Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4

Hari : Jumaat
Tarikh : 4 April 2014
Subjek : Pendidikan Moral
Tahun : 4 UM
Masa : 10.50 pagi 11.50 pagi (60 minit)
Nilai : Keadilan
Tajuk : Tindakan dan keputusan yang tidak berat sebelah
Standard Kandungan : Murid dibimbing untuk:
8. 1 Mengamalkan nilai keadilan terhadap jiran
Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, murid berupaya untuk:
i. Menghuraikan kepentingan bersikap adil terhadap
jiran.
Bahan Bantu Mengajar : Video, kad imbas,kertas warna, pen marker,
powerpoint.

Fasa Aktiviti Komunikasi
Persediaan
Pemerhatian dan
Analisis
a. Sebelum memulakan kelas, murid
diminta beratur di tepi makmal
komputer.
b. Guru memeriksa kuku murid.
c. Murid ditunjukkan dengan satu
video .d. Murid ditanya oleh guru tentang
apakah nilai yang ditunjukkan
dalam video itu tadi.
i. Perhatikan video
yang Cikgu
tunjukkan. Apakah
yang kamu faham
daripada video
tersebut?
ii. Apakah nilai yang
ada dalam video
tersebut

ABM
Video
e. Dalam masa 1 minit , murid
dibimbing oleh guru membuat
rumusan daripada apa yang
dilihat.
f. Murid dimaklumkan tajuk
pembelajaran yang akan diajar
pada hari ini.


Nilai
Berdisiplin, peka


Imaginasi
Penjanaan Idea
dan Sintesis Idea

a. Guru menampalkan kad imbas
tentang beberapa situasi
ketidakadilan yang berlaku di
dalam kawasan kejiranan

Situasi 1
Ahmad telah memberikan kad
jemputan perkahwinan kepada
jirannya yang berbangsa
melayu sahaja

Situasi 2
Ah Wong telah memarahi anak
jirannya kerana telah bermain
di pagar rumahnya. Namun,
apabila anaknya sendiri
bermain di pagar tersebut dia
membiarkannya sahaja.

b. Guru meminta murid memberikan
pendapat mereka berdasarkan
situasi tersebut

c. Guru meminta murid setiap murid
menceritakan satu situasi yang
adil dan satu situasi yang tidak
adil yang pernah mereka alami di
kawasan perumahan mereka


i. Baca situasi yang
cikgu berikan
ii. Cuba bagi
pandangan kamu
berdasarkan
pandangan kamu?
iii. Adakah situasi itu
adil bagi kamu?
iv. Boleh tak kamu
kongsi satu situasi
yang adil dan satu
situasi yang tidak
adil yang pernah
mereka alami di
kawasan rumah
kamu

ABM
Kad imbas

Nilai
Berani, mendengar
arahan

Perkembangan
Penambahbaikan
dan Menilai

a. Murid ditanya oleh guru,
kenapakah kita perlu bersikap adil
terhadap jiran?
b. Murid dibahagiakan kepada dua
kumpulan.
c. Setiap kumpulan diberikan
dengan kertas mahjung dan
marker pen.
d. Guru memberi arahan kepada
setiap kumpulan agar
menyenaraikan kepentingan
bersikap adil terhadap jiran.
e. Setiap kumpulan perlu membuat
peta minda di dalam kertas
mahjung yang telah diberikan tadi.
f. Setiap kumpulan diberi masa
selama 7 minit untuk menyiapkan
tugasan ini.
g. Setelah tamat masa 7 minit, wakil
kumpulan diminta tampil ke
hadapan dan membentangkan
peta minda yang telah mereka
buat.


i. Mengapakah kita
perlu bersikap adil
sesama jiran?
ii. Senaraikan apakah
kepentingan bersikap
adil terhadap jiran
berdasarkan
pendapat kamu.
iii. Bina peta minda
dalam masa 10 minit.

Nilai
bekerjasama, kreatif

ABM
Kertas mahjung, marker
pen

Tindakan
Pelaksanaan
Amalan
Berterusan
a. Guru mengedarkan lembaran
kerja kepada murid.
b. Murid menjawab dengan
bimbingan daripada guru.
c. Guru berbincang jawapan dengan
murid.

Jawab soalan yang
diberikan.

Apa yang kamu faham
tentang pembelajaran
d. Seterusnya, guru membuat
kesimpulan pembelajaran hari ini
bersama-sama murid.
e. Guru bersoal jawab dengan murid
berkaitan topik pembelajaran hari
ini.
hari ini?
Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menyatakan cara
bagaimana mengamalkan sikap adil terhadap jiran.
Nilai dan Sikap Hormat menghormati, berterima kasih, bekerjasama, dan tolong-
menolong.

EMK : Memupuk semangat keusahawan dalam hidup berjiran,
kemahiran dalam berbahasa, dan penerapan nilai murni.
Bahan Bantu Mengajar : Kad Gambar, Kertas Warna, Lembaran Aktiviti, dan
Lembaran Kerja.
Penilaian PDP : Lisan dan komunikasi murid terhadap soalan yang
diajukan oleh guru.