Anda di halaman 1dari 20

http://burgerlover.wordpress.

com/
Langkah Mengatasi dan Cara Menangani Gejala Vandalism
Oleh sebab gejala ini membawa banak kesan buruk! langkah mengatasina
mesti dilaksanakan secara berkesan. "ntara usaha ang perlu dijalankan ialah:
#. $apatkan khidmat kaunseling oleh individu ang bertauliah atau pakar
psikologi.
%erkhidmatan kaunseling perlu diberikan kepada pelajar ang bermasalah.
$alam hal ini! guru memainkan peranan penting. &etiap guru! terutamana guru
kelas harus bijak mengenal pasti pelajar ang bermasalah dan harus mendalami
masalah ang dihadapi oleh mereka. 'aunseling ang diberikan pada peringkat
awal selaluna berkesan untuk membantu mereka. Golongan sebegini mesti
dinasihati agar melepaskan ketegangan dan tekanan ang dihadapi secara
positi(. &okongan moral daripada pelbagai pihak! seperti guru! rakan! ibu bapa
dan ahli keluarga juga dapa membantu. Memandangkan masalah ini semakin
berleluasa! adalah baik sekirana setiap sekolah di negara ini menediakan
seorang guru kaunseling.
). %eranan ibu bapa.
*bu bapa merupakan orang ang paling rapat dengan anak+anak. *bu bapa
mestilah memainkan peranan ang sewajarna! bukan sahaja menediakan
keperluan ,-ikal! tetapi juga memenuhi keperluan mental dan emosi mereka.
Mereka harus diberikan kasih saang ang secukupna! dibesarkan dengan
didikan agama dan diasuh dengan nilai moral ang baik. *bu bapa juga harus
bijak mengawal pergaulan anak+anak. "nak+anak boleh diberikan kebebasan
keranan kongkongan juga akan menimbulkan tekanan. .alau bagaimanapun!
kebebasan itu harus ada hadna! terutamana dalam hal pergaulan dengan
rakan sebaa. $i samping itu! ibu bapa juga harus menjadi contoh terbaik
kepada anak+anak. /ika ibu bapa dapat menjadi model terbaik kepada anak+anak!
insa+"llah mereka tidak akan terjerumus ke lembah kehinaan.
0. %eranan masarakat
1agi mengurangkan penularan gejala vandalism! pihak ang berwajib perlu
melaksanakan beberapa langkah seperti mengadakan pameran! taklimat!
program! (orum! seminar! ekspo tentang buruk padah dan negativitina gejala
vandalism atau segala gejala ang berkaitan denganna. $engan adana usaha
sebegini orang awam akan lebih peka dan berhati+hati serta prihatin akan
masalah ini! juga sedikit sebanak dapat membantu khususna kepada golongan
remaja untuk menghindarkan kegiatan ini daripada terus merebak dan
bermaharajalela di negara ini.
http://mindaramai.blogspot.com/
CARA UNTUK MENGATASI VANDALISME DIKALANGAN REMAJA
Perbuatan vandalisme di alan!an rema"a b#le$ diatasi den!an tindaan %an!
diambil #le$ ibu ba&a' Kita sedia malum ba$a(a masa ana)ana ban%a
di$abisan etia bersama eluar!a' Dalam &er!aulan se$arlan* ibu ba&a mesti
menasi$ati ana)ana merea* a!ar men!amalan nilai murni dalam
e$idu&an'Antara nilai murni tersebut lala$ sia& bertan!!un!"a(ab dan men!$ar!ai
emuda$an a(am %an! dibina #le$ era"aan' Ibu ba&a &erlu "u!a mend#r#n! ana)
ana untu membuat &en!aduan e&ada &l$a beruasa seiran%a ternam&a &i$a
%an! melauan vandalisme'
Mas%araat "u!a b#le$ memainan &eranan &entin! dalam menan!ani
masala$vandalisme dialan!an rema"a' Sia& mas%araat meman! da&at
mem&en!aru$i &elauan a$li dalam mas%araat tersebut' +le$ itu* se(a"arn%a a$li
mas%araat %an! lebi$ de(asa menun"uan ,#nt#$ teladan %an! bai
etia men!!unaan emuda$an a(am' Mas%araat "u!a $arus mene!ur "ia ada di
alan!an !enerasi muda %an! ,uba melauan vandalisme' Namun
demiian* te!uran ini $endala$ dilauan se,ara ber$ima$ a!ar
tida mendatan!an &erselisi$an -a$am dan &er!adu$an'
Di sam&in! itu* media massa "u!a b#le$ memainan &eranan &entin! dalam
men!atasi masala$ vandalisme' .al ini erana* media massa meman! muda$
mem&en!aru$i mas%araat dalam melauan sesuatu &erara' Media massa "u!a
b#le$ membantu &i$a)&i$a %an! in!in men!adaan em&en menan!ani
vandalisme' Dalam &ada itu* media massa b#le$ memberi esedaran
e&ada rema"a tentan! masala$ %an! baal di$ada&i #le$ mas%araat "ia
emuda$an a(am dir#saan' Pr#!ram memberi esedaran melalui media massa
se(a"arn%a di&elba!aian su&a%a in!atan dan esedaran tentan! eburuan
vandalisme ini ber&an"an!an'
Kementerian Pela"aran "u!a b#le$ memainan &eranan dalam menan!ani masala$
vandalisme ini' C#nt#$n%a* Kementerian Pela"aran b#le$ melasanaan &r#!ram)
&r#!ram %an! da&at memberi besedaran e&ada &ela"ar)&ela"ar a!ar men"au$i
&erbuatan vandalisme' Kementerian Pela"aran "u!ab#le$ memasuan eleman
memben,i vandalisme dalam uriulum se#la$' Selain itu* !uru)!uru "u!a mestila$
menasi$ati &ela"ar)&ela"ar su&a%a tida melauan vandalisme semasa
&er$im&unan rasmi se#la$' Sesun!!u$n%a* Kementerian Pela"aran dan &i$a
se#la$ mam&u untu membantu menan!ani &ermasala$an vandalisme "ia
&r#!ram %an! diran,an! da&at dilasanaan den!an bai'
Pi$a era"aan "u!a beru&a%a untu men!atasi &erbuatan vandalisme di alan!an
rema"a' Seba!ai &i$a %an! &alin! beraut#riti dalam ne!ara* &i$a era"aan b#le$
men!!ubal undan!)undan! ba!i menan!ani &ermasala$an vandalisme' Pi$a
era"aan "u!a b#le$ menamba$ bilan!an aitan!an &en!uatuasa untu membuat
&emantauan dan menan!a& &i$a %an! melauan (andalisme' Tem&at)tem&at
%an! memerluan &e!a(ai &en!uatuasa iala$ di tem&at)tem&at a(am %an! selalu
dir#saan' Pi$a era"aan "u!a mesti men!$uum &i$a %an! melauan
vandalisme su&a%a #ran! lain "u!a menda&at &en!a"aran'
Email T$is /l#!T$is0 S$are t# T(itter S$are t# 1a,eb## S$are t# Pinterest
Se"a a$ir)a$ir ini* !e"ala vandalisme %an! melibatan !#l#n!an rema"a dan
&ela"ar se#la$ semain menin!at' 1en#mena ini amat men!!usaran $ati
&elba!ai &i$a' /in,an!an usa$a)usa$a %an! b#le$ dilauan #le$ &elba!ai &i$a
untu menan!ani !e"ala ne!ati- ini'
$tt&233,i!u,$#m'bl#!s&#t',#m3
Tema 3Isu 2 !e"ala vandalisme
Tu!asan4Ara$an 2 Usa$a)usa$a menan!ani !e"ala vandalisme
1#rmat 2 tiada ) Penda&at
Se"a a$ir)a$ir ini* !e"ala vandalisme atau 5lau musna$ 5 semain $ari semain
menin!at' Ge"ala ini tela$ menular e a(asan se#la$ a&abila !e"ala ini turut
melibatan &ela"ar se#la$' Menurut amus de(an* vandalisme bermasud
e!iatan mer#saan atau memusna$an $arta benda a(am dan "u!a $arta benda
#ran! lain' 1en#mena ini semain men!!usaran $ati &elba!ai &i$a
memandan!an !#l#n!an rema"a b#le$ diibaratan batu &ermata %an! baal
men,#raan masa de&an ne!ara' Pers#alann%a* a&aa$ usa$a)usa$a %an! &erlu
dilauan untu memeran!i !e"ala ne!ati- ini4
Sebenarn%a* sebelum membin,an!an &eranan &i$a lain* diri !#l#n!an
rema"a sendiri &erlu diberi &er$atian' .al ini demiian erana* rema"a sendiri
diurniaan aal -iiran untu ber-iir tentan! bai burun%a seuatu &erara' Usa$a
murni &elba!ai &i$a untu memendun! !e"ala vandalisme tida aan memberi
im&a se&erti %an! di$ara&)$ara&an "ia !#l#n!an rema"a sendiri tida bersedia
untu membuat an"aan &aradi!ma dan men!uba$ &erse&si merea ter$ada&
e&entin!an men!$ar!ai emuda$an a(am'
Se$ubun!an den!an itu* rema"a &erlu mem&un%ai sia& bertan!!un!"a(ab dan
bers%uur ter$ada& emuda$an %an! disediaan' C#nt#$n%a* !#l#n!an rema"a
$arusla$ men!!unaan den!an ber$ema$ dan sentiasa men"a!a emuda$an %an!
