Anda di halaman 1dari 6

NAMA PROGRAM : PROGRAM TOWARDS 1

st
CLASS

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
KERTAS KERJA
PROGRAM TOWARDS 1st CLASS
ANJURAN
JABATAN KAUNSELING DAN KERJAYA
PUSAT PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
PELAJAR
18 HINGGA 20 EBRUARI 2011
1. TUJUAN
Kertas kerja ini disediakan untuk memohon kelulusan Y.Bhg. Penolong Naib
Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni bagi menjalankan Program Towards 1
st
Class anjuran !abatan Kaunseling dan Kerja"a# Pusat Pembangunan dan
Pengembangan Pelajar.
2. LATAR BELAANG
Pelajar "ang $emerlang %erlu diberi moti&asi dan sokongan su%a"a terus
mengekalkan ke$emerlangan dan seterusn"a mem%ertingkatkan ke$emerlangan
hingga ke %eringkat kelas %ertama. 'e%erti semester "ang le%as# !abatan
Kaunseling dan Kerja"a telah mengambil inisiati( dengan menganjurkan %rogram
)*owards +
st
Class) ini untuk memberi membimbing dan membantu ke%ada mereka
mengekalkan ke$emerlangan sehingga %eringkat Kelas Pertama sewaktu
bergraduat nanti.
!. OBJET"# PROGRAM
,i akhir %rogram ini dihara%kan -
..+ Pelajar da%at mengekalkan dan meningkatkan ke$emerlangan akademik
sehingga tamat %engajian (K/..
..0 Pelajar mem%erolehi dan menga%likasikan %engetahuan dan teknik baru
dalam mengekal dan meningkatkan ke$emerlangan akademik (K/1 .
... 2ni&ersiti da%at melahirkan lebih ramai %elajar kum%ulan Kelas Pertama#
"ang mem%un"ai nilai3nilai etika dah sahsiah "ang tinggi
(K/4.
..5 2ni&ersiti mam%u melahirkan graduan "ang mem%un"ai 6so(t skills6 "ang
tinggi (K/+# K/0 dan K/5
$. BUT"RAN PROGRAM:
5.+ Bilangan Peserta
Peserta terdiri dari 71 orang %elajar tahun satu# dua dan tiga dari kesemua
enam (akulti.
5.0 *arikh Cadangan
+8 hingga 09 :ebruari 09++
5.. Atur$ara Program
1% #&'r(ar) 2*11 +J(,aat-
..99 %etang 3 5.99 %etang - Penda(taran %eserta
5.99 %etang 3 7..9 %etang - Penda(taran %engina%an
7..9 %etang 3 4.99 malam - Bertolak ke tem%at %rogram
4.99 malam 3 8.99 malam - 'olat ;aghrib</s"ak !amak Berjemaah
8.99 malam 3 8..9 malam - ;akan ;alam
8..9 malam 3 ++.99 malam - *aklimat dan /$e Breaking
++.99 malam 3 ++..9 malam - ;inum malam< =ehat
1. #&'r(ar) 2*11 +Sa't(-
1..9 %agi 3 7..9 %agi - 'olat 'ubuh berjamaah
7..9 %agi 3 4.99 %agi - *a>kirah
4.+1 %agi 3 8.+1 %agi - =iadah
8.+1 %agi 3 ?.99 %agi - 'ara%an %agi dan kemasan diri
?.99 %agi 3 +9..9 %agi - Ceramah /nterakti( +
+9..9 %agi 3 ++.99 %agi - ;inum Pagi
++.99 %agi 3 +0.99 t<hari - Bengkel +
+0.99 t<hari 3 +.99 %etang - Bengkel 0
+.99 %etang 3 0..9 %etang - ;akan *engahari 'olat @uhur<Asar
!amak berjamaah
0..9 %etang 3 5..9 %etang - Bengkel .
5..9 %etang 3 1.99 %etang - ;inum Petang
1.99 %etang 3 7..9 %etang - *eam 2%A- Per(orming (Butdoors
7..9 %etang 3 4.+1 malam - ;akan malam
4.+1 malam 3 8.+1 malam - 'olat ;aghrib dan /s"ak !amak
berjamaah
8.+1 malam 3 ?.+1 malam - *a>kirah ;aghrib
?..9 malam 3 +9..9 malam - *eam 2%A =e&iew
+9..9 malam 3 +.99 %agi - Night Cames
2* #&'(rar) 2*11 +A/ad-
1..9 %agi 3 7..9 %agi - 'olat 'ubuh berjamaah
4.+1 %agi 3 8.+1 %agi - =iadah
8.+1 %agi 3 ?.99 %agi - 'ara%an %agi dan kemasan diri
?.99 %agi 3 +9..9 %agi - Night Cames =e&iew
+9..9 %agi 3 ++.99 %agi - ;inum Pagi
++.99 %agi 3 +0..9 t<hari - =umusan dan Penilaian
+0..9 t<hari 3 0..9 %etang - ;akan *engahari 'olat @uhur<Asar
!amak berjamaah
0..9 %etang 3 - Bertolak %ulang ke 2*H;

