Anda di halaman 1dari 10

Sejarah Hoki

Permainan hoki ini pada mulanya diamainlkan oleh orang-orang Greek, Parsi
dan Rom sejak tahun 2000 sebelum masihi lagi. Namun, permainan ini kemudiannya
lenyap kerana permainan ini masih tidak mempunyai peraturan yang khusus
sehinggalah pada tahun 13! apabila ia diperkenalkan semula di "ngland.
#ni telah menyebabkan sering berlakunya pertumpahan darah. $engan erti kata yang
lain, permainan yang tidak tersusun dan teratur boleh mendatangkan risiko yang
merbahaya kepada para pemain
%oki mula mendapat tempat di banyak negara dunia setelah undang-undang
permainan mula direka khusus. $engan adanya peraturan dan undang-undang maka
permainan hoki dapat dimainkan dengan teratur dan memudahkan lagi bagi indi&idu-
indi&idu yang ingin mengenalinya dan mempelajarinya.
Permainan hoki ini sering diberi dengan pelbagai nama. 'ontohnya di (ales, ia dikenali
dengan nama banty atau bandy. )anakala di Peran*is nama permainan ini di panggil
sebagai ho+uet. ,khirnya pihak inggeris telah mengubahsuai dan mengubahnya
kepada ho*key.
,khirnya permainan hoki ini makin diterima oleh masyarakat di -ritian.
Permainan ini tidak hanya dimainkan oleh kaum lelaki malahan kaum .anita juga turut
mengambil bahagian dalam permainan hoki ini. Pasukan hoki yang pertama ditubuhkan
adalah pada tahun 1/00 dan 1elab -la*kheath di 2elatan 3ondon merupakan kelab
hoki pertama yang ditubuhkan pada tahun 1/1. 1elab ini turut memperkenalkan
undang-undang permainan hoki seperti *ara bermain, penggunaan pengadil, ka.asan
permainan dan mengenakan hukuman kepada pemain yang melakukan kesilapan.
Pada tahun 1/4!, undang-undang hoki telah digubal dalam satu mesyuarat di 3ondon.
(imbledon %o*key 'lub telah merumuskan undang-undang yang kemas untuk
permainan ini pada tahun 1//3. Pada tahun 1//, sukan hoki mula diiktira5 dan menjadi
sukan paling diminati di dunia. $ari "ngland, permainan ini mula tersebar ke negara-
negara seperti #ndia, ,merika 2yarikat, "ropah dan juga di )alaysia.
Sejarah Hoki di Malaysia
2ejarah hoki )alaysia hampir sama dengan #ndia. Permainan ini diba.a ke
negara tersebut oleh askar dan kakitangan -ritish pada 1/62. Namun pada ketika itu,
hoki masih belum lagi terkenal di kalangan rakyat tempatan. 2elepas lebih dua dekad,
penduduk tempatan mula berjinak-jinak dan meminati permainan ini.
Pada 1623, )alaya berjaya menubuhkan sebuah pasukan hoki dan telah
mengadakan perla.anan persahabatan dengan #ndia yang baru sahaja memenangi
pingat emas dalam 2ukan 7limpik. 2elepas itu, pasukan hoki negara telah menjelajah
ke beberapa negara di )a*au dan %ong 1ong dan mengadakan permainan
persahabatan di sana.
Kemahiran Asas Hoki
8erdapat beberapa kemahiran dalam asas dalam permainan hoki. ,ntaranya ialah9-
a: )emukul bola
b: )engele*ek bola
*: )enguis bola
d: )erebut bola
Memukul bola
1emahiran ini bertujuan untuk menghantar bola kepada rakannya pada jarak
yang agak jauh atau membuat pukulan ke arah gol. -agi tujuan pukulan, perkara yang
perlu dititikberatkan adalah ketepatan arah dan kederasan bola. 1etepatan arah bola
ditentukan dengan kedudukan bahu dan kaki sementera kederasan bola ditentukan
dengan daya pukulan daripada kedua-dua belah tangan dan pemindahan berat badan.
Pegang kayu dengan kuat. 8angan kiri di atas tangan kanan.-ahu kiri menghadap
sasaran. -ola berada selari dengan kaki kiri. )ulakan aksi dengan hayunan ke
belakang
%ayun kayu ke arah bola dan pindahkan berat badan ke kaki depan. -engkokkan lutut
semasa melakukannya. )ata memandang bola. 1ontak bahagian belakang bola.
#kut lajak, kayu dituju sehala dengan sasaran. -erat badan dipindahkan ke hadapan.
Mengelecek bola
1emahiran mengele*ek bola digunakan untuk menga.al bola sambil melepasi
pemain la.an. ,spek yang perlu dititik beratkan semasa melakukan kemahiran ini ialah
kepantasan dan kemahiran menga*ah dengan menggunakan pergerakan badan dan
kayu. -ola sentiasa berada di hadapan badan dan digerakkan dari sisi ke sisi. 8erdapat
3 *ara dalam menggele*ek bola iaitu9-
a: )enggele*ek longgar
b: )enggele*ek rapat
*: )engele*ek #ndian
Mengelecek longgar
)enggele*ek longgar digunakan apabila pemain hendak menggerakkan bola
dengan *epat dan pihak la.an berada jauh dari bola. 'ara untuk mengele*ek longgar
8angan kiri di hujung kayu hoki dengan belakang tangan menghadap ke luar.
3onggarkan sedikit pegangan tangan kanan.
--adan dibongkokkan sedikit dan lutut dibengkokkan.
-)ata memandang bola ketika membuat tolakan.
--ola hoki harus berada disebelah kanan dan di hadapan kaki kanan.
