Anda di halaman 1dari 11

MODUL PENGAJARAN

PENULISAN
BAHAGIAN C
Peringatan :
Berikan arahan dan tugasan ang !e"as ke#ada $urid
se%e"u$ $u"a $e$%a&a'
(' Ba&a #etikan se&ara "un&uran) #antas'
*' Ba&a se$u"a ikut #erenggan'
+' ,ena" #asti dan garisi #er"akuan ) #er%uatan) #eristi-a
ang %aik atau %er.aedah ang terda#at di da"a$ #etikan'
/' Minta $urid $e$%erikan #andangan ) #enda#at $ereka
$engenai ni"ai $urni ang terda#at da"a$ aat ang
digarisi'
0' Senarai se$ua &adangan 1ni"ai $urni2 ang di%eri'
3' Se$ak se$u"a dan %in&angkan %ukti ) hu!ah
$en4k4ng &adangan ang di%eri'
Latihan : A#"ikasi ni"ai $urni
Bi" Aat Ni"ai Murni
(
Bertanggung!a-a%
Prihatin
*
Penaang
,asih saang
+
' Murah hati
Baik hati
Pe$urah
/
Ra!in
5ekun
Bersungguh6sungguh
0
Ju!ur
A$anah
3
Ikh"as
7
Bert4"ak ansur
Se$akan a#"ikasi ni"ai $urni
Bi" Ni"ai Murni Aat ) Per%uatan
(' Bertanggung!a-a%
*' Prihatin
Men4"4ng 88
Me$%antu88'
Mender$a8'
+' Penaang
/' ,asih saang
Me$%eri hadiah8''
Berk4ngsi %arang dengan adik6%eradik8
Menasihati8'''
0' Murah hati
3' Baik hati
7' Pe$urah
Me$%eri hadiah8
Me$%antu8'
Men4"4ng8'
Berk4ngsi8'
9' Ra!in
:' 5ekun
(;'Bersungguh6
sungguh
Me$%uat ker!a sek4"ah8''
Me$%uat ker!a ru$ah8'
Me$%antu i%u8'
Me$%uat !adua" %e"a!ar8
Mengu"angka!i #e"a!aran8''
Menia#kan 88'
((' Ju!ur
(*' A$anah
Menge$%a"ikan8'
Me$u"angkan8''
(+' Ikh"as Me$%erikan8''tidak $inta %a"asan'
Me$in!a$kan8'
Me$%antu tan#a di$inta
5idak $enun!uka6
(/' Bert4"ak ansur )
(0' 54"eransi
5idak %erkira8
5idak $e$entingkan diri sendiri
(3' Adi" )
(7' Saksa$a
Me$%ahagikan sa$a rata
Mengagihkan tugasan 8'
Bi" Ni"ai Murni Aat ) Per%uatan
(9' Bi!aksana
(:' Bestari
*;' Rasi4na"
*(' Matang
Me$%uat sesuatu ke#utusan8
Bertindak8'
Men&ari #ene"esaian8
**' Berdikari Me$%uat sesuatu #eker!aan sendiri''
Buat $inu$an8''
Sediakan $akanan8''
Cu&i %a!u) kasut )
*+' Ceka"
*/' Gigih
*0' Sa%ar
*3' 5idak $udah
%er#utus asa
Sika# a#a%i"a $enghada#i sesuatu
keadaan8
5idak $udah ke&e-a8'
Meneruskan usaha -a"au#un8''
*7' Cinta
,e%ersihan )
Cinta a"a$
Men!aga ke%ersihan diri8'
Men!aga ke%ersihan ru$ah8
Men!aga ke%ersihan sek4"ah ) ke"as8
Men!aga ke%ersihan a"a$ seke"i"ing
*9' Cinta negara )
Patri4tik
Mengh4r$ati "agu Negaraku''
Me$atuhi undang6undang8
Mengh4r$ati #e$i$#in8
*:'Ji$at6&er$at Me$%a-a %eka"an ke sek4"ah8'
Meni$#an se%ahagian dari#ada duit
%e"an!a sek4"ah8'
Menggunakan sesuatu se&ara %erhe$ah 1 air )
tenaga ) a"atan d""28
+;' 54"4ng6
$en4"4ng )
Beker!asa$a
Me$%uat sesuatu #eker!aan di sek4"ah8
Me$%antu sesa$a rakan ) !iran )
ke"uarga ) $asarakat ) #ersatuan )
#asukan8'
+(' Mene#ati
$asa )
Menghargai
$asa
Mene#ati
!an!i
Bangun a-a"8'
Bersia# a-a"8'
Menia#kan ker!a sek4"ah8
Me$%a&a %uku8'
5i%a $engikut $asa8'
Sia#kan ker!a $engikut arahan''
+*' Berani Bertindak de$i ke%aikan88
Latih tu%i a#"ikasi ni"ai $urni
Bi" Aat Ni"ai Murni
(
Suhai"a $e$%antu i%una $ena#u sa$#ah di
hada#an ru$ahna sehingga %ersih'
*
Harun $en4"4ng Cikgu Saniah $e$%a-a %uku6
%uku ang te"ah diku$#u"kan ke %i"ik guru'
+
Se%e"u$ ke"uar %er$ain< Rah$an $enia#kan
