Anda di halaman 1dari 13

Huraikan Kaedah Pengajaran

Secara Perbincangan
Tugas utama seorang pengajar atau guru adalah untuk memudahkan pembelajaran para
pelajar. Untuk memenuhi tugas ini, guru bukan sahaja harus dapat menyediakan suasana
pembelajaran yang menarik dan harmonis, tetapi mereka juga menciptakan pengajaran
yang berkesan. Kaedah pengajaran boleh didefinisikan sebagai perancangan proses
pengajaran yang sistematik, terancang dan teratur. Ini bermakna guru perlu mewujudkan
suasana pembelajaran yang dapat merangsangkan minat pelajar di samping dapat
memikirkan kebajikan dan keperluan pelajar. Dalam sesi pembelajaran, guru kerap
berhadapan dengan pelajar yang berbeza dari segi kebolehan mereka. al ini memerlukan
kepakaran guru dalam menentukan strategi pengajaran dan pembelajaran. Ini bermakna,
guru boleh menentukan pendekatan, memilih kaedah dan menetapkan teknik!teknik
tertentu yang sesuai dengan perkembangan dan kebolehan pelajar. "trategi yang dipilih
itu, selain berpotensi merangsangkan pelajar belajar secara aktif, ia juga harus mampu
membantu menganalisis konsep atau idea dan berupaya menarik minat pelajar serta dapat
menghasilkan pembelajaran yang bermakna.
"alah satu kaedah atau teknik yang boleh digunakan oleh guru ialah kaedah
perbincangan atau kaedah penyelesaian masalah. Kaedah perbincangan merupakan satu
akti#iti berkumpulan, dimana pelajar berinteraksi sesama mereka dan membincangkan
sesuatu isu atau masalah. $anakala guru pula berperanan sebagai pemudahcara dan
pembimbing pelajar sepanjang sesi perbincangan. %uru juga perlu mengemukakan
soalan!soalan di#ergen dan menggalakkan mereka menyoal kembali idea dari rakan!rakan
mereka. "emasa sesi perbincangan, guru juga perlu memastikan pelajar!pelajar dalam
keadaan terkawal iaitu menumpukan pada sesi perbincangan. $enurut Kementerian
&endidikan '(()*+,, teknik perbincangan didefinisikan sebagai satu akti#iti mengeluar
dan mengulas pendapat tentang sesuatu tajuk. Tujuannya ialah untuk melatih pelajar
mengeluarkan fikiran dan pendapat dengan bernas. Teknik perbincangan adalah satu
akti#iti pengajaran dan pembelajaran berbentuk perbualan dan ia dilakukan di kalangan
pelajar dibawah penyeliaan dan kawalan seorang guru.
Terdapat pelbagai kaedah pengajaran secara perbincangan. Dalam merancang
persedian mengajar, akti#iti!akti#iti yang dipilih perlu mempunyai urutan yang baik. Ia
perlu diselaraskan dengan isi kemahiran dan objektif pengajaran. -azimnya akti#iti yang
dipilih itu adalah gerak kerja yang mampu memberi sepenuh pengaruh terhadap
perhatian, berupaya meningkatkan kesan terhadap intelek, ingatan, emosi, minat dan
kecenderungan serta mampu membantu guru untuk menjelaskan pengajarannya. Dalam
merancang akti#iti pengajaran yang berkesan dan bermakna kepada para pelajar, guru
haruslah memikirkan terlebih dahulu tentang kaedah dan teknik yang akan digunakan.
&emilihan strategi secara bijaksana mampu menjamin kelicinan serta keberkesanan
penyampaian sesuatu subjek atau modul. Kaedah pengajaran secara perbincangan
menggalakkan pelajar!pelajar meninjau pendapat!pendapat mereka, berinterksi dan
menilai idea!idea pelajar lain serta mengembangkan kemahiran mendengar dengan baik.
.alau apa pun objektifnya, perbincangan mesti dirancang dengan baik dan soalan!soalan
penting dibentuk sebelum pengajaran dijalankan.
