Anda di halaman 1dari 5

WAJ 3101 MINGGU 4

KEPENTINGAN WUJUDNYA INTERAKSI POSITIF DAN NEGATIF ANTARA PELBAGAI


TAMADUN
Proses interaksi bermula dengan proses pembudayaan yang mengintegrasikan
masyarakat yang berbilang kaum. Melalui proses interaksi antara budaya, maka
terbentuklah interaksi peringkat tamadun. Dalam peringkat ini, perdagangan
memainkan peranan yang penting.
Interak! Ta"a#$n In#!a Dan %&!na
WAJ 3101 MINGGU 4
1' ($)$n*an +er#a*an*an ea,a- k$r$n ke./S'M'
- Jalan Sutera yang menjadi laluan para pedagang
- saluran interaksi- Selain daripada barang dagangan, agama Buddha merupakan
komoditi terpenting yang dibawa ke China
- Pada kurun ke-, telah berlaku pertembungan di antara tamadun Cina dan tamadun
!ndia di rantau "sia #enggara melalui akti$iti perdagangan. %esan & Penyebaran "gama
Buddha
- Disesuaikan dgn tradisi budaya masyarakat Cina' doktrin Daoisme ( %on)usianisme
- Sami dari China menetap di !ndia ( pelajari kitab Buddha *bahasa Sanskrit ( Pali+
- Berjaya menyusun doktrin Buddha dalam satu koleksi *#ripitaka+
/' Sa!n #an Tekn0-0*!
- Dari China - pembuatan kertas, tembikar, bahan letupan, per,etakan ( kompas
- Perubatan Cina mendapat tempat dan diberi penghormatan yang tinggi di !ndia
- Dari !ndia - teknologi !ndia menghasilkan gula daripada tebu, -. koleksi ilmu
astronomi !ndia telah di terjemah ke bahasa Cina ahli astronomi !ndia pernah
berkhidmat di China sistem kalendar lunar Cina yang baru
- %arya perubatan !ndia pula banyak di terjemah ke dalam bahasa Cina
3'Ba&aa1 Ke$ateraan #an Keen!an
- !lmu )onetik Cina guna pengetahuan dan teknik ilmu )onetik Sanskrit
- dipelajari melalui ajaran Buddhisme
- %itab Buddha juga telah membekalkan bahan untuk panduan dan rujukan kepada
kesusasteraan Cina
- perbendaharaan kata, tema, gaya dan genre.
- Seni mu/ik !ndia 0 alat mu/ik Cina yang berasal dari !ndia &- pipa dan konghou
WAJ 3101 MINGGU 4
Interak! Ta"a#$n Me-a2$ Dan Ta"a#$n In#!a
- Bermula seawal abad ke-1 SM- Bahan bertulis dari !ndia
- ada menyebut tentang 2Malayad$ipa3 *Semenanjung Melayu+
WAJ 3101 MINGGU 4
- #ujuan utama kedatangan para pedagang dari !ndia ke #anah Melayu
- bagi dapatkan emas- Su$arnabhumi *tanah emas+ 0 gelaran diberi kepada #anah
Melayu. %esan&
1'Pen2e)aran A*a"a
- "gama 4indu dan Buddha telah diterima dan menjadi pegangan penduduk tempatan
yang sebelumnya berpegang kepada keper,ayaan animisme
.- Candi Bukit Batu Pahat di 5embah Bujang pula merupakan tinggalan pengaruh ajaran
4indu kerajaan Chola ketika menguasai %edah.
- !slam yang datang melalui para pedagang dari Canton dan 4ainan pada kurun ke-6
dibuktikan dengan penemuan batu bersurat di Campa bertarikh 7.16, di Brunei *7.89+,
di 5aren, Jawa*7.9+.
/' War!an %!na Peranakan
- Dikenali sebagai Baba dan :yonya
.- %ebudayaan mereka turut mempunyai unsur pengaruh kebudayaan Melayu.
- Bahasa Melayu Baba banyak mengandungi perkataan 4okkien
- Cara masakan dipengaruhi oleh gaya masakan Melayu dan menjadi kebiasaan bagi
mereka makan guna tangan
- Pakaian kebaya dan kain sarong
3' Ke)$#a2aan
- Pertukaran barangan sebagai hadiah melalui misi diplomatik perkenalkan pelbagai
tekstil*kain+ dari negara China seperti kain sutera dan kain kapas, barangan porselin,
tembikar dan logam, serta makanan seperti ki,ap, taugeh dan tauhu.
- "dat memberi ang pau yang bermaksud ;sampul merah
4' Per$)atan #an Tekn0-0*!
- <awatan akupunktur dan herba bertujuan menyeimbangkan yin dan yang
WAJ 3101 MINGGU 4
- Perubatan herba Cina yang jumlahnya melebihi 7,... jenis mengubat penyakit seperti
asma, anemia dan kanser.
- #eh Cina ataupun green tea
- #eknologi & perlombongan, pertanian dan pertukangan
- #eknologi baru seperti penghasilan barangan termasuklah gula, kertas, kain, bahan
letupan dan lilin.
Pera"aan 3 Per)e4aan Antara Ta"a#$n
Perbe/aan ketara adalah dalam aspek teologi. :amun, persoalan etika kurang
men,etuskan kontro$ersi antaranya&
7. "lam sekitar-hidup harmoni dengan alam.
. %eluarga-asas pembentukan masyarakat
1. %omuniti-menentukan personaliti dan identiti manusia.
8. %erajaan-moral=akhlak sangat penting, para sarjana seperti Moh-#/e,%autilya,
Mawardi membin,angkannya dalam buku masing-masing
>. ?konomi-moral semesta
-. Pendidikan-pembinaan si)at-si)at manusia
@. %esihatan-pandangan dan pendekatan holistik