Anda di halaman 1dari 8

SKEMA DAN RUBRIK PEMARKAHAN

TUGASAN PENULISAN PROPOSAL PENYELIDIKAN TINDAKAN


PROGRAM : PPG SEMESTER : Semester 2/ Tahun 4
KURSUS : Penyelidikan Tindakan I- Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Kaedah)

1) Peraturan Memberi Markah Penulisan Proposal/Kertas Cadangan

BIL KRITERIA
PENTAKSIRAN
MARKAH PETUNJUK PRESTASI WAJARAN

1

1.0 PENDAHULUAN
Refleksi
pengalaman yang
lalu / Refleksi
Sorotan Literatur
2.0 FOKUS KAJIAN /
ISU
KEPRIHATINAN
Tinjauan dan
Analisis Masalah
1025

Menghurai pengalaman PdP yang berkaitan dengan
fokus kajian amat jelas

Menilai kembali pengalaman PdP yang berkaitan dengan
fokus amat berkesan

Membincangkan secara mendalam andaian, nilai dan
kepercayaan terhadap PdP dalam refleksi pengalaman
PdP

Membincangkan secara amat terperinci jurang antara nilai
dan kepercayaan yang dipegang dengan amalan PdP
yang dilaksanakan

Mengenal pasti dan menghuraikan isu keprihatinan yang
berkait dengan pengalaman pengkaji dan relevan kepada
keperluan murid dengan amat baik dan jelas


Dapat menilai pemilihan fokus berdasarkan kriteria
berikut:
Kebolehtadbiran
Kepentingan
Kebolehgunaan
kawalan
kolaborasi
kerelevanan kepada sekolah

Menyatakan fokus kajian dan peluang penambahbaikan
dengan amat jelas

Menghuraikan cara pengumpulan data awal untuk
membuktikan masalah / isu wujud secara amat terperinci50%

BIL KRITERIA
PENTAKSIRAN
MARKAH PETUNJUK PRESTASI WAJARAN
3.0 OBJEKTIF KAJIAN
/ SOALAN
KAJIAN

4.0 KUMPULAN
SASARAN


5.0 TINDAKAN YANG
DICADANGKAN
5.1 Perancangan
Tindakan5.2 Perancangan
Cara
Mengumpul
Data5.3 Perancangan
Cara
Menganalisis
Data5.4 Perancangan
Pelaksanaan
Tindakan
Jadual
pelaksanaan
Kos kajian
5


5

15

15


10

5

Pernyataan objektif kajian tindakan dapat dinyatakan
dengan amat jelas 3 perkara berikut
fokus
tindakan
pencapaian tindakan

Soalan kajian amat relevan dengan objektif kajian

Memerihalkan ciri-ciri responden secara terperinci semua
perkara berikut:
bilangan
jantina
nama kelas / jawatan
prestasi akademik
ciri-ciri unik yang lainMemperincikan langkah-langkah/aktiviti tindakan (PdP)
dengan amat jelas

Memberi rasional terhadap tindakan yang dicadangkan
dengan amat jelas

Merancang kaedah pengumpulan data yang amat sesuai
untuk menjawab soalan kajian tindakan

Instrumen kajian tindakan dijelaskan dengan amat
terperinci dan dilampirkan


Kaedah analisis data amat tepat bagi jenis data yang
dikumpul

Perancangan kaedah analisis data dijelaskan dengan
amat baik


Menyediakan jadual pelaksanaan/carta Gantt dengan
lengkap

Menyediakan anggaran kos kajian dengan amat terperinciBIL KRITERIA
PENTAKSIRAN
MARKAH PETUNJUK PRESTASI WAJARAN

6.0 TINJAUAN
LITERATUR10

Menghubungkait artikel-artikel penyelidikan dengan isu
keprihatinan yang telah dikenal pasti dengan amat jelas

Penggunaan sedutan kata (Quotation) yang amat sesuai

Sorotan kajian tindakan mengandungi sekurang-
kurangnya 5 sumber kajian lepas yang tepat dan releven

Penulisan rujukan dan bibliografi yang betul (sistem APA)
Jumlah 100 (Wajaran 50%)