Teknik perbincangan didefinisikan sebagai satu akti#iti mengeluar dan mengulas
pendapat tentang sesuatu tajuk. Tujuannya untuk melatih pelajar mengeluarkan fikiran
dan pendapat dengan bernas. Teknik perbincangan adalah satu akti#iti pengajaran dan
pembelajaran berbentuk perbualan dan ia dilakukan dikalangan pelajar dibawah
penyeliaan dan kawalan seorang guru. Teknik ini melibatkan akti#iti perbincangan antara
pelajar secara bekerjasama dalam mengeluarkan pandangan masing!masing mengenai
sesuatu perkara atau topik yang diberi. $isalnya bermesyuarat, forum, seminar, bengkel,
bahas dan debat. Dalam perbincangan ini akan memberi peluang dan ruang bagi pelajar
untuk bercakap terutama dalam akti#iti separa formal. -atihan sebegini bukan sahaja
sekadar mempertajamkan minda malah dapat melatih kepetahan pelajar untuk bercakap
dan mengeluarkan pendapat.
&eranan guru akan berubah!ubah kerana akti#iti ini dikendalikan oleh pelajar
sendiri. Teknik perbincangan boleh dijalankan mengikut langkah!langkah seperti guru
menarik perhatian murid kepada tajuk perbincangan yang akan dijalankan. "elepas itu,
guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan dan kemudian memilih seorang
ketua yang boleh dipertanggungjawabkan untuk memastikan semua aspek perbincangan
/
dapat dijalankan dan dicapai. Kemudian guru menugaskan setiap kumpulan mendapatkan
maklumat dengan cara berbincang dengan ahli!ahli kumpulan. Ketika perbincangan
dilakukan guru harus bergerak dari satu kumpulan ke satu kumpulan yang lain,
menegaskan perkara!perkara yang perlu dibincangkan dan mengarahkan perbincangan
menghala kearah perkara yang betul. "etelah tamat perbincangan guru boleh meminta
laporan daripada setiap kumpulan. asil perbincangan boleh dicatatkan dipapan tulis
mengikut mana!mana yang penting. "etelah berbincang, guru bolehlah menjalankan
akti#iti penulisan dan sebagainya.
"esi perbincangan adalah satu akti#iti yang memberi peluang kepada pelajar untuk
mengambil bahagian secara langsung dalam akti#iti pembelajaran. "esi perbincangan
yang dirancang dengan rapi akan mengembangkan pemikiran yang kreatif dan kritis di
kalangan pelajar. 0kti#iti seperti ini akan menghasilkan pelajar yang mahir
berkomunikasi dan yakin dalam menyampaikan buah fikirannya kepada orang lain.
&erbincangan juga menolong pelajar memahami sesuatu perkara dengan lebih jelas dan
membantu guru mengesan sejauh mana kefahaman mereka. Untuk mengambil bahagian
mereka terpaksa membaca dan berfikir tentang topik yang akan dibincangkan dan
menyampaikan apa yang difahaminya. &erbincangan adalah sangat baik bagi menolong
pelajar memahami konsep dan idea yang sukar. "elain daripada itu sesi ini juga menolong
pelajar membentuk pendapat dan sikap mereka mengenai sesuatu isu seperti
perbincangan yang baik membolehkan pelajar memperoleh beberapa faedah seperti
kemahiran komunikasi lisan, kemahiran mendengar, kemahiran berfikir secara kritikal,
teknik penyelesaian masalah, kemahiran sosial dan kefahaman tentang konsep sains
dengan lebih kukuh.
Terdapat tiga teknik pengajaran melalui perbincangan melibatkan perbualan antara
pelajar dan guru dalam sebuah kelas atau antara sekumpulan pelajar. "trategi ini
menggalakkan pelajar bertukar pendapat, idea atau maklumat secara berkesan bersama
guru mereka atau di kalangan pelajar. &erbincangan boleh merangsang pemikiran kritikal
dan menggalak pelajar yang berkebolehan sederhana dan kurang berupaya melibatkan
diri dalam proses pembelajaran. &erbincangan boleh digunakan untuk mencapai objektif!
objektif kognitif dan afektif. Dalam domain kognitif, perbincangan boleh menggalakkan
1
pelajar!pelajar menganalisis idea!idea dan fakta!fakta dari pelajaran baru dan
mengaitkannya dengan pelajaran yang lampau. Dari domain afektif, perbincangan
menggalakkan pelajar!pelajar meninjau pendapat!pendapat mereka, berinteraksi dan
menilai idea!idea pelajar lain serta mengembangkan kemahiran mendengar dengan baik.