disediaan #le$ ibu ba&a di ruma$* emuda$an dan &eralatan di se#la$ * mala$an
emuda$an a(am %an! disediaan #le$ &i$a era"aan' G#l#n!an rema"a (a"ar
mem&un%ai esedaran den!an memba%an!an esulitan %an! aan timbul "ia
merea tin!!al si sesebua$ ne!ara %an! tida mem&un%ai emuda$an a(am %an!
sem&urna se&erti ne!ara)ne!ara misin atau ne!ara %an! men!alami &er!#laan
dan &e&eran!an' Seiran%a setia& rema"a ber"a%a memu&u esedaran ini dalam
"i(a merea* suda$ &asti merea tida aan ter!ama melauan e!iatan
vandalisme ini'
Meman! tida da&at disan!al la!i* ibu ba&a &erlu memainan &eranan
&entin! seba!ai &i$a %an! &alin! $am&ir den!an rema"a' Didian a!ama dan nilai
m#ral %an! sem&urna $arusla$ ditanam dalam "i(a ana)ana merea se"a e,il
la!i* ba ata &e&ata$ melentur bulu$ biarla$ dari rebun!n%a' Didian a!ama %an!
sem&urna mam&u men"adi temb# &en!$alan! rema"a dari&ada melibatan diri
dalam !e"ala vandalisme' .al ini demiian erana* a"aran a!ama mementin!an
ebaian dan melaran! melauan &erara)&erara eburuan' Se$ubun!an
den!an itu* ibu ba&a &erlu mendidi ana)ana merea su&a%a men!$ar!ai $arta
benda %an! ada di dalam ruma$ dan men!$ar!ai $arta benda a(am %an! terda&at
bai di a(asan tem&at tin!!al merea ma$u&un di tem&at lain' Justeru* didian
se"a &erin!at a(al um&ama sebutir beni$ %an! ditanam* diba"a* dan disiram setia&
$ari* baal tumbu$ men"adi &## %an! subur dan men!$i"au'
Lan"utan dari&ada itu* ibu ba&a* $arus memantau ativiti)ativiti %an! biasa
dilauan #le$ ana)ana merea dan men!eta$ui latar belaan! raan ana)ana
merea' Ibu ba&a %an! ,emerlan! iala$ %an! serin! men"alinan $ubun!an %an!
bai den!an &i$a se#la$ untu men!eta$ui &eremban!an ana)ana merea
terutama dari se!i sa$sia$' .al ini disebaban* tida musta$il berlau a&abila
tin!a$ lau ana)ana san!at berbe6a semasa di se#la$ berbandin! semasa di
ruma$' C#nt#$n%a* terda&at rema"a %an! seri! menimbulan masala$ di se#la$
teta&i dimaluman #le$ ibu ba&a seba!ai rema"a %an! bai tin!a$ laun%a etia
di ruma$' +le$ itu* seiran%a ibu ba&a menda&ati ana)ana merea terlibat dalam
!e"ala vandalisme ini* tindaan se(a"arn%a $arus diambil sebelum nasi men"adi
bubur' .al ini termasula$ den!an memberi amaran te!as e&ada ana)ana
merea' Tindaan ini meman! sesuai den!an ata #ran!)#ran! tua* sa%an!an
ana* tan!an)tan!anan'
Selain itu* &i$a se#la$ $arus men!ambil tindaan te!as ter$ada& !e"ala
mer#saan $arta benda di se#la$' C#nt#$n%a* es &ela"ar meme,a$an &intu
bili dar"a$* &intu &a!ar se#la$* &intu tandas* mer#saan erusi me"a dan
emuda$an se#la$ %an! lain serta !e"ala men,#nten! dindin! ban!unan se#la$
amat mendua,itaan &i$a se#la$' .al ini demiian erana* &eruntuan %an!
besar ter&asa dieluaran untu men!!antian &eralatan se#la$ %an! r#sa untu
men%ediaan &erseitaran %an! #ndusi- e&ada !uru dan &ela"ar se&an"an!
tem&#$ &en!a"aran dan &embela"aran di se#la$' Ge"ala vandalisme dalam
alan!an &ela"ar di se#la$ mesti dibendun! se"a a(al den!an men!enal &asti
&ela"ar)&ela"ar %an! terlibat' Tindaan te!as &erlu diambil selaras den!an &eraturan
disi&lin se#la$ ,#nt#$n%a* tindaan amaran* sesi aunselin!* denda mala$
se$in!!a la$ &ela"ar b#le$ di!antun! se#la$ su&a%a !e"ala ini tida menular
e&ada &ela"ar)&ela"ar lain dan men"adi duri dalam da!in! e&ada &i$a se#la$'
Mala$ &r#!ram 5P#lis An!at5 iaitu &i$a &#lis men"adian se#la$ seba!ai se#la$
an!at dan men!$antar bebera&a #ran! &e!a(ai &#lis untu memberi ,erama$
tentan! vandalisme atau terlibat dalam &r#!ram se#la$ amat bai untu
men!elaan &ela"ar dari terlibat dalam !e"ala ini'
Di sam&in! itu* mas%araat tida $arus ber&elu tubu$ a&abila !e"ala
vandalisme berlau den!an berleluasa di a(asan &eruma$an merea' Sia&
mementin!an diri sendiri ba!ai enau dalam beluar * mele&asan &u,u masin!)