2) Rubrik Pentaksiran Proposal Penyelidikan Tindakan

ASPEK YANG
DINILAI

CEMERLANG


BAIK

SEDERHANA


LEMAH

(9-10 markah) (7-8 markah) (4-6 markah) (1-3 markah)
1.0
PENDAHULUAN
Refleksi
pengalaman
yang lalu /
Refleksi Sorotan
Literatur

(10 markah)

Menghurai pengalaman
PdP yang berkaitan
dengan fokus kajian
amat jelas

Menilai kembali
pengalaman PdP yang
berkaitan dengan fokus
amat berkesan

Membincangkan secara
mendalam andaian, nilai
dan kepercayaan
terhadap PdP dalam
refleksi pengalaman PdP


Membincangkan secara
amat terperinci jurang
antara nilai dan
kepercayaan yang
dipegang dengan
amalan PdP yang
dilaksanakan

Menghurai
pengalaman PdP yang
berkaitan dengan
fokus kajian jelas

Menilai kembali
pengalaman PdP yang
berkaitan dengan
fokus berkesan

Membincangkan
andaian, nilai dan
kepercayaan terhadap
PdP dalam refleksi
pengalaman PdP


Membincangkan
secara terperinci
jurang antara nilai dan
kepercayaan yang
dipegang dengan
amalan PdP yang
dilaksanakan

Menghurai pengalaman
PdP yang berkaitan
dengan fokus kajian
secara kurang jelas

Menilai kembali
pengalaman PdP yang
berkaitan dengan fokus
secara kurang berkesan

Membincangkan secara
kurang jelas andaian,
nilai dan kepercayaan
terhadap PdP dalam
refleksi pengalaman
PdP

Membincangkan secara
kurang jelas terperinci
jurang antara nilai dan
kepercayaan yang
dipegang dengan
amalan PdP yang
dilaksanakan

Menghurai pengalaman
PdP yang berkaitan
dengan fokus kajian
secara tidak jelas

Menilai kembali
pengalaman PdP yang
berkaitan dengan fokus
secara tidak berkesan

Membincangkan secara
tidak jelas andaian, nilai
dan kepercayaan
terhadap PdP dalam
refleksi pengalaman
PdP

Membincangkan secara
tidak terperinci jurang
antara nilai dan
kepercayaan yang
dipegang dengan
amalan PdP yang
dilaksanakan

ASPEK YANG
DINILAI

CEMERLANG


BAIK

SEDERHANA


LEMAH
(22-25) (16-21) (8-15) (1-7)
2.0
FOKUS KAJIAN
/ ISU
KEPRIHATINAN
Tinjauan dan
Analisis Masalah

(25 markah)

Mengenal pasti dan
menghuraikan isu
keprihatinan yang berkait
dengan pengalaman
pengkaji dan relevan
kepada keperluan murid
dengan amat baik dan
jelas

Dapat menilai pemilihan
fokus berdasarkan yang
kriteria berikut:
Kebolehtadbiran
Kepentingan
Kebolehgunaan
kawalan
kolaborasi
kerelevanan
kepada sekolahMenyatakan fokus kajian
dan peluang
penambahbaikan
dengan amat jelas

Menghuraikan cara
pengumpulan data awal
untuk membuktikan
masalah / isu wujud
secara amat terperinci

Mengenal pasti dan
menghuraikan isu
keprihatinan yang
berkait dengan
pengalaman pengkaji
dan relevan kepada
keperluan murid
dengan baik dan jelas

Dapat menilai
pemilihan fokus
berdasarkan 4
daripada 6 kriteria
yang berikut:
Kebolehtadbiran
Kepentingan
Kebolehgunaan
kawalan
kolaborasi
kerelevanan
kepada sekolah

Menyatakan fokus
kajian dan peluang
penambahbaikan
dengan jelas

Menghuraikan cara
pengumpulan data
awal untuk
membuktikan masalah
/ isu wujud secara
terperinci

Mengenal pasti dan
menghuraikan isu
keprihatinan yang
berkait dengan
pengalaman pengkaji
dan relevan kepada
keperluan murid
dengan kurang baik dan
kurang jelas

Dapat menilai pemilihan
fokus berdasarkan 3
daripada 6 kriteria yang
berikut:
Kebolehtadbiran
Kepentingan
Kebolehgunaan
kawalan
kolaborasi
kerelevanan
kepada sekolah