.alau apapun objektifnya, perbincangan mesti dirancang dengan baik dan soalan!soalan
penting dibentuk sebelum pengajaran dijalankan.
Terdapat beberapa garis panduan yang dicadangkan untuk pengajaran secara
perbincangan iaitu mengambil kira matlamat perbincangan, pertimbangkan pengalaman
dan perkembangan pelajar dan mengkaji isu yang terlibat. "elain itu, guru harus
memastikan pelajar!pelajar diberi orientasi berkaitan objektif perbincangan yang
dijalankan, menyediakan persekitaran yang menyokong pembelajaran disamping
membekalkan maklumat baru dan tepat apabila perlu. %uru juga perlu mengulang,
merumus atau menjana pendapat dan kenyataan kepada satu unit yang bermakna serta
menerapkan unsur jenaka ketika pengajaran dan pembelajaran 2 &3&4 berlaku. %aris
panduan ini boleh diaplikasikan kepada kaedah kumpulan dan perbincangan seperti
kumpulan kelas,panel dan perbahasan serta perbincangan dalam kumpulan kecil. &ada
asasnya, terdapat tiga jenis kaedah perbincangan yang biasa diterapkan dalam pengajaran
dan pembelajaran 2&3&4.
Teknik pertama dalam pengajaran melalui perrbincangan ialah guru harus
mengendalikan perbicangan kelas. "ebelum perbincangan kelas, adalah penting untuk
memastikan pelajar!pelajar mempunyai pengetahuan asas tentang aspek yang
dibincangkan. &anel, simposium dan perbahasan melibatkan sekumpulan pelajar
memperolehi maklumat tentang sesuatu topik, menyampaikan maklumat tersebut dan
membincangkannya. &anel dan perbahasan direka dengan tujuan membantu pelajar!
pelajar memahami beberapa pandangan berkaitan dengan sesuatu topik atau isu. $ereka
menggabungkan akti#iti!akti#iti dan kenyataan!kenyataan yang dirancang melalui
perbincangan tolak ansur. Ia berfaedah dalam kegiatan bilik darjah yang besar apabila
perbincangan tidak formal atau kumpulan kecil tidak dapat dijalankan.
5
&anel dijalankan dalam keadaan tidak formal dimana empat hingga enam orang
ahli berbincang satu topik bersama seorang pengerusi sedangkan pelajar!pelajar lain
dalam kelas mendengar. Kemudian, satu perbincangan tolak ansur akan diadakan bersama
kelas. Tiap!tiap ahli memberi kenyataan masing!masing. $eja bulat boleh digunakan
sebagai #ersi panel yang tidak formal. "imposium hampir sama dengan panel tetapi ia
melibatkan penyampaian maklumat yang lebih formal oleh setiap ahli panel. &erbahasan
ialah satu pendekatan perbincangan yang formal. Ia merangkumi ucapan!ucapan yang
tersedia oleh ahli!ahli dari dua kumpulan yang mempunyai pandangan yang bertentangan.
Tiap!tiap ahli akan membangkang idea dari kumpulan lain. &anel dan perbahasan
dijalankan untuk faedah kelas. Kelas melibatkan diri melalui soal dan jawab selepas panel
telah menyampai maklumatnya.
"elain itu, teknik pengajaran yang lain ialah perbincangan dalam kumpulan kecil.
6ilangan yang paling sesuai dalam perbincangan kumpulan kecil adalah empat hingga
lima orang pelajar. &erbincangan ini diketuai oleh pelajar terpilih dengan bimbingan
seorang guru. "elain daripada mempromosi kemahiran pemikiran bertahap tinggi,
perbincangan kumpulan kecil merangkumi perkembangan kemahiran komunikasi,
kepemimpinan, perbahasan dan kompromi. &elajar!pelajar yang terlibat dalam
perbincangan boleh tersesat secara mudah. 7rganisasi yang teliti boleh membantu
melicinkan proses perbincangan. Terdapat sekurang!kurangnya empat perkara yang mana
guru boleh lakukan bagi menjamin keberkesanan perbincangan kumpulan kecil iaitu
guru harus memantau akti#iti secara teliti dengan meronda dalam bilik bagi memastikan
setiap kumpulan fokus kepada objektif perbincangan.
