Anda di halaman 1dari 3

Inisiatif dan Bertanggung jawab

Kebanyakan para pengkaji bersetuju keberkesanan aktiviti usahawan adalah dengan


mencari dan mengambil inisiatif. Golongan ini sanggup meletakkan diri dengan
mencari dan mengambil inisiatif. Mereka dilihat sebagai orang yang bertanggung
jawab di dalam sesuatu opeasi tidak kira sama ada berjaya atau gagal. Usahawan
adalah seorang yang bertanggung jawab terhadap apa yang akan berlaku. Mereka
mengambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah di mana tidak ada pemimpin lain
yang sanggup mengambilnya.
..
. Komitmen !ang "inggi
Kejayaan sesuatu usaha bergantung kepada komitmen usahawan tersebut. Komitmen
membantu usahawan untuk mengatasi ancaman dan rintangan di dalam perniagaan.
Komitmen usahawan terhadap idea dan pelaburan mereka menentukan kejayaan
pelaburan yang mereka usahakan
..
#. $rientasi %eluang &kesempatan'
(okus usahawan dan mula merebut peluang tidak bergantung kepada kajan) struktur
atau startegi. Mereka bermla dengan peluang yang ada dan membiarkan kefahaman
mereka menadi panduan ke atas isu*isu yang penting. Usahawan mempunyai
kebijaksanaan di dalam mencari peluang yang ada. +i dalam mencari peluang
perniagaan baru) usahawan melihat peristiwa atau kejadian sama seperti orang lain)
tetapi hasilnya atau penlaian terhadap peristiwa tersebut adalah berlainan. Usahawan
bukan sahaja berkebolehan mencari mencari peluang yang ada tetapi mempunyai
kebolehan untuk meraih peluang tersebut.
..
,. Mengambil -isiko .ecara .ederhana
Usahawan bukanlah seorang yang sanggup mengambil risiko secara membabi buta)
segala risiko yang bakal dihadapi telah diambil kira. /pabila seseorang usahawan
melibatkan diri di dalam sesuatu pelaburan) semua perkiraan telah diambil kira demi
untuk mengelakkan usahawan tersebut menanggung risiko yang tidak sepatutnya.
..
0. Keyakinan dan $ptimistik
Usahawan mempunyai keyakinan diri yang tinggi i atas kebolehan mereka untuk
mencapai kejayaan. Kecenderungan ini membuakan mereka bersikap otimistik
terhadap kejayaan yang akan mereka kecapi dan sikap ini berdasarkan kepada
keadaan sebenar. +engan mempunyai keyakinan dan optimistik yang tinggi) tidak
hairanlah banaak usahawan yang pernah gagal berkali*kali akhirnya menjadi seorang
usahawan yang berjaya.
..
1. Kreatif dan Inovatif
Kretif dan inovatif adalah perkara utama yang perlu ada pada seiap usahawan untuk
memperoehi kelebihan persangan di dalam pelaburan mereka. Melalui 2kiran yang
kreatif) inovatif dan daya imaginasi) usahawan boleh menghasilkan produk yang
khusus dan perkhidmatan kepada para pengguna. Kreativiti boleh dipelajari.
..
3. Mencari Maklum Balas
Usahawan suka mengetahui bagaimana prestasi mereka dan sering kali cuba
memperbaikinya. Mereka aktif mencari dan menggunakan maklum balas yang diterima
sebagai cara untuk memperbaiki prestasi mereka. +ari maklum balas) usahawan boleh
mempelajari dari kesilapan yang telah mereka lakukan.
..
4. Menuju Ke /rah Kejayaan
Kejayaan merupakan motivasi utama untuk seorang usahawan. /pabila usahawan
memulakan sesuau) beliau mempunyai semangat untuk menyelesaikannya)
mengunggulinya dan mengejarserta mencapai cita*cita yang mencabar. .atu fahaman
yang sering disalah ertikan mengenai usahawan adalah 56ang menjadi satu keinginan
yang kuat5. Kepada usahawan) wang hanya sekadar menunjukkan kejayaan yang
mreka kecapi an wang bukan merupakan pemacu motivasi kepada usahawan.
..
7. Kebolehan Menentukan 8isi
Usahawan tahu apa yang ingin mereka capai. Mereka mempunyai visi atau konsep
untuk 2rma mereka. "idak semua usahawan mempunyai visi di awal pembukaan 2rma
mereka. +i kebanyakan kes) visi dibangunkan setelah usahawan mula menyedari apa
yang telah berlaku kepada 2rma tersebut.
..
9:. Kemahiran Mengatur
Membawa peniagaan dari permulaan bukannya perkara yang mudah. $leh itu)
usahawan berkebolehan memilih dan mengumpul para pekerja seperti yang
dikehendaki untuk menjayakan tugas tersebut. Usahawan berkebolehan untuk
mengurus sumber mereka secara berkesan untuk menukarkan visi menjadi realiti.
..
99. Kawalan (okus +alaman
Usahawan percaya kejayaan atau kegagalan sesuatu usaha adalah bergantung kepada
diri mereka sendiri. Kemajuan dan kemunduran berada di dalam kawalan dan pengruh
mereka sendiri) dan mereka boleh mempengaruhi akibat yang akan berlaku hasil dari
tindakan yang mereka lakukan.
..
9. "oleransi "erhadap Kegagalan
Usahawan tidak mudah kecewa) putus asa dan sedih apabila mengalami kegagalan.
Mereka belajar dari kegagalan. %ada waktu yang sukar) mereka masih lagi mencari
peluang yang ada. Kebanyakan usahawan percaya mereka lebih banyak belajar dari
kegagalan berbanding kejayaan.
..
9#. ;ebih Bertenaga
Usahawan adalah lebih bersemangat berbanding dengan kebanyakan orang.
Usahawan perlu lebih bertenaga untuk membolehkan mereka menanggung beban
yang besar dan tekanan yang akan mereka hadapi. "enaga tersebut merupakan faktor
utama untuk membolehkan mereka memulakan perniagaan.
..
9,. .emangat Berpasukan
Usahawan yang berjaya selalunya mempunyai standard &kualiti' yan tinggi)
bersemangat untuk membantu syarikat berkembang dan membangun.
..
90. Berdikari
Usahawan adalah seorang yang berdikari. Mereka suka menyelesaikan sesuatu tugas
mengikut cara mereka. Ini tidak bermakna usahawan mesti membuat semua
keputusan. Mereka mahu mempunyai kuasa &hak' untuk membuat keputusan yang
penting.
..
91. (leksibel
Usahawan tidak tegas terhadap perniagaan &pelaburan' mereka. Mereka amat <eksibel
dan berkebolehan untuk menukar cara mereka mengikut kehendak pelanggan dan
suasana perniagaan. +engan ekonomi dunia yang sering berubah) sikap tegas
&ketegasan' sering kali membawa kepada kegagalan.

Anda mungkin juga menyukai