Anda di halaman 1dari 10

PROGRAM PEMBELAJARAN

KELAS VII
SEMESTER I
Mata Pelajaran : Matematika
191
PROGRAM SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
Nama Sekolah :
Kelas/Semeste : !""/#
Mata Pela$aa% : Matematika
As&ek : '"LANGAN
Sta%(a Kom&ete%si: #) Memahami si*at+si*at o&easi hit,%- .ila%-a% (a% &e%--,%aa%%/a (alam &eme0aha% masalah
Kom&ete%si 1asa "%(ikato Matei Pokok
Alokasi
2akt,
J,li A-,st,s Se&tem.e Okto.e No&em.e 1esem.e
3 4 5 # 2 3 4 5 # 2 3 4 5 # 2 3 4 5 # 2 3 4 5 # 2 3 4 5
#)# Melak,ka%
o&easi hit,%-
.ila%-a% .,lat
(a% &e0aha%
Mem.eika%
0o%toh .ila%-a%
.,lat
Me%e%t,ka% letak
.ila%-a% .,lat
&a(a -ais
.ila%-a%
Melak,ka%
o&easi tam.ah6
k,a%-6 kali6 (a%
.a-i .ila%-a%
.,lat temas,k
o&easi
0am&,a%)
Me%-hit,%-
k,a(at (a%
&a%-kat ti-a
.ila%-a% .,lat)
Mem.eika%
0o%toh .e.a-ai
.e%t,k (a% $e%is
.ila%-a% &e0aha%
:.iasa6 0am&,a%
(esimal6 &ese%
(a% &emil)
Me%-,.ah
.e%t,k &e0aha%
ke .e%t,k
'ila%-a%
',lat (a%
'ila%-a%
Pe0ah
4 JP
192
Kom&ete%si 1asa "%(ikato Matei Pokok
Alokasi
2akt,
J,li A-,st,s Se&tem.e Okto.e No&em.e 1esem.e
3 4 5 # 2 3 4 5 # 2 3 4 5 # 2 3 4 5 # 2 3 4 5 # 2 3 4 5
&e0aha% /a%-
lai%)
Me%/elesaika%
o&easi hit,%-
tam.ah6 k,a%-6
kali6 .a-i
.ila%-a%
&e0aha%)
#)2 Me%--,%aka%
si*at+si*at
o&easi hit,%-
.ila%-a% .,lat
(a% &e0aha%
(alam &eme0a
ha% masalah)
Me%em,ka% si*at+
si*at o&easi
tam.ah6 k,a%-6
kali6 .a-i6 &a(a
.ila%-a% .,lat)
Me%--,%aka%
si*at+si*at o&easi
tam.ah6 k,a%-6
kali6 (a% .a-i
&a(a .ila%-a%
.,lat
7&e%-,la%-a%8
Me%--,%aka%
si*at+si*at o&easi
hit,%- tam.ah6
k,a%-6 kali6 ata,
.a-i (e%-a%
meli.atka%
&e0aha% seta
me%-aitka%%/a
(alam ke$a(ia%
sehai+hai)
'ila%-a%
',lat (a%
'ila%-a%
Pe0ah
4 JP
U$i Matei 2 JP
Reme(ial 2 JP
193
Kom&ete%si 1asa "%(ikato Matei Pokok
Alokasi
2akt,
J,li A-,st,s Se&tem.e Okto.e No&em.e 1esem.e
3 4 5 # 2 3 4 5 # 2 3 4 5 # 2 3 4 5 # 2 3 4 5 # 2 3 4 5
Pe%-a/aa% 2 JP
Me%-etah,i6 6 20)
Ke&ala Sekolah SMP/MTs G,, Kelas / G,, MP
))
N"P) N"P)
194
PROGRAM SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
Nama Sekolah :
Kelas/Semeste : !""/#
Mata Pela$aa% : Matematika
As&ek : ALJA'AR
Sta%(a Kom&ete%si: 2) Memahami .e%t,k al$a.a6 &esamaa% (a% &eti(aksamaa% li%ea sat, 9aia.el
Kom&ete%si 1asa "%(ikato Matei Pokok
Alokasi
2akt,
J,li A-,st,s Se&tem.e Okto.e No&em.e 1esem.e
3 4 5 # 2 3 4 5 # 2 3 4 5 # 2 3 4 5 # 2 3 4 5 # 2 3 4 5
2)# Me%-e%ali
.e%t,k al$a.a
(a% ,%s,
,%s,%/a
Me%$elaska%
&e%-etia%6
9aia.el6
ko%sta%ta6
*akto 6 s,k, (a%
s,k, se$e%is)
'e%t,k
al$a.a
4 JP
2)2 Melak,ka%
o&easi &a(a
.e%t,k al$a.a
Melak,ka%
o&easi hit,%-6
tam.ah6 k,a%-6
kali6 .a-i (a%
&a%-kat &a(a
.e%t,k al$a.a)
Me%ea&ka%
o&easi hit,%-
&a(a .e%t,k
al$a.a ,%t,k
me%/elesaika%
soal
'e%t,k
al$a.a
4 JP
2)3 Me%/elesaika%
&esamaa%
li%ea sat,
9aia.el)
Me%-e%ali PLS!
(alam .e.a-ai
.e%t,k (a%
9aia.el
Me%e%t,ka%
.e%t,k setaa
(ai PLS!