masin! $arus diiis a&ata$ la!i "ia !e"ala %an! berlau tida melibatan ana atau
saudara mara sendiri' Setia& an!!#ta mas%araat "u!a tida $arus besia& le&as
tan!an dan $an%a men!$ara&an &i$a beruasa sa$a"a' Amalan $an%a men"a!a
te&i ain sendiri* dan tida ma$u men"a!a te&i ain #ran! lain mun!in tida la!i
relevan ba!i &ermasala$an vandalisme ini' Justeru* tindaan se!era &erlu diambil
atas &erbuatan se&erti men,#nten! dindin! ban!unan* mer#saan tele-#n a(am*
buaian di taman &ermainan dan t#n! sam&a$ a(am' Seba!ai ,#nt#$* mas%araat
di sesebua$ a(asan itu &erlu men!adaan mes%uarat den!an &ara ibu ba&a
tentan! !e"ala itu dan men!enaan tindaan se&erti ba%aran denda e&ada ibu ba&a
%an! anan%a terlibat dalam sala$ lau ini' Kesann%a* ibu ba&a aan men"adi lebi$
&ea ter$ada& tinda)tandu ana)ana merea' Selain itu an!!#ta
mas%araat &erlu &ri$atin dan mela&#ran !e"ala vandalisme e&ada &i$a
beruasa "ia !e"ala ini bertamba$ serius di a(asan &eruma$an masin!)masi$'
Jia mas%araat sentiasa &ea dan &ri$atin tentan! !e"ala vandalisme ini* nes,a%a
"alan eluar da&at ditemui untu menan!ani !e"ala %an! melibatan !#l#n!an rema"a
seba!ai aset ne!ara ter,inta'
Selain itu* meman! tida s%a la!i* &i$a era"aan &erlu memainan &eranan
%an! drasti' Um&aman%a* &i$a era"aan &erlu men!adaan em&en)em&en
untu memeran!i !e"ala vandalisme' Pen!isian em&en %an! relevan amat &erlu
dititiberatan demi menin!atan esedaran semua &i$a %an! terlibat terutama
!#l#n!an rema"a tentan! esan)esan ne!ati- !e"ala vandalisme ini' Peran,an!an
%an! teliti &erlu dibuat su&a%a em&en %an! di"alanan ber"a%a men!atasi masala$
vandalisme ini dan buan%a seadar mele&asan batu di tan!!a sa$a"a5'
C#nt#$n%a * siri ,erama$* &ameran* &ertandin!an %an! beraitan den!an isu
vandalisme &erlu dilasanaan den!an teran,an! dan men%eluru$' Pi$a era"aan
b#le$ men%ebaran idea tersebut melalui stesen televis%en dan radi# tem&atan
untu menan!ani !e"ala ini' Kera"aan "u!a &erlu men!enaan ba%aran #m&aun
%an! setim&al e&ada sesia&a %an! dida&ati melauan sebaran! ativiti %an!
melibatan er#saan $arta benda a(am' Individu %an! dida&ati bersala$
melauan &erbuatan lau musna$ ini &erlula$ melauan er"a)er"a eba"ian
e&ada mas%araat se&erti men%a&u sam&a$* membersi$an tandas a(am dan
taman)taman &ermainan' Nati"a$n%a* suda$ &asti !e"ala vandalisme aan da&at
diatasi den!an &en!uatuasaan undan!)undan! %an! te!as #le$ &i$a ber(a"ib'
Tamba$an &ula* &i$a media massa $arus ber!andin! ba$u den!an &i$a
era"aan untu membasmi !e"ala vandalisme ini' Media eletr#ni se&erti televis%en
um&aman%a* mem&un%ai &en!aru$ %an! besar ter$ada& mas%araat terutama
rema"a' Justeru* &i$a &enerbit siaran televis%en $arus men%iaran lebi$ ban%a
ran,an!an %an! memberi malumat dan esedaran ter$ada& buru dan $inan%a
!e"ala vandalisme ini dan tida $an%a menum&uan &ada ran,an!an %an!
memba(a euntun!an semata)mata se$in!!a men!abaian tan!!un!"a(ab s#sial
ter$ada& mas%araat' C#nt#$n%a* ran,an!an berbentu ren,ana* (a(an,ara
den!an t##$ %an! berenaan* drama %an! mema&aran &en!a"aran tentan!
vandalisme &erlu di&erban%a' /e!itu "u!a den!an media ,eta se&erti surat
$abar* turut ber&eranan untu men%iaran ren,ana atau artiel tentan!
vandalisme' +le$ itu seiran%a (u"ud esedaran tentan! esan)esan ne!ati-
!e"ala vandalisme ini dalam sanubari se!ena& la&isan mas%araat * suda$ &asti
!e"ala vandalisme ini da&at dibendun!'
Kesim&ulann%a* semua &i$a &erlu ber!andin! ba$u dan men!era$
erin!at serta bersama)sama melan!a$ sedera& untu memeran!i !e"ala
vandalisme ini' Ge"ala ini "ia dibiaran mam&u men"adi virus %an! aan men,i&ta
"ena%a$ %an! lebi$ besar' Kera"aan buan sa$a"a ter&asa menan!!un! eru!ian
mala$ ime" ne!ara di mata &ara &elan,#n! asin! turut ter,alar' Justeru* lan!a$
memeran!i !e"ala vandalisme &erlu dilauan se!era demi masa de&an !enerasi
muda dan seterusn%a demi ese"a$teraan ra%at dan emamuran ne!ara' Marila$
ita bertinda se!era untu 7memeran!i8 !e"ala ini "an!an suda$ ter$antu barula$
na tern!ada$8'
$tt&233vandalisme)sv&r#"e,t'bl#!s&#t',#m3
Langkah-Langkah mengatasi
vandalisme
i. Penguatkuasaan Undang-undang
Penguatkuasaan dan pelaksanaan undang-undang perlu dijalankan oleh
pihak berkenaan. Di bawah Akta Kerajaan Tempatan 9 Undang-Undang
Kecil Vandalisme99!" sesiapa #ang didapati merosakkan harta benda
awam boleh didenda membabitkan $% &"''' atau penjara tidak lebih
setahun jika sabit kesalahan.Pelaksanaan undang-undang baru
menetapkan pesalah-pesalah (andalisme menjalankan kerja-kerja khidmat
mas#arakat dan mereka juga akan menggunakan pakaian seragam pesalah
(andalisme.)kerja ini dilakukan di tempat awam seperti pusat membeli-
belah!Tindakan tegas perlu dikenakan kepada pesalah agar menjadi
teladan kepada rakan-rakan.
ii. Peranan *bu +apa dan Keluarga
*bu bapa berperanan memberi tunjuk ajar kepada golongan remaja tentang
,alsa,ah kepentingan harta benda awam. *bu bapa semestin#a
menerangkan kepada anak-anak tentang pentingn#a menganggap harta
benda orang lain sama seperti harta sendiri. -ecara tidak langsung
sekiran#a anak sudah diingatkan dengan ,alsa,ah ini maka sudah tentu
masalah (andalisme tidak seteruk hari ini. *bu bapa perlu mengasihi dan
mendampingi anak-anak mereka supa#a tidak berlaku kebosanan dan
kekosongan di hati remaja. Kesedaran perlu diterapkan untuk membentuk
jiwa remaja #ang sihat dan ,ikiran #ang matang sebelum melangkah ke
alam dewasa.
iii. Peranan %as#arakat dan Pihak -ekolah.
-etiap anggota mas#arakat perlu bersikap prihatin dan memberi perhatian
kepada anak mereka agar tidak melakukan perbuatan #ang salah ini dan
mas#arakat perlu peka terhadap apa #ang berlaku di sekeliling mereka.
%as#arakat perlu proakti, terhadap gejala (andalisme #ang berlaku di
kawasan mereka. -elain itu anggota mas#arakat boleh memainkan
peranan penting memberikan ke,ahaman betapa burukn#a akhlak
(andalisme. Pihak sekolah patut memberi nasihat dan bimbingan kepada
pelajar mengenai kepentingan harta awam ..enerasi muda perlu
diterangkan dengan mendalam tentang tanggungjawab mereka terhadap
harta benda awam. Terangkan kepada pelajar apa perasaan mereka
sekiran#a beg sekolah mereka diconteng atau diko#ak oleh mereka tidak
bertanggungjawab Kesedaran seumpama itu akan sedikit seban#ak
memberi gambaran tentang pentingn#a sikap dan tanggungjawab.
