Anda di halaman 1dari 1

PERGERAKAN PENGAKAP

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK T.A.A.,


NO. PENDAFTARAN 01/2004/SMTTAA
SENARAI AKTIVITI UTAMA PERSATUAN
Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(c) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan
(Persatuan Sekolah) 1998, Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta era!aan
"ala#sia $ilid %&, 'o( 11, )ambahan 'o( %1, Perundan*an (A)+ P(,( (A) 196 bertarikh
&1hb "ei 1998, maka berikut ini dikemukakan Senarai Akti-iti ,tama Per*erakan
Pen*akap Sekolah "enen*ah )eknik )(A(A(, .enton* #an* selepas ini disebut seba*ai
/persatuan/ saha!a(
1( Pro*ram epen*akapan+ 1(1 Persetiaan Pen*akap
1(& Peraturan-Peraturan Pen*akap
1(0 1krar Pen*akap
1(% 1katan dan Simpulan
1(5 Pertolon*an 2emas
1(6 a3at aki
1(4 5a!et
1(8 6ikin*
1(9 em ra7
1(18 hidmat "as#arakat
1(11 ,!ian-,!ian ecekapan
&( Akti-iti .erpen*akap+ &(1 Perkhemahan )ahunan
&(& Pertandin*an a3at aki
&(0 Pertandin*an 5a!et
&(% Pertandin*an em ra7
&(5 9a3atan
&(6 Pun*utan :erma
&(4 $ambori
&(8 Persembahan ebuda#aan
0( Akti-iti ependidikan+ 0(1 2eramah
0(& ursus ecekapan
0(0 .en*kel Penulisan Pro!ek
Perakuan+ ami den*an ini men*aku baha3a akti-iti dan pro*ram #an*
disenaraikan di atas adalah akti-iti dan pro*ram sebenar #an* akan
dian!ur dan dikelolakan oleh persatuan ini(
(((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((((((((((((((((((
( ) ( )
Pen*erusi Per*erakan Pen*akap Setiausaha Per*erakan Pen*akap
)arikh+ ((((((((((((((((((((((((( )arikh+ (((((((((((((((((((((((((((
Pen*esahan+ Sa#a den*an ini men*esahkan baha3a Senarai Akti-iti ,tama di atas
adalah sesuai den*an tu!uan dan matlamat penubuhan Per*erakan
Pen*akap Sekolah "enen*ah )eknik )(A(A(,(
(((((((((((((((((((((((((((((((((
( )
5uru Penasihat Per*erakan Pen*akap
)arikh+ (((((((((((((((((((