Anda di halaman 1dari 2

DONGENG KANCIL NYOLONG TIMUN

Ing sawijining ing desa Dadapan urip keluwarga mbok Randa


Dadapan karo anake wadon sing jenenge Menur. Bojone wis mati
sepuluh tahun kapungkur. Saiki Menur wis dadi kembang desa lan
umure wis 17 taun. Mbok Randa Dadapan supaya ora kesepian pengin
anake Menur cepetcepet ndang dadi manten wae. !ebeneran ana
pemuda desa sing jenenge "ole #anang pengin ndadekne Menur dadi
bojone. !amangka iku mbok Randa Dadapan wis siapsiap areng
nganakne pesta kawin kanggo anake Menur
Bijone mbok randa Dadapan seda kanthi menehi warisan sawah
rong hektar. !anthi bantuwan wongwong sak desane$ sawahe mbok
Randa mau ditanemi pari lan palawija kayata kacang lanjaran$ kacang
dele$ waluh$ timun$ lan semangka. %marga lemah ing desa Dadapan
iku subursubur$ kabeh tanemane mbok Randa mau ya subursubur lan
wernawerni ndemenake. %na sing wernane abang$ putih$ kuning$ ijo
lan ungu
&eng rerembukan alas cedake Desa Dadapan urip sakwijining
kewan cilik sing terkenal akeh akale. Bentuk kewane meng kaya wedus
utawa kidang$ ning cilik$ pada wae gedene karo anakan wedus utawa
anakan kidang. 'enenge kewan kuwi si !ancil. !ancil wis suwe idune
ngiler ndelok kasil sawahe mbok Randa sing subur makmur$ utamane
timur sing seger lan semangka sing legilegi seger. (okoke si !ancil
mikir$ cepet utawa suwi aku kudu nyolong timun lan semangkane
mbok Randa. "api dasar pikirane !ancil sing pinter$ deweke nggak
pengin mung mangan timun tanpa oleh sing liyane. %pa kuwi sing
liyane )
'ebul wis suwe si !ancil pengin dadi mantune mbok Randa lan
ngawini anake mbok Randa sing dadi kembange desa Dadapan$ yakuwi
si Menur. "anpa sadar$ si !ancil wis suwe neroake apa wae sing biasane
dilakoni karo "ole #anang calon bojone Menur. "api amarga wetenge
luwe$ si !ancil pengin ndang cepet wae mangan timun neng kebone
mbok Randa. Mangka kuwi esukesuk jam 7$ si !ancil wis mulai
nyolong timun neng kebone mbok Randa. (as enakenak mangan
timun lan cangkeme kebak timun$ si !ancil ditangkep karo mbok Randa
dibantu karo akeh wong lanang neng desa Dadapan. !ancil terus
ditangkep lan dikerangkeng nganggo kurungan pitik lan dijaga karo si
Bruno$ asune mbok Rana
Dasar Bruno kuwi asu preman$ si !ancil sedelasedela diwedeni
nek areng dibeleh lan dianggo pesta wektu mantene si Menur lan "ole
#anang. *+ah celaka$ penginku kawin karo Menur kok malah aku
diwedeni terus karo si Bruno,$ pikire si !ancil. !amangka kuwi$ ing sak
wijining dina si !ancil nyeluk si Bruno$ *&o..&o..mrenea disik &o$ aku
ana kabar penting iki,$ si !ancil nyeluk si Bruno. *!abar penting apa ),$
pitakone si Bruno. *&gene &o$ aku iki dicekel mbok Randa amarga aku
arep didadekne manten karo Menur anake mbok Randa Dadapan$ soale
mbok Randa sak jane ora seneng si Menur bakal dilamar "ole #anang.
Senenge mbok Randa ya Menur didadekne manten karo aku$ si !ancil
sing paling cerdas sak ndonya iki &o. &gerti kowe ra$ asu goblok ),
(ancen Bruno asu iku pikirane cupet. &ing keasuan Bruno
tersinggung disebut asu goblok karo si !ancil$ kamangka kuwi Bruno
nyoba ngrayu si !ancil$ *-il..cil$ aku pengin lho dadi mantune mbok
Randa Dadapan lan dadi manten karo Menur sing ayune ulengulengan
kuwi. +is aku wae sing dikurung neng kono. Mengko kowe tak wenehi
1.. wiji timun lan panganen sak waregmu$ asal kowe gelem tak
genteni,. *+e/enak bae$ aku wis meh dadi mantune mbok Randa lan
dadi bojone Menur kok mbok genteni. &gene wae$ wis timun lan 1..
benggol duwit #anda ngge aku. 0elem ora )$ pitakone si !ancil marang
Bruno. *1o wis man$ deal yo/),$ Bruno jungkir walik sak senenge/
%khire Bruno mlebu kurungan pitik$ lan si !ancil isa ngirup udara
bebas/
Sepuluh tahun sak wise kuwi$ Bruno mati tuwek neng kandange.
Si !ancil urip bahagia merga dadi manten karo si !umang$ kancil
wedok lan oleh anak loro$ sing siji lanang dijenengake si !ancil 'r. dan
sing nomor loro wedok dijenengake si !umang 'r.
DM-% (rotection on2 http233www.lokerseni.web.id34.143.13dongeng
bahasajawakancilnyolong.html5i6771r"8t+69%