i(. Peranan %edia %assa
Selain ber-un!si seba!ai media $iburan dan sumber malumat terini*
media massa "u!a se$arusn%a ada tan!!un!"a(ab s#sial e&ada
mas%araat' Media massa memainan &eranan dan mem&un%ai &en!aru$
uat dari se!i menanam esedaran mem&er#le$ er"asama dan
men%am&ai malumat tentan! vandalisme dalam a&a bentu ran,aan!an
%an! tersiar atau %an! terda&at dalam media massa'
Media massa "u!a ber&eranan membantu &i$a era"aan dari se!i
men!adaan em&en a!ar mas%araat -a$am dan men!$a%ati em&en 9
.arta A(am Mili /ersama9 erana den!an adan%a ilti6am dan #mitmen
dari&ada media massa maa em&en ini da&at direalisasian
eberesanann%a
:Di ibu ne!ara*De(an /andara%a Kuala Lum&ur sentiasa seda%a u&a%a
utnu menin!atan esedaran ra%at tentan! &entin!n%a sia&
memeli$ara $arta benda a(am ini den!an membentu Ja(atanuasa
Antivandalisme %an! turut dian!!#tai #le$ "abatan dan
era"aan lain'Ja(atanuasa Antivandalisme ini tela$ melibatan se#la$
dan &ara rema"a untu turut sama men"a%aan em&en tersebut'
$tt&233,i!ussr'bl#!s&#t',#m3
ISU DISIPLIN DI SEKOLAH
PENDAHULUAN
Di sekolah, disiplin menjadi satu daya kawalan sosial a!i mewujudkan suasana yan! tente"am
dan keadaan yan! te"atu" a!a" p"oses pen!aja"an dan pemelaja"an dapat e"jalan den!an
li#in dan lan#a"$ Oleh itu aspek disiplin mu"id di sekolah ha"uslah die"i pe"hatian e"at
pihak sekolah dan kelua"!a sepe"ti sa"anan Kemente"ian Pelaja"an %alaysia, &'(&$
) Disiplin adalah satu aspek kehidupan yan! mesti wujud dalam masya"akat$ Oleh itu ia
hendaklah mendapat pe"hatian e"at da"i semua pihak sama ada di sekolah atau di lua"
sekolah*$ KP% &'(&
Disiplin di sekolah ju!a adalah untuk mementuk dan men!awal di"i pelaja" da"ipada
melan!!a" undan!+undan!, no"ma, keudayaan dan akhlak masya"akat, di sampin! menanam
nilai+nilai mu"ni a!i memolehkan me"eka mementuk sikap, kepe"#ayaan, keimanan,
kete!uhan p"insip dan lain+lain asas mo"al dan etika hidup$
,etapi kini, masalah disiplin me"upakan satu isu yan! menjadi topik han!at sama ada
dipe"katakan se#a"a lisan atau diin#an!kan melalui pela!ai salu"an media$ -e"ma#am+
ma#am jenis salahlaku dilakukan oleh pa"a mu"id, da"i jenis yan! "in!an sehin!!alah
kesalahan+kesalahan yan! e"at, sepe"ti menyalah!unakan dadah, me"ompak, meme"as u!ut,
me"osakkan ha"ta enda sekolah ./andalism0, men!an#am !u"u+!u"u dan mu"id+mu"id dan
pela!ai la!i$
&$& 1ANDALIS%E .me"osakkan ha"ta enda0
1andalisme oleh dide2inisikan sea!ai pe"uatan ataupun pe"lakuan me"osakkan,
memusnahkan, men!oto"kan enda+enda se"ta pe"alatan yan! ukan kepunyaan sendi"i yan!
sete"usnya telah men!!u!at kesejahte"aan hidup o"an! lain$
Sejak keelakan!an ini, isu /andalisme telah menjadi topik yan! han!at dipe"in#an!kan$
Pe"uatan /andalisme ini iasanya dilakukan oleh !olon!an "emaja ataupun !ene"asi muda
dalam lin!kun!an usia &3 tahun hin!!a 45 tahun$ %e"eka yan! tidak e"timan! "asa ini
e"tindak me"osakkan tele2on awam se"ta tandas awam yan! telah disediakan oleh pihak
ke"ajaan, melukis se"ta menulis pe"ka"a yan! ukan+ukan di dindin! seseuah an!unan dan
sea!ainya$ -a!i "emaja yan! masih e"sekolah pula, me"eka akan e"tindak me"osakkan
ke"usi, meja, papan hitam dan lain+lain yan! me"upakan kepunyaan sekolah se"ta a"an!
kepe"luan seseo"an! pelaja"$ Hal ini sete"usnya telah me"osakkan keindahan seseuah
tempat$ Se#a"a tidak lan!sun!, nama se"ta imej ne!a"a kita %alaysia akan te"jejas$
&$4 PE6AS U7U, A,AU KES -ULI
Kes uli memawa maksud masalah yan! meliputi ke!iatan meme"as u!ut, men!hina,
men!ejek, menumuk, memaki dan sea!ainya yan! dilakukan oleh seseo"an! te"hadap
peman!sanya$ %eman! tidak oleh dina2ikan ahawa dewasa ini, kes uli yan! e"laku di
sekolah semakin e"leluasa dan menjadi+jadi$ Hal ini telah men#apai satu tahap yan! amat
me"imaskan dan memiman!kan pela!ai pihak sepe"ti pihak sekolah, iu apa, ke"ajaan,
masya"akat dan lain+lain la!i$
%enu"ut kajian, kes uli ini menjadi semakin menin!kat pada setiap tahun dalam kalan!an
pelaja" dan semakin se"ius masalahnya$ Sea!ai #ontoh kes adik %uhd A2i8 9usyai"i
-aha"uddin yan! diuli dan dielasah oleh pelaja" senio" di Sekolah %enen!ah A!ama Padan!
,en!ku, Kuala Lipis$ Satu la!i kejadian di 7omak, seo"an! ketua pen!awas telah dipukul oleh
ee"apa o"an! pelaja" sehin!!a #ede"a an!!ota adan dan mene"ima ee"apa jahitan di
kepala$ Di2ahamkan ketua pen!awas ini telah men!amil nama pelaja" ini yan! datan! lewat
ke sekolah pada pa!i kejadian$ Kes+kes uli yan! wujud ini menunjukkan satu sena"io ahawa
tahap disiplin pelaja" ne!a"a kita sememan!nya e"ada di tahap k"itikal$
&$3 PE67AULAN -E-AS DAN PO6NO76A:I ./ideo lu#ah0
Penyea"an "akaman+"akaman lu#ah meliatkan pelaja" sekolah di inte"net ukanlah satu
pe"ka"a yan! asin! a!i masya"akat kita$ %un!kin kita sudah muak dihadapkan den!an isu
yan! sinonim sahaja, namun a!aimana kita mahu menutup mulut sedan!kan mata sentiasa
dihadapkan enda yan! sama, malah semakin ha"i semakin menjadi+menjadi$ Kalau dulu hanya
peke"ja kilan! dan pelaja" IP, sahaja yan! te"liat dalam "akaman lu#ah ini, namun kini
se!elinti" udak+udak sekolah ju!a sudah semakin ;ad/an#e< $e"pelukan, e"#umu+
#umuan dan melakukan huun!an seks sepe"ti sudah menjadi satu pe"ka"a iasa a!i
me"eka$ -e!itu men!e#ewakan apaila melihat udak+udak sekolah yan! umu"nya a"u
setahun ja!un!, tetapi sudah kema"uk den!an seks$
Ada pula yan! lan!sun! tidak tahu malu apaila ade!an lu#ahnya di"akam$ Kononnya untuk
simpanan pe"iadi, tetapi akhi"nya ia dijadikan sea!ai ahan lu#ah untuk disea"kan melalui
inte"net$ Ada "akaman /ideo yan! memapa"kan seo"an! pelaja" pe"empuan yan! te"a"in! di
tepi lon!kan! e"hampi"an semak dikelilin!i oleh empat o"an! lelaki me"atahnya se#a"a
e"amai+"amai$ Pe"empuan te"seut ukan dipaksa tetapi me"elakan di"i malah suka
dipe"lakukan sedemikian$ Kesemua me"eka ini ketika melakukan ade!an+ade!an te"seut
len!kap e"pakaian sekolah$
&$5 %E6OKOK DAN PEN=ALAH7UNAAN DADAH
%e"okok>$ Semua o"an! tahu akan kesan u"uk pe"uatan te"seut ke"ana kini se!ala
in2o"masi tentan!nya mudah dipe"olehi$ %alah pada kotak "okok itu sendi"i pun tu"ut ditulis
ama"an ahaya me"okok se"ta !ama"+!ama" kesan da"ipada asap "okok te"seut$
