Anda di halaman 1dari 3

ULANGKAJI BAB ARAH, SKALA DAN JARAK

NAMA: _________________________ TING:


__________
1. Apakah kegunaan arah di
atas peta?
A. Menentukan kedudukan
sesuatu tempat
B. Menentukan bentuk
bangunan sesuatu tempat
C. Menentukan ukuran jauh
antara dua tempat
D. Menentukan jarak antara
dua objek
2. Apakah cara untuk menentukan
arah sesuatu tempat?
I. Berdasarkan arah matahari
terbit
II. Menggunakan kompas
III. Berpandukan arah tiupan
angin
IV. Berpandukan kedudukan
bintang-bintang
A. I II dan III
B. I II dan IV
C. I III dan IV
D. II III dan IV
!. "rang #aman dahu$u dapat
menentukan arah dengan
me$a$ui
I. kedudukan matahari
II. kedudukan bintang
III. kedudukan bu$an
IV. kedudukan pokok
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV
%. &ika anda berdiri menghadap
matahari terbenam apakah
arah 'ang ditunjukkan o$eh
tangan kiri anda?
A. (tara
B. )e$atan
C. *imur
D. Barat
+. Arah 'ang ter$etak antara barat
dengan se$atan ia$ah
A. Barat $aut
B. Barat da'a
C. *imur $aut
D. *enggara
Soalan 6 hingga 8 berdasarkan
gambarajah di bawah
,. Apakah arah de-an dari tapak
perhimpunan?
A. (tara C. *imur
B. )e$atan D. Barat
.. Arah surau dari tapak
perhimpunan ia$ah
A. timur C. barat
B. tenggara D. barat $aut
/. Arah timur dari tapak
perhimpunan terdapat
A. pejabat C. kantin
B. kedai buku D.
padang
0. 1ern'ataan 'ang manakah
benar tentang ska$a?
A. (kuran jauh antara dua
tempat
B. 2isbah jarak di atas peta
dengan jarak sebenar
C. Digunakan untuk
membesarkan sai# sebenar
permukaan bumi
D. *erbahagi kepada ska$a
rekati3 dan ska$a mut$ak
14.)ka$a $urus da$am 5ajah 1
menunjukkan
4 2 % ,
/ km
Rajah 1
A. 1 cm me-aki$i 1 km
B. 1 cm me-aki$i 2 km
C. 1 cm me-aki$i / km
D. 2 cm me-aki$i 1 km
11.&arak 'ang diukur da$am peta
ia$ah , cm. Berapakah jarak
sebenar diatas bumi
berdasarkan ska$a da$am 5ajah
2?
4 ! , 0
12 km

A. , km C. 1/ km
B. 12 km D. 2% km
12.Berapakah ke$uasan sebenar
bi$ik darjah berikut?
Sala ! "# :
! #
1anjang 6 + m
7ebar 6 !.+ m
A. /.+ m C. 1..+ m
B. 12.+ m D. 21.+ m
1!.1ern'ataan 'ang manakah
benar tentang jarak?
A. (kuran jauh antara dua
tempat
B. 2isbah jarak di atas peta
dengan jarak permukaan
bumi
C. Digunakan untuk
mengeci$kan sai# sebenar
permukaan bumi
D. Berdasarkan kedudukan
bintang dan matahari
Soalan !$ hingga !6 berdasarkan
jadual 1 di bawah
%ela&ar Jara '#( Ma)a
'#ini*(
&ami$ 2 14
Vija$ + 24
8ati ! 12
Ai 7u , 2+
&adu$ 19 &arak dan masa dari rumah
pe$ajar ke seko$ah
1%.Berapakah jarak dari rumah
Vija$ ke seko$ah?
A. 2 km
B. ! km
C. + km
D. , km
1+.&ika semua pe$ajar berto$ak dari
rumah pada puku$ ..4+ a.m.
siapakah 'ang akan tiba
terdahu$u di seko$ah?
A. &ami$
B. Vija$
C. 8ati
D. Ai 7u
1,.Berdasarkan mak$umat berikut
berapakah kadar tambang bas
bagi Ai 7u ke seko$ah da$am
satu minggu?

Kadar tambang bas ialah
20 sen bagi setiap
kilometer
A. 5M 1.24
B. 5M 2.%4
C. 5M !.44
D. 5M ,.44