Anda di halaman 1dari 17

SK BUKIT SETONGKOL

25200 KUANTAN
SAINS
TAHUN 5 1 JAM
BAHAGIAN A
1. Yang manakah antara berikut bukan
mikroorganisma?
Which one of the following is not a
microorganism?
A. Bakteria
Bacteria
B. Berudu
Tadpole
C. Fungi
Fungi
D. roto!oa
roto!oa
". #ikroorganisma dapat dilihat melalui
#icroorganisms can be seen through
A. cermin
mirror
B. teleskop
telescope
C. mikroskop
microscope
D. periskop
periscope
3. #anakah antara pern$ataan berikut
tentang mikroorganisma $ang tidak
betul?
Which of the following statements about
microorganism is not correct?
A. %irus adalah mikroorganisma $ang
paling kecil
%irus is the smallest microorganism
B. #ikroorganisma boleh membiak dan
bernafas
#icroorganism can grow and breathe
C. Fungi boleh digunakan dalam
pembuatan roti
Fungi can be used to help in making bread
D. &emua bakteria adalah berbaha$a
dan boleh men$ebabkan pen$akit
$ang membawa maut
All bacteria are harmful and can cause
deadl$ diseases
4. Apakah sebenarn$a $ang men$ebabkan
doh roti men'adi kembang?
What actuall$ makes the bread dough rise?
A. embiakan mikroorganisma $ang
sangat cepat
The microorganisms reproduce (er$
)uickl$
B. embebasan karbon dioksida apabila
mikroorganisma bernafas
The carbon dio*ide produced when the
microorganisms breathe
C. ergerakan mikroorganisma di
dalam doh
When the microorganisms mo(e about
within the dough
D. ertumbuhan microorganism di
dalam doh
When the microorganisms grow within the
dough
1
5. &emua $ang berikut dihasilkan dengan
bantuan fungi keua!i .....
All the following products are made with the
help of fungi e"e#t .....
A. tapai
tapai
B. roti
bread
C. tempe
tempe
D. dadih
$ogurt
6. #ikroorganisma adalah pen$ebab
kepada
#icroorganisms are the cause of
+ pereputan gigi
tooth deca$
++ makanan men'adi busuk
food turning bad
+++ pen$akit
illnesses
+% keracunan makanan
food poisoning
A. +, ++ dan +++
+, ++ and +++
B. +, ++ dan +%
+, ++ and +%
C. ++, +++ dan +%
++, +++ and +%
D. +, ++, +++ dan +%
+, ++, +++ and +%
7. Antara pen$akit berikut, $ang manakah
tidak disebabkan oleh mikroorganisma?
Which of the illnesses below not result from
the harmful effects of bacteria?
A. Cirit-birit
Diarrhoea
B. Campak
#easles
C. ening kepala
.eadache
D. #alaria
#alaria
/. #anakah antara pen$akit berikut $ang
disebabkan oleh (irus?
Which of the following diseases are caused b$
(irus?
+ &elesema
Flu
++ Campak
#easles
+++ #alaria
#alaria
+% Cacar air
Chicken po*
A. + dan ++
+ and ++
B. ++ dan +%
++ and +%
C. +, ++ dan +%
+, ++ and +%
D. +, ++, +++ dan +%
+, ++, +++ and +%
9. #engapakah 'ururawat dikehendaki
memakai sarung tangan apabila
merawat luka pesakit?
Wh$ are nurses re)uired to wear glo(es when
treating wounds?
A. #ereka tidak menggunakan 'arum
sebalikn$a menggunakan tangan
The can use their hands instead of using
pincers
B. #ereka tidak perlu membasuh
tangan dengan kerap
The$ do not need to wash their hands so
often
C. #ereka selamat daripada pen$akir
ber'angkit
The$ are safe from contagious diseases
D. 0uku mereka tidak mencederakan
pesakit
Their fingernails do not hurt their
patients
2
10. Yang manakah antara berikut bukan
cara $ang berkesan untuk menghalang
pen$ebaran mikroorganisma?