-a!aimanapun se!alanya dipandan! sepi$ Di mana+mana sahaja, kita oleh melihat udak
sekolah te"masuklah pe"empuan e"an!!a den!an "okok yan! te"sepit dihujun! ja"i$ %alah
me"eka ju!a men!an!!ap semua ini )#ool* dan )t"endy* di kalan!an me"eka$ Seka"an! ukan
la!i hal yan! pelik atau pun lua" iasa jika kita melihat pelaja" pe"empuan, khususnya pelaja"
sekolah yan! men!!en!am "okok$ Sun!!uhpun e!itu kita hanya mampu men!eluh atau
men!elen!+!elen!kan kepala se"ta tetap memuat pe"sepsi u"uk te"hadap mo"al pe"empuan
yan! me"okok itu tanpa melakukan sea"an! tindakan untuk men#e!ahnya$
),e"do"on! dek nalu"i in!in men#ua enda a"u atau sekada" in!in e"hiu", "emaja
te"utama pelaja" seolah+olah menempah maut apaila e"eut+"eut mendapatkan uat
atuk dalam entuk pil yan! men!andun!i dos e"leihan sehin!!a dikate!o"ikan dadah
stimulant .A,S0$* + Ke"atan Ha"ian %et"o, Selasa, 5 Septeme" 4??@$
Petikan di atas menunjukkan selain da"ipada !ejala me"okok, penyalah!unaan dadah ju!a
sudah semakin menula" di kalan!a pelaja" te"utamanya "emaja dalam lin!kun!an umu"
elasan tahun$ %e"eka sudah semakin menjinakkan di"i den!an atu lon#atan untuk
pena!ihan syau sepe"ti !anja yan! menyeakan seseo"an! itu e"alih pena!ihan kepada
he"oin dan dadah$ ,indakan pelaja" te"ait dian!!ap sen!aja menempah maut ke"ana pil
e"kenaan oleh men!!an!!u sistem sa"a2 otak yan! me"an!san! kein!inan e"khayal,
meskipun o"an! yan! menelannya akan men!alami kesan sepe"ti leih akti2 da"ipada iasa,
otak leih #e"!as dan e"2iki" den!an #epat selain sentiasa e"asa !emi"a$ Pil No"span
oleh dikate!o"ikan ;adik< kepada dadah jenis Amphetamine ,ype Stimulants .A,S0 atau
syau, kini dikesan kian popula" dalam kalan!an pelaja" sekolah ke"ana mudah dipe"oleh di
2a"masi, klinik atau kedai sinse den!an hanya e"modalkan A? sen$
&$A PON,EN7 SEKOLAH
Sena"io ponten! sekolah ukanlah masalah sosial yan! a"u dalam kalan!an pelaja" sekolah di
ne!a"a kita$ Pe"an!kaan yan! dikelua"kan oleh Kemente"ian Pendidikan menunjukan pelaja"
yan! te"ait den!an !ejala itu a!ak memiman!kan iaitu 3@ ?'4 kes pada tahun &''3 dan
menin!kat kepada (? '3@ kes pada tahun &''@$ Pelaja" sekolah menen!ah, te"utama di
pe"in!kat usia anta"a &5 hin!!a &@ tahun dikenalpasti sea!ai kumpulan majo"iti yan!
te"ait den!an !ejala ponten!$ Da"ipada keselu"uhan pelaja" yan! dikenalpasti te"ait
den!an masalah ponten! ki"a+ki"a '@ pe"atus adalah da"i kalan!an pelaja" lelaki dan akinya
adalah pelaja" pe"empuan$
Sesun!!uhnya !ejala ponten! sekolah adalah masalah se"ius yan! pe"lu die"i pe"hatian
den!an men!amil pendekatan e"sepadu den!an men!esan pun#a pelaja" te"ait den!an
!ejala itu dan kaedah yan! e"kesan untuk menan!aninya$
Oleh itu, ma"ilah kita me"enun! sejenak meme"ihalkan 2akto"+2akto" e"lakunya isu+isu
disiplin pelaja" kini dan lan!kah+lan!kah yan! waji diamil untuk memendun! masalah ini
da"ipada e"leluasa$
1ANDALIS%E
4$& :akto"+2akto" pen#etus /andalisme
4$&$& Ku"an!nya penekanan pendidikan mo"al se"ta a!ama
Anta"a 2akto" e"lakunya /andalisme adalah ku"an!nya penekanan pendidikan mo"al se"ta
a!ama sama ada di sekolah ataupun di "umah$ Hal ini pentin! ke"ana tanpa pendidikan
te"seut, seseo"an! tidak akan men!etahui nilai+nilai mu"ni yan! sepatutnya diamalkan oleh
seseo"an! indi/idu$ %e"eka tidak akan tahu kepentin!an e"uat aik se"ta mun!kin
e"hadapan den!an kesuka"an dalam memeBakan etul salah da"ipada sesuatu pe"uatan$
Hal ini mun!kin e"laku akiat da"ipada sikap pelaja" yan! men!an!!ap pendidikan mo"al
tidak e"!una se"ta tidak mendatan!kan sea"an! man2aat$ 7u"u+!u"u yan! tidak
menekankan kepentin!an dan keaikan pendidikan mo"al di sekolah ju!a menyeakan
ke!a!alan mewujudkan !ene"asi muda yan! soleh dan solehah$ Iu apa yan! "akus ataupun
se"akah men!eja" kekayaan dan kewan!an telah menyisihkan pendidikan yan! pentin! ini$
Oleh itu, seseo"an! itu tidak mendapat pendidikan mo"al dan a!ama yan! se#ukupnya lalu
e"tindak /andalisme ke"ana tiada pen!aja"an yan! menentan! pe"uatan itu$ Apaila
me"eka dewasa nanti, me"eka ju!a telah memp"aktikkan pe"uatan itu dalam kehidupan
seha"ian$ Den!an ini, telah jelas menunjukkan ahawa ku"an!nya pendidikan mo"al dan a!ama
me"upakan salah satu 2akto" e"lakunya /andalisme$
4$&$4 ,ekanan hidup
,ekanan hidup ataupun st"ess ju!a me"upakan salah satu 2akto" e"lakunya /andalisme$ Hal
ini demikian ke"ana sejaja" den!an pawana !loalisasi di ne!a"a kita, %alaysia, pendidikan
telah pun semakin dipentin!kan se"ta dititike"atkan$ Keadaan ini sete"usnya telah
menyeakan iu apa mewajikan anak masin!+masin! a!a" lulus pepe"iksaan den!an
keputusan yan! #eme"lan! a!a" dapat e"khidmat se"ta menyuman! kepada ne!a"a pada
masa hadapan$ Oleh itu, seseo"an! pelaja" akan men!alami anyak tekanan hidup untuk
elaja" den!an e"sun!!uh+sun!!uh a!a" tidak men!e#ewakan ha"apan iu apa masin!+
masin!$ ,e"dapat kemun!kinan ahawa indi/idu te"seut akan e"tindak melakukan
pe"uatan /andalisme untuk melampiaskan ean yan! dihadapi$ %e"eka mun!kin
e"an!!apan ahawa pe"uatan itu amat menye"onokkan dan ju!a dapat memalas dendam
kepada pihak sekolah yan! mewajikan pepe"iksaan dijalankan$
4$&$3 Pen!a"uh "akan seaya
Selain itu, a!i !ene"asi muda pula, ada di anta"a me"eka yan! mun!kin jatuh di awah
tekanan pen!a"uh "akan seaya untuk melakukan pe"uatan /andalisme$ Hal ini e"laku
ke"ana me"eka tidak e"pendi"ian te!uh dan lama+kelamaan telah pun men!ikuti ataupun
men#ontohi pe"uatan "akan me"eka yan! tidak senonoh itu$ 7olon!an "emaja iasanya leih
mudah meni"u dan te"pen!a"uh den!an "akan seaya$ Pen!a"uh "akan seaya akan
me"osakkan sikap, nilai dan tin!kah laku "emaja$ Keiasaannya, !olon!an "emaja melakukan
/andalisme me"upakan "emaja yan! e"kumpulan$ %e"eka laBimnya tidak mempunyai hala
tujuan dan matlamat hidup$ Apaila e"kumpul sesama "akan me"eka, maka timullah
pela!ai idea te"masuklah men#onten! ha"ta enda awam ataupun ha"ta enda sekolah dan
me"osakkannya$
4$&$5 Iu -apa dan Kelua"!a
Iu apa me"upakan insan te"pentin! dan memainkan pe"anan yan! esa" dalam mementuk
sahsiah dalam di"i anak+anak$ Seseten!ah "emaja ataupun pelaja" yan! te"jeak dalam
!ejala /andalisme e"asal da"ipada kelua"!a yan! e"masalah atau kelua"!a yan!