ker!a ru$ah ang di%eri 4"eh guruna'
/
=a"au#un A>i>i datang datang ke"uarga %erada<
dia tidak #ernah $e$i"ih ka-an'
0
Setia# hari 5a$rin akan $eni$#an se%ahagian
dari#ada %e"an!a sek4"ahna'
3
Para #e$ain h4ki sek4"ah $en!a"ani "atihan se%agai
#ersia#an $en!e"ang #ertandingan'
7
Panduduk ,a$#ung 5engah $enggantung %endera
%agi $enghiasi ka$#ung $ereka $en!e"ang %u"an
sa$%utan ke$erdekaan'
5i#: $asukkan si$#u"an %ahasa ) #eru$#a$aan ) kata6
kata hik$at ang %erkaitan'
Latihan #ra #enu"isan
Langkah (: Murid %a&a aat dan %in&angkan ni"ai $urni
ang terda#at di da"a$ aat'
Langkah *: Senaraikan ni"ai $urni ang diteri$a di da"a$
#er%in&angan saha!a di da"a$ ruang ang
disediakan'
Langkah + : Buat huraian ni"ai $urni '
Bi" Aat Ni"ai Murni
(
Suhai"a $e$%antu i%una $ena#u sa$#ah di
hada#an ru$ahna sehingga %ersih'
*
Harun $en4"4ng Cikgu Saniah $e$%a-a %uku6
%uku ang te"ah diku$#u"kan ke %i"ik guru'
+
Se%e"u$ ke"uar %er$ain< Rah$an $enia#kan
ker!a ru$ah ang di%eri 4"eh guruna'
/
=a"au#un A>i>i datang datang ke"uarga %erada<
dia tidak #ernah $e$i"ih ka-an'
0
Setia# hari 5a$rin akan $eni$#an se%ahagian
dari#ada %e"an!a sek4"ahna'
3
Para #e$ain h4ki sek4"ah $en!a"ani "atihan se%agai
#ersia#an $en!e"ang #ertandingan'
7
Panduduk ,a$#ung 5engah $enggantung %endera
%agi $enghiasi ka$#ung $ereka $en!e"ang %u"an
sa$%utan ke$erdekaan'
Langkah * : Se$ak dan %in&ang %agi $enentukan ni"ai
$urni ang terda#at di da"a$ #etikan'
Bi" Aat Ni"ai Murni
(
Suhai"a $e$%antu i%una $ena#u sa$#ah di
hada#an ru$ahna sehingga %ersih'
Ra!in
Prihatin
Cinta ke%ersihan d""
*
Harun $en4"4ng Cikgu Saniah $e$%a-a %uku6
%uku ang te"ah diku$#u"kan ke %i"ik guru'
Prihatin
Ra!in
Bertanggung!a-a%
+
Se%e"u$ ke"uar %er$ain< Rah$an $enia#kan
ker!a ru$ah ang di%eri 4"eh guruna'
Ra!in
Bertanggung!a-a%)
A$anah
Menghargai $asa
/
=a"au#un A>i>i datang datang ke"uarga %erada<
dia tidak #ernah $e$i"ih ka-an'
Merendah diri
Berhe$ah tinggi
0
Setia# hari 5a$rin akan $eni$#an se%ahagian
dari#ada %e"an!a sek4"ahna'
Ber!i$at &er$at
Ber-a-asan
3
Para #e$ain h4ki sek4"ah $en!a"ani "atihan se%agai
#ersia#an $en!e"ang #ertandingan'
Bertanggung!a-a%)
a$anah
Bersungguh6sungguh
Bi!ak
7
Panduduk ,a$#ung 5engah $enggantungkan
%endera $enghiasi #ersekitaran ka$#ung $ereka
dengan $en!e"ang sa$%utan Bu"an ,e$erdekaan'
Beker!asa$a
Bi!ak
Cinta Negara
Prihatin
Langkah +: Buat u"asan ni"ai $urni %erdasarkan aat'
Bi" Aat Ni"ai Murni
(
Antara ni"ai $urni ang terda#at di da"a$ aat
ada"ah &inta akan ke%ersihan' Se%agai &4nt4hna
Suhai"a te"ah $e"uangkan $asa $e$%antu i%una
$ena#u ha"a$an ru$ah' Se"ain itu terda#at !uga
ni"ai $urni ra!in dan #rihatin'
Ra!in
Prihatin
Cinta ke%ersihan d""
*
Antara ni"ai $urni ang terda#at di da"a$ aat
ada"ah ke#rihatinan dan kera!inan' Ini da#at di"ihat
$e"a"ui #ert4"4ngan Harun ke#ada guruna' Se"ain
itu Harun !uga se4rang $urid ang
%ertanggung!a-a%' ,ita se$ua se-a!arna
$en&4nt4hi sika# Harun ini'
Prihatin
Ra!in
Bertanggung!a-a%
Baik hati
+
Rah$an ada"ah se4rang $urid ang %ertanggung ?
