Anda di halaman 1dari 8

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

KAMPUS KOTA BHARU Kelantan


KERTAS KERJA
KEJOHANAN BOLA TAMPAR PIALA PENGARAH 2014
ANJURAN BERSAMA :
KELAB BOLA TAMPAR INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA,
KAMPUS SULTAN MIZAN
TARIKH :
09 - 10 MEI 2014
MASA :
8.00 PAGI !.00 PETANG
TEMPAT :
IPG KAMPUS SULTAN MIZAN
1.0 MATLAMAT
1. Dapat mencungkil bakat pelajar Institut Pendidikan Guru Kampus Kota Bharu
dalam permainan bola tampar.
2. Dapat melahirkan pemain-pemain yang berbakat dan berkemahiran tinggi
bagi meakili IPG Kampus Kota Bharu ke kejohanan yang dianjurkan oleh
IPG lain dan IP!" serta IP!# di seluruh $alaysia.
%. Dapat membentuk pemain-pemain pelapis yang setanding& berkeyakinan& dan
bermoti'asi tinggi bagi meakili IPG Kampus Kota Bharu.

2.0 OBJEKTI"
1. $embentuk peribadi guru pelatih supaya meminati sukan bola tampar.
2. $embentuk sahsiah pelajar untuk bekerjasama& rajin& dan hormat di antara
rakan-rakan guru pelatih dan pensyarah serta rakan sepasukan.
%. $engisi masa lapang guru-guru pelatih dengan akti'iti yang ber(aedah dan
memberikan man(aat kepada guru pelatih.
). Dapat mengeratkan hubungan silaturrahim dalam kalangan ahli arga
institusi pendidikan guru dan pasukan IP!" dan IP!" yang bertanding.
*. Dapat meningkatkan lagi pengetahuan dan kemahiran dalam pelbagai aspek
seperti aspek pengurusan kejohanan bola tampar khasnya buat guru-guru
pelatih.
+. $enambah pengalaman dalam penganjuran sesuatu pertandingan bagi guru-
guru pelatih.

#.0 BAJET PERBELANJAAN
$% P&'(&)$*+$$* ,&+-.$*$* '$/(0
Pelatih guru yang terlibat , 2- orang
Pensyarah pengiring , 1 orang
!empoh , 2 hari
(% B$1$'$* 2&*1&'3$$*:
.$ 2-- bagi satu pasukan /0elaki1
.$ 2-- bagi satu pasukan /Perempuan1
4% P&'(&)$*+$$* 5$,$* 6$* 50*75 8L&)$,0 6$* P&'&527$*%

H$'0 2&'3$5$ H$'0 ,&67$ J75)$.
.$1+ 2 2- orang
3.$ %2-.--
$akan/pagi& t4hari& malam1
.$ 1+ 2 2- orang
3.$ %2-.--
$akan /pagi& t4hari1

.$ +)-.--
2 kotak air mineral 2 kotak air mineral

) kotak air mineral

6% B$+&3 ,&9&)7'7.$*
$akan 5 minum 6 Bayaran Penyertaan /0elaki dan Perempuan1
.$ +)-.-- 6 .$ 2--.-- 6 .$ 2--.-- 3 .$ 1-)-.--