Which one of the following is not an
effecti(e wa$ to pre(ent the spread of
microorganisms?
A. #inum air $ang dimasak saha'a
Drinking onl$ boiling water
B. Basuh tangan sebelum memegang
makanan
Washing hands before handling foods
C. #enutup tingkap pada setiap masa
0eeping the window closed all the time
D. esakit $ang mengalami pen$akit
ber'angkit dikuarantin
0eeping patients with contagious
diseases under )uarantine
11. 0emandirian spesies penting supa$a
The sur(i(al of the species is important so
that
A. haiwan tidak akan mati
animals will ne(er die
B. spesies haiwan tidak akan men'adi
pupus
the animal species will not become
e*tinct
C. haiwan dapat membiak dengan
kadar $ang cepat
animals can reproduce at a faster rate
D. haiwan akan bertambah lebih
ban$ak berbanding tumbuhan
there will be more animals than plants
12. &emua haiwan di bawah memastikan
kemandirian spesiesn$a dengan cara
$ang sama keua!i
All the animals below ensure the sur(i(al of
their species in the same wa$ e"e#t
A. a$am
chicken
B. ular
snake
C. burung
bird
D. pen$u
turtle
12. Bagaimanakah ibu a$am melindungi
anakn$a?
.ow does a hen protect her $oung?
A. #engepakkan sa$apn$a
B$ flapping her wings
B. #encarikan makanan untuk
anakn$a
B$ getting food for them
C. #en$impan anak-anakn$a di dalam
lubang
B$ keeping them in burrow
D. #en$erang musuhn$a apabila
diancam baha$a
B$ attacking the enem$ when
threatened
14. &emua haiwan di bawah hidup secara
berkumpulan sebagai cara untuk
kemandirian spesies keua!i
All the animals below sta$ in herds as a
method of sur(i(al e"e#t
A. kuda belang
!ebras
B. ga'ah
elephants
C. helang
eagle
D. mon$et
monke$
15. #anakah antara $ang berikut bukan
cara pencaran benih tumbuhan?
Which of the following is not a means of
seeds dispersal b$ plants?
A. .aiwan
Animals
B. Air
Water
C. Angin
3
Wind
D. .u'an
3ain
4


16. Bagaimanakah bi'i benih bagi
tumbuhan di atas dipencarkan?
.ow are the seeds of the plants abo(e
dispersed?
A. Air
Water
B. Angin
Wind
C. .aiwan
Animals
D. #ekanisma letupan
4*plosi(e mechanism
15. Antara bi'i benih $ang berikut, $ang
manakah dipencarkan oleh haiwan?
Which of the following seeds is dispersed b$
animals?
A. 3ambutan
3ambutan
B. #eranti
&horea
C. 0elapa
Coconut
D. 0ekacang
Beans
1/. Bi'i benih atau buah $ang ringan dan
mempun$ai ruang udara dipencarkan
melalui .....
&eeds or fruits which are light and with air
spaces are dispersed b$ .....
A. air
water
B. haiwan
animals
C. angin
wind
D. mekanisma letupan
e*plosi(e mechanism

- Buah berangan
Chestnut
6 - &emarak api
Flame of the forest
3 - &ena
Angsana
& - 7etah
3ubber
19. #anakah antara tumbuhan di atas
dipencarkan melalui mekanisma
letupan?
Which of the plants abo(e is dispersed b$
e*plosi(e mechanism?
A. , 6 dan 3
, 6 and 3
B. , 6 dan &
, 6 and &
C. 6, 3 dan &
6, 3 and &
D. , 6, 3 dan &
, 6, 3 and &
"8. #angga dan rambutan dipencarkan
melalui haiwan. Ciri-cirin$a adalah .....
#angoes and rambutans are dispersed b$
animals. Their characteristics are .....