!a-a% itu"ah se%a%na dia $enia#kan ker!a
ru$ahna se%e"u$ ke"uar %er$ain' Se%agai se4rang
$urid kita hendak"ah $enguta$akan a$anah dan
tanggung!a-a% untuk %er!aa'
Ra!in
Bertanggung!a-a%)
A$anah
Menghargai $asa
/
A>i>i ada"ah se4rang ang $erendah diri' Di
sa$#ing itu dia !uga se4rang ang %erhe$ah tinggi'
Se%agai &4nt4hna dia tidak #ernah $e$i"ih ka-an'
Sika#na ini -a!ar"ah di&4nt4hi'
Merendah diri
Berhe$ah tinggi
0
Berdasarkan aat< 5a$rin ada"ah se4rang ang
%er!i$at &er$at' akan $eni$#an se%ahagian
dari#ada %e"an!a sek4"ahna' 5a$rin !uga se4rang
ang %er-a-asan kerana suka $ena%ung< %ak
#e#atah sikit6sikit "a$a6"a$a !adi %ukit'
Ber!i$at &er$at
Ber-a-asan
3
Para #e$ain h4ki terse%ut #er"u $en!a"ani "atihan
%agi $e$iku" a$anah %agi -aki" sek4"ah' Na$un
%egitu $ereka hendak"ah %i!ak $engunakan $asa
su#aa tidak dan tidak $enga%aikan tanggung!a-a%
se%agai #e"a!ar'
Bertanggung!a-a%)
a$anah
Bersungguh6sungguh
Bi!ak
7
Panduduk ,a$#ung 5engah $enggantungkan
%endera $enghiasi #ersekitaran ka$#ung $ereka
dengan $en!e"ang sa$%utan Bu"an ,e$erdekaan
$enun!ukkan ni"ai $urni &inta negara' Mereka !uga
te"ah %eker!asa$a %agi $e"aksanakan ker!a
terse%ut'
Beker!asa$a
Bi!ak
Cinta Negara
Prihatin
Petikan ('
Langkah (: Me$%a&a #etikan se&ara "un&uran'
Langkah II: Menggarisi aat) .rasa ang $engga$%arkan
Per"akuan ) #er%uatan) #eristi-a %aik'
L(
Se"e#as %ersara#an #agi< Haki$ $e$4h4n kei>inan i%una untuk ke ru$ah Si@a'
Dia tidak sa%ar hendak $engetahui keadaan Si@a' Sudah dua hari Si@a tidak ke
sek4"ah kerana de$a$' Haki$ $enunggang %asika"na dengan &er$at $e"a"ui
!a"an dan "4r4ng di ka-asan #eru$ahan'
Di #ertengahan !a"an< Haki$ singgah di -arung Mak Siti' Dia $e$%e"i %e%era#a
!enis kuih se%agai %uah tangan' 5i%a6ti%a dia terna$#ak ,4k Le4ng dan aahna
sedang %ersara#an di -arung itu' Haki$ $enga!ak ,4k Le4ng ke ru$ah Si@a'
Sete"ah $enda#at ke%enaran aahna< ,4k Le4ng $e$%4n&eng %asika" Haki$ $enu!u
ke ru$ah Si@a'
Sesa$#ai saha!a di ru$ah Si@a< i%u Si@a $en!e$#ut $ereka $asuk'' Se"ain
%ertana kha%ar< Haki$ dan ,4k Le4ng $e$%eritahui Si@a $engenai #erke$%angan
di sek4"ah dan tugasan6tugasan ang di%eri 4"eh guru $ereka' Se%e"u$ tengah hari
$ereka #un #u"ang '
L*:
Se$ak : Per"akuan %aik Ni"ai Murni
P( 6 $e$4h4n kei>inan i%u 6 $engh4r$ati ) taat )
6 hendak $engetahui keadaan Si@a 6 #rihatin )
6 $enunggang %asika" 6 %erdikari ) %erhati6hati
P* 6 $e$%e"i kuih se%agai %uah tangan 6 %er%udi %ahasa ) $urah hati
6 $enga!ak ,4k Le4ng ke ru$ah Si@a 6 setia ka-an
6 $enda#at ke%enaran aah 6 $engh4r$ati )
P+ 6 %ertana kha%ar 6 #rihatin
6 $e$%eritahu #erke$%angan sek4"ah 6 #rihatin
