Anda di halaman 1dari 15

KANDUNGAN

TOPIK MUKA SURAT


1.0 Pengenalan 3
2.0 Kandungan Pil Multivitamin 4
3.0 Deini!i dan "u#aian $andungan %il multivitamin &
4.0 Ke!an'$e!an $ele(i"an %engam(ilan %il muitivitamin )
*.0 Rumu!an 11
&.0 Rele$!i 12
+.0 ,i(li-g#ai 13
..0 /am%i#an 14
1.0 Pengenalan
1
Kita !elalu mengam(il %il multivitamin !e(agai !u%%lemen !u%a0a
!entia!a !i"at dan 1e#ga!.
Namum (egitu2 te#da%at i(u (a%a 0ang mem(e#i %il multivitamin
$e%ada ana$'ana$ tan%a mematu"i a#a"an %engam(ilan d-! 0ang
te#1atat dalam #i!ala".
Ada 3uga 0ang angga% %il multivitamin !e(agai gula'gula dan (-le"
diam(il !e!u$a "ati.
Ada$a" %il multivitamin (-le" diam(il !e!u$a "ati4
2.0 Kandungan pil multivitamin
Ingredients
Amount per
Serving
% Daily
Value**
5itamin A61007 a! (eta 1a#-tene8 *2000IU 100
5itamin 96magne!ium a!1-#(ate8 *00mg .33
5itamin D6natu#al8 .00IU 200
5itamin :6natu#al8 200IU &&+
t"iamine65itamin ,18 12mg .00
#i(-lavin65itamin ,28 *mg 2)4
Nia1in6nia1inamide8 *0mg 2*0
5itamin ,&6%0#id-;ine8 1*mg +*0
<-li1 A1id .00m1g 200
5itamin ,126met"0l1-(alamin8 300m1g *000
2
,i-tin 300m1g 100
Pant-t"eni1 A1id 2*mg 2*0
9al1ium61al1ium 1it#ate8 100mg 10
I-dine6amin- a1id 1"elate8 100m1g &+
Magne!ium6gl01inate=a!1-#(ate
=-;ide8
200mg *0
>in16>in1 %#-%i-nate8 1*mg 100
Selenium6Selen-:;1ell8 1*0m1g 214
9"#-mium61"#-mium
%-l0ni1-tinate8
200m1g 1&+
M-l0(denum6$#e(!8 *0m1g &+
P-ta!!ium6%-ta!!ium 1it#ate8 ))mg 3
9it#u! ,i-lav-n-id! 1*0mg ?
9#an(e##06ant"-10anidin!8 100mg ?
Mi;ed t-1-%"e#-l! *0mg ?
9al1ium P"0tate6IP'&8 *0mg ?
A!1-#(0l Palmitate6at'!-lu(le8 *0mg ?
@ue#1etin *0mg ?
Ga#li1 P-Ade#6de-d-#iBed2 (ul(8 *0mg ?
,etaine *0mg ?
,#-melain6#-m %inea%%le8 *0mg ?
/'Tau#ine *0mg ?
Al%"a /i%-i1 A1id *0mg ?
9"-line 2*mg ?
In-!it-l 2*mg ?
PA,A 2*mg ?
:leut"e#- e;t#a1t6#--t 0..78 2*mg ?
Gin$g- ,il-(a624C& lea8 2*mg ?
Ginge# R--t :;t#a1t6*78 2*mg ?
Mil$ T"i!tle :;t#a1t6.078 2*mg ?
R-!ema#0 :;t#a1t6*C12 lea8 2*mg ?
Pa%ain6#-m %a%a0a USP8 2*mg ?
Nut#i G#ad <la;!eed 9-m%le; 2*mg ?
/'Glutat"i-ne6#edu1ed8 1*mg ?
Al-e lea 1*mg ?
G#a%e Seed :;t#a1t6)*78 10mg ?
T-1-t#ien-l :;t#a1t61078 10mg ?
