Anda di halaman 1dari 10

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU

KERTAS KERJA
PROGRAM LAWATAN KEMBARA TEKNOLOGI &
AMALI FOTOGRAFI/VIDEO
KE SABAH
TARIKH :
26 - 29 SEPTEMBER 2013
TEMPAT :
KOTA KINABALU SABAH
ANJURAN
PISMP PENDIDIKAN SENI VISUAL
AMBILAN JANUARI 2012
DENGAN KERJASAMA
JABATAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
IPG KAMPUS KOTA BHARU
1!0 TAJUK
Lawatan Kembara Teknolo! " Amal! #otora$!%&!'eo Ke Saba(
2!0 PENGENALAN
Ba! men)a(*t +er*an kera,aan- .ela,ar PISMP Pen'!'!kan Sen! &!+*al
/PS&0 Seme+ter 1 amb!lan Jan*ar! 2342 tela( meran5an .elbaa! kae'a(
ba! memen*(! .ro $orma k*r+*+ Teknolo! Dalam Pena,aran 'an
Pembela,aran /EDU643708 Sala( +at* kae'a( *nt*k memanta.kan +erta
men*k*(kan la! .ema(aman .ela,ar menena! k*r!k*l*m k*r+*+ ter+eb*t
a'ala( melal*! .roram Lawatan Kembara Teknolo! " Amal!
#otora$!%&!'eo ke Saba(8 K*r!k*l*m k*r+*+ !n! member! .en'e'a(an 'an
.eneta(*an )an k(*+*+ ke.a'a *r* .elat!( *nt*k mena.l!ka+!kan
kema(!ran tekn!kal 'enan men*nakan alat9alat teknolo! +e.ert! kamera
'an :!'eo kamera 'alam .ro+e+ .ena,aran 'an .embela,aran8
Sema+a lawatan '!,alankan- .ara .ela,ar ber.el*an melawat
tem.at9tem.at .elan5onan )an menar!k '! Saba( +amb!l menamb!l
ark!b !n'a( ambar9ambar tem.at ter+eb*t 'an merakamkan :!'eo8
Proram +e*m.ama !n! amatla( ber*na ke.a'a .ara .ela,ar PISMP
Pen'!'!kan PS& +ebaa! .er+e'!aan *nt*k men(a'a.! 5abaran 'alam
.ro$e+!on ke*r*an !n! .a'a ma+a (a'a.an8 D! +am.!n !t*- .ara .ela,ar
'an .en+)ara( ,*a 'a.at menenal! +erta mem.ela,ar! +o+!al- keb*'a)aan
'an +e,ara( Saba(8 Mala(- .ara .ela,ar 'an ,*a .en+)ara( ber.el*an
*nt*k meneta(*! 'enan leb!( lan,*t la! menena! a+a+ $otora$! 'an
.enerb!tan :!'eo )an t*r*t 'a.at membant* mena!kkan m*t* .ena,aran
'an .embela,aran 'enan a.l!ka+! me'!a teknolo! .a'a ma+a )an akan
'atan8
3!0 RASIONAL
Proram !n! bert*,*an *nt*k menamba(kan makl*mat 'an .eneta(*an '!
+am.!n memen*(! .ro $orma k*r+*+ Teknolo! Dalam Pena,aran 'an
Pembela,aran /EDU64370 +eme+ter 1 )an memerl*kan .elak+anaan
akt!:!t! amal! 'alam a+a+ $otora$! 'an .enerb!tan :!'eo .en'!'!kan8 Akt!:!t!
l*ar b!l!k 'ar,a( !n! mer*.akan +at* tera+ 'alam .ena,aran 'an
.embela,aran k*r+*+ ter+eb*t8 Melal*! .roram !n!- !a akan 'a.at member!