4.0 PENGINAPAN
Penginapan adalah disediakan sendiri oleh penganjur kejohanan.

:.0 PENGANGKUTAN
Pengangkutan menggunakan bas IPG Kampus Kota Bharu.
Bas 3 1.
;.0 PENSYARAH PENGIRING
7n "bdullah 8aai Bin 9he $at /Pengurus Pasukan1
!.0 PESERTA
Rujuk lampiran 1 (Lelaki) dan lampiran 2 (Perempuan)
LAMPIRAN 1
SENARAI NAMA GURU PELATIH TERLIBAT
LELAKI
BIL NAMA NO. K<P OPSYEN
1 ":$"D $;#!"<I$ "$#=". BI>
K"$".;8"$">
?1-+-%--%-*@A% PI#$P BI %4#7$ *
2 $B:D #:B;P.I7 BI> I>CIK#I> ?2-A21-12-+2-1 PI#$P BI %4#7$ *
# D"> 8;0 I:!IE"8;DDI> BI> D">
$;D"
?--A2%-11-*-)? PI#$P B$ 24#7$ @
4 >IK $B:D 8"I>I "IK"0 BI> 8"I>;.I> ?--111-11-*)11 PI#$P B$ 24#7$ @
: $;:"$$"D "I$"> BI> $B:"$$"D ?1-A2+--%-*%?% PI#$P BI %4#7$ *
; $;:"$$"D #"D.;DDI> BI>
#"IE;DDI>
?-121?-12-*++@ PI#$P B$ 24#7$ @
! $B:D :"EI8 BI> ."$0I ?--?11-11-*%-* PI#$P B$ 24#7$ @
8 $;:"$$"D :"IK"0 BI> .":$"! ?1-A1%-12-*A@* PI#$P B$ 24#7$ @
9 $;:"$$"D $;#!"<I$ BI>
$B:"$"D ".IEI>
?1-@2@--%-+)11 PI#$P PK4#7$ @
10 ":$"D K:;#"I.I BI> ":$"D ">D". ?1-22---A-*A%? PI#$P PK4#7$ @
11 ."C" K"$"0 8;0:"EI8I7 BI> ."C"
IB.":I$
A?1--*--%-*-)* PI#$P P$4#7$ @
12 $B:"$"D E".I# BI> $">#B. ?21-2)--%-*@1* PI#$P BI )4#7$ *
1# !:B$P#B> ">"K C;>" ?%-2-@-1%-+1A* PI#$P B$%4#7$ %
14 $;:"$"D "EI8I BI> "8$I ?)-+1%--%-+2@@ PPI#$P PK4#7$ 2
1: $B:D "8.B0 >I8"$ BI> C;$;K ?)-@2%-12-@12? PPI#$P PK4#7$ 2
1; $B:D. 8;0:70$I BI> 8;0KIE0I ?1-*-)--+-+**1 PI#$P PK4#7$ @
"ISIOTERAPI :
P."B; #;B."$">I"$ 4 ?2111*--A-+221 4 PI#$P BI %4#7$ *
PERALATAN :
$B:D "$I. :"$8": 4 ?2-2-+-11-+*** 4 PI#$P PK4#7$ 1
LAMPIRAN 2
SENARAI NAMA GURU PELATIH TERLIBAT
PEREMPUAN
BIL NAMA NO. K<P OPSYEN
1 B>G P7I #I ?2-1-A--A-*A*) PI#$P P."4#7$ *
2 707">B. 0I>G K"I FI> ?212-A-1--*+2+ PI#$P P."4#7$ *
# #I!I >B.0"I0" BI>!I "BD :"0I$ ?%-?-2--*-*-AA PI#$P !7#0 14#7$ %
4 #I!I "D"DI=": BI>!I $"! >B.
G "BD .":I$
?%-@2?-11-**?2 PI#$P !7#0 14#7$ %
: I88"!;0 >"8I:": BI>!I =":=" ?%-A2%-1--*))+ PI#$P !7#0 14#7$ %
; >BB."8I!" BI>!I "BD;00": ?%-+12--%-*1AA PI#$P !7#0 14#7$ %
! #:7.77> E".8";>" B! $B:D.
:">IE":
?%-)22--+-*)?A PI#$P B$ 24#7$ %
"ISIOTERAPI :
#="E78" #";0I 4 ?%-+1)--+-*%AA / PI#$P !7#0 14#7$ %
PERALATAN :
>B. I#": BI>!I "B; :">IP": / ?1-1-A--+-*A%A / PI#$P P$4#7$ *
D09&60$,$* -)&. =
HHHHHHH.....
/MOHD A"IZI BIN AZMI1
#etiausaha
Kelab Bola !ampar&
IPG Kampus Kota Bharu&
Kelantan.
D09&5$, -)&. =
................................................
/EN ABDULLAH ZA>A>I BIN ?HE MAT1
Pengurus Pasukan&
Kelab Bola !ampar&
IPG Kampus Kota Bharu&
Kelantan.
D0)7)79,$* -)&. =
HHHHHHHHHHHHHHH.
/HJ HASHIM BIN DERAMAN1
Pengarah&
IPG Kampus Kota Bharu&
Kelantan.
Kelab Bola Tampar,
IPG Kampus Kota Bahru,
16109 Pengkalan Chepa,
Kota Bharu, Kelantan.
_____________________________________________________________
Pengarah,
IPG Kampus Kota Bharu,
16109 Pengkalan Chepa,
Kota Bharu,Kelantan. 0 !pr"l #01$.

%elalu",
&n !b'ullah (a)a)" B"n Che %at,
Pengurus Pasukan Bola Tampar,
IPG Kampus Kota Bharu,
16109 Pengkalan Chepa,
Kota Bharu, Kelantan.

Tuan,

Memohon Untuk Menyertai Kejohanan Bola Tampar Piala Pengarah 2014
*engan segala hormatn+a perkara '"atas a'alah '"ru,uk.

#. %eru,uk kepa'a perkara '"atas, '"maklumkan baha)a kam" guru pelat"h IPG Kampus
Kota Bharu akan men+erta" Ke,ohanan Bola Tampar P"ala Pengarah #01$. But"r-but"r
ke,ohanan a'alah sepert" ber"kut.

Tarikh : 09-10 Mei 2014
Tempat : P! Kampu" #ultan Mi$an

. *" s"n" sa+a ,uga lamp"rkan kertas ker,a bag" pen+ertaan kam" ke ke,ohanan tersebut.

/. !kh"r kata, sa+a berharap kertas ker,a kam" '"luluskan 'an 'apat men+erta" ke,ohanan
tersebut.

0ek"an.

1ang men,alankan tugas,


..........................................

2%oh' !3"4" B"n !4m"5
0et"ausaha Kelab Bola Tampar,
Inst"tut Pen'"'"kan Guru Kampus Kota Bharu,
Kelantan *arul 6a"m.