men!amalkan udaya hidup ne!ati2$ %enu"ut kajian yan! dijalankan, /andalisme dendam
dilakukan oleh "emaja yan! in!in eas dan e"lata" elakan!kan kelua"!a yan! e"masalah$
Selain itu, ku"an!nya kawalan dan imin!an yan! sempu"na da"ipada iu apa ju!a anta"a
2akto" utama mendo"on! "emaja te"jeak dalam !ejala ne!ati2 ini$
4$&$A Pen!a"uh "akan seaya
Selain itu, a!i !ene"asi muda pula, ada di anta"a me"eka yan! mun!kin jatuh di awah
tekanan pen!a"uh "akan seaya untuk melakukan pe"uatan /andalisme$ Hal ini e"laku
ke"ana me"eka tidak e"pendi"ian te!uh dan lama+kelamaan telah pun men!ikuti ataupun
men#ontohi pe"uatan "akan me"eka yan! tidak senonoh itu$ 7olon!an "emaja iasanya leih
mudah meni"u dan te"pen!a"uh den!an "akan seaya$ Pen!a"uh "akan seaya akan
me"osakkan sikap, nilai dan tin!kah laku "emaja$ Keiasaannya, !olon!an "emaja melakukan
/andalisme me"upakan "emaja yan! e"kumpulan$ %e"eka laBimnya tidak mempunyai hala
tujuan dan matlamat hidup$ Apaila e"kumpul sesama "akan me"eka, maka timullah
pela!ai idea te"masuklah men#onten! ha"ta enda awam ataupun ha"ta enda sekolah dan
me"osakkannya$
4$&$C Iu -apa dan Kelua"!a
Iu apa me"upakan insan te"pentin! dan memainkan pe"anan yan! esa" dalam mementuk
sahsiah dalam di"i anak+anak$ Seseten!ah "emaja ataupun pelaja" yan! te"jeak dalam
!ejala /andalisme e"asal da"ipada kelua"!a yan! e"masalah atau kelua"!a yan!
men!amalkan udaya hidup ne!ati2$ %enu"ut kajian yan! dijalankan, /andalisme dendam
dilakukan oleh "emaja yan! in!in eas dan e"lata" elakan!kan kelua"!a yan! e"masalah$
Selain itu, ku"an!nya kawalan dan imin!an yan! sempu"na da"ipada iu apa ju!a anta"a
2akto" utama mendo"on! "emaja te"jeak dalam !ejala ne!ati2 ini$
4$4 Lan!kah+lan!kah atau #a"a+#a"a memendun! 1andalisme
4$4$& Penekanan Pendidikan %o"al dan Kea!amaan di sekolah$
Pemapa"an isu tanpa disusuli tiada pemantauan tidak ada !unanya$ Salah satu lan!kah yan!
pe"lu diamil untuk memendun! masalah ini adalah den!an menekankan pendidikan mo"al
dan a!ama sejak di an!ku sekolah la!i$ -ak kata pepatah, )melentu" uluh ia"lah da"i
"eun!nya$* Pe"ka"a ini amat pentin! sekali a!a" apaila me"eka dewasa nanti, me"eka akan
memp"aktikkan nilai+nilai mu"ni yan! telah diaja" sejak ke#il la!i dalam kehidupan seha"ian$
Pihak sekolah ju!a ha"us e"tindak men!hukum sesiapa sahaja yan! telah ditan!kap
melakukan pe"uatan /andalisme den!an ha"apan ahawa pe"istiwa pisan! e"uah dua kali
dapat di#e!ah ataupun tidak akan men!ulan!i pe"uatan me"eka itu$ Iu apa ju!a ha"us
men!aja" anak masin!+masin! se"ta e"tindak mendidik me"eka apaila me"eka ditan!kap
me"osakkan a"an!+a"an! kepunyaan o"an! lain$ Pihak iu apa sepatutnya men!amalkan
udaya sayan! anak tan!an+tan!ankan$ -e"kat ke"jasama da"i pihak sekolah dan iu apa,
lan!kah ini dapat diia"atkan sea!ai se"ampan! dua mata$
4$4$4 -imin!an dan Kaunselin!
Lan!kah kaunselin! dapat diia"atkan sea!ai sudah te"an! la!i e"suluh$ Sesi kaunselin! ini
pentin! a!a" pelaja"+pelaja" yan! men!hadapi tekanan dalam pelaja"an ataupun da"ipada
"akan+"akan yan! memaksa me"eka melakukan pe"uatan /andalisme ini e"peluan!
meluahkan se"ta menyatakan pe"asaan dan tekanan yan! dihadapi masin!+masin!$ Den!an ini,
me"eka akan e"peluan! mendapat nasihat da"ipada seseo"an! yan! e"pen!alaman yan!
sete"usnya mun!kin dapat menyelesaikan masalah yan! ha"us diha"un!i oleh pelaja"
te"seut$ Sete"usnya,a!i pelaja" yan! melakukan /andalisme,me"eka ju!a mun!kin
menyeda"i kesalahan sendi"i dan e"tindak men!uah sikap me"eka yan! salah itu selepas
meliatkan di"i se"ta men!hadi"i sesi kaunselin!$ Den!an ini, meman! dapat diuktikan
ahawa sesi kaunselin! me"upakan salah satu lan!kah yan! waji diamil$
4$4$3 Pen!uatkuasaan Undan!+undan!
Pen!uatkuasaan dan Pe"laksanaan Undan!+Undan! pe"lu dijalankan oleh pihak Ke"ajaan$ D
awah Akta Ke"ajaan ,empatan ' .Undan!+Undan! Ke#il 1andalisme, &''&0, sesiapa yan!
didapati me"osakkan ha"ta enda awam oleh didenda yan! memaitkan 6%4,??? atau
penja"a tidak leih setahun jika sait kesalahan$ Pe"laksanaan undan!+undan! a"u
menetapkan pesalah+pesalah /andalisme ha"us menjalankan ke"ja+ke"ja khidmat masya"akat
dan me"eka ju!a akan men!!unakan pakaian se"a!am pesalah /andalisme$ ,indakan te!as
pe"lu dikenakan kepada pesalah a!a" menjadi teladan kepada "akan+"akan yan! lain$
4$4$5 Pe"anan Iu -apa dan Kelua"!a
Iu apa e"pe"anan meme"i tunjuk aja" kepada !olon!an "emaja tentan! 2alsa2ah
kepentin!an ha"ta enda awam$ Iu apa semestinya mene"an!kan kepada anak+anak tentan!