-1edudukan kayu hoki 0!; ke tanah.
Menggelecek rapat
)enggele*ek rapat perlu apabila seseorang pemain hendak menga.al bola dengan
rapi. 8eknik ini berguna jika pemain tidak memperoleh situasi yang selamat untuk
menghantar bola kepada rakan. 'ara untuk menggele*ek rapat
-Pegangan seperti menggele*ek longgar.
--adan juga seperti menggele*ek longgar
-)ata sentiasa memandang ke arah bola dan sekilas kepada pemain yang akan
bergerak sambil mengkaji situasi padang.
--ola harus berada ke kanan dan dihadapan kaki kanan pemain serta sentiasa
menyentuh kayu hoki.
Menggelecek Indian
)enggele*ek #ndian adalah asas bagi semua pergerakan dengan bola dalam
permainan hoki.)uka kayu bergerak bebas dengan bola. 8eknik ini dilaksanakan di
hadapan badandengan menggerakkan bola ke kiri dan ke kanan silih berganti
menggunakan muka kayu dan kilas kayu. 8angan kiri sentiasa menggerakkan kayu
manakala tangan kanan membenarkan kayu diputar bebas untuk menggerakkan bola.
'ara untuk menggele*ek indian
Pemain menukar pegangan dengan membiarkan kayu hoki berpusing di dalam tangan
kiri ke posisi yang lebih selesa. 8angan kiri memutarkan kayu sambil meletakkan ibu
jari tangan kiri ke arah ba.ah kayu hoki. 8angan kanan memegang dengan longgar.
--ola berada di hadapan pemain dan bergerak dalam arah sisian lebih kurang sai<
bahu.
-)ata seperti menggele*ek rapat.
--adan mengikut pergerakan bola.
-,pabila kaki menyentuh tanah, ketukan bola dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri
pada masa kanan menyentuh tanah.
Menguis bola
1emahiran ini bertujuan untuk menghantar bola tinggi melepasi pihak la.an
ke rakan atau untuk menjaringkan gol.
-ola berada di sebelah kaki kanan. 1edudukan kayu rapat dan berada di ba.ah bola.
-engkokkan lutut dan bahu kiri menghadap sasaran. -erat badan berada di kaki kanan.
,lihkan berat badan ke kaki kiri. Gunakan kekuatan tangan dengan melejang bola ke
hadapan dan ke atas. -ongkokkan badan semasa lakuan.
#kut lajak ke arah atas.
Merebut bola
)erebut adalah satu keupayaan merampas bola daripada penguasaan pihak la.an.
2e.aktu melaksanakan kemahiran ini, imbangan, koordinasi, ketangkasan dan
kesedaran ruang memainkan peranan yang penting. 1emahiran ini dilakukan pada saat
pihak la.an leka dan *uai. ,ntara *ara merebut dalam permainan hoki ialah9
a: )erebut se*ara menghadang =5lat ta*kle:
b: )erebut se*ara kilas =re&erse ta*kle:
*: )erebut se*ara melonjak =jab ta*kle:
)erebut se*ara menghadang =5lat ta*kle: $igunakan untuk menghadang kemaraan
penyerang dari sebelah kanan pemain pertahanan dengan meletakkan kayu mendatar
dengan permukaan padang. 1ayu diletakkan depan kaki kiri
)erebut se*ara kilas =re&erse ta*kle: $igunakan di sebelah kiri pemain pertahanan.
8angan rapat dengan padang. 3onjak dan *uba kait bola.
)erebut se*ara melonjak =jab ta*kle: Pegang kayu kuat di tangan kiri. 3onjak dan *uba
kait bola.
Peralatan Hoki
1.Kayu hoki
1ayu hoki, pada kebiasaannya diperbuat daripada ash atau mulberry. >ndang-
undang hoki telah menyatakan baha.a setiap pemain hendaklah menggunakan kayu
yang mempunyai permukaan rata dibahagian kiri. 7leh itu kayu hoki mengiri, untuk
pemain kidal tidak .ujud dalam permainan hoki. Permukaan kayu hoki serta bentuknya
digambarkan seperti berikut9-
Panjang kayu hoki adalah bergantung kepada bentuk badan dan juga kedudukan
pemain dalam permainan.
2ehubungan dengan itu, panjang kayu hoki adalah tidak selaras dengan
ketinggian seseorang pemain dalam permainan.
Pada kebiasaannya panjang kayu hoki adalah antara 0./6 meter hingga 0.60
meter dan beratnya ialah antara !10g hingga 20g untuk .anita dan antara !10g
hingga 460g untuk lelaki.
-agaimanapun biasanya kayu yang beratnya !10g- 20g sering digunakan.
1ayu hoki hendaklah disimpan di tempat yang berha.a sederhana serta kurang
lembap. 2emasa menyimpan, kayu hoki perlu digosok dengan minyak untuk
menjauhkan daripada pe*ah. 1ayu hoki yang pe*ah pada mana-mana bahagian tidak
digalakkan menggunakannya, kerana boleh mendatangkan bahaya.
2. ola
'iri-*iri bola adalah seperti berikut9
-ola hoki adalah berbentuk s5era dan keras, pejal atau kosong. Permukaannya
li*in tetapi pelipat=seam: atau lekuk-lekuk ke*l =indentations: adalah dibenarkan.
1ebanyakannya adalah ber.arna putih tetapi jika mahu menggunakan .arna lain
perlulah dengan persetujuan kedua-dua belah pihak.-erat bola adalah antara 1! g
=minimum: ? 13 g =maksimum:. >kur lilit pula adalah antara 220 mm =minimum: ? 23!
mm =maksimum:.