Anda di halaman 1dari 4

*$?

\
j;-
;-.
:-,--" "
!l
Semarang, 1l Jrrli 2014
Kepada
'Vth.
Pengurus KORPRI Kecamatan
UniU Sub LTnit Se Kota Semarang
di -
SEMARANG
DEWAN PENGURUS KORPRI
KOTA SEMARAI{G
Tembusan disumnaikan
kenada
yth:
1. Walikota Semarang ( Sebagai laporan
)
2. BAZ Kota Semarang
3. Pembina KORPRI Unit se - Kota Sernarans
KORPS PEGAWAI
REPUBLIK
INDONESIA
DEWAN PENGURU{}
KOTA SEMARANG
r-,ir*Er
-
r', l/angunsarkoro
No.11 Terp. (024)
g412060
semarang
r-
'--5.-
KS.9 MV 2014
\
rran Menyambut Bulan Suci
(.homadlon
1435 H / 2014 M
Sehubungan datangnya Bulan suci Rhomadlon tahun 1435 H I 2ol4 M dengan
ini kami Serukan seluruh Anggota KORPRI Kota Semarang hal
-
hal sebagai berikui:
I. BAG1 ANGGOTA KORPRI YANG BERAGAMA ISLA.M
1. Marilah Bulan Suci Rhor.nadlon 1435 H 12014 M cliisi dengan ibadah sesuai
dengan ketentuan agama.
2. Sekiranya memungkinkan kegiatan Sholat Tarawih kiranya dapat dilakukan
setiap Unit yang ada
'lengan
koordinasi
pengumr;
Unit.
3. Namun bila memun6Skinkan
,
kami serukr'n untuk dilakukan di Mushola atau
Masjid terdekat.
4. Supaya menghadiri Pengajian Akbar dalam rangka menyambut
peringatan
Nuzulul
Qur'an.
5. Melaksanakan gerakan sosial yang sesuai d:ngan ajaran agama yaitu :
ZakatMaal, Zakat Fitrah, Infaq
,
Shodaqoh dan lain
-
lain yang terorganisar;i.
6. Selanjutnya bila riellah datang saatnya liari Raya tdul Fitri kiraiya dapat
diadakan Halal Bi Halal sebagai sarana pembinaan
Anggota.
II. BAGI ANGGOTA KORPRI YANG TIDAK BERAGI\MA ISLAM
Kami serukan untuk menyesuaikandiri,
sr;hingga tercipta suasana yang harmonis
dalam kehidupan beragam4 dikalangan Anggota KoRpRI Kota Semirang pada
khususnya dan masyarakat pada umumnya.
Demikian seruan kami dengan harapan dapat di,laksanakan dengan sebaik
_
baiknya dalam rangka pembinaan
Anggota khusurinya pembin-aan
Anggota
dan Sosial Budaya.
E---
\omor
Sifat
Lampiran
Perihal
KORPS PEGAWAI REPUBI.IK
INDONESIA
DEWAN PENGURUS
KOTA SEMARANG
Alamat : J! K l,'a^3;rsarkoro
N0.11 Telp. (02a) 9412060 sernarang
: KORPRT'XS..t-' \":l :0i-1
:
: Pembalaran Z^skst Fitrah,
Infaq & Shodedoh 1435 H/2014 M
I. Dasar :
a. Keputusan Wirlikota Semarang Nomor : 451.12/509 tanggal l0 September
jl$l3
tentang Pembcntukan Pengurus Badan Amil Zakat ( BAZ
)
Kota Semarang
Vlasa Bhakti 2013
-
2016.
b. Surat BAZ Kota Semarang Nomor : 074|A.21BAZ-SMGA/112014
tentang
Pembayaran ZakatFitrah PNS dan Karyawan
perusda
Kota Semarang.
c. Menunjuk surat kami Nomor : KoRpRI/ KS. 9/ vry 2014 tutggal 2
Juli 2014 tentang hal seruan menyambut Bulan Suci Romadlon tahun
1435Hl2014 M.
II. Sehubungan dengan hal tr;rsebut di atas diberitahukan bahwa :
l. Seluruh Anggota KORPRI Kota Semarang khususnya yang beragama Islam kami
serukan membayar zakat fitrah sebagai penvujudan nyalr dari pengamalan
dutan
Agama melaluiBAZ l(ota Semarang.
2. Adapun ketentuan besaran Z,aket,Infaq dan Shodaqoh adalah :
a. Resarnya Zakat Fitrah adalah 2,5 kg.beras perorang atau setara dengan
Rp.25.000,-
b. Besarnya ZakatMaal adalah Nishab dikalikan 2,5 %
c. Besarnya Infak tidak ditentukan.
d' Setiap Angg,rta KORPRI diminta untuk rnembayar Zakat Fitrah, Infaq dan
Sodaqoh minimal I (satu
)
Orang.