.el*an ke.a'a *r* .elat!( aar leb!( mema(am! tentan a+a+ $otora$!-
tekn!k .enambaran- .enerb!tan :!'eo .en'!'!kan 'an 5ara95ara
mena.l!ka+!kan kema(!ran !n! 'alam .ena,aran 'an .embela,aran .a'a
ma+a akan 'atan8
"!0 PENGANJUR
G*r* Pelat!( PISMP Pen'!'!kan Sen! &!+*al Amb!lan JANUARI 2342
'enan ker,a+ama Jabatan Teknolo! Pen'!'!kan IPG Kam.*+ Kota B(ar*-
Kelantan
#!0 OBJEKTIF
Proram Lawatan Kembara Teknolo! 'an Amal! #otora$!%&!'eo ke Saba(
!n! '!a'akan a'ala( *nt*k men5a.a! bebera.a ob,ekt!$- !a!t* :
784 Mela(!rkan *r* )an berk*al!t! 'an ber.eneta(*an k(*+*+ ke.a'a
.en*naan alat9alat teknolo! +e!r!n 'enan era +a!n+ 'an
teknolo! )an k!an ma,*
782 Mel*a+kan 5ara .embela,aran 'enan bela,ar '! l*ar kela+ +ela!n
menamba(kan !lm* .eneta(*an melal*! .emer(at!an 'an .rakt!kal
+erta menamba(kan m!nat *r*9*r* .elat!( menena! teknolo!
makl*mat8
786 Melat!( *r* .elat!( *nt*k men(a+!lkan .elbaa! me'!a .ena,aran
)an +e+*a! 'enan !+! .ela,aran8
781 Mena.l!ka+!kan kema(!ran tekn!kal 'enan men*nakan .elbaa!
me'!a 'alam .ro+e+ .ena,aran 'an .embela,aran /P'P08
787 Men!ntera+! kema(!ran teknolo! makl*mat 'an kom*n!ka+! 'alam
P'P8
78; Men*r*+ me'!a 'an +*mber .en'!'!kan 'enan 5eka. 'an
bertan*n,awab8
78< Men!mba .enalaman bela,ar 'alam +*a+ana .embela,aran )an
berla!nan 'an member! .el*an ke.a'a .ela,ar +o+!al- keb*'a)aan
'an +e,ara( Saba( Neer! D! Bawa( Ba)*8
78= Meran5an- melak+ana- mem!m.!n .roram- beker,a+ama 'an
menamb!l .eranan akt!$ 'alam k*m.*lan8
6!0 AHLI JAWATANKUASA
PENASIHAT : T*an Ha,! Ab'*l Hal!m B!n Kont!n
: En5!k Mo(ama' S(*kr! B!n Mat >aa5ob
PENGERUSI : S!m ?(! J*n
NAIB PENGERUSI : Nor+!a( b!nt! Salen
SETIAUSAHA : Sarran)a a%. Pann!r+el:am
NAIB SETIAUSAHA : Saw @(!n T(en
BENDAHARI : L!m @(en @(!n
UNIT PROGRAM%AKTI&ITI
Noor AA!Aa( b!nt! I+ma!l
Lee B!n H*an
UNIT DOKUMENTASI
A+!(w!n!) a%. #ran5!+5o
N J!an >!
UNIT PUBLISITI
Mo(ama' AC!+( A!Aat b!n Mo('8 Na+a$r!
Go( S(* Han
@(a! D*an S(en
UNIT PERALATAN
M*(amma' #!r'a*+ b!n I+ma!l
Mo('8 Akmal b!n Mo('8 D!n
UNIT @ENDERAHATI
A+!(w!n!) a%. #ran5!+5o
@(!a Ka! L!