pentin!nya ha"ta enda awam dan men!an!!ap ha"ta enda o"an! lain sama sepe"ti ha"ta
enda sendi"i$ Se#a"a tidak lan!sun!, seki"anya anak sudah diin!atkan den!an 2alsa2ah ini,
maka sudah tentu !ejala /andalisme tidak sete"uk ha"i ini$ Iu apa pe"lu men!asihi dan
mendampin!i anak+anak supaya tidak e"laku keosanan dan kekoson!an di hati "emaja$
Keseda"an pe"lu dite"apkan untuk mementuk jiwa yan! sihat dan 2iki"an yan! matan!
seelum melan!kah ke alam dewasa$
4$4$A Pe"anan %asya"akat dan Pihak Sekolah
Setiap an!!ota masya"akat pe"lu e"sikap p"ihatin dan meme"ikan pe"hatian kepada anak
me"eka a!a" tidak melakukan pe"uatan yan! salah ini dan pihak masya"akat pe"lu peka
te"hadap isu ataupun !ejala /andalisme yan! e"laku di sekelilin! me"eka$ %asya"akat pe"lu
p"oakti2 te"hadap !ejala /andalisme yan! e"laku di kawasan me"eka$ Selain tiu, an!!ota
masya"akat oleh memainkan pe"anan pentin! meme"ikan ke2ahaman etapa u"uknya
akhlak /andalisme$ Pihak sekolah ju!a patut meme"ikan nasihat dan imin!an kepada
pelaja" men!enai kepentin!an menja!a ha"ta enda awam$ 7ene"asi muda pe"lu dite"an!kan
den!an mendalam tentan! tan!!un!jawa me"eka te"hadap ha"ta enda awam$
PE6AS U7U, DAN KES -ULI
3$& :akto"+2akto" yan! %empen!a"uhi Pe"as U!ut dan Kes -uli
3$&$& Keku"an!an pen!hayatan nilai+nilai a!ama
Keku"an!an pen!hayatan nilai+nilai a!ama dalam di"i pelaja" me"upakan anta"a pun#a atau
2akto" yan! men#etuskan kes uli di dalam kalan!an pelaja" sekolah$ %e"eka san!!up
e"uat demikian hanya untuk mendapat pe"hatian o"an! lain dan menunjukkan kekuatannya
kepada o"an! lain$ %e"eka semakin ketandusan nilai kemanusiaan$
3$&$4 Keku"an!an kasih sayan! iu apa dan kelua"!a
Sada 6asulullah s$a$wDEAnak adalah titipan da"i Allah SF, yan! ha"us dija!aE$ Den!an
didasa"i sada 6asulullah te"seut, maka o"an! tua ha"us e"hati+hati di dalam memimin!
pute"a+pute"inya yan! e"anjak dewasa$ Apala!i seka"an! di Baman !loalisasi yan! penuh
keeasan akan apapun, sehin!!a jika tidak dapat memawa di"i, maka akan te"je"umus
kepada pe"uatan+pe"uatan yan! ne!ati2 dan me"u!ikan$
Iu apa ha"uslah meme"i sepenuh kasih sayan! dan didikan a!ama yan! men#ukupi a!a"
me"eka tidak te"jeak dalam akti/iti yan! ku"an! e"2aedah$ Giwa dan hati "emaja ha"us
dididik den!an #a"a yan! etul dan ditanam den!an nilai+nilai sempu"na untuk memastikan
ahawa masalah ini dapat diendun!$ Seki"anya masalah ini tidak dapat diendun! ialah maka
peman!unan ne!a"a akan te"jejas ke"ana !olon!an "emajalah akal menjadi pemimpin pada
masa akan datan!$
Selain itu, iu apa yan! selalu siuk me#a"i duit dan e"sikap mete"ialistik telah
men!aaikan tan!!un!jawa me"eka te"hadap anak+anak me"eka$ Situasi ini telah
men!akiatkan jiwa "emaja ini koson! dan kesunyian lalu e"tindak melepaskan tekanan
me"eka kepada memuli o"an! lain$
3$&$3 Pen!a"uh "akan seaya
Pa"a pelaja" yan! masih e"umu" setahun ja!un! dan e"da"ah setampuk pinan! ini mudah
te"pen!a"uh den!an tindakan "akan seaya$ Gika kawan+kawannya me"upakan pemuli,
pelaja" te"seut ju!a akan te"ikut+ikut pe"uatan kawannya supaya dapat dite"ima oleh ahli+
ahli kumpulannya$
3$&$5 Pen!a"uh media massa
Hakikatnya, media massa aik e"#etak atau e"elekt"onik, mempunyai au"a yan! te"sendi"i
dalam mena"ik pe"hatian "emaja untuk te"pen!a"uh$ Dewasa ini, te"dapat te"lalu anyak
ade!an atau aak+aak !anas yan! dipe"tontonkan di ka#a+ka#a tele/isyen ataupun di
inte"net$ Se#a"a tidak lan!sun!, ianya dapat mempen!a"uhi "emaja untuk meni"u pe"uatan
!anas te"seut$
3$4 Lan!kah+lan!kah %enan!ani Pe"as U!ut dan Kes -uli
3$4$& Pe"anan Institusi Kekelua"!aan
Institusi kelua"!alah e"mulanya pe"anan iuapa men#o"ak kehidupan anak+anak yan!
dilahi"kan a!ai kain putih$ 7u"u yan! pe"tama seo"an! insan adalah iuapa dan kelua"!anya
sendi"i$ Seo"an! ayi akan elaja" den!an melihat dan men#ua apa yan! dilakukan dan
diseut oleh o"an! di sekelilin!nya$ Oleh ke"ana kepe"luan kehidupan iuapa te"paksa
eke"ja maka anak+anak ke#il ini sehin!!alah ke pe"in!kat "emaja iasanya diasuh oleh
pemantu "umah$
Oleh itu amat pentin! a!i iuapa melen!kapkan di"i den!an ilmu keiuapaan supaya dapat
memesa" dan mendidik anak den!an leih sempu"na$ Ini pe"lu memandan!kan iuapa yan!
eke"ja mempunyai masa yan! te"had e"sama den!an anak+anak$ %asa yan! sin!kat ini
pe"lulah diman2aatkan den!an seaik mun!kin supaya kasih sayan! dan kemes"aan
kekelua"!aan itu dapat die"atkan$
Si2at e"disiplin, akhlak yan! mulia, udi yan! peke"ti se"ta patuh kepada aja"an a!ama
semuanya pe"lu di semai da"i "umah la!i$ Sete"usnya dipupuk di sekolah dan di sema"akkan
oleh masya"akat$ Iuapa sendi"i pe"lulah menjadi teladan yan! te"aik kepada anak+anak$
Sekolah dan masya"akat ju!a pe"lu sama+sama mewujudkan suasana yan! positi2 kepada
pe"keman!an jati di"i pa"a pelaja" yan! menin!kat "emaja dan dewasa$
3$4$4 Pe"anan Pihak Ke"ajaan
-ak kata pepatah, tiada penyakit yan! tiada penyemuhnya$ ,e"dapat pela!ai lan!kah
d"astik yan! oleh dijalankan untuk memendun! dan memante"as kemelut ini$ Anta"anya
ialah pihak ke"ajaan sepe"ti Kemente"ian Pelaja"an dan ju!a pihak sekolah ha"us
menitike"atkan kes uli ini dalam pelaja"an Si/ik dan sea!ainya$ Den!an itu, pelaja" akan
menyeda"i ahawa pe"uatan uli ini me"upakan satu kesalahan dan pelaja" ju!a didedahkan
den!an pela!ai maklumat tentan! kesan u"uk da"ipada pe"uatan memuli dan #a"a+#a"a
men!elakkannya da"ipada te"ait dalam kes uli ini$
3$4$3 Pe"anan Pihak Sekolah
Selain itu, pihak sekolah ju!a dapat memainkan pe"anan yan! #ukup esa" di dalam
menan!ani isu mo"al ini$ He"amah atau kempen sepe"ti kempen anti uli ju!a oleh diadakan
se#a"a e"te"usan di setiap sekolah da"i masa ke semasa a!i menyeda"i pa"a pelaja" a!a"
menjauhi di"i da"ipada !ejala uli$ Akti/iti kuiB tentan! uli ju!a oleh dilaksanakan sea!ai
salah satu inisiati2 dalam menan!ani masalah uli ini$ Namun e!itu, pihak sekolah ju!a pe"lu
sentiasa memastikan ahawa pen!awasan di setiap pelosok kawasan sekolah sepe"ti di
elakan! an!unan sekolah dan kaki lima sekolah yan! sunyi dipe"ketatkan supaya tidak
meme"i sea"an! peluan! kepada me"eka yan! mempunyai kein!inan untuk memuli
man!sanya$
3$4$5 Pe"anan Pelaja"
Di sampin! itu, pa"a pelaja" ju!a ha"us e"!andin! ahu den!an pihak sekolah dalam usaha
untuk memendun! !ejala ini$ Pa"a pelaja" yan! te"nampak kes uli e"laku atau menjadi
man!sa pemuli ha"us meme"anikan di"i untuk melapo"kan kepada pihak sekolah den!an
se!e"a a!a" masalah itu dapat diatasi den!an se#epat mun!kin demi kesejahte"aan sekolah$
-e"sesuaian den!an nama aik yan! dinisahkan kepada %alaysia sea!ai seuah Ne!a"a
Islam #ontoh yan! anyak menyuman!kan ke a"ah mewujudkan konsep+konsep Islam yan!
