Anda di halaman 1dari 8

SEKOLAH KEBANGSAAN PARIS 3, KINABATANGAN MINIT MESYUARAT HEM BIL.

1/2012
TARIKH MASA TEMPAT PENGERUSI
: 14 Januari 2012 : 10.15 pagi 11.21 pagi : BILIK GERAKAN SK PARIS 3. : EN. NORA
ZAM BIN AHMAD (Guru Besar)
Ahli Yang Hadir : 1. En. Norazam bin Ahmad 2. En. Zainudin B. Ahmad 3. En. Emran
B. Sumanggil 4. En. Joenas Quirinus 5. En. Hilman B. Talib 6. Pn. Suzani binti
Sabran 7. En. Fred Michael @ Faizal B Abdullah 8. En. Rahmat B. Ahmad 9. En. Oma
r B. Akup 10. En. Mohamad Niezam B. Sarinin 11. En. Mohd Mustakim B. Kamarudin 1
2. En. Ridhuan B. Arbin 13. En. Mohd Syahar B. Barkat Ali 14. En. Asran Bin Omar
15. En. Zul Haimy bin Che Yunus 16. Pn. Jumadiah Bt. Wanna 17. Cik. Yong Fui Le
i 18. Pn. Flora L Mogunin 19. Cik. Maznie Bt. Sanin 20. En. Azizul B. Tumin 21.
Cik Salmah Binti Rasid 22. Pn. Harirah Bt. Mamat @ Yusof 23. Pn. Betty Nur Al-Ha
ya Sylvester 24. Pn. Diyana Nazihah Bt. Ismail 25. Cik Zuria Bt. Zakaria Tidak H
adir Bersebab : 1. En. Nordin B. Nagormira Kamal 2. En. Erwansyah B. Ahwang 3. E
n. Addy Asmandy B. Samide 4. En. Mohd Zulkifli B. Ab. Ghani 5. Pn. Dg. Rohani Bt
. Ag. Othman 6. Abdul Rassyid Bin Ramlan 7. Pn. Norhaidah Bt. Naming 8. Pn. Sylv
iana Viana Saiki
Guru Besar SK Paris 3 GPK 1 SK Paris 3 GPK HEM SK Paris 3 GPK Kokum SK Paris 3 G
PK Petang SK Paris 3 Guru Penolong Guru Bestari Guru Penolong Guru Pemulihan Kha
s Guru Penolong Guru Penolong Guru Penolong Guru Penolong Guru Penolong Guru Pen
olong Guru Penolong Guru Penolong Guru Penolong Guru Penolong Guru Penolong Guru
J-Qaf Guru Penolong Guru Penolong Guru Prasekolah Guru Prasekolah
Guru Penolong Guru Penolong Guru Penolong Guru J-Qaf Pembantu Tadbir Juruteknik
Komputer Pemb. Peng. Murid Pemb. Peng. Murid
AGENDA MESYUARAT : 1. Perutusan Pengerusi 2. Pengesahan minit mesyuarat yang lal
u 3. Perkara-perkara berbangkit mengenai mini mesyuarat 4. Pengagihan dan perici
an tugas HEM 2012 5. Bayaran sekolah 6. Hal-hal Lain 1
LAPORAN MESYUARAT 1.0 Perutusan Pengerusi 1.1 Pengerusi mengucapkan salam serta
berterima kasih kepada semua kerana dapat menghadiri mesyuarat. 1.2 Pengerusi me
mbuat teguran sekaligus berharap agar semua guru dapat memperbaiki masa menghadi
ri mesyuarat akan datang. Beliau juga mencadangkan agar guru yang tinggal jauh d
ari sekolah merancang awal perjalanan mereka. 1.3 Pengerusi mengumumkan beberapa
perkara berikut kepada semua guru:1.3.1 Tarikh pembayaran gaji baharu dibawah s
kim SBPA. 1.3.2 Keputusan UPSR pada tahun 2011 telah mencatatkan 2 orang murid m
endapat 5A, 2 orang murid mendapat 4A1B dan ramai yang berjaya mendapat 3A.
TINDAKAN : SEMUA GURU
1.4
Pengerusi memaklumkan bahawa pelaksanaan KSSR telahpun dimulakan dan meminta gur
u-guru yang terlibat dengan KSSR menyediakan dokumentasi dan keperluan lain meng
ikut pekeliling yang sedang berkuatkuasa.