9-enB0me @10 10mg ?
G#een Tea :;t#a1t63072lea8 10mg ?
Tu#me#i1 :;t#a1t6)*78 10mg ?
<ennel Seed 10mg ?
Sili1a 10mg ?
S%i#ulina 10mg ?
9ele#0 Seed 10mg ?
Al-e /ea 1*mg ?
3
9"l-#-%"0ll 10mg ?
Pa#!le0 10mg ?
Ma#!"mall-A R--t 10mg ?
Dandeli-n R--t 10mg ?
/utein &mg ?
,lue(e##0 P-Ade# *mg ?
S%ina1" P-Ade# *mg ?
9"l-#ella *mg ?
,-#-n6amin- a1id 1"elate8 3mg ?
/01-%ene 2mg ?
By Ja!ueline Stenson MSN,9 1-nt#i(ut-#
".0 De#inisi dan $uraian Kandungan %il multivitamin
Vitamin ' me#u%a$an !e(atian -#gani$ 0ang di%e#lu$an -le" tu(u" (adan
dalam $uantiti 0ang !angat $e1il 6!u#i"82 3uga di$enali !e(agai Dmi1#-nut#ienE.
Mi1#-nut#ien ini (e#(eBa dengan Dma1#-nut#ienE 6Ka#(-"id#at2 /ema$ dan
P#-tein8 0ang (e#tanggung3aAa( $e%ada di!t#i(u!i $al-#i. ,ena#2 Mi1#-nut#ien
tida$ mem(antu dalam di!t#i(u!i $al-#i2 atau (a"a!a muda"n0a D$-!-ng
4
$al-#iE. 5itamin te#(a"agi $e%ada 2 3eni!2 iaitu vitamin la#ut lema$2 dan vitamin
la#ut ai#.
Mineral (Diet) F me#u%a$an elemen $imia !elain $a#(-n2 "id#-gen2 nit#-gen
dan -$!igen 0ang te#da%at dalam 3adual (e#$ala 6Periodic Table8 dan
di%e#lu$an -le" -#gani!ma "idu% !e%e#ti manu!ia untu$ te#u! "idu%. Mine#al2
!ama 3uga !e%e#ti vitamin2 adala" me#u%a$an $el-m%-$ elemen !u#i" atau
Dmi1#-nut#ienE2 dan di%e#lu$an -le" tu(u" (adan dalam $uantiti 0ang !angat
$e1il.
Micronutrien ' 5itamin dan mine#al 6!e%e#ti 0ang di!e(ut$an di ata!8
Multivitamin ' me#u%a$an i!tila" 0ang me#u3u$ $e%ada !u%%lemen diet 0ang
mengandungi vitamin la#ut lema$ 6A2 D2 :2 K82 vitamin la#ut ai# 6,12 ,22 ,&2
,122 92 <-li1 A1id2 Nia1in2 Pant-t"eni1 A1id2 ,i-tin82 dan mine#al'mine#al
%enting 61al1ium2 %"-!%"-#u!2 i#-n2 i-dine2 magne!ium2 mangane!e2 1-%%e#2
Bin12 dan (e#(agai lagi8.
1 F Vitamin &arut &ema'
Vitamin A 63uga ?%e#$u!-#n0a2 iaitu ,eta 9a#-tene8
Di%e#lu$an untu$C %e#tum(u"an n-#mal2 integ#iti $ulit2 %engli"atan2 dan
%e#$em(angan tulang.
Vitamin D
Di%e#lu$an untu$C Pe#tum(u"an tulang dan gigi2 mem(antu %en0e#a%an
9al1ium $e dalam tulang
Vitamin E
Di%e#lu$an untu$C anti-;idant2 melindungi dinding !el2 dan %em(ai$an lu$a
2 F Vitamin &arut Air
Vitamin B1 6t"iamine8
Di%e#lu$an untu$C %e#tum(u"an2 !ele#a ma$an2 dan meta(-li!ma $a#(-"id#at
6%em(e(a!an tenaga8.
