Anda di halaman 1dari 22

Pengurusan Gerak Kerja

Kokurikulum
PENGENALAN

Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang
termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi
semua pengetahuan,kemahiran, norma, nilai, unsur,kebudayaan
dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang
murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan
emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral
yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan

(Subperaturan 3(1) dalam peraturan-peraturan, 1997)


HURAIAN DI ATAS BERMAKSUD PERLAKSANAAN KOKURIKULUM

ADALAH WAJIB DILAKSANAKAN DI SEKOLAH DAN INSTITUT

PENDIDIKAN GURU (AKTA PENDIDIKAN 1996). SEBARANG

KEGAGALAN DAN KEENGGANAN MELAKSANAKAN KEGIATAN

KOKURIKULUM MERUPAKAN SUATU KESALAHAN DAN APABILA

DISABITKAN BOLEH DIDENDA TIDAK MELEBIHI LIMA RIBU ATAU

DIPENJARAKAN SELAMA TEMPOH TIDAK MELEBIHI TIGA BULAN

ATAU KEDUA-DUANYA SEKALI (Akta Pendidikan, 1996)

PENGENALAN
KONSEP KURIKULUM


Konsep kokurikulum merupakan kepelbagaian aktiviti atau
gerak kerja terancang atas lanjutan dari proses pengajaran dan
pembelajaran dalam bilik darjah. Ini bertujuan untuk memberi
murid peluang menambah, mengukuh dan mengamalkan
pengetahuan, kemahiran dan nilai yang telah dipelajari dalam
bilik darjah.
(Akta Pendidikan, 1996)


KURIKULUM DAN KOKURIKULUM
ADALAH
SALING LENGKAP MELENGKAPI

Matlamat
Menyemai perasaan muhibah, perpaduan
dan intergrasi nasional di kalangan
generasi muda
Meningkatkan disiplin pelajar
Menyediakan pengalaman yang
menyeluruh dan seimbang dengan
pendidikan formal
Menanam dan memupuk kepimpinan,
sahsiah dan kemasyarakatan
..Matlamat
Menyumbang usaha membina iklim,
budaya dan tempat yang menarik

Menyeimbangkan perkembangan intelek
dengan perkembangan jasmani, emosi
dan rohani

Mengisi masa lapang dengan perkara
yang berfaedah
Objektif
Melengkapkan diri dengan
pengetahuan, kemahiran dan nilai
profesionalisme GERKO

Berpengetahuan, berketrampilan dan
berkepimpinan dalam bidang GERKO
.Objektif
Berperanan sebagai fasilitator dan
guru berkesan

Memupuk dan menghayati nilai-nilai
murni melalui aktiviti GERKO

Membina daya tahan, kreativiti,
inovasi dan keyakinan diri
Strategi
Satu pembelajaran yang berasaskan pelbagai
gerak kerja terancang dan dilakukan semasa
persekolahan

Ia merupakan satu kurikulum tersembunyi

Dilaksanakan di luar bilik darjah

Dilaksanakan secara tidak langsung atau tidak
formal
STRATEGI PERLAKSANAAN GERAK KERJA
KOKURIKULUM

Bagi mencapai matlamat dan objektif tersebut,beberapa
strategi boleh dilakukan:
Memberi wajaran yang sesuai kepada aktiviti
kokurikulum

Menambah bilangan pasukan beruniform,
persatuan/kelab, kelab sukan dan permainan dan
mempelbagaikan aktiviti supaya memberi peluang
kepada semua murid melibatkan aktiviti mengikut minat
dan hobi mereka.

Aktiviti disesuaikan bagi melibatkan murid semua kaum
untuk tujuan pemupukkan perpaduan
Perincian sukatan
BIL TAJUK JAM
1 Pengenalan kepada GERKO di
sekolah
2
2 Penubuhan unit-unit GERKO 2
3 Sistem fail dan surat menyurat 2
4 Pengurusan Mesyuarat 2
5 Pengelolaan aktiviti 2
6 Pengelolaan Pertandingan 2
7 Pengurusan Kewangan 1
8 Majlis Rasmi 2
Pengenalan Kepada GERKO
BIL PENGETAHUAN
1 Konsep, matlamat dan strategi pelaksanaan
2 Komponen/Bidang:
Persatuan/Kelab, Sukan dan Unit Berunifom
3 Pengurusan:
Carta organisasi
4 Akta, Surat Pekeliling dan Peraturan-peraturan Am
5 Penilaian:
Pelaporan
Konsep
KURIKULUM KOKURIKULUM
SALING BERKAIT
Komponen / Bidang
Persatuan / Kelab
Sukan
Unit Berunifom
Perancangan
Merancang, merangka dan
menyusun aktiviti
Merujuk sukatan pelajaran
Menyediakan jadual kerja / takwim
Menubuhkan jawatankuasa
Menyediakan kertas kerja

Pelaksanaan dan pengendalian
Menyediakan senarai semak
Perlantikan jawatankuasa
Mengadakan mesyuarat
Pemantauan
Pengendalian aktiviti;
Taklimat
Rekod kehadiran
Keselamatan

Penilaian
Menyediakan laporan
Menilai keberkesanan aktiviti / program
Soal selidik
Rekod pemantauan
Meneliti pencapaian objektif
Analisis keberkesanan jawatankuasa
Carta Organisasi (Sekolah)
Pengerusi
(Pengetua /
Guru Besar)
Setiausaha
(Pen. Kanan
HEM / PK
Kokurikulum)
Penyelaras
Bidang
Persatuan dan
Kelab
Penyelaras
Bidang Badan
Berunifom
Penyelaras
Bidang Sukan
dan Permainan
Kebaikan carta organisasi
Agihan tugas dan tanggungjawab.
Rantaian perintah.
Perancangan untuk saiz organisasi dan
kakitangan.
Perancangan latihan dan aktiviti.
Saluran maklumat berkesan.
Akta, Surat Pekeliling Iktisas
dan Peraturan-peraturan Am
Rujuk Buku Panduan Pengurusan Gerak
Kerja Kokurikulum, Kem. Pendidikan
Malaysia, 1990
Mengikut Pekeliling Ikhtisas 1/1985, setiap
pelajar menyertai ketiga-tiga bidang
kokurikulum 1+1+1 @ 2 + 1 @ 1 + 2
CO JK Pelaksanaan
Penyelaras
Bidang
Persatuan dan
Kelab
Penyelaras
Bidang Badan
Berunifom
Penyelaras
Bidang Sukan
dan Permainan
Guru Penasihat
/ Jurulatih
Guru Penasihat
/ Jurulatih
Guru Penasihat
/ Jurulatih
Unit Berunifom Persatuan
Kelab
Penyelaras
kokurikulum