+ ber'us dan sedap
'uic$ and flesh$
++ berwarna terang
brightl$ coloured
+++ rasa manis
sweet taste
+% mudah dikupas kulitn$a
eas$ to peel
A. +, ++ dan +++
+, ++ and +++
B. +, +++ dan +%
+, +++ and +%
C. ++, +++ dan +%
++, +++ and +%
D. +, ++, +++ dan +%
+, ++, +++ and +%
5
7etah
3ubber
0eembung
Balsam
0acang bendi
9ad$:s finger
0acang pan'ang
9ong beans
"1. Antara haiwan berikut, $ang manakah
omni(or?
Which of the following animals is an
omni(ore?
A
3usa ; Deer
C
Beluncas ;
Caterpillar
B
+tik ; Duck
D
0atak ; Frog
Tumbuhan hi'au Beluncas $ <lar
7reen plants Caterpillar $ &nake
%a&a' 1 ( )i*u+e 1
22. 3a'ah 1 menun'ukkan satu rantai
makanan. &emua $ang berikut mungkin
$ keua!i .....
Figure 1 shows a food chain. $ can be all of
the following e"e#t .....
A. arnab
rabbit
B. angsa
goose
C. a$am
chicken
D. burung kecil
small bird
"2.
%a&a' 2 ( )i*u+e 2
Berdasarkan ra'ah ", rantai makanan
manakah $ang benar?
Based on the figure ", which food chain is
correct?
A. 6 & 3
B. 6 & 3
C. 3 & 6
D. & 6 3
"=.
Jadua! 1 ( Tab!e 1
Berdasarkan >adual 1, manakah
antara rantai makanan $ang betul?
Based on Table 1, which of the following food
chains is correct?
A. W ? Y @
B. Y W ? @
C. ? Y @ W
D. Y ? W @
25. Antara rantai makanan berikut, $ang
manakah tidak betul?
Which of the food chains is not correct?
A. Alga +kan kecil +kan besar
Algae &mall fish Big fish
B. Beluncas A$am <lar
Caterpillar Chicken &nake
C. okok padi Tikus Burung
hantu
add$ 3at Awl
6
$
,
%
S
O+*ani-.a
O+*ani-.
$ene+an*an
/e-+i#tion
W
#akan tumbuhan dan
haiwan
4ats plants and animals
?
#akan tumbuhan saha'a
4ats onl$ plants
Y
Boleh membuat makanan
sendiri
Can make its own food
@
#akan haiwan saha'a
4ats onl$ other animals
D. Tumbuhan hi'au Arnab
.elang
7reen plants 3abbit 4agle
7
%a&a' 0 ( )i*u+e 0
26. 3a'ah 2 menun'ukkan satu rantai
makanan di hutan. Apakah $ang akan
berlaku sekiran$a bilangan ular
bertambah?
Figure 2 shows a food chain in a forest.
What will happen if the number of snakes
increases?
? - bilangan kancil berkurangan
the number of mouse deer
decreases
Y - bilangan helang bertambah
the number of eagles increases
@ - tumbuhan hi'au bertambah
green plants increase
A. ? saha'a
? onl$
B. ? dan Y saha'a
? and Y onl$
C. Y dan @ saha'a
Y and @ saha'a
D. ?, Y dan @
?, Y and @
"5. 3a'ah = menun'ukkan satu siratan
makanan.
Figure = shows a food web.
6
T
3 < %
&
%a&a' 1 ( )i*u+e 1
Berapakah bilangan karni(or $ang
terdapat dalam siratan makanan itu?
.ow man$ carni(ores are in the food web?
A. 1 C. 2
B. " D
.
=
"/. #aklumat berikut menun'ukkan
hubungan di antara hidupan.
The following information shows a
relationship between li(ing things.
Tumbuhan > dimakan oleh haiwan
0 dan haiwan 9
lant > is eaten b$ animal 0 and animal 9
.aiwan 9 dimakan oleh haiwan &
Animal 9 is eaten b$ animal &
.aiwan 0 dimakan oleh haiwan 9
Animal 0 is eaten b$ animal 9
Antara pern$ataan berikut, $ang
manakah benar berdasarkan maklumat
di atas?