Vitamin B2 6#i(-lavin8
Di%e#lu$an untu$C %e#tum(u"an dan meta(-li!ma !el 6%em(e(a!an tenaga8.
Vitamin B12 61-(alamin8
5
Di%e#lu$an untu$C ung!i neu#-l-gi1al 6!a#a82 %em(entu$an DNA dan !el (a#u2
!e#ta %en1ega"an anemia
Vitamin C 6a!1-#(i1 a1id8
Di%e#lu$an untu$C %em(entu$an ti!u %eng"u(ung anta#a !el2 menge$al$an
%#-tein untu$ $e!ta(ilan !el $e%ada mem(#an2 men1ega" !$u#vi atau #i1$et!
di$alangan $ana$'$ana$
Folic Acid
Di%e#lu$an untu$C %em(entu$an DNA dan !el (a#u2 te#utaman0a !el da#a"
me#a"
Pantothenic Acid
Di%e#lu$an untu$C Meta(-li!ma tenaga
Biotin
Di%e#lu$an untu$C Meta(-li!ma tenaga
3 Minerals
Chromium
Diperlukan untuk: mengekalkan paras normal gula dalam darah
Manganese
Diperlukan untuk: Sintesis DNA, RNA dan protein
Selenium
Diperlukan untuk: melindungi lipid pada membran sel, protein, dan asid
nukleik dalam mencegah proses oksidasi
Zinc
Diperlukan untuk: Sintesis protein, DNA dan RNA
Mungkin senarai vitamin dan mineral di atas terlalu panjang, dan leceh untuk
dihaal! "akikatn#a, tiada siapa #ang sanggup untuk memantau setiap
pengambilan micronutrien tersebut, maka oleh #ang demikian, supplemen
seperti Multivitamin amat membantu dalam memastikan kita mendapat setiap
micronutrien penting #ang diperlukan!
6
(.0 Kesan)'esan *uru' pengam*ilan le*i$ pil muitivitamin+

4.1 vitamin A (e#le(i"an (-le" men0e(a($anC
$an!e#.
Kelema"an tulang
Kea(n-#malan "ati
4.2 G'1a#-tene (e#le(i"an mening$at$an #i!i$- mengida% $an!e# %e%a#u $e%ada
%eng"i!a% #-$-$.
6Menu#ut D#. T-d 9--%e#man22 P#e!iden
9-n!ume#/a(.1-m8
7

4.3 vitamin 9 (e#le(i"an men0e(a($an
9i#it' (i#it
Sa$it $e%ala
Munta"'munta"
Sa$it %e#ut
Pen(entu$an (atu %ada (ua" %inggang
loya
Heartburn
Kekejangan perut
Insomia
P#-' -$!idati dan mem(unu" !el'!el 0ang !i"at.
%enu#unan %a#a! vitamin ,12 dalam (adan
menging$atan $ea$tian mutagen H9A dalam ma$anan.
Pening$atan tum-#
Mening$atat$an ta"a% (e!i -$!idati.
Pem(entu$an (atu #enal.
Menga!id$an (endali# (adan dan men0e(a($an a!id-!i! meta(-li1
(Menurut Katherine Zaratsky, penulis The Nutrition and
Healthy Eating Guide)
4.4 5itamin D (e#le(i"an (-le" men0e(a($an
a#te#i-!1le#-!i! 6dinding a#te#i men3adi te(al dan "ilang $e$en0alan8
%e#u(a"an (entu$ tulang.
4.* vitamin : (e#le(i"an (-le" men0e(a($an
%enda#a"an dalam -ta$
men3e3a!$an $ea$tian !i!tem imun 0ang (-le" men0e(a($an
$an!e# atau a#t"#iti!.,ia!an0a %ada $an!e# $ulit dan $an!e#
%a0uda#a.
