Anda di halaman 1dari 25

YAYASAN KESEJAHTERAAN DAN

PENDIDIKAN ISLAM (YKPI) AL-IKHLAS


SMK NUSANTARA 1 COMAL
STATUS : SEMUA KOMPETENSI KEAHLIAN
TERAKREDITASI
KELOMPOK TEKNOLOGI DAN INDUSTRI
Alamat: Jl. Raya Sidor!o Comal Tl".#$a%. &'()*+ *,,*-- Pmala./ *(0-0 1mail : 2m3..42t15ya6oo.7o.id
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
A. Identitas
Sat4a. P.didi3a. : SMK N42a.tara 1 Comal
Pa3t Ka6lia. : T3.i3 Kom"4tr da. Jari./a.
Mata Pla!ara. : Pmro/rama. 89
Kla2 #Sm2tr : : # 1
Matri Po3o3 : T3.olo/i A"li3a2i 89
Alo3a2i 8a3t4 : - % ;* M.it &( Prtm4a.+
B. Kompetensi Inti
KI 1 : M./6ayati da. m./amal3a. a!ara. a/ama ya./ dia.4t.ya.
KI ( : M./6ayati da. M./amal3a. "rila34 !4!4r< di2i"li.<ta.//4./!a=a9< "d4li &/oto./
royo./< 3r!a2ama< tolra.< damai+< 2a.t4.< r2"o.2i> da. "roa3ti> da. m.4.!43a. 2i3a"
29a/ai 9a/ia. dari 2ol42i ata2 9r9a/ai "rma2ala6a. dalam 9ri.tra32i 27ara >3ti>
d./a. li./34./a. 2o2ial da. alam 2rta dalam m.m"at3a. diri 29a/ai 7rmi.a.
9a./2a dalam "r/a4la. d4.ia.
KI 0 : Mma6ami< m.ra"3a. da. m./a.ali2i2 "./ta64a. >a3t4al< 3o.2"t4al< da.
"ro2d4ral 9rda2ar3a. ra2a i./i. ta64.ya t.ta./ ilm4 "./ta64a.< t3.olo/i< 2.i<
94daya< da. 64ma.iora dalam =a=a2a. 3ma.42iaa.< 39a./2aa.< 3./araa.< da.
"rada9a. tr3ait ".y9a9 >.om.a da. 3!adia. dalam 9ida./ 3r!a ya./ 2"2i>i3
4.t43 mm7a63a. ma2ala6.
KI ; : M./ola6< m.alar< da. m.ya!i dalam ra.a6 3o.3rt da. ra.a6 a92tra3 tr3ait d./a.
"./m9a./a. dari ya./ di"la!ari.ya di 23ola6 27ara ma.diri< da. mam"4
mla32a.a3a. t4/a2 2"2i>i3 di 9a=a6 "./a=a2a. la./24./.
C. Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator:
No Kompetensi Dasar Indikator
1 1.1 M.yadari ada.ya 3trat4ra. 2tr43t4r
9a6a2a "mro/rama. 29a/ai =4!4d
392ara. T46a. ?ME da. "./ta64a.
t.ta./ 2tr43t4r 9a6a2a "mro/rama.
3om"4tr 29a/ai 6a2il "mi3ira. 3rati>
ma.42ia ya./ 39.ara..ya 9r2i>at
t.tati>.
M./a/4./3a. 392ara. T46a. ?ME.
M.yadari 9a6=a 3t.t4a. ya./
ditta"3a. ol6 T46a. ?ME adala6 ya./
tr9ai3 9a/i 3ita.
M.yadari 9a6=a 3ita 6ar42 mam"4
mma.>aat3a. a3al ya./ di9ri3a. ol6
T46a. ?ME 4.t43 39ai3a. 4mat
ma.42ia.
( (.1. M.4.!433a. "rila34 ilmia6 &mmili3i
ra2a i./i. ta64< tliti< !4!4r< o9!3ti><
tr943a< mam"4
mm9da3a. >a3ta da. o"i.i< 4lt< tliti<
9rta.//4./ !a=a9< 3riti2< 3rati>+ dalam
mra.7a./ da. mla343a. "r7o9aa.
2rta 9rdi2342i ya./ di=4!4d3a. dalam
2i3a" 26ari16ari.
M.4.!433a. ra2a i./i. ta64 "ada
"./amata. "ra. 9a6a2a "mro/rama.
=9 dalam 36id4"a. 26ari16ari.
J4!4r da. o9y3ti> dalam m.//4.a3a.
data "./amata. di la"a./a. 4.t43
mm943ti3a. "ra. 9a6a2a "mro/rama.
=9 dalam 36id4"a..
Tliti dalam m./ola6 da. m./a.ali2i2
data "./amata. t.ta./ "ra. 9a6a2a
"mro/rama. =9 dalam 36id4"a..
Ult dalam m.7ari 24m9r "./ta64a.
ya./ m.d434./ ".am9a6a. =a=a2a.
