Anda di halaman 1dari 11

A. Lengkapkan ejaan berdasarkan gambar.

Contoh :
1.
2. 3.
4. 5.
B. Tulis kata dasar bagi setiap perkataan berimbuhan di
bawah.
!A" #3#$
% l a
l e n
k m g
1
& 1# "A'!A()
Contoh :
*.
+.
$.
,.
1#.
C. -adankan perkataan seerti di bawah.
Contoh:
!A" #3#$
2
menolong
mengumpulka
n
menele.on
men/u/i
membantu
men0iram
tolong
& 1# "A'!A()
11.
12.
13.
14.
15.
1. 2arna kata hubung 0ang betul.
Contoh:
Abang memba/a buku
mendengar radio.
!A" #3#$
3
seronok
selepas
pela%ar
benar
rakan
sisa
murid
betul
gembira
sesudah
kawan
baki
supa0a sambil
& 1# "A'!A()
1*. !aki adik luka terpi%ak ka/a.
1+. 3ai4al murid 0ang pandai
pendiam.
1$. 5ari Aswad terkena pisau berdarah.
1,. Awak hendak bermain badminton

bola sepak?
2#. 6arina 6aiton suka melukis.
7. 8ariskan kata kerja 0ang betul.
Contoh:
Ais0ah & menyidai 9 membeli ) kain pada ampaian.
!A" #3#$
4
dan lalu
supa0a atau
lalu sambil
tetapi dan
kerana lalu
& 1# "A'!A()
21. 3ai4ul sedang & mela0ari 9 menonton ) tele:is0en.
22. (isham & memberus 9 membasuh ) tangann0a sebelum
makan.
23. -ak/ik (adi & menimbus 9 menanam ) sa0ur di belakang
rumah.
24. Ahmad sedang & berlari 9 berenang ) di padang
permainan.
25. Aiman gemar & menge/at 9 melukis ) gambar
pemandangan.
3. sikan tempat kosong dengan kata tanya 0ang betul.
Apakah ;iapakah Bagaimanakah
Manakah "engapakah Bilakah
!A" #3#$
5
& 1# "A'!A()
Contoh:
1i manakah kamu tinggal?
2*. <<<<<<<<<<<<<<<<<<< kamu datang ke sekolah?
2+. <<<<<<<<<<<<<<<<<<< ketua kelas Tahun 1ua Cerdik?

2$. <<<<<<<<<<<<<<<<<<< 3ai4ah akan datang ke 8ombak?
2,. <<<<<<<<<<<<<<<<<<< awak tidak hadir ke sekolah
semalam?
3#. <<<<<<<<<<<<<<<<<<< sukan kegemaran anda?
8. si tempat kosong dengan kata adjektif 0ang sesuai.
pendek ringan kotor
keras manis ta%am
Contoh :
!A" #3#$
6
& 1# "A'!A()

!ain batik itu kotor.
31. 32.

Buah limau ini <<<<<<<<<< !a0u ini <<<<<<<<<<<<<
33. 34.
!apas ini <<<<<<<<<< 'ambut ;iti
<<<<<<<<<<<
35.
-isau ini <<<<<<<<<<<<<<<
(. si tempat kosong dengan penjodoh bilangan 0ang
betul.
!A" #3#$
7
sebentuk sebatang seutas
sebuah sebilah seekor
& 1# "A'!A()
Contoh :
Linda memakai seutas rantai 0ang /antik.
3*. !akak membeli <<<<<<<<<<<<<<<< kereta baharu.
3+. A0ah menghadiahkan <<<<<<<<<<<<<<< /in/in kepada ibu.
3$. ;a0a membeli <<<<<<<<<<<<<<<<<<< pen.
3,. A0ah membelah ka0u dengan <<<<<<<<<<<<<<<<< kapak.
4#. -ak (amid memelihara <<<<<<<<<<<<<<< beruk di belakang
rumah .
. ;usun perkataan=perkataan di bawah supa0a men%adi a0at
0ang betul.
Contoh :
menangis Adik lapar kerana
Adik menangis kerana lapar.
41. ikan suka meman/ing 'ahmat
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.
!A" #3#$
8
& 1# "A'!A()
42. murid seorang 'a4iman ra%in 0ang

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.
43. baharu (ali4a kawan gembira mendapat

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.
44. men%adi doktor ingin A4li seorang

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.
45. memba/a suka sebelum (ani tidur buku

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.
5. Ba/a petikan dan %awab soalan berikutn0a.
;emalam sekolah sa0a telah mengadakan sukan
tahunan. -agi=pagi lagi9 semua murid berkumpul di padang
sekolah. "ereka memakai pakaian sukan.
A/ara pertama ialah lumba lari untuk murid=murid
tahun satu. !emudian diikuti a/ara untuk murid=murid tahun
dua iaitu mengisi air ke dalam botol. "anakala a/ara murid=
murid tahun tiga pula ialah lari dalam guni.
!A" #3#$
9
& 1# "A'!A()
'umah !uning telah men%adi johan keseluruhan. "urid=
murid sangat gembira. (adiah telah disampaikan oleh guru
besar. ;ukan tahunan berakhir pada pukul *.## petang.
Contoh :
Apakah pakaian 0ang mereka pakai ?
"ereka memakai pakaian sukan.
1. 1i manakah semua murid berkumpul ?
;emua murid berkumpul di
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.
2. Apakah a/ara untuk murid=murid tahun satu ?
A/ara untuk murid=murid tahun satu ialah
<<<<<<<<<<<<<<<<<.
3. Apakah a/ara untuk murid=murid tahun tiga ?
A/ara untuk murid=murid tahun tiga ialah
<<<<<<<<<<<<<<<<<.
4. ;iapakah 0ang telah men0ampaikan hadiah ?
(adiah telah disampaikan oleh
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.
!A" #3#$
10
5. "akna bagi perkataan johan ialah
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.
!A" #3#$
11
& 1# "A'!A()