8
Sel'!el (adan mengandungan le(i" vitamin :
Statu! anti-$!ida tida$ !eim(ang
Mening$at$an $e1ende#ungan #adi$al -$!idati
4.& i#-n2 1-%%e#2 1-(alt and Bin1
Me#-!a$$an nut#ien dan a#te#i
Mening$at$an #i!i$- !a$it 3antung
Men0e(a($an $en1ing mani!
Kan!e# $-l-n
Pen0a$it Pa#$in!-n
$emandulan
int-;i1it0 (e!i 6$e#a1unan Bat (e!i8
Hem-1"#-mat-!i! 6!im%t-mC!a$it !endi2$ulit men3adi gela%2
$eleti"aI8
Pem(entu$an (atu %ada (ua" %inggang
Si#-!i! "ati
$an!e#
K-t-#an %ada gigi
P-l0u#ia 6 $e$e#a%an $en1ing mening$at8
Penda#a"an %e#ut
9a#dia1 a##"0t"mia6degu%an 3antung tida$ !e$ata8
Ot-t 0ang lema"
Kematian
Penu#unan ta"a% HD/ 6 K-le!te#-l (ai$8
6Menu#ut D#. Ja0 K. Ma#$!2 MD (-a#d'
9e#tiied inte#ni!t and ga!t#-ente#-l-gi!t8
(., alium
-!te-%-#-!i! and a#te#i-!1le#-!i!
9
(atu %ada "em%edu
(atu #enal
4.. i-dide and (#-mium
%#-'-;idati
Mening$at$an a$tiviti ti#-id.
4.) lu-#ide
Mening$at$an #i!i$- "i% %ata"
6menu#ut $a3ian da#i at T"e Nati-nal /i(#a#0 - Medi1ine dan
The American Dietetic Association
-
4.10 %-ta!!ium
"0%e#$alemia6 degu%an 3antung ta$ te#atu#8
l-0a
Kelema"an dan $eleti"an
Munta"'munta"
,e#a!a $e(a!
/um%u"
Ke!u$a#an (e#naa!
6Menu#ut Am0 /iddell2 Sainti! (i-medi1al 8
4.11 magne!ium
/-0a
Ma!ala" 3antung
Te$anan da#a" 0ang #enda"
10
..0/umusan
Pil'%il multivitamin mem(aAa $e(ai$an $e%ada $e!i"tan
manu!ia. Namum (egitu2 %engam(ilan 0ang (e#le(i"an a$an
mem(aAa $e!an 0ang (u#u$. Ole" 0ang demi$ian2 Kita me!tila"
mengam(il %il multivitamin mengi$ut a#a"an %ada lealet. Umu#2
3antina2 (e#at (adan2 (ang!a diam(il $i#a !e(elum mengam(il %il
multivitamin untu$ men3amin $e!i"atan.
11
..0 /e#le'si
Se(elum $ali mula tuga!an ini2 $ami mem(a1a dan meneliti $e"enda$
tuga!an te#le(i" da"uli. Tuga!an meminta $ami men0edia$an !e$e%ng
(#-!u# 0ang (e#$aitan dengan %e#u(atan2 $-!meti$2 %e#tanian atau ma$anan.
Sele%a! %e#(in1angan 2 $ami memili" LMultivitaminM. Kami memili" ta3u$ ini
$e#ana #amai 0ang mengam(il %il multivitamin !e(agai !u%%lement %ada
ma!a $ini. Ma!0a#a$at $u#ang !eda# tentang #i!-$- %engam(ilan %il
multivitamin 0ang (e#le(i"an.
Sema!a mem(uat (#-!u#2 $ami meng"ada%i ma!ala" memili" %#-g#am
dalam 1-m%ute# 0ang da%at mem(antu $ami mem(uat (-#!u# $e#ana $etiga'
tiga $ami L(uta $-m%ute#M. Sele%a! men1u(a2 $ami memili" LMi1#-!-t
Pu(li!e#M untu$ men0ia%$an (#-!u#. Ma!ala" utama 0ang $ami "ada%i
!ema!a men0ia%$an (#-!u# adala" memuat$an !emua ma$lumat dengan
a0at 0ang te#ing$a! dan muda" dia"ami dalam (#-!u#.