5.5 *em%at Program
Kelebang Bea$h =esort# ;elaka.
!usti(ikasi menga%a %rogram ini %erlu dibuat di luar 2*H;-
i Pengisian %rogram ini mem%un"ai %rogram outdoor "ang memerlukan
%rogram ini di buat di luar kam%us. Penganjur merasakan tem%at ini
adalah sesuai dan tidak begitu sesak untuk menjalankan %rogram
outdoor.
ii 'ekiran"a %rogram ini dijalankan di dalam kam%us# %eserta han"a
akan hadir se%aruh hari sahaja se%ertimana "ang %engalaman "ang
le%as.
iii ;emberi %eluang ke%ada %elajar ini untuk (okus ke%ada menga%a dia
%erlu hadir %ada %rogram ini.
i& ,a%at memberikan suasana "ang berbe>a berbanding sekiran"a di
buat di dalam kam%us di mana suasanann"a adalah suasana kuliah.
5.1 Ahli !awatankuasa Program
Penasihat - Pro(. ;ad"a ,r. Haji Ahmad b. Esa
Pengarah
!abatan Kaunseling dan Kerja"a
Pen"elaras - Pn. As%alaila bt. Abdullah
Pegawai Psikologi
!abatan Kaunseling dan Kerja"a
Pen$eramah - /n(otrade Consultant 'dn. Bhd.
En. @ainalabidin b. =amli
,atoD ,r. Bahar b. Nordin
En Najib. b. Baharuddin
2rusetia - Pn Norsha>ila bt. ;ohd. Nasir
En ;ohd Khairi b. ;ohd
Cik ,iana bt. Abd. Karim
0. &wa12a1
1.+ 'umber Kewangan
;enggunakan Eot 10999# Eot 0?999 dan Eot 0+999 Pusat Pembangunan
dan Pengembangan Pelajar (P.P#2*H;.
A122ara1 P&r'&la13aa1
4OT 02*** P!P
+. Pakej %engina%an dan
makan %eserta
=; 49.99 F 40 orang F 0 hari =; +9#989.99
0. Pakej %erkhidmatan
konsultan (termasuk
tuntutan %erjalanan
=; 5#999.99 < %akej =; 5#999.99
.. Peralatan akti&iti =; +19.99 =; +19.99
JUMLA5 RM 1$62!*.**
4OT 2.*** P!P
+. Pakej %engina%an dan
makan %ihak konsultan -
3 Pen$eramah ('ingle =; +.9.99 F + orang F 0 hari =; 079.99
3 Pembantu Pen$eramah
(*win sharing
=; ?8.99 F 0 orang F 0 hari =; .?0.99
JUMLA5 RM 702.**
4OT 21*** P!P
+. Pakej %engina%an dan
makan sta( PPPP -
3 Pengarah !KK dan
Pen"elaras %rogram
=; +.9.99 F 0 orang F 0 hari =; 109.99
3 2rusetia %rogram =; ?8.99 F . orang F 0 hari =; 188.99
0. *untutan tambang gantian
sta( PPPP -
3 Pengarah !KK dan
Pen"elaras %rogram
=; 9..1 F 0 orang F 0.9km =; +7+.99
JUMLA5 RM 1627..**
JUMLA5 BESAR RM 17610*.**

6.0 "MPL"AS" J"A PERMO5ONAN D"TOLA.
'ekiran"a %elajar3%elajar "ang $emerlang ini tidak diberi sokongan dan %eransang
kemungkinan besar mereka akan lalai dan tidak da%at mengekal dan meningkatkan
%en$a%aian akademik mereka dan 2ni&ersiti tidak akan da%at menambahkan
bilangan %elajar "ang menda%at Kelas Pertama.
8.* PENUTUP
,engan ini adalah dimohon Y.Bhg. Penolong Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar &
Alumni untuk mem%ertimbang dan meluluskan usul $adangan Program )*owards
+st Class6 anjuran Pusat Pembangunan dan Pengembangan Pelajar bersama
:akulti3(akulti da%at di%ertimbangkan untuk diluluskan.

Anda mungkin juga menyukai