Which of the following statements is true
based on the abo(e information?
A. >ika > mati, 9 berkurang
+f > dies, 9 decrases
B. >ika > diracun, 0 bertambah
+f > is poisoned, 0 increases
C. >ika 0 berkurang, & bertambah
+f 0 decreases, & increases
D. >ika & diburu secara berleluasa, 9
berkurang
+f & hunted rampantl$, 9 decreases
"B. 3a'ah C menun'ukkan siratan makanan
bagi suatu kebun.
Figure C shows a food web for a farm.
8
Tumbuhan hi'au 0ancil <lar
.elang
&a$ur
%egetables
Beluncas
Caterpillars
Burung pipit
&parrows
<lar
&nakes
A$am
Chickens
%a&a' 5 ( )i*u+e 5
9
Apakah $ang akan mengurangkan
populasi beluncas?
What would decrease the population of
caterpillars?
+ #enanam lebih ban$ak sa$ur
lant more (egetables
++ #embiak lebih ban$ak a$am
Breed more chickens
+++ #embunuh burung pipit
0ill the sparrow
+% #embunuh ular
0ill the snakes
A. + dan +++
+ and +++
B. + dan +%
+ and +%
C. ++ dan +++
++ dan +++
D. ++ dan +%
++ and +%
28. #aklumat berikut menun'ukkan tabiat
pemakanan bagi tiga haiwan $ang
berlainan.
The following information shows the eating
habits of three different animals.
.aiwan W makan tumbuhan ?
Animal W eats plant ?
.aiwan Y makan haiwan W
Animal Y eats animal W
.aiwan @ makan haiwan Y
Animal @ eats animal Y
3antai makanan manakah $ang betul?
Which food chain is correct?
A. @ W ? Y
B. W Y ? @
C. ? Y @ W
D. ? W Y @
10
NAMA
2 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333
3
KELAS
2 3333333333333333333333333333
BAHAGIAN B
1. Abdul 3ahman men'alalankan satu pen$iasatan untuk mengka'i kesan $is ke atas adunan
tepung. 0uantiti $is $ang berbe!a dimasukkan ke dalam empat adunan tepung, 6, 3, & dan
T. 3a'ah 1 menun'ukkan ketinggian adunan selepas 28 minit.
Abdul 3ahman carries out an in(estigation to see the effect of $east on dough. Different
)uantities of $east is mi*ed into four doughs, 6, 3, & and T. Figure 1 shows the height of the
dough after 28 minutes.
%a&a' 1
)i*u+e 1
aD Apakah tu'uan pen$iasatan ini?
What is the purpose EaimD of the in(estigation?
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
E1 markah ; markD
b) G$atakan -atu maklumat $ang dikumpul dalam pen$iasatan ini.
&tate one information gathered in this in(estigation.
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
E1 markah ; markD
11
= cm
H cm
/ cm
18 cm
6 3 &
T
" g $is
" g $east
= g $is
= g $east
H g $is
H g $east
/ g $is
/ g $east
cD G$atakan
&tate
(i) apa $ang diubah Epembolehubah dimanipulasiD dalam pen$iasatan ini,
what is changed Emanipulated (ariableD in this in(estigation,
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
E1 markah ; markD
(ii) apa $ang diukur Epembolehubah bergerak balasD dalam pen$iasatan ini,
what is measured Eresponding (ariableD in this in(estigation,
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
E1 markah ; markD
dD 3amalkan ketinggian adunan itu 'ika 1" g $is digunakan.
redict the height of the dough when 1" g of $east is used.
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
E1 markah ; markD
". 3a'ah " di bawah menun'ukkan bilangan telur $ang dihasilkan oleh empat 'enis haiwan.
Figure " below shows the number of eggs produced b$ four t$pes of animals.