TINDAKAN : SEMUA GURU KSSR
1.5
Pengerusi turut memaklumkan bahawa daerah Kinabatangan mendapat 11 orang guru ba
haru, namun kesemua guru tersebut merupakan guru opsyen pra-sekolah.
TINDAKAN : UNTUK MAKLUMAN
2.0
Pengesahan Minit Mesyuarat Yang Lalu 2.1 Cadangan pengesahan : Cik Yong Fui Lei
Disokong oleh : Cik Maznie Sanin
TINDAKAN : SETIAUSAHA HEM
3.0
Perkara-perkara Berbangkit mengenai Minit Mesyuarat 3.1 En. Emran menyentuh tent
ang:3.1.1 KUMPULAN WANG AMANAH PELAJAR MISKIN (KWAPM) Pembayaran KWAPM dalam pro
ses mengemaskinikan. Murid yang awal memberikan dokumen yang diperlukan akan dis
alurkan wang bantuan KWAPM terlebih dahulu.
TINDAKAN : PK HEM & AJK KWAPM
3.1.2 RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT) En. Emran memaklumkan bahawa murid yang l
ayak menerima bantuan RMT adalah mengikut senarai nama terdahulu.
TINDAKAN: AJK RMT
3.1.3 SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT) Makluman bahawa pengagihan buku teks berjal
an dengan lancar. Walau bagaimanapun, masih terdapat kekurangan buku teks dan bu
ku latihan aktiviti murid. Guru SPBT diminta untuk mengumpul maklumat kekurangan
buku teks dan buku latihan aktiviti. Guru kelas juga dikehendaki memberi respon
kekurangan buku dalam kelas masingmasing.
TINDAKAN : AJK SPBT & GURU KELAS
2
4.0
Pengagihan dan Perincian Tugas HEM 2012 4.1 En. Emran membacakan pengagihan tuga
s HEM bagi sesi 2012. 4.1.1 En. Emran juga memaklumkan terdapat perubahan guru k
elas bagi kelas-kelas tertentu tahap 2. 4.1.2 En. Mohd. Syahar mencadangkan agar
penambahan ahli iaitu En. Rahmat ke dalam AJK 3K. 4.1.3 En. Rahmat meminta agar
beliau dikekalkan dalam jawatan sedia ada. 4.1.4 En. Emran memutuskan pertambah
an ahli bagi jawatankuasa 3K akan dibuat dengan kehadiran guru baharu kelak. 4.1
.5 En. Zainudin mengumumkan bahawa PPD Kinabatangan telah memutuskan sekolah ini
tidak akan menerima masuk murid baharu dan hanya meluluskan permohonan pindah s
ekolah. Murid yang memohon masuk dicadangkan untuk mendaftar di sekolah terdekat
seperti SK Sandau dan SK Paris 1.
TINDAKAN : SEMUA GURU : AJK 3K : GURU KELAS TAHAP 2
4.2
PERANCANGAN AKTIVITI-AKTIVITI HEM 2012 4.2.1 En. Emran memaklumkan bahawa semua
aktiviti HEM 2011 dapat dilakukan sebagaimana yang diharapkan. 4.2.2 Sambutan Ha
ri Kanak-kanak akan diadakan pada tahun 2012 untuk meraih muridmurid sekolah ini
.
TINDAKAN : SEMUA GURU
4.3
PROSEDUR PENGURUSAN JADUAL KEDATANGAN MURID 4.3.1 En. Emran memaklumkan bahawa p
erincian pengurusan kelas telah diedarkan. 4.3.2 En. Emran meminta guru kelas me
maklumkan ketidakhadiran murid kepada unit HEM untuk tindakan lanjut. 4.3.3 En.
Emran turut meminta guru kelas tersebut menyertakan maklumat lain seperti no. te
lefon ibu bapa atau penjaga untuk memudahkan tindakan susulan dijalankan.
TINDAKAN : GURU KELAS
4.4
RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN 4.4.1 En. Emran memaklumkan bahawa terdapat perubahan
kriteria dalam kelayakan penyaluran RMT seperti yang telah dikeluarkan oleh Pej
abat Pelajaran Daerah Kinabatangan.
TINDAKAN : AJK RMT
4.5
PENENTUAN TARAF KEWARGANEGARAAN MALAYSIA 4.5.1 En. Emran meminta guru kelas untu
k merujuk jadual yang telah dikepilkan bersama dalam menentukan status kewargane
garaan murid.