Menyatakan fokus
kajian dan peluang
penambahbaikan
dengan kurang jelas

Menghuraikan cara
pengumpulan data awal
untuk membuktikan
masalah / isu wujud
secara kurang jelas

Mengenal pasti dan
menghuraikan isu
keprihatinan yang
berkait dengan
pengalaman pengkaji
dan relevan kepada
keperluan murid secara
tidak baik dan tidak
jelas

Dapat menilai pemilihan
fokus berdasarkan 2
daripada 6 kriteria yang
berikut:
Kebolehtadbiran
Kepentingan
Kebolehgunaan
kawalan
kolaborasi
kerelevanan
kepada sekolah

Menyatakan fokus
kajian dan peluang
penambahbaikan
secara tidak jelas

Menghuraikan cara
pengumpulan data awal
untuk membuktikan
masalah / isu wujud
secara tidak jelas

ASPEK YANG
DINILAI

CEMERLANG


BAIK

SEDERHANA


LEMAH
(5) (4) (3) (1-2)
3.0
OBJEKTIF
KAJIAN /
SOALAN
KAJIAN

(5 markah)


Pernyataan objektif
kajian tindakan dapat
dinyatakan dengan amat
jelas 3 perkara yang
berikut
fokus
tindakan
pencapaian
tindakan


Soalan kajian amat
relevan dengan objektif
kajian

Pernyataan objektif
kajian tindakan dapat
dinyatakan dengan
jelas 3 perkara yang
berikut
fokus
tindakan
pencapaian
tindakan

Soalan kajian relevan
dengan objektif kajian


Pernyataan objektif
kajian tindakan dapat
dinyatakan dengan
kurang jelas 3 perkara
yang berikut
fokus
tindakan
pencapaian
tindakan

Soalan kajian kurang
relevan dengan objektif
kajian

Pernyataan objektif
kajian tindakan tidak
dinyatakan dengan
jelas 3 perkara yang
berikut
fokus
tindakan
pencapaian
tindakan


Soalan kajian tidak
relevan dengan objektif
kajian

4.0
KUMPULAN
SASARAN

(5 markah)
Memerihalkan ciri-ciri
respoden secara
terperinci semua perkara
yang berikut:
bilangan
jantina
nama kelas /
jawatan
prestasi akademik
ciri-ciri unik yang
lain

Memerihalkan ciri-ciri
respoden secara
terperinci 4 perkara
yang berikut:
bilangan
jantina
nama kelas /
jawatan
prestasi
akademik
ciri-ciri unik yang
lain

Memerihalkan ciri-ciri
respoden secara
terperinci 3 perkara
yang berikut:
bilangan
jantina
nama kelas /
jawatan
prestasi akademik
ciri-ciri unik yang
lain

Memerihalkan ciri-ciri
respoden secara
terperinci 2 perkara
yang berikut:
bilangan
jantina
nama kelas /
jawatan
prestasi akademik
ciri-ciri unik yang
lain

(13-15) (9-12) (6-8) (1 -5)
5.0
TINDAKAN
YANG
DICADANGKAN

5.1
Perancangan
Tindakan

(15 markah)


Memperincikan langkah-
langkah/aktiviti tindakan
(PdP) dengan amat jelas


Memberi rasional
terhadap tindakan yang
dicadangkan dengan
amat jelasMemperincikan
langkah-
langkah/aktiviti
tindakan (PdP) dengan
jelas


Memberi rasional
terhadap tindakan
yang dicadangkan
dengan jelas


Memperincikan
langkah-langkah/aktiviti
tindakan (PdP) dengan
kurang jelas


Memberi rasional
terhadap tindakan yang
dicadangkan dengan
kurang jelasMemperincikan
langkah-langkah/aktiviti
tindakan (PdP) secara
tidak jelas


Memberi rasional
terhadap tindakan yang
dicadangkan secara
tidak jelas


ASPEK YANG
DINILAI

CEMERLANG


BAIK

SEDERHANA


LEMAH

(13-15) (9-12) (6-8) (1 -5)
5.2
Perancangan
Cara
Mengumpul
Data

(15 markah)

Merancang kaedah
pengumpulan data yang
amat sesuai untuk
menjawab soalan kajian
tindakan