"elain itu, guru harus memastikan pelajar!pelajar mempunyai pengetahuan asas
untuk menyumbang kepada perbincangan tersebut. 7leh demikian perbincangan
kumpulan kecil harus mengikuti satu pengajaran yang fokus kepada isi kandungan dan
yang penting adalah berdasarkan topik!topik yang pernah diajar. %uru juga harus
merancang perbincangan dalam jangka masa yang pendek setelah pelajar!pelajar diberi
arahan yang tepat. &ada penghabisan akti#iti kumpulan kecil, setiap kumpulan harus
melaporkan hasil kepada kelas. Ini boleh dijalankan melalui laporan bertulis atau wakil
dari kumpulan memberi laporan secara lisan. &erbincangan terbuka dan perbincangan
,
terbimbing ialah perbincangan yang di jalankan mungkin mengenai sesuatu persoalan
yang terbuka di mana pelajar bebas mengutarakan idea dan pendapat masing!masing
tentang sesuatu topik. Teknik sumbangsaran adalah merupakan perbincangan terbuka di
mana pelajar meneroka idea!idea untuk menyelesaikan masalah atau isu secara bebas.
8ontohnya, perbincangan terbuka dijalankan untuk merancang sesuatu projek. "esuatu
perbincangan itu mungkin juga dijalankan dengan tujuan untuk menumpukan perhatian
pelajar kepada satu kesimpulan yang telah ditetapkan. "esi perbincangan dari awal hingga
akhir dirancang dengan rapi oleh guru atau pengerusi kumpulan melalui soalan!soalan
atau celahan supaya mencapai ke satu persetujuan. 9enis ini dinamakan perbincangan
terbimbing.
Kaedah pengajaran melalui perbincangan memperuntukkan beberapa organisasi
yang perlu ada dalam perbincangan secara kumpulan. 7rganisasi pertama yang perlu ada
ialah kumpulan :6uzz:. &erkataan ;buzz: menggambarkan bunyi lebah atau kumbang
dalam sesuatu taman bunga. &elajar!pelajar satu kelas dibahagikan kepada beberapa
kumpulan kecil. "emua kumpulan akan membincangkan satu masalah yang sama tetapi
dari aspek!aspek yang berlainan. 8ontohnya tajuk perbincangan ialah, <6agaimanakah
kita akan dapat menyelesaikan masalah kekurangan makanan=> Kumpulan yang
berlainan akan membincangkan alternatif yang berbeza seperti menteknologikan sektor
pertanian, mengawal kadar pertumbuhan penduduk, memajukan industri pengeluaran
makanan dan membuka tanah!tanah baru dengan menebang hutan!hutan. Kumpulan yang
berbeza akan mencapai kesimpulan yang berlainan. "etiap kumpulan akan menghasilkan
kesimpulan masing!masing. "elepas itu wakil setiap kumpulan akan membentangkan
hasil perbincangan mereka.
7rganisasi lain yang perlu ada dalam perbincangan kumpulan ialah balang ikan
menggambarkan pelajar menonton telatah sekumpulan ikan yang berada dalam sebuah
balang. "atu kumpulan kecil membincangkan satu masalah antara mereka manakala
pelajar lain bertindak sebagai pemerhati. "elepas itu para pemerhati akan memberi komen
dan pendapat mereka pula. "umbangsaran atau percambahan fikiran juga merupakan
organisasi penting ketika perbincangan kumpulan diadakan. "atu kumpulan ditugaskan
untuk menyelesaikan satu masalah. "etiap ahli akan mengemukakan idea masing!masing
?
tanpa dikomen atau dibahaskan. Ini menggalakkan respons yang cepat dan penyertaan
yang aktif. "emua idea dicatatkan di atas papan tulis. "elepas itu barulah dibincangkan
satu persatu untuk mencari jalan penyelesaian. Konsensus merupakan organisasi dalam
kumpulan melalui kaedah perbincangan yang mempunyai kepentingan bagi menjayakan
pengajaran. 0hli!ahli satu kumpulan cuba mencapai persetujuan bersama dalam mencapai
satu keputusan. &erbincangan dijalankan sehinggalah setiap keputusan dicapai dengan
baik.
