemudian, buat
kesimpulan kecil untuk setiap isi di akhir perenggan.
Dapat menambahkan pengetahuan
Berpeluang belajar perkara yang baru di luar bilik darjah - proses pembelajaran
lebih menarik
Contoh: Lawatan sambil belajar ke kilang - kilang - memberi pendedahan kepada
murid/pelajar tentang bagaimana sesuatu barang itu dihasilkan melihat secara
dekat! "emahami lebih lanjut teori-teori sains di #etrosains.
Dapat melawat tempat-tempat menarik
Banyak destinasi lawatan menarik yang sesuai dikunjungi. #antai-pantai, kawasan
tanah tinggi, pulau-pulau.
Contoh$ #antai #ort %ickson, #antai &ahaya Bulan, 'anah 'inggi &ameron, Bukit
(raser, #ulau Langkawi.
Dapat mengetahui latar belakang dan sejarah sesuatu tempat.
Lawatan sambil belajar ke tempat-tempat yang menarik terutamanya lokasi yang
bersejarah! membantu murid/pelajar untuk menghayati dan memahami latar
belakang dan sejarah sesuatu tempat itu dengan lebih mendalam.
Contoh: 'ugu )egara di Kuala Lumpur, "akam "ahsuri di #ulau Langkawi dan
#erigi Hang 'uah di "elaka.
Dapat mendekatkan diri dengan alam sekitar.
"elalui lawatan sambil belajar- berpeluang mendekatkan diri dengan alam sekitar
- "engenal *lora dan *auna.
Contoh: 'aman Burung, 'aman +ama-rama, 'aman #ertanian Bukit &ahaya ,eri
-lam
Dapat mengeratkan silaturrahim
"engeratkan hubungan sesama rakan sekelas dan guru - kebiasaannya masa cuti
dihabiskan bersama ahli keluarga - melalui rombongan lawatan, murid/pelajar
dapat peluang bermesra dan lebih mengenali antara satu sama lain.
Dapat menghilangkan tekanan dan memberi ketenangan minda
"urid/pelajar boleh berhibur dan bergembira - menghilangkan tekanan -
merehatkan minda
Contoh: Lawatan sambil belajar ke 'aman 'ema, -.uaria, #etrosains, berehat di
pulau atau pantai memberi ketenangan pada diri.