Sele%a! men0ia%$an tiga!an ini2 Kami tela" mem%ela3a#i (an0a$
%e#$a#a. 9-nt-"n0a2 $ami mem%ela3a#i $ema"i#an I9T dalam %eng"a!il
(#-!u#. Kami da%at menga%li$a!i$an $ema"i#an ini dalam %enga3a#an dan
%em(ela3a#an di !e$-la" nanti. Di !am%ing itu2 $ami 3uga mengeta"ui (an0a$
$e!an !am%ingan %engam(ilan %il multivitamin 0ang le(i" dalam 3ang$a ma!a
%an3ang.Kami (e#"a#a% (#-!u# ini da%at menim(ul$an $e!eda#an aAam
tentang %engam(ilan %il multivitamin.
12
0.0 ,i(li-g#ai
6n.d8 multivitamin 6-nline8. Availa(le C "tt%==Ki$i%edia
6n.d8 <DA U.S. <--d and D#ug Admin!t#ati-n.6Online8.
Availa(le C "tt%C==AAA.da.g-v=<--d=Dieta#0Su%%lemant!=
6n.d8 Dange#-u! Multivitamin Side :e1t! 6-nline8 Availa(leC
$ttp+11e2ineartiles.om13Dangerous)4ultivitamin)Side)5##ets
6n.d8 A vitamin a da0 ma0 d- m-#e "a#m t"an g--d 6-nline8 Availa(leC
"tt%C==AAA.m!n(1.m!n.1-m=id=1&&**1&.=n!="ealt"'
dietNandNnut#iti-n=t=vitamin'da0'ma0'd-'m-#e'"a#m'g--d1
6n.d8 Pil Multivitamin (aAa $e(u#u$an 6-nline8
Availa(leC "tt%C==(e#ita'"a#ian'-nline.1-m=%il'multivitamin'(aAa'
$e(u#u$an=
6n.d8 He#edita#0 Hem-1"#-mat-!i!6I#-n Ove#l-ad8
Availa(leC $ttp+11666.mediinenet.om1iron7overload1artile.$tm
6n.d8 Mine#al Guide
Availa(leC $ttp+11666) 1gi.1nn.1-m=H:A/TH=inde%t".--d=vitamin!.
mine#al!=aO!=mine#al!."tml
6n.d8I! T-- Mu1" P-ta!!ium Dange#-u!4
Availa(leC"tt%C==AAA.live!t#-ng.1-m=a#ti1le=3))3&)'i!'t--'mu1"'
%-ta!!ium'dange#-u!=
6n.d8Multivitamin! P A#e t"e0 t"e (e!t t"ing -# 0-u4
Availa(leC"tt%C==AAA.ma0-1lini1.1-m="ealt"=multivitamin!=NU00&*1

13
6n.d8Ha#mul 5itamin Su%%lement!
Availa(leC "tt%C==AAA.3.Aai!a0!.1-m=
6n.d8 A vitamin a da0 ma0 d- m-#e "a#m t"an g--d
Availa(leC"tt%C==AAA.m!n(1.m!n.1-m=id=1&&**1&.=n!="ealt"'
dietNandNnut#iti-n=t=vitamin'da0'ma0'd-'m-#e'"a#m'g--d=
6n.d8 P"0!1ian nut#i1i-nC,e!t Miltivitamin (#and
Availa(leC $ttp+11666.p$ysiian)nutrition.om1multivitamin
Ning#edient!.%"%
6n.d8 Ti% .C Su%%lemen Multivitamin 0ang mana %ili"an "ati4 6,a"agian 18
Availa(leC $ttp+11sususe8at.om1tip)9)supplemen)multivitamin)yang)
mana'%ili"an'"ati'(a"agian'1=
+.0 /am%i#an
14
/
A
M
P
I
R
A
N
15