Terdapat beberapa panduan untuk mengendalikan sesi pengajaran secara
perbincangan. 0ntaranya ialah dengan mewujudkan iklim perbincangan yang sesuai.
"esuatu iklim perbincangan yang baik dapat diwujudkan dengan memastikan perkara!
perkara seperti hormat!menghormati di kalangan ahli, menghargai pendapat orang lain,
mengelakkan apa juga bentuk gangguan dan sindiran, pengerusi kumpulan tidak
memaksa ahli menerima cadangan atau pendapatnya, setiap ahli kumpulan mengambil
bahagian. &enyediaan bahan perancangan juga merupakan aspek penting dalam
mengendalikan sesi pengajaran secara perbincangan. Dalam menggunakan perbincangan
sebagai kaedah pengajaran dan pembelajaran, sesi perbincangan yang dijalankan mestilah
berkaitan dengan tajuk. 6ahan perbincangan boleh diperolehi daripada sumber!sumber
berikut rencana sains yang menarik daripada akhbar, rakaman rancangan radio dan T@
mengenai gambar, carta, slaid dan transparensi, isu menarik yang diutarakan oleh guru
atau pelajar sendiri. &enilaian perbincangan merupakan panduan penting untuk
menjayakan kaedah pengajaran secara perbincangan. "elepas setiap akti#iti perbincangan
dijalankan, guru hendaklah membuat penelitian ke atas beberapa perkara penting seperti
matlamat yang ingin dicapai, penglibatan pelajar dalam mengambil bahagian,
perbincangan topik yang menarik dan kesimpulan yang akan diperolehi. &engajaran
secara perbincangan yang dijalankan mesti mengikut langkah dan strategi yang dirancang
bagi membolehkan hasil pengajaran dan pembelajaran dapat diperolehi dengan
maksimum dan berkesan.
A
Terdapat banyak kebaikan melalui kaedah pengajaran secara perbincangan. Teknik
perbincangan banyak digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran 2&3&4 sama
ada di dalam kelas atau di luar kelas. Teknik perbincangan ini bukan sahaja terkenal
dalam proses pengajaran dan pembelajaran sahaja, malah semua semua lapisan
masyarakat menggunakan teknik perbincangan dalam mengendalikan sesuatu perkara
atau isu serta untuk menyelesaikan masalah. 0pa yang berbeza ialah cara pengendalian
teknik perbincangan iaitu secara formal atau tidak formal. &erbincangan dalam proses
pengajaran dan pembelajaran boleh didefinisikan sebagai satu akti#iti berkumpulan
dimana pelajar berinteraksi sesama mereka dan membincangkan sesuatu isu atau
masalah. Teknik perbincangan ini ternyata memberi banyak kebaikan dalam proses
pengajaran dan pembelajaran. $elalui teknik perbincangan ini pelajar berpeluang
mengemukakan isu!isu, pendapat dan idea!idea mengenai sesuatu topik dan guru bersama
pelajar akan membuat rumusan pada akhir sesi perbincangan. "ecara tidak langsung,
pelajar dapat menjana minda untuk mendapatkan idea!idea yang bernas berkaitan sesuatu
isu atau masalah. %uru juga perlu merangsang minda pelajar dengan mengemukan
soalan!soalan berkaitan isu tersebut.