%a&a' 2
)i*u+e 2
12
.aiwan
Animals
Bilangan
telur $ang
dihasilkan
The number of
eggs produced
6 3 &
a) G$atakan -atu pemerhatian tentang bilangan telur $ang dihasilkan.
&tate one obser(ation on the number of eggs produced.
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
E1 markah ; markD
bD Bagaimanakah haiwan 6 dan & memastikan kemandirian spesies mereka?
.ow do animals 6 and & ensure the sur(i(al of their species?
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
E1 markah ; markD
cD 3amalkan haiwan .
redict animal .
I FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
E1 markah ; markD
dD .uraikan cara haiwan berikut men'aga anakn$a.
4*plain how the following animals take care of their $oung.
(i) Tilapia betina I
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
Female tilapia
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
E1 markah ; markD
EiiD 0angaru I
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
0angaroo
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
E1 markah ; markD
13
2. >adual 1 di bawah menun'ukkan bilangan pela'ar &ekolah 0ebangsaan Bukit &etongkol
$ang menghidap pen$akit ? daripada hari pertama sehingga hari ke-C.
Table 1 below shows the number of pupils of &ekolah 0ebangsaan Bukit &etongkol ha(ing disease ?
from da$ 1 until da$ C.
Ha+i
/a4
Bi!an*an #e!a&a+ 4an* .en*'ida# #en4akit 5
Nu.be+ o6 #u#i!- 'a7in* di-ea-e 5
1
"
2
=
C
H
18
1=
1/
""
Jadua! 1
Tab!e 1
a) Apakah corak bilangan pela'ar $ang menghidap pen$akit ? daripada hari
pertama sehingga hari ke-C?
What is the pattern of the number of pupils ha(ing disease ? from da$ 1 until da$ C?
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
E1 markah ; markD
bD G$atakan inferens daripada pemerhatian untuk soalan EaD.
7i(e $our inference from $our obser(ation in )uestion EaD.
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
E1 markah ; markD
cD G$atakan
&tate
EiD apa $ang diubah Epembolehubah dimanipulasiD dalam pen$iasatan ini,
what is changed Emanipulated (ariableD in this in(estigation,
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
E1 markah ; markD
EiiD apa $ang diukur Epembolehubah bergerak balasD dalam pen$iasatan ini,
what is measured Eresponding (ariableD in this in(estigation,
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
E1 markah ; markD
14
dD 3amalkan bilangan pela'ar $ang menghidap pen$akit ? pada hari ke-H.
redict the number of pupils who ha(e disease ? on da$ H.
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
E1 markah ; markD
=. Goriliana telah membuat satu ka'ian untuk mengetahui hubungan antara sumber makanan
dengan bilangan haiwan pengguna. 0a'ian tersebut melibatkan beluncas dan burung pipit
di kawasan sekolah. 0a'ian itu dibuat selama empat minggu.
Goriliana carried out a stud$ to find out the relationship between sources of food and the number
of consumers. The stud$ in(ol(ed caterpillars and sparrow in the school garden. The stud$ took
four weeks.
emerhatian dicatatkan dalam 'adual berikutI
The obser(ation are recorded in the following tableI
#inggu
Week
1 " 2 =
Bilangan beluncas
Gumber of caterpillars
28 "= 1B 1C
Bilangan burung pipit
Gumber of sparrow
H B 12 1/
aD G$atakan tu'uan ka'ian itu.
&tate the aim of the in(estigation.
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
E1 markah ; markD
15
bD Apakah corak perubahan untuk
What is trend for
EiD Beluncas I
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
Caterpillars E1 markah ; markD
EiiD Burung pipit I
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
&parrow E1 markah ; markD
cD Apakah kesimpulan $ang boleh anda buat berdasarkan pemerhatian itu?
What conclusion can be make based on the obser(ation?
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
E1 markah ; markD
dD 3amalkan bilangan beluncas pada minggu ke-C.
redict the number of caterpillars on the C
th
week.
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
E1 markah ; markD
16
8 KE%TAS SOALAN TAMAT 8
8 ,UESTIONS EN/ 8
17