TINDAKAN : GURU KELAS
5.0
Bayaran Sekolah 5.1 En. Emran meminta guru-guru untuk menyemak cadangan bayaran
sekolah yang telah disertakan. 5.1.1 Guru-guru diminta memberi respon terhadap c
adangan bayaran sekolah sebelum disahkan dan disebarkan kepada ibu bapa. 5.1.2 E
n. Emran memaklumkan terdapat pertambahan bayaran tali leher bagi murid lelaki s
ahaja. 5.1.3 Tarikh 03 Februari 2012 ditetapkan untuk Hari Kutipan Bayaran Sekol
ah. 3
5.2
KOMEN/RESPON 5.2.1 Buku Pelaporan SBOA & PLBS 5.2.1.1 En. Mustakim mencadangkan
agar pembelian buku pelaporan SBOA dibuat bagi Tahun 3,4,5 & 6. 5.2.1.2 Pn. Suza
ni mencadangkan agar buku pelaporan PLBS diperbanyakkan sahaja bagi kes kehilang
an dan kekurangan. 5.2.1.3 PENYELESAIAN Buku pelaporan SBOA dibeli dan dimasukka
n dalam bayaran sekolah. Buku pelaporan PLBS diperbanyakkan mengikut keperluan.
5.2.2 Buku Kerja Mata Pelajaran Sains 5.2.2.1 En. Azizul memaklumkan bahawa buku
kerja sains Tahun 1 & 2 (KSSR) dibatalkan. 5.2.2.2 En. Mustakim menerangkan: Buk
u kerja Sains boleh dijadikan evidens dan akan mengurangkan kos percetakan. Memi
nta guru Sains KSSR menyediakan evidens sendiri untuk memudahkan pemantauan ketu
a panitia Sains. 5.2.2.3 PENYELESAIAN Buku kerja KSSR dibatalkan. Buku kerja KBS
R dibeli dan dimasukkan dalam bayaran sekolah. Buku Kerja Mata Pelajaran Bahasa
Arab 5.2.3.1 En. Rahmat memaklumkan bahawa: Terdapat kekurangan buku kerja Bahasa
Arab bagi murid Tahun 3. Cadangan agar buku kerja Bahasa Arab dibeli dan dimasu
kkan dalam bayaran sekolah. 5.2.3.2 Cik Salmah turut melaporkan kekurangan buku
kerja Bahasa Arab Tahun 4, 5 & 6. 5.2.3.3 PENYELESAIAN Buku kerja Bahasa Arab Ta
hun 3, 4, 5 & 6 dibeli dan dimasukkan dalam bayaran sekolah dan belum ada keteta
pan harga. Buku latihan aktiviti Bahasa Arab Tahun 3, 4, 5 & 6 akan ditempah sem
ula oleh AJK SPBT. Kad GERKO dan SEGAK 5.2.4.1 En Joenas mencadangkan agar bayar
an sekolah bagi murid Tahun 4, 5 & 6 ditambah dengan kad GERKO dan SEGAK dengan
bayaran seperti berikut: Kad GERKO RM 1.00 SEGAK RM 0.70 5.2.4.2 PENYELESAIAN Kad
Gerko dan SEGAK akan dimasukkan dalam bayaran sekolah bagi murid Tahun 4, 5 & 6
.
TINDAKAN : UNIT HEM : SEMUA GURU
5.2.3
5.2.4
5.0
Hal-hal Lain 5.1 En. Rahmat 5.1.1 Meminta agar AJK Kebajikan, Kesihatan dan Insu
rans Takaful diberi carta alir/prosedur pungutan sumbangan dalam kes ibu bapa mu
rid yang meninggal dunia. 5.1.2 Meminta kepastian bidang tugas bagi kes waris gu
ru & KTBM yang meninggal dunia dan kes ibu bapa murid yang meninggal dunia.
4
5.1.3 5.1.4 5.1.5
Mencadangkan Program Bersamamu SK Paris 3 untuk meraih, memberi dan menggalakkan p
emberian sumbangan, sedekah atau zakat pada bulan puasa. Mencadangkan agar diada
kan majlis Tahlil. PENYELESAIAN Carta alir/prosedur yang diminta akan diusahakan
. Kes kematian waris guru & KTBM dibawah tanggungjawab kelab guru manakala kes k
ematian ibu bapa murid dibawah tanggungjawab AJK Kebajikan, Kesihatan dan Insura
ns Takaful.
5.2
. En. Mustakim 5.2.1 Mencadangkan agar guru tahap 2 tidak dilibatkan dalam AJK 3
K. 5.2.2 Mencadangkan guru yang belum berkahwin dan ceria memikul tanggungjawab
tersebut. 5.2.3 PENYELESAIAN Guru baharu akan diberikan tugasan tersebut kelak.