"elain itu, teknik perbincangan juga dapat memberi kebaikan kepada pelajar dan
guru, dimana pelajar akan memberi reaksi atau tindakbalas tentang topik atau masalah
dalam perbincangan yang dilaksanakan dibawah kawalan guru. Keadaan ini
membolehkan semua pelajar terlibat secara aktif dalam pembelajaran tersebut. 6agi
pelajar yang kurang memahami sesuatu topik yang dibincangkan, mereka boleh meminta
penerangan daripada guru atau rakan!rakan. Di sini, guru atau tenaga pengajar berperanan
sebagai fasilitator atau pemudahcara kepada pelajar!pelajar. &erkara ini juga dapat
menjimatkan masa pembelajaran, dimana pelajar lebih mudah faham tanpa pengulangan
penerangan daripada guru untuk sesuatu topik pelajaran. Teknik perbincangan ini juga
dapat memberi kebaikan kepada guru dalam mengendalikan sesuatu mata pelajaran
kerana teknik perbincangan ini dapat dilaksanakan dalam semua mata pelajaran dan
sebarang situasi bilik darjah. Teknik perbincangan ini tidak terhad dalam kelas teori
semata!mata, malah dalam kelas amali juga boleh menggunakan teknik perbincangan ini.
+
&engendalian kelas oleh guru menjadi lebih mudah dengan menggunakan teknik
perbincangan ini. Ketika perbincangan guru harus bergerak dari satu kumpulan ke satu
kumpulan yang lain, menegaskan perkara!perkara yang perlu dibincangkan dan
mengarahkan perbincangan menghala kearah perkara yang betul. $elalui teknik ini juga
hubungan guru dengan pelajar akan lebih mesra kerana guru dan pelajar saling
berkomunikasi dan bertukar pendapat. &ersepsi negatif pelajar kepada guru juga akan
berubah kerana proses interaksi sentiasa berlaku.Tujuan utama perbincangan ialah untuk
menggalakkan pelajar mengembangkan kemahiran diri dalam mengemukakan hujah,
pendapat, menyoal serta menyelesaikan masalah. Keadaan ini membolehkan pelajar
berfikiran dengan lebih luas dan mendidik pelajar supaya berani dan yakin kepada diri
sendiri dalam mengemukan hujah, pendapat dan seterusnya menyelesaikan masalah.
%alakan daripada guru akan menambahkan lagi keyakinan pelajar. %uru seharusnya
menyakinkan pelajar dalam mengemukakan pendapat walaupun pendapat tersebut
mungkin kurang tepat. %uru seharusnya jangan memarahi pelajar jika pelajar membuat
silap secara tidak sengaja dalam pembelajaran. $atlamat sesuatu perbincangan yang
dijalankan bergantung kepada guru sama ada untuk mengumpul fakta ataupun
menyelesaikan sesuatu masalah. Topik yang dipilih oleh guru mestilah sesuai dengan
objektif pembelajaran dan pengajaran serta dapat menarik minat pelajar. Keadaan ini
membolehkan pelajar belajar dalam keadaan yang gembira tanpa tekanan yang
membebankan.
Kaedah perbincangan ini memberikan banyak kebaikan kepada pelajar antaranya
ialah dapat melatih pelajar membiasakan diri bercakap dalam situasi formal.
Kebanyakkan masalah yang dihadapi oleh pelajar ialah sukar dan malu untuk bercakap
dalam situasi formal, lebih!lebih lagi kepada pelajar yang berada di negeri!negeri yang
mempunyai dialek tertentu. &roses interaksi sesama pelajar menyebabkan pelajar sukar
untuk bertutur mengikut laras bahasa yang betul dan malu untuk tampil ke hadapan bagi
membentangkan hasil kerja dan menyuarakan pendapat atau hujah tentang sesuatu topik.
Kaedah perbincangan ini mampu melatih pelajar mengunakan bahasa yang betul dan
mengikis perasaan malu untuk bercakap secara formal. %uru berperanan penting dalam
memimpin pelajar agar tidak malu dan yakin kepada diri sendiri untuk menyuarakan
pendapat atau hujah mengenai sesuatu topik. Kaedah perbincangan ini seterusnya dapat
(
membina keyakinan diri dan konsep kendiri pelajar. &elajar akan lebih yakin kepada diri,
kaedah perbincangan ini merupakan suatu akti#iti yang biasa dilaksanakan di dalam
kelas. "okongan dari guru dan pelajar!pelajar lain akan dapat menghakis perasaan takut
dan malu untuk mengemukakan idea dan pendapat. "eterusnya melalui teknik
perbincangan ini juga, pelajar dapat memupuk unsur!unsur bekerjasama, hormat!
menghormati, menghargai dan mendengar pendapat orang lain. Bilai!nilai murni ini dapat
diterapkan menerusi kaedah perbincangan seperti bertolak ansur dan bekerjasama.
