Anda di halaman 1dari 9

1

ARALING PANLIPUNAN
GRADE TWO
GIFTED AND TALENTED

CONTENT CONTENT STANDARD PERFORMANCE
STANDARDS
LEARNING COMPETENCIES
I. Ang Aking
Komunidad

Pagkilala sa
Aking
Komunidadnaipamamalas ang pag-
unawa
sa kahalagahan ng
kinabibilangang komunidad
malikhaing
nakapagpapahayag/
nakapagsasalarawan ng
kahalagahan ng
kinabibilangang komunidadNapahahalagahan ang ibat ibang uri ng
pamayanan/komunidad na kinaroroonan
ng mag-anak
Naipaliliwanag na matatagpuan sa
Pilipinas ang ibat ibang uri ng
pamayanan/komunidad
Nasasabi na ang pamayanang
Pilipino ay may ibat ibang
kapaligtiran
Nailalarawan ang uri ng
pamayanang Pilipino ayon sa
katangian at kinaroroonan

Napahahalagahan ang mga katangiang
nagpapakilala sa sariling komunidad
Nasasabi ang batayang
impormasyon tungkol sa sariling
Nailalarawan ang pisikal na
kapaligiran ng sariling komunidad
Nailalarawan ang katangiang
pisikal ng sariling komunidad

2

Nailalarawan ang sariling
komunidad

Napahahalagahan ang mga katangiang
nagpapakilala sa sariling komunidad
Nasasabi ang batayang
impormasyon tungkol sa sariling
komunidad
Nailalarawan ang pisikal na
kapaligiran ng sariling komunidad
Nailalarawan ang katangiang
pisikal ng sariling komunidad
Nailalarawan ang sariling
komunidad

Ang Mapa ng
Aking
Komunidad
Nailalarawan ang sariling komunidad sa
tulong ng
payak na mapa
Naiisa-isa ang mga pananda na
maaaring gamiting palatandaan sa
paggawa ng payak na mapa ng
sariling komunidad
Nailalarawan ang mga bagay,
istruktura at palatandaan at kung
saan matatagpuan ang mga ito
(kanan, kaliwa, itaas, ibaba,
harapan at likuran)
Nagagamit ang mga pangunahing
direksyon at mga pananda sa
pagbubuo ng payak na mapa ng
komunidad
Nakagagawa ng payak na mapa

3

ng komunidad mula sa sariling
tahanan

Nailalarawan ang nabuong payak na
mapa
ng sariling komunidad
Nakagagawa ng mapa na
ipinakikita ang mga lugar na
binabaha o madalas na may
peligro ng pagguho

Mga Alituntunin
sa
Komunidad
Naisasabuhay ang mga alituntuning
ipinatutupad sa sariling komunidad
Nasasabi ang mga alituntunin sa
komunidad at nabibigyang
katwiran ang pagtupad nito
Nakapagbibigay ng halimbawa ng
mga pagsunod at paglabag sa
mga alituntuning ito
Naihahambing ang epekto sa
pamilya at sa komunidad ng
pagsunod at hindi pagsunod sa
mga alituntunin
Nakapaghahanda ng disaster kit
para sa kalamidad
Nasasabi ang mga laman ng
disaster kit

Pagpapahalaga
sa
KomunidadNaipaliliwanag ang kahalagahan ng
komunidad sa
buhay ng batang Pilipino
Nahihinuha ang kahalagahan ng

4


komunidad sa buhay ng bata
Nabibigyang halaga ang ibat
ibang uri ng pamumuhay sa
sariling pamayanan
Napahahalagahan ang
pagpupunyagi ng mga tao tungo
sa pag-unlad ng sariling
komunidad
IKALAWANG MARKAHAN
II.Ang Aking
Komunidad
Ngayon at Noonnaipamamalas ang
pag-unawa sa
kwento ng sariling
komunidad batay sa
konsepto ng
pagbabago at
pagpapatuloy.
nakapagsasalaysay
nang may kawilihan sa
kasaysayan ng sariling
komunidad
Nauunawaan ang kwento ng sariling
komunidad
Nailalarawan ang sariling
komunidad sa ibat ibang panahon
Nasasabi kung paano nagbago
ang komunidad: ang laki nito,
pangalan, lokasyon, populasyon
batay sa ibat ibang saksi ng
kasaysayan tulad ng tradisyong
oral at mga labi ng kasaysayan
Naihahambing ang mga
pagbabago ng sariling komunidad
sa ibat ibang aspeto noon at
ngayon
Nabibigyang halaga ang kwento
ng sariling komunidad5

Ang mga Tao
Ngayon
at Noon
Naipaliliwanag ang kahalagahan ng tao
sa
pagsulong ng sariling komunidad
Nakikilala ang mga unang
tao/pamilya sa sariling komunidad
Nakikilala ang mga mahahalagang
tao/pamilya na nakaimpluwensya
sa kultura ng sariling komunidad
Naiuugnay ang kwento ng mga
matatanda at ninuno tungkol sa
kanilang pagkatao sa
kasalukuyan
Nabibigyang-halaga ang ibat
ibang pangkat etniko sa sariling
komunidad
IKATLONG MARKAHAN
IV. Kultura at
Pagkakakilanlan
ng
Aking
Komunidad