3. untuk memudahkan pemantauan partisipasi
A.nggota KoRpN yang akan
memberikan Zakat Fihah
,
lnfaq dan Shodaqoh tahun 1435ll/ 2014 M rnaka
pelaksanan pengumpulannya dilakukan secara kolektif melalui Sekretariat
KORPRI Kota Semarang, . Jl. Ki Mangunsarkoro No. I I Semarang, selanjutnya
akan disalurkan melal,ri BAZ Kota Semarang
4. wal$u penyerahan d*pat dilakukan sejak ciiterimanya surat edaran ini (saat jam
kerja) sampai dengan tanggal 24 Juli2014
III. Demikian seruan kami untuk menjadikan maklum dan
sepenuhnya.
diperhatikan
IItr]lVAN PENGURT S KORPRI
KOTA SEMARANG
Sernarang,ll Juli 2014
Kepada
Yth. Seluruh Anggota KORPRI,
k.ecamatan, Unit / Sub Unit
se
-
Kota Semarang
di-
S
EMARAN G
Tembusan disa-mpaikankepada
yth:
l. Walikota Scmarang ( Sebagai laporan
)
2. BAZ Kota Semarang.
KORPS PEGAWAI
REFIUBLIK
INDONESIA
DEWAN PENGURUS
[(OTA
SEMARANG
7
\+>XeZ Alamat: Jl. Ki Mangunsarkoro No.1'l Telp. (024)
8412060 Sernarang
__
KEPUTUSAN DEWP.N PENGURUS KORPRI KOTA SEMARANG
NOMI)R : KORPRI/SK.LNIL tZ0t4
T'ENTANG
PEMBENTIJKAN PANITIA ZAKAT FITRAIT, DIFAQ DAN SHODAQOH TAHITN 1435 Ll/20t4.M
KORPRI KOTA SEMARANG
DEWAN PENGURUS KORPRI KOTA SEMARANC
t. Bahwa dalam rangka untuk mengadakan pembinaan
Agama pada
Anggota KORPRI khususnya yarg
beragama Islam, dipandang
perlu menyelenggarakan
kegiatan
pembayaran
Zakat Fitrah" Infaq dan
Shodaqoh tahun 1435 I1JZ0L4 M
Bahwa yang ditunjuk dalam surat Keputusan ini dipandarrg mampu
menjalankan tugas dalam
panitia pembayaran
Zakat Fitrah, Infaq dan
Shodaqoh tahun I435 H/2014M
Keputusan Presiden lU Nomor : 82 Tahun l97l jo;
Keputusan Presiden RI Nomor : 2 T'ahun 1979 jo;
Anggaran Dasar dan Angl;aran Rumah Tangga KORpzu.
MEMUTUSKAl{
Membentuk Panitia
pembayaran
zakatFitrah, Infaq dan Shodaqoh tahun
1434 W2013 M KORPRI Kota Semarang, dengan Susunan
Personalia se bagaimana tersebut'dalam
lampiran surat Keputusan i.i.
Panitia bertanggung jawab
kepada Dewan tenguru KoRpRI Kota
Semarang.
Keputusan ini berlaku sejak tar4;gan ditetapkan dengan ketentuan
apabila temyata dikemudian harri terclapat kekeliruan dalam keputusan
ini akan diadakan pembetulan
sebagaimana
mestinya.
Ditetapkandi
: Semarang
PadaTanggal
: l0 Juli2014
Df, WAN PENG TTRUS KORPRI|
Mergingat : 1.
I{enetapkan : l.
KOTA SEMARANG
,)
J.
%-*-"
sekretaris,
,r*orn,ro-J'1
't-
,t
r'.f\
-G\r'
1.
2.
3. Pertinssal
/
Nomor
:KORPRI/SK.t
/VII/2014
Tanggal
: 10 Juli 2014
SUSLINAN PANITIYA ZAKAT FITRAH, INFAQ DAN SHODAQOH
TAHUN 1435 HJzOI4}/l
KORPRI KOTA SEMARANG
I. Pelindung
il. Penasehat
III. Penanggung
Jawab
IV. Pelaksana
Ketua
VI. Distribusi
VII. Pembantu
Umum
V.
Walikota Slemarang
Sekretaris Daerah Kota Semararig
Dra. Hj. Ayu Entis WL, MM ('rvakil
Ketua I Dewan
pengururs
KOPJ.RI Kota Semarang
)
Dra Hj- Harini Krisniati, MM ( wakir KetuaJI Dewan
pengru's
KORPRI Kota Semarang
)
wakil l(etua
: Drs. Mutohar', MM ( sie sosial &. Budaya
Dewan
pengurus
KORPRI Kota Sernarang
)
sekretaris
: Trijoto sardjoko, sH, Mtra ( sekretaris
Dewan
pengurus
KORPRI Kota Semarang
)
Wakil Sekretaris
,g:y-#y1lo,^SH
( St f Sekretariat
Dewan
l,engurus
KORPRI Kota Semarang
)
Bendahara
: Sri Andjaryani,
SH ( Staf Sekretariat
Dewan
pengurus
KoRplRI
Pengumpul*re.rrgua#ota
Semarang
)
l. Isa Anshori ( staf Sekretariat
Dewan
pengurus
KoRpRI
K.ta
Scmarang
)
2-
ludi
Harrono ( Staf Dinas Sosial
pemuda
& otah Raga Kota
Semarang
)
!.
Giyarti ( StafBag Kesra Kota Semarang
)
2. .Gusnadi ( Staf Bag Kesra Kota Semarang
)
1. Staf Keamanan
Gedung KORPRI
Kota Semarang
2. Ctaning Service Gedung KORPRI
Kota Semarani
DEWAN
PENGTIRUS
KORPRI
KOTA SBMARANG
Sekretaris
e