En. Mohd. Niezam 5.3.1 Mencadangkan agar pembahagi kelas Tahun 6 PA dan tahun 6
PG diperbaiki dengan segera bagi tujuan keselamatan. En. Zul Haimy 5.4.1 Meminta
agar lampu di bilik PPSMI diperbaiki. En. Ridhuan 5.5.1 Meminta agar lampu di k
elas Tahun 1 PA diperbaiki. En. Mohd. Syahar 5.6.1 Mencadangkan agar pihak sekol
ah memohon sumbangan dari ladang-ladang dan kilang-kilang sawit berhampiran untu
k menampung kos membaikpulih kerosakan dalam bilik darjah. 5.6.2 Melaporkan kero
sakan almari dalam kelas. Pn. Jumadiah 5.7.1 Bertanya jika pembesar suara dalam
kelas masih berfungsi. 5.7.2 Memaklumkan bahawa langsir dan papan tulis dalam ke
las Tahun 3 PG tidak memuaskan. 5.7.3 Meminta lebihan tikar getah untuk melapik
meja dalam kelas. 5.7.4 PENYELESAIAN 5.7.4.1 Guru Besar meluluskan penggunaan le
bihan tikar getah. Pn. Flora 5.8.1 Meminta papan jadual kelas diberikan untuk ke
las 4 PA. 5.8.2 En. Emran meminta guru kelas memaklumkan keperluan papan jadual
waktu dan memaklumkan bahawa hanya dua kelas sahaja memohon keperluan tersebut.
Pn. Suzani 5.9.1 Meminta agar mesin pencetak diperbaiki segera untuk keperluan f
ail LINUS dan KSSR. 5.9.2 PENYELESAIAN 5.9.2.1 Guru besar membenarkan penggunaan
mesin pencetak kurikulum. En. Hilman 5.10.1 Mencadangkan agar di wujudkan `Guru P
embangunan' bagi menjaga harta benda sekolah sekaligus melaporkan kerosakan harta
benda sekolah. 5
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.10.2 En. Mustakim memaklumkan bahawa jawatankuasa Iventori telah diwujudkan ta
hun 2011. 5.10.3 En. Joenas memaklumkan bahawa aspek keselamatan sekolah dibawah
tanggungjawab AJK 3K. 5.10.4 PENYELESAIAN 5.10.4.1 Guru besar memaklumkan bahaw
a Jawatankuasa Iventori dikekalkan. 5.11 Loceng Sekolah 5.11.1 En. Rahmat memint
a loceng sekolah sedia ada digantikan dengan loceng elektronik. 5.11.2 En. Syaha
r melaporkan bunyi loceng terlalu perlahan dan tidak dapat didengar oleh murid.
5.11.3 En. Hilman mencadangkan agar guru bertugas menekan loceng baharu kelak. 5
.11.4 PENYELESAIAN 5.11.4.1 Guru besar meluluskan permohonan loceng baharu.
6.0 Penutup 6.1 Guru Besar menyampaikan beberapa amanat berikut:6.1.1 Makluman k
ehadiran guru dalam kelas memuaskan. 6.1.2 Meminta guru KSSR memasukkan data dal
am perisian SPPBS. 6.1.3 Meminta agar semua tugasan guru pada tahun 2011 disiapk
an sebelum diserahkan kepada jawatankuasa baharu. 6.1.4 Meminta guru merekod pen
ggunaan mesin fotostat. 6.1.5 Memperingatkan guru agar tidak menggunakan rotan k
ecuali guru yang tertakluk dalam Pekeliling yang sedang berkuatkuasa. 6.1.6 Makl
uman Program Serasi akan diadakan dengan kerjasama Jabatan Perhutanan. 6.2 Guru be
sar mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dan berharap dapat menjalan
kan tugas dengan jayanya.
Mesyuarat ditangguhkan pada jam 11.21 pagi.
Disediakan oleh,
(SUZANI BINTI SABRAN) Setiausaha
Nama Pencadang Disokong oleh Tarikh Masa
: ..............................................................................
... : ..........................................................................
....... : ................................................. : ..................
...............................
6
Disemak oleh,
(EN. EMRAN SUMANGGIL) Guru Penolong Hal Ehwal Murid
Disahkan oleh,
(EN. NORAZAM BIN AHMAD) Guru Besar, SK Paris 3, Kinabatangan.
7