e"si2at p"o!"esi2 untuk tatapan dunia anta"aan!sa, kita akan mendapati a!aimana anyak
pihak te"masuklah pihak ke"ajaan sendi"i telah menunjukkan pen!!unaan pa"adi!m ke empat,
menunujukkan kepe"ihatinan yan! leih te"hadap masalah sosial !olon!an "emaja$ Hal ini
te"ukti den!an wujudnya pela!ai p"o!"am khusus yan! di"an!ka untuk men!atasi masalah
ini$ Anta"anyaI
&$ Kemente"ian Pelaja"an %alaysia
Usaha penilaian dan pemaikan yan! e"te"usan telah dilakukan te"hadap sistem pendidikan
%alaysia$ Apa yan! jelasnya, te"do"on! den!an masalah k"isis mo"al pelaja" yan! saan ha"i
memelen!!u ne!a"a dan masya"akat, suatu jawatankuasa #ainet telah dituuhkan untuk
men!kaji isu ini dan sea!ai hasilnya, ee"apa pe"uahan telah dijalankan sepe"tiD+
Nama Kemente"ian Pelaja"an telah dituka" kepada Kemente"ian Pendidikan %alaysia yan!
memawa pa"adi!m e"eBa iaitu Kemente"ian akal meme"ikan pendidikan sejati kea "ah
yan! leih e"sesuaian den!an p"insip mo"al dan ukannya te"had kepada peme"ian
pelaja"an semata+mata$
:alsa2ah Pendidikan Ne!a"a yan! e"te"askan konsep kesepaduan anta"a intelek, emosi,
"ohani dan jasmani telah diwujudkan$ Kandun!an :PN, yan! anta"anya ialah ) Pendidikan di
%alaysia adalah usaha e"te"usan kea "ah mempe"keman!kan la!i potensi indi/idu se#a"a
menyelu"uh dan e"sepadu untuk mewujudkan insane yan! seiman! dan ha"monis da"i se!i
intelek, "ohani, emosi dan jasmani e"dasa"kan kepe"#ayaan dan kepatuhan kepada tuhan$
Usaha ini adalah usaha untuk melahi"kan "akyat %alaysia yan! e"ilmu pen!etahuan,
e"ket"ampilan, e"akhlak mulia, e"tan!!un!jawa dan e"keupayaan men#apai
kesejahte"aan di"i se"ta meme" suman!an te"hadap keha"monian dan kemakmu"an
masya"akat dan ne!a"a$
-a!i men!hidupkan :PN, dua entuk ku"ikulum a"u yan! men!amalkan system pendidikan
e"sepadu, K-S6 dan K-S% telah diwujudkan men!!antikan system ku"ikulum yan! lama$
Kedua+dua K-S6 dan K-S% ini meme" penekanan asas kepada usaha pementukan sahsiah,
pe"iadi, emosi dan seman!at tan!!un!jawa kepada di"i, masya"akat dan alam sekita"$
Keti!a+ti!a pe"ka"a ini se#a"a tidak lan!sun! dilakukan a!i men!hadapi masalah so#ial yan!
akal e"keman! di dalam masya"akat yan! sedan! di dalam p"oses pemodenan, yan!
iasanya e"pun#a da"i 2a#to" men!aaikan keti!a+ti!a elemen "oh, jasad dan emosi di dalam
pementukan pe"sonality seseo"an! "emaja$
4$ Pihak Ke"ajaan dan N7O Islam
P"o!"am latihan dakwah yan! dikhususkan kepada !olon!an "emaja telah diusahakan oleh
pihak ke"ajaan dan N7O Islam telah me"an!kumiD+
-aha!ian Hal Ehwal Islam, Gaatan Pe"dana %ente"i
Di awah Unit Ku"sus dan Latihan INDAH telah men!adakan p"o!"am khusus untuk "emaja
di sekolah dan uni/e"sity tempatan$ Ianya leih e"entuk ku"sus kepimpinan dan moti/asi
Islam yan! dilakukan dalam entuk #e"amah iasa, en!kel latihan dan pe"mainan$
Kemente"ian -elia dan Sukan
Unit Hal Ehwal A!ama telah men!atu" p"o!"am dakwah untuk elia$ Ianya sepe"ti semina"
ke2ahaman Islam, semina" dakwah dan kepimpinan Islam, semina" kepimpinan elia Islam dan
muBaka"ah dakwah kepimpinan elia Kean!saan$
=ADI%
=ADI% telah men!atu" ee"apa p"o!"am khusus untuk "emaja sepe"ti p"o!"am al+:alah,
en!kel #uti sekolah, ku"sus kepimpinan pelaja" dan dakwah elia ne!a"a$
%asjid Ne!a"a
%asjid Ne!a"a telah men!adakan ee"apa p"o!"am sepe"ti p"o!"am kelas pendidikan Islam
Kanak+kanak, Ku"sus keseda"an 6amadhan, en!kel :a"du Ain "emaja Islam, St"ate!i lulus
pepe"iksaan #eme"lan!, kelas imin!an pepe"iksaan P%6 dan SP%, p"o!"am pementukan
!ene"asi Islam #eme"lan! dan ku"sus pemelaja"an e"kesan$
3$ A-I%
A-I% telah men!atu" p"o!"am khusus untuk "emaja melalui p"ojek peman!unan elia iaitu
untuk elia se#a"a umum dan p"o!"am Emun Hidayat untuk elia yan! e"masalah$ Anta"a
p"o!"am Emun Hidayat yan! diatu" adalah "ek"easi, e"kelah, e"sukan di sampin!
#e"amah+#e"amah a!ama$
5$ P"o!"am -elia
Penyediaan p"o!"am -elia spe"ti P"o!"am 6akan %uda, 6akan Faja Di"i, 6akan Sukan dan
-"i!ded 6akan %uda telah meme"i peluan! kepada usaha memimin! akat semulajadi
yan! dimiliki oleh "emaja
Penutup
Se#a"a jelasnya, kita dapat melihat a!aimana kesemua p"o!"am latihan yan! diusahakan dan
di"an#an! khusus ini adalah semata+mata untuk meme"i peluan! kepada semua "emaja untuk
mempe"!iatkan di"i me"eka kepada akti/iti+akti/iti yan! e"2aedah dan menjauhi akti/iti+
akti/iti yan! tidak sihat sepe"ti /andalisme, uli dan sea!ainya$