Ang Kultura sa
Aking
Komunidad
Pamumuhay
Tradisyon/
Kaugalian
Mga
pagdiriwang


naipamamalas ang
pagunawa sa sa
kahalagahan ng
kultura sa
pagkakakilanlan ng
sariling komunidad


nakapagpapahayag ng
malalim na
pagpapahalaga at
pagmamalaki sa
kultura at
pagkakakilanlan ng
sariling komunidad


Naipagmamalaki ang kultura at
pagkakakilanlan ng sariling komunidad
Naipaliliwanag na ang mga
pagdiriwang na pangsibiko ay
bahagi ng kulturang Pilipino
Natutukoy ang pagkakaiba ng
pagdiriwang na pangrelihiyon at
pangsibiko

6

Sining Nabibigyang-halaga ang mga
tradisyong may kinalaman sa
pagkakabuklod ng mga tao sa
komunidad
Nabibigyang halaga ang mga
kaugaliang kaugnay ng
pagdiriwang na pansibiko at
panrelihiyon sa komunidad
Nabibigyang-halaga ang ibat
ibang uri ng sining ng komunidadMga
Pagkakakilanlan
sa
Aking
Komunidad
Napahahalagahan ang mga
pagkakakilanlan ng sariling komunidad
Nailalarawan ang mga bagay,
istruktura, bantayog at sagisag na
pagkakakilanlan ng sariling
komunidad
Nabibigyang-halaga ang mga
makasaysayang sagisag,
istruktura, at mga bantayog na
matatagpuan sa sariling
komunidad
Nabibigyang-halaga ang mga
yamang likas na nagpapakilala sa
sariling komunidad
7

IKAAPAT NA MARKAHAN
IV. Pagtutulungan
at
Kabuhayan sa
Komunidadnaipamamalas ang
pagunawa sa
kahalagahan ng
pagpapanatili ng
pagtutulungan at
kabuhayan sa sariling
komunidad

nakapagpapahayag ng
malalim na
pagpapahalaga sa
pagpapanatili ng
pagtutulungan at
kabuhayan sa
komunidad

Napahahalagahan ang pagpapanatili ng
pagtutulungan sa pagtugon sa
pangangailangan ng komunidad
Nailalarawan ang mga gawain na
nagpapakita ng pagtutulungan
tungo sa pagkakabuklod ng mga
tao sa komunidad
Nailalarawan ang mga gawain sa
komunidad na nagpapakita ng
pagkakabuklod ng mga tao sa
panahon ng sakuna at kalamidad
Naipaliliwanag ang kahalagahan
ng pagtutulungan sa paglutas mga
suliranin ng komunidad
Nailalarawan ang kahalagahan ng
pagtutulungan ng babae at lalaki
sa mga gawaing nakakayang
pagtuwangan

8Nasusuri ang pangunahing kabuhayan sa
komunidad na nakatutulong sa
pamumuhay ng mga tao
Naibibigay ang pangunahing
hanap buhay ng mga Pilipino
Napahahalagahan ang uri ng
hanapbuhay ng mga Pilipino
Nailalarawan ang pangunahing
hanapbuhay sa komunidad na
tumutugon sa pangangailangan ng
mamamayan
Naiuugnay ang uri ng panahon at
lokasyon sa pangunahing
hanapbuhay sa sariling komunidad
Nahihinuha ang epekto ng
lokasyon at uri ng panahon sa
hanapbuhay at pinagkukunang
yaman sa komunidad
Nailalarawan kung paano
tinutugunan ng komunidad ang
pangunahing pangangailangan ng
mamamayan
Nabibigyang-halaga ang
pagpupunyagi ng sariling
komunidad na matugunan ang
pangangailangan ng mamamayan

Pambansang
Pagmamalaki

Napahahalagahan
ang mga
makasaysayang pook
sa Pilipinas


Naipakikita ang
pagmamalaki sa mga
makasaysayang pook
sa Pilipinas


Nasasabi na may mga pook sa
bansa na bahagi ng kasaysayan
Natutukoy ang mga
makasaysayang pook sa Pilipinas

9

Pambansang
Sagisag

Napahahalagahan
ang mga sagisag ng
bansa
Naipakikita ang
pagmamalaki sa mga
sagisag ng bansa
Naipakikita ang pagmamalaki at
paggalang sa mga
makasaysayang pook

Nakikilala ang mga pambansang
sagisag ng bansa
Natutukoy ang ibat ibang
pambansang sagisag ng bansa
Nailalarawan ang ibat ibang
pambansang sagisag ng bansaMEMBERS:

PAQUITO A. FIGUERO JR.
MERLE C. FONTANILLA
RONALDO B. BOLLOSA
ANTONIA P. ARIAS
MA. LENY T. BALLESTEROS