Anda di halaman 1dari 1

MINGGU : 25 HARI : SELASA TARIKH : 8 JULAI 2014

DISIPLIN ILMU BAHASA MALAYSIA


KELAS 1 Zamru! 1 I"#a"
MASA $%10am & 10%10am! 11%00am & 12%00'm
TEMA Jiran Huda
TAJUK Taman Huda
FOKUS
UTAMA
Standard
Kandungan
3.3 Bertutur , berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.
Standard
Pembelajaran
3.3.3 Membina dan menulis frasa dengan betul.
FOKUS
SAMPINGAN
Standard
Kandungan
2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yan terda!at dalam
!elbaai
bahan"
Standard
Pembelajaran
2.5.1 embaca dan mema!ami maklumat dalam ba!an grafik dengan betul.
O#JEKTIF Pada ak!ir pengajaran, murid dapat"
1. Bertutur , berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.
2. embaca dan mema!ami maklumat dalam ba!an grafik dengan betul.
PENGISIAN
KU$IKU%UM
i. #lmu" Si$ik dan Ke%arganegaraan.
ii. &ilai" Kasi! sayang, mematu!i ara!an, kerjasama
iii. KB'" Kema!iran Berfikir
KP" (erbal )inguistik
SISTEM
#AHASA
'ataba!asa " embina ayat
ME&IA Petikan, Kad perkataaan dan lembaran kerja

AKTI'ITI PENGISIAN
KU$IKU%UM
(ATATAN
%ankah )
1. *uru memberikan satu situasi yang menggambarkan kerja + kerja yang bole!
dilakukan di ruma! bagi meringankan beban tugas ibu.
2. ,angkaan ja%apan murid "
a. enyiram pokok bunga.
b. emasak
c. enyapu sampa!
d. embasu! kereta
#lmu"
Ke%arganegaraan
&ilai" Kerjasama
Kasi! sayang
KB'"
Kema!iran
Bernilai
'amba!
Petikan
%ankah *
1. *uru membimbing murid + murid membaca teks secara indi$idu dan kumpulan.
2. *uru membimbing murid + murid mengeluarkan maklumat penting di dalam petikan
teks .
3. *uru membimbing murid + murid membina ayat berdasarkan maklumat penting
tadi.
(erbal linguistik
Kad Perkataan
%ankah +
1. *uru memanggil murid tampil ke !adapan kelas.
2. *uru meminta murid + murid melengkapkan ja%apan di papan tulis dan didalam
buku akti$iti..
&ilai"
Kerjasama
ematu!i ara!an
KB'"
Kema!iran
Berfikir
Kad Perkataan
)embaran Kerja
Pentak,iran
1. urid mengisi tempat kosong dengan ja%apan yang sesuai.
)embaran Kerja
Pemulihan
1. urid memadankan gambar dengan ja%apan yang sesuai. )embaran Kerja
Penayaan
1. urid- murid membina ayat yang betul. )embaran Kerja