$!0 BUTIRAN PROGRAM
6!1 T%&'()
1 Se.tember 2346 (!na < Se.tember 2346 /@ADANGAN0
6!2 L*(%+'
K*n'a+an Dar Memor!al
K!nabal* Park
R*ma( Terbal!k- T*aran
Pa+ar Kra$tanan- Kota K!nabal*
M*A!*m Saba(
Panta! Tan,*n Ar*
,!0 PESERTA
<84 2 oran Pen+)ara( .en!r!n
a8 T*an Ha,! Ab'*l Hal!m b!n Kont!n /Pen+)ara( k*r+*+ EDU 6437
9 Jabatan Teknolo! Pen'!'!kan0
b8 En5!k Mo(ama' S(*kr! b!n Mat >aa5ob /Mentor k*m.*lan PISMP
PS& Amb8 Jan 2342 9 Jabatan Ka,!an So+!al0
<82 4; oran *r* .elat!( PISMP Pen'!'!kan Sen! &!+*al Amb!lan
Jan*ar! 2342 /R*,*k Lam.!ran A0
9!0 PENGANGKUTAN
=84 Ba+ IPG Kam.*+ Kota B(ar* /KB9KL9KB0
=82 Ka.al Terban /MALA>SIA AIRLINES0 /KL9KK9KL0
=86 Ba+ Per+!aran /'! +ek!tar Kota K!nabal*- Saba(0
10!0 TENTATIF PROGRAM
TARIKH MASA AKTIVITI CATATAN
26 Sept
2013
(Khamis)
7.45pg 8.00pg Bertolak dari !"KKB ke #apa$ga$
%er&a$g S'lta$ smail !etra
8.00pg 10.20pg Bera$gkat ke K#() K# (*(S) KB+ K,#
(0-15 1015)
6.30ptg 10.00ptg Bera$gkat ke KK() Sa&ah (*(S) K,# BK
(1-00 2140)
10.00ptg 10.30ptg Check in ke .igh Street $$) Kota
Ki$a&al'.
27 Sept
2013
(/'maat)
7.00pg 7.30pg Sarapa$ pagi
7.30pg -.30pg Bertolak ke K'$dasa$g
-.30pg 10.30pg 0esa 0air1 2arm %iket3 +*44per
10.30pg 10.45pg Bertolak ke *esila' 5at're !ark
10.45pg 12.00tgh *esila' 5at're !ark
12.00tgh4h 1.30ptg Bertolak ke !eka$ K'$dasa$g (*aka$
%e$gah hari da$ Solat)
1.30ptg 1.45ptg Bertolak ke Ki$a&al' !ark
1.45ptg 3.00ptg Ki$a&al' !ark %iket3 +*34per
3.00ptg 4.00ptg Bertolak ke +'mah %er&alik
4.00ptg 5.00ptg +'mah %er&alik %iket3 +*104per
5.00ptg 6.00ptg Bertolak ke Kota Ki$a&al'
6.00ptg 6.45ptg *as6id Ba$dara1a Kota Ki$a&al'
(Solat)
6.45ptg 7.00ptg Bertolak ke hotel
7.30pg 8.00pg Sarapa$ pagi
28 Sept
2013
(Sa&t')
8.00pg 8.15pg Bertolak ke !asar Kra7ta$ga$ KK
8.15pg -.30pg !asar Kra7ta$ga$ KK
-.30pg 10.00pg Bertolak ke Sa&ah (rt "aller1
10.00pg 11.30pg Sa&ah (rt "aller1 %iket3 +*24per
11.30pg 1.30ptg *aka$ da$ Solat (*as6id KK)
1.30ptg 2.00ptg Bertolak ke *'8i'm Sa&ah
2.00ptg 4.30ptg *'8i'm Sa&ah %iket3 +*24per
4.30ptg 5.30ptg Bertolak ke !a$tai %a$6'$g (r') Kota
Ki$a&al'
5.30ptg 8.00ptg !a$tai %a$6'$g (r' da$ maka$ malam
8.00ptg Bertolak &alik ke .otel
7 Sept 2013
(Sa&t')
7.00pg97.30pg Check out dari .igh Street $$) Kota
Ki$a&al'.
7.30pg98.30pg Sarapa$ !agi
8.30pg910.00pg !e$g'r'sa$ di KK(
10.00pg92.00ptg Bera$gkat ke K#() K'ala #'mp'r
(*(S)
BK K,#
(1045 1310)
2.00ptg912.00pg Bertolak &alik ke !"KKB
11!0ANGGARAN PERBELANJAAN
11!1A-..%&%- S/012& K23%-.%- 4%- P2&125%-6%%- P25%6%&
BIL PERKARA PER UNIT JUMLAH 7ATATAN
48 Pake, Pen!na.an RM4<3 /+emalam0 E 7
b!l!k E 6 malam
RM 2773
28 Makanan RM4; E 4; oran E 1
(ar!
