Anda di halaman 1dari 1

Media elektronik merupakan salah satu cara yang alternatif untuk menyebarkan inf

ormasi pada zaman yang serba


moden dan cepat. Oleh hal yang deminkian, media elektronik seharusnya dimanfaatk
an dengan menyebarkan
infromasi tententu untuk memupuk sikap mencintai jalur gemilang. Hal ini kerana
masayrakat pada masa kini kerap
meluangkan lebih masa melayari internet. Oleh itu, kempen-kempen meningkatan nas
a cinta akan jalur gemilang
wajarlah dilakukan menerusi internet seperti di blog perkongsian maklumat, laman
sosial dan sebagainya.
Sesungguhnya, penyebaran ilmu melalui internet bukan sahaja dapat meningkatkan r
asa cinta terhadap jalur gemilng,
malah dapat menyatukan masyarakat malaysia.
Aktiviti kokurikulum adalah aktiviti luar bilik darjah yang dijalankan untuk men
ingkatkan kemahiran pelajar dan juga
merupakan satu aspek yang sangat penting dalam sistem pembelajaran Malaysia. Akt
iviti kokurikulum memainkan
peranan yang sangat pening dalam meningkatkan rasa cinta terhadap jalur gemilang
disamping meningkat kemahiran
para pelajar. Hal ini kerana para pelajar lebih cenderung untuk mengambil bahagi
an aktiviti di sekolah. Oleh itu,
aktiviti yang berkaitan dengan kemerdekaan dan sejarah Malaysia yang senorok dan
menarik agak dapat menarik
minat para pelajar. Hal ini dapat membuktikan aktiviti kokurikulum amat penting
dan membawa kesan yang positif.
Konklusinya, rakyat Malaysia sewajarnya menyemai semangat cinta akan negara dala
m diri. Oleh itu, usaha-usaha
untuk memupuk semangat cinta akan negara perlulah dilaksanakan dengan berterusan
. Sekiranya semangat petriotik
tak dapat dipupuk dalam kalangan masyarakat, mereka tidak akan mempunya jati dir
i yang kukuh. Dengan kerjasama
semua lapisan masyarakat menjayakan usaha ini, semangat cinta akan Jalur Gemilan
d dapat dipupuk dalam kalangan
generasi masa kini dan generasi akan datang.