Instrumen kajian
tindakan dijelaskan
dengan amat terperinci
dan dilampirkan

Merancang kaedah
pengumpulan data
yang sesuai untuk
menjawab soalan
kajian tindakan

Instrumen kajian
tindakan dijelaskan
dengan terperinci dan
dilampirkan

Merancang kaedah
pengumpulan data yang
kurang sesuai untuk
menjawab soalan kajian
tindakan

Instrumen kajian
tindakan dijelaskan
secara kurang terperinci
dan dilampirkan

Merancang kaedah
pengumpulan data
secara tidak sesuai
untuk menjawab soalan
kajian tindakan

Instrumen kajian
tindakan dijelaskan
secara tidak terperinci
dan dilampirkan

(9-10) (7-8) (4-6) (1 -3)
5.3
Perancangan
Cara
Menganalisis
Data

(10 markah)

Kaedah analisis data
amat tepat bagi jenis
data yang dikumpul

Perancangan kaedah
analisis data dijelaskan
dengan amat baik

Kaedah analisis data
tepat bagi jenis data
yang dikumpul

Perancangan kaedah
analisis data
dijelaskan dengan baik

Kaedah analisis data
kurang tepat bagi jenis
data yang dikumpul

Perancangan kaedah
analisis data dijelaskan
secara kurang baik

Kaedah analisis data
tidak tepat bagi jenis
data yang dikumpul

Perancangan kaedah
analisis data tidak
dijelaskan dengan baik

(5) (4) (3) (1-2)
5.4
Perancangan
Pelaksanaan
Tindakan
Jadual
pelaksanaan
Kos kajian

(5 markah)

Menyediakan jadual
pelaksanaan/carta Gantt
dengan lengkap

Menyediakan anggaran
kos kajian dengan amat
terperinci

Menyediakan jadual
pelaksanaan/carta
Gantt dengan hampir
lengkap

Menyediakan
anggaran kos kajian
dengan amat terperinci

Menyediakan jadual
pelaksanaan/carta
Gantt secara kurang
lengkap

Menyediakan anggaran
kos kajian secara
kurang terperinci

Menyediakan jadual
pelaksanaan/carta
Gantt secara tidak
lengkap

Menyediakan anggaran
kos kajian secara tidak
terperinci

(9-10) (7-8) (4-6) (1 -3)
TINJAUAN
LITERATUR
(10 markah)
Menghubungkait artikel-
artikel penyelidikan
dengan isu keprihatinan
yang telah dikenal pasti
dengan amat jelas

Penggunaan sedutan
kata (Quotation) yang
amat sesuai

Menghubungkait
artikel-artikel
penyelidikan dengan
isu keprihatinan yang
telah dikenal pasti
dengan jelas

Penggunaan sedutan
kata (Quotation) yang
sesuai
Menghubungkait artikel-
artikel penyelidikan
dengan isu keprihatinan
yang telah dikenal pasti
secara kurang jelas

Penggunaan sedutan
kata (Quotation) yang
kurang sesuai

Menghubungkait artikel-
artikel penyelidikan
dengan isu keprihatinan
yang telah dikenal pasti
secara tidak jelas

Penggunaan sedutan
kata (Quotation) yang
tidak sesuai

ASPEK YANG
DINILAI

CEMERLANG


BAIK

SEDERHANA


LEMAH
Sorotan kajian tindakan
mengandungi sekurang-
kurangnya 5 sumber
kajian lepas yang tepat
dan releven

Penulisan rujukan dan
bibliografi yang betul
(sistem APA)Sorotan kajian
tindakan mengandungi
sekurang-kurangnya 4
sumber kajian lepas
yang tepat dan releven

Penulisan rujukan dan
bibliografi hampir betul
(sistem APA)

Sorotan kajian tindakan
mengandungi
sekurang-kurangnya 3
sumber kajian lepas
yang kurang tepat dan
kurang releven

Penulisan rujukan dan
bibliografi yang kurang
betul (sistem APA)

Sorotan kajian tindakan
mengandungi
sekurang-kurangnya 3
sumber kajian lepas
yang tidak tepat dan
tidak releven

Penulisan rujukan dan
bibliografi yang tidak
betul (sistem APA)