RM 4321
68 Banner RM 27 RM 27
18 T!ket Penerbanan
/MAS0
9 9 Tan*nan G*r*
Pelat!(
78 Ba+ IPGKKB /KB9
KL9KB0
9 9 Tan*nan IPG
;8 &an Sewa Sek!tar
Saba(
9 9 Tan*nan G*r*
Pelat!(
JUMLAH BESAR RM 67FF
11!2P2&0'-8%%- B%&%-. 4%&' S8*& IPG K%09/+ K*8% B)%&/
BIL PERKARA PER UNIT 7ATATAN
48 PlaC*e IPG Kam.*+ Kota B(ar* 6 b*a(
68 T*ala IPG Kam.*+ Kota B(ar* 6 (ela!
18 Be IPG Kam.*+ Kota B(ar* 6
78 B*k* Nota IPG Kam.*+ Kota B(ar* 4F b*a(
12!0 PENUTUP
Se(*b*nan !t*- kam! ber)ak!nan t!n! 'a.at mereal!+a+!kan +et!a. ob,ekt!$
)an '!n)atakan 'enan a'an)a kom!tmen 'an ker,a+ama 'ar!.a'a +em*a
.!(ak ba!k .!(ak .enta'b!ran !n+t!t*t ma(*.*n '! kalanan .ela,ar PISMP
PS& Seme+ter 1 +en'!r!8 Semoa .roram !n! 'a.at '!man$aatkan *nt*k
ke.ent!nan ber+ama8
D!+e'!akan ole(-
88888888888888888888888888888888888888888888888888888888
:SARRAN;A PANNIR SELVAM<
Set!a*+a(a-
Proram Lawatan Kembara Teknolo! " Amal! &!'eo%#otora$! ke Saba(8
D!+emak ole(-
8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
:HAJI ABDUL HALIM BIN KONTING<
Pen+)ara( k*r+*+ EDU6437 PISMP PS& Sem 1-
Jabatan Tekno! Pen'!'!kan-
IPG Kam.*+ Kota B(ar*8
D!+a(kan ole(-
88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
:HAJI WAN =AINI BIN WAN ISMAIL<
Ket*a JabatanTeknolo! Pen'!'!kan-
IPG Kam.*+ Kota B(ar*8
D!l*l*+kan ole(-
8888888888888888888888888888888888888888888888888888
:HAJI HASHIM BIN DERAMAN<
Penara(-
IPG Kam.*+ Kota B(ar*-
Kelantan8
LAMPIRAN A
INSTITUT PENDIDIKAN GURU
KAMPUS KOTA BHARU
PISMP PENDIDIKAN PS& SEMESTER 1 AMBILAN JANUARI 2342
BIL! NAMA NO! KP NO! TELEFON
48 @HAI DUANG SHEN F23=379369;336 3429;4<3<4=
28 MOHAMAD ABISH AI?AT BIN MOHD
NASA#RI
F243379369733< 341974;;632
68 MOHAMAD LUBMANULHAKIM BIN
MOHAMAD
F23F22944971FF 34197476;7=
18 MOHD AKMAL BIN MOHD DIN F43F3F93=97F74 34697271717
78 MUHAMMAD #IRDAUS BIN ISMAIL F2372=93;97144 34192<=4F7<
;8 NG JIAN >I F243229349;1;7 34<9;;6;;F4
<8 SIM ?HI JUN F23221937972=4 34;9=<=6<=3
=8 ASIHDINI> A%P #RAN@IS@O F23;2=93=9;2;3 3419F3<2<;4
F8 @HIA KAI LI F2323=93197362 34<9277F<==
438 GOH SHU HAN F4312693497;6= 34291263641
448 LEE BIN HUAN F43=42932972F3 34;914272F3
428 LIM @HEN @HING F243429429;632 34F97=366F=
468 NOOR A?I?AH BINTI ISMAIL F2374194297713 34196F33=22
418 NORSIAH BINTI SALENG F23=3=9429;432 341977<72;6
478 SARRAN>A A%P PANNIR SEL&AM F4343793497=33 3419F=<F463
4;8 SAD @HIN THENG F243229329771= 34291<=4F;=