$elalui kaedah pengajaran secara perbincangan juga boleh mendatangkan
kelemahan. "etiap perkara terdapat kebaikan dan kelemahan yang tersendiri, begitu juga
dengan kaedah pengajaran secara perbincangan. .alaupun dilihat kaedah perbincangan
mempunyai banyak kelebihan namun terselit juga kelemahan jika guru yang
melaksanakan kaedah pengajaran secara perbincangan tidak melaksanakannya dengan
bersungguh!sungguh. "elain guru, pelajar juga memainkan peranan dalam menjayakan
kaedah pengajaran secara perbincangan. "alah satu kelemahan kaedah ini ialah kesukaran
melaksanakan tugasan secara bekerjasama di kalangan pelajar. "ememangnya kaedah
pengajaran secara perbincangan menekankan kerjasama, jika tiada kerjasama tugasan
yang diberikan pasti tidak dapat dilaksanakan. Di dalam kelas, pelajar belajar secara
indi#idu atau berkelompak mengikut kawan. 9ika guru membahagikan pelajar kepada
kumpulan!kumpulan kecil dimana pelajar terpaksa melaksanakan tugasan dengan kawan
yang tidak rapat, maka akan wujud jurang kerjasama antara mereka. %uru perlulah
membimbing pelajar!pelajar sebegini agar boleh bekerjasama dengan semua pelajar.
Teknik perbincangan ini juga dapat mengubah peranan guru kerana akti#iti dikendalikan
oleh pelajar. 6agi guru yang malas mengajar, keadaan ini memberi peluang untuk guru
terbabit curi tulang dalam masa pengajaran dan pembelajaran 2 &3& 4.

"elain itu, teknik pengajaran secara perbincangan ini juga menyumbang kepada
suasana kelas yang bising dan menganggu akti#iti pembelajaran di kelas yang
bersebelahan. Keadaan ini memerlukan guru memainkan peranan yang lebih tegas dalam
mengendalikan kelas. 0kti#iti perbincangan yang dijalankan oleh pelajar di dalam
kumpulan menggunakan suara yang kuat untuk menjelaskan idea atau pendapat masing!
masing, bantahan dari kawan!kawan sekumpulan pula akan mewujudkan suasana yang
')
bising. Kaedah pengajaran yang dijalankan secara perbincangan sering kali menyebabkan
pelajar terpesong dari tugasan yang diberikan guru. 0pabila pelajar kebuntuan idea untuk
melaksanakan tugasan tersebut. &elajar akan mula bersembang tentang sesuatu yang tiada
kaitan dengan tugasan yang diberikan. Keadaan ini menyebabkan pelajar tidak dapat
memberikan tumpuan kepada tugasan yang ingin dilaksanakan. Dalam keadaan ini, guru
perlulah lebih prihatin terhadap perbualan pelajar dalam kumpulan tersebut. %uru perlu
lebih aktif bergerak dari satu kumpulan ke satu kumpulan supaya tumpuan pelajar tidak
terarah kepada sesuatu perkara yang tidak berkaitan.
Kelemahan kaedah perbincangan dalam pengajaran ialah penggunaan masa yang
tidak mencukupi. Keadaan ini kerana, penggunaan masa banyak digunakan oleh pelajar
dalam mencari idea dan pendapat tentang sesuatu tugasan yang diberikan. .alaupun
kebiasaannya guru telah menetapkan masa yang sesuai kepada pelajar dalam mencari
idea dan pendapat dalam tajuk tugasan tetapi masih terdapat kumpulan pelajar yang tidak
mampu memberi idea atau pendapat seperti yang diminta oleh guru. Disamping itu,
selepas selasai akti#iti perbincangan dalam kumpulan pelajar, guru akan meminta pelajar
membentangkan hasil perbincangannya. Bamun akibat masa yang tidak mencukupi
terdapat pelajar yang tidak dapat membentangkan hasil kerja mereka. Ini akan
menyebabkan pelajar berasa bahawa idea dan pendapat mereka tidak berguna kerana
tidak dapat dibentangkan atau tidak mendapat sebarang tindak balas dari guru.