6 #u"ang se%e"u$ tangah hari
Ru!uk Petikan (
1Rangka u"asan2
,ita $esti"ah AAAAAAAAAAAAAAA' Sebagai contohnya
8888888888888888' Selain dari itu, kita se#atutna
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA' Ini terbukti $e"a"ui
888888888888' Seterusnya, kita hendak"ag
AAAAAAAAAAAAA' Ini da#at di"ihat 8888888888888888'
Di samping itu kita harus ni"ai AAAAAAAAAAAA' Akhir sekali, kita #er"u"ah
AAAAAAAAAAAAAAAAA
Contoh ulasan nilai murni / pengajaran
,ita $esti"ah h4r$at terhada# i%u' Se%agai &4nt4hna, Hakim
terlebih dahulu memohon keizinan dari ibunya sebelum pergi ke rumah
Siva' Se"ain dari itu< kita se#atutna #rihatin dan si$#ati terhada# rakan
ang sakit' Ini ter%ukti melalui sikap Hakim yang mahu menziarahi
rakannya Siva' Seterusna< kita -a!ar %ersika# $urah hati' Ini dapat
dilihat pada Hakim yang telah membeli kuih sebagai buah tangan untuk
Siva' Di sa$#ing itu< kita harus"ah ada se$angat setia ka-an se#erti
Haki$ ang dia te"ah $enga!ak ,4k Le4ng ke ru$ah Si@a' Akhir seka"i<
kita #er"u"ah $en&4nt4hi sika# ang ditun!ukkan 4"eh Haki$ da"a$
#ersaha%atan'
PE5I,AN *
Hari ini hari Sa%tu' Ana %angun se#erti %iasa untuk ke sek4"ah' Hari ini ada
#er!u$#aan unit %eruni.4r$ di sek4"ahna' Ana #ergi ke sek4"ah dengan adikna
A"ia'
Ana ada"ah setiausaha Persatuan 5unas Puteri di sek4"ahna' Dia ditugaskan 4"eh
guru #enasihat #ersatuan untuk $en&atat kehadiran ah"i' Dia !uga $en&atat akti@iti
ang di!a"ankan #ada setia# #er!u$#aan'
Menurut guru #enasihat $ereka< 5unas Puteri akan $engadakan #erkhe$ahan #ada
%u"an Se#te$%er< iaitu se"e#as U!ian Peni"aian Sek4"ah Rendah' Setia# ah"i ang ingin
$enertai #erke$ahan dikehendaki $e"engka#kan %4rang $ak"u$at #eri%adi dan
$enda#atkan ke%enaran dari#ada i%u dan %a#a'
PE5I,AN +
Sa"eh $e"etakkan %eg sek4"ah di atas rak' Se"e#as $enukar %a!una< dia segera ke
-arung i%una ang ter"etak di hada#an ru$ahna' Sa"eh $endekati i%una ang
sedang $enga$%i" #esanan #e"anggan'
Se"e#as %ersa"a$an dengan i%una Sa"eh #ergi ke %ahagian %e"akang gerai'
Di"ihatna ada %anak #inggan $angkuk ang sudah digunakan' Dia $e$%asuh
#inggan $engkuk terse%ut dan $enge"a#na'
Men!e"ang #uku" e$#at #etang< gerai i%una ditutu#' Sa"eh ke$%a"i ke ru$ah dan
$e$%ersihkan diri' Se"e#as itu dia akan $e$%uka %uku &atatanna' Jika ada
tugasan< dia akan $enia#kanna dengan segera' Jika tiada tugasan< dia akan ke
#adang #er$ainan %erha$#iran ru$ahna untuk %er$ain %4"a dengan anak6anak !iran'
Se"e#as $akan $a"a$< Sa"eh $e$%uat "atihan atau $e$%uat u"angka!i' Seseka"i
dia $en4"4ng i%una $enge"a# daun #isang atau $engu#as %a-ang' Sa"eh $asuk
tidur se%e"u$ !a$ (; $a"a$'