(e%-a% 0aa
Pesama+
a% li%ea
sat,
9aia.el
4 JP
195
Kom&ete%si 1asa "%(ikato Matei Pokok
Alokasi
2akt,
J,li A-,st,s Se&tem.e Okto.e No&em.e 1esem.e
3 4 5 # 2 3 4 5 # 2 3 4 5 # 2 3 4 5 # 2 3 4 5 # 2 3 4 5
ke(,a ,as
(itam.ah6(ik,a%
-i6 (ikalika% ata,
(i.a-i (e%-a%
.ila%-a% /a%-
sama
Me%e%t,ka%
&e%/elesaia%
PLS!
2)4 Me%/elesaika%
&eti(aksamaa
% li%ea sat,
9aia.el)
Me%-e%ali PtLS!
(alam .e.a-ai
.e%t,k (a%
9aia.el
Me%e%t,ka%
.e%t,k setaa
(ai PtLS!
(e%-a% 0aa
ke(,a ,as
(itam.ah6
(ik,a%-i6
(ikalika%6 ata,
(i.a-i (e%-a%
.ila%-a% /a%-
sama)
Me%e%t,ka%
&e%/elesaia%
PtLS!
Pesama+
a% li%ea
sat,
9aia.el
4 JP
U$i Matei 2 JP
Reme(ial 2 JP
Pe%-a/aa% 2 JP
19
Me%-etah,i6 6 20)
Ke&ala Sekolah SMP/MTs G,, Kelas / G,, MP
))
N"P) N"P)
19!
PROGRAM SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
Nama Sekolah :
Kelas/Semeste : !""/#
Mata Pela$aa% : Matematika
As&ek : ALJA'AR
Sta%(a Kom&ete%si: 3) Me%--,%aka% .e%t,k al$a.a6 &esamaa% (a% &eti(aksamaa% li%ie sat, 9aia.el6 (a% &e.a%(i%-a% (alam
&eme0aha% masalah
Kom&ete%si 1asa "%(ikato Matei Pokok
Alokasi
2akt,
J,li A-,st,s Se&tem.e Okto.e No&em.e 1esem.e
3 4 5 # 2 3 4 5 # 2 3 4 5 # 2 3 4 5 # 2 3 4 5 # 2 3 4 5
3)# Mem.,at
mo(el
matematika
(ai masalah
/a%- .ekaita%
(e%-a%
&esamaa% (a%
&eti(aksamaa
% li%ea sat,
9aia.el
Me%-,.ah
masalah ke
(alam mo(el
matematika
.e.e%t,k
&esamaa%
li%ea sat,
9aia.el
Me%-,.ah
masalah
ke(alam mo(el
matematika
.e.e%t,k
&eti(aksamaa
% li%ea sat,
9aia.el
Pesamaa%
(a%
&eti(aksa
maa% li%ea
sat,
9aia.el
4 JP
3)2 Me%/elesai
ka% mo(el
matematika
(ai masalah
/a%- .ekaita%
(e%-a%
&esamaa%
li%ea sat,
9aia.el
Me%/elesaika%
mo(el
matematika
s,at, masalah
/a%- .ekaita%
(e%-a%
&esamaa%
li%ea sat,
9aia.el
Me%/elesaika%
Pesamaa%
(a%
&eti(aksa
maa% li%ea
sat,
9aia.el
4 JP
19"
Kom&ete%si 1asa "%(ikato Matei Pokok
Alokasi
2akt,
J,li A-,st,s Se&tem.e Okto.e No&em.e 1esem.e
3 4 5 # 2 3 4 5 # 2 3 4 5 # 2 3 4 5 # 2 3 4 5 # 2 3 4 5
mo(el
matematika
s,at, masalah
/a%- .ekaita%
(e%-a%
&eti(aksama+
a% li%ea sat,
9aia.el
3)3 Me%-,%aka%
ko%se& al$a.a
(alam
&eme0aha%
masalah
aitmetika
sosial /a%-
se(eha%a
Me%-hit,%-
%ilai
kesel,,ha%6
%ilai &e+,%it6
(a% %ilai
se.a-ia%)
Me%e%t,ka%
.esa (a%
&ese%tase
la.a6 ,-i6
ha-a $,al6
ha-a .eli6
a.at6 .,%-a
t,%--al (alam
ke-iata%
eko%omi)
Pe.a%(i%-
a% (a%
aitmetika
sosial
4 JP
3)4 Me%--,%a ka%
&e.a%(i%-a%
,%t,k
&eme0aha%
masalah
Me%$elas+ka%
&e%-etia%
skala se.a-ai
s,at,
&e.a%(i%-a%)
Me%-hit,%-
*akto
&e.esaa% (a%
&e%-e0ila%
Pe.a%(i%-
a%
4 JP
199
Kom&ete%si 1asa "%(ikato Matei Pokok
Alokasi
2akt,
J,li A-,st,s Se&tem.e Okto.e No&em.e 1esem.e
3 4 5 # 2 3 4 5 # 2 3 4 5 # 2 3 4 5 # 2 3 4 5 # 2 3 4 5
&a(a -am.a
.eskala)
Mem.eika%
0o%toh
masalah
sehai+hai
/a%-
me,&aka%
&e.a%(i%-a%
seha-a7se%ilai
8 (a% .e.alik
ha-a7%ilai8
Me%/elesaika%
soal /a%-
meli.atka%
&e.a%(i%-a%
seha-a7se%ilai
8 (a% .e.alik
ha-a7%ilai8
U$i Matei 2 JP
Reme(ial 2 JP
Pe%-a/aa% 2 JP
Me%-etah,i6 6 20)
Ke&ala Sekolah SMP/MTs G,, Kelas / G,, MP
))
N"P) N"P)
2##