Kelemahan kaedah perbincangan dalam pengajaran yang lain ialah mengurangkan
fokus pelajar terhadap pengajaran yang dijalankan. Ini kerana kaedah perbincangan
secara berkumpulan adalah menekankan kepada pembelajaran berpusatkan pelajar.
Dengan ini ia akan memudahkan sesetengah pelajar untuk tidak melibatkan diri secara
aktif dalam pengajaran yang diberikan. &ermasalahan ini juga turut menyumbang
masalah kepada pengajaran guru. Ini kerana kaedah perbincangan yang diterapkan
menyulitkan para guru untuk mengenalpasti tahap kefahaman setiap pelajar. "epertimana
yang kita ketahui, daya intelek dan tahap kefahaman setiap pelajar adalah berbeza. 9ika
kaedah ini diterapkan sepenuhnya, maka guru akan bermasaalah untuk menjangka tahap
kefahaman setiap pelajarnya selepas akti#iti pengajaran dan pembelajaran 2 &3&4
dijalankan. Dengan ini, ia akan menyebabkan sesetangah pelajar yang tidak menguasai
''
tahap kefahaman terhadap pengajaran yang diberikan terus hanyut dan lemah untuk
menguasainya. Keyakinan dan kesungguhan pelajar untuk berusaha memahami
pengajaran yang diberikan akan terus berkurang sehingga boleh menyebabkan pelajar
tersebut lalai dalam memperoleh ilmu pengetahuan terhadap aspek yang diajar.
7leh itu, dapat disimpulkan bahawa terdapat banyak kaedah pengajaran dan
pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru untuk menarik minat pelajar yang salah
satunya ialah melalui kaedah pengajaran secara perbincangan. Kaedah perbincangan ini
boleh dilakukan dalam kumpulan besar atau kumpulan kecil, terbuka dan terbimbing.
$elalui kaedah ini, guru dan pelajar akan sama!sama mendapat manfaat, dimana guru
dan pelajar akan dapat berkongsi!kongsi idea dan ini dapat memberi ilmu baru sama ada
kepada pelajar atau guru. %uru juga akan dapat memahami dan mengenali tahap
kecerdasan seseorang pelajar, dan ini memudahkan guru mengaplikasi kaedah!kaedah
pengajaran kepada pelajar yang mempunyai pelbagai kecerdasan. Bamun harus
diingatkan bahawa sesuatu akti#iti pengajaran mesti mempunyai perancangan yang baik
agar mencapai sasaran matlamat yang ditetapkan. Dalam merancang akti#iti mengajar
yang berkesan dan bermakna kepada para pelajar, guru haruslah memikirkan terlebih
dahulu tentang kaedah dan teknik yang akan digunakan.
&emilihan strategi secara bijaksana mampu menjamin kelicinan serta keberkesanan
penyampaian sesuatu subjek atau modul. &erancangan untuk kaedah pengajaran secara
perbincangan haruslah mengambil kira faktor!faktor yang ada supaya akti#iti pengajaran
berjalan dengan lancar dan berkesan. 9ika dilihat dan diteliti tentang kaedah pengajaran
secara perbincangan, ia menggambarkan bahawa teknik tersebut lebih banyak
mendatangkan kebaikan kepada pelajar dan guru berbanding dengan kelemahan yang ada
apabila menggunakan teknik ini. Dalam kaedah ini, ia lebih menekankan kepada
penglibatan guru dan pelajar. 9ika kedua!dua belah pihak memberi kerjasama yang baik
ketika pengajaran berlaku, maka suasana pengajaran yang akan diwujudkan jauh lebih
baik berbanding menggunakan cara pengajaran seperti biasa. Dalam konteks pengajaran
secara perbincangan, ia lebih menekankan kepada pembelajaran berpusatkan pelajar.
Keadaan ini mampu mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih menarik dan
berkesan. asilnya, guru dan pelajar dapat mencapai objektif pengajaran dan
'/
pembelajaran seperti yang diperlukan dan dapat melahirkan pelajar yang lebih bersikap
berdikari dalam memperolehi sumber pengetahuan semasa proses pengajaran dijalankan.
'1