tr6ada" "ra. 9a6a2a "mro/rama. =9
dalam 36id4"a..
0 0.1. Mma6ami 3o.2" t3.olo/i a"li3a2i =9. Mma6ami "ro>2i dalam "./m9a./a.
a"li3a2i =9
Mma6ami 2!ara6 da. 7ara 3r!a =9
Mma6ami l9i6 la.!4t t.ta./ laya.a.
6o2ti./
; ;.1. M.ya!i3a. "l9a/ai t3.olo/i
"./m9a./a. a"li3a2i =9
Mma6ami al4r "./m9a./a. a"li3a2i
=9
Mma6ami "ra./3at "./m9a./a.
a"li3a2i =9
M.7o9a "ra./3at "./m9a./a.
a"li3a2i =9
M.7o9a data9a2 a"li7atio. My2@l
D. !"!an Pem#e$a"aran
Stla6 mma6ami 3o.2" t3.olo/i a"li3a2i =9 da. "./m9a./a..ya< di6ara"3a. 2i2=a
da"at :
M./a/4./3a. 392ara. T46a. ?ME d./a. 3642y4A.
M.yadari 9a6=a 3t.t4a. ya./ ditta"3a. ol6 T46a. ?ME adala6 ya./ tr9ai3 9a/i 3ita.
M.yadari 9a6=a 3ita 6ar42 mam"4 mma.>aat3a. a3al ya./ di9ri3a. ol6 T46a. ?ME
4.t43 39ai3a. 4mat ma.42ia 27ara 232ama.
M.4.!433a. ra2a i./i. ta64 "ada "./amata. "ra. 9a6a2a "mro/rama. =9 dalam
36id4"a. 26ari16ari 27ara t"at.
J4!4r da. o9y3ti> dalam m.//4.a3a. data "./amata. di la"a./a. 4.t43 mm943ti3a.
"ra. 9a6a2a "mro/rama. =9 dalam 36id4"a. .yata d./a. t"at.
Tliti dalam m./ola6 da. m./a.ali2i2 data "./amata. t.ta./ "ra. 9a6a2a "mro/rama.
=9 dalam 36id4"a. d./a. 9ai3.
Ult dalam m.7ari 24m9r "./ta64a. ya./ m.d434./ ".am9a6a. =a=a2a. tr6ada"
"ra. t3.olo/i a"li3a2i =9 dalam 36id4"a. .yata d./a. t"at.
Mma6ami "ro>2i dalam "./m9a./a. a"li3a2i =9 27ara 9.ar.
Mma6ami 2!ara6 da. 7ara 3r!a =9 d./a. 9ai3.
Mma6ami l9i6 la.!4t t.ta./ laya.a. 6o2ti./ d./a. 9ai3.
Mma6ami al4r "./m9a./a. a"li3a2i =9 d./a. 9ai3.
Mma6ami "ra./3at "./m9a./a. a"li3a2i =9 d./a. 9ai3.
M.7o9a "ra./3at "./m9a./a. a"li3a2i =9 d./a. l9i6 9ai3.
M.7o9a data9a2 a"li7atio. d./a. 9ai3.
E. Materi Pem#e$a"aran
Pro>2i dalam "./m9a./a. a"li3a2i =9
S!ara6 da. 7ara 3r!a =9
Al4r "./m9a./a. a"li3a2i =9
Pra./3at "./m9a./a. a"li3a2i =9
Data9a2 a"li7atio. My2@l.
%. Pendekatan dan Metode Pem#e$a"aran
P.d3ata. : Scientific
Modl : STAD
Strat/i : P./amata. da. 3r!a 3lom"o3
Mtod : Pro9lm 2olBi./< di2342i< "ra3ti3 da. ".4/a2a..
&. Media Pem#e$a"aran
Lm9ar Kr!a Si2=a &!o926t+.
Lm9ar P./amata. P.ilaia. Si3a".
Lm9ar P./amata. P.ilaia. Ktram"ila..
Ca6a. Taya./#MS 8ord#PD$#Not"ad.
'. S!m#er Be$a"ar
S4m9r 8a!i9 : Mod4l Pmro/rama. 89.
R>r.2i lai. : 9434#mdia 7ta3#l3tro.i3#li./34./a. 23itar.
I. Lan(ka)*Lan(ka) Pem#e$a"aran
Ke(iatan +akt!
A. Penda)!$!an
$a2 1 STAD & M.yam"ai3a. t4!4a. da. mmotiBa2i 2i2=a+
M.yam"ai3a. t4!4a. "m9la!ara. ya./ mli"4ti "rod43< "ro22< da.
3tram"ila. 2o2ial.
MmotiBa2i d./a. 7ara m.a.ya3a. 3"ada 2i2=a Dm./a"a t3.olo/i
a"li3a2i =9 2a./at ".ti./ 4.t43 di"la!ari EF
( %1'
m.it
B. Inti
Kegiatan eksplorasi
$a2 ( STAD & M.ya!i3a. i.>orma2i+
G4r4 m.!la23a. t.ta./ :
Pro>2i dalam "./m9a./a. a"li3a2i =9
S!ara6 da. 7ara 3r!a =9
Laya.a. 6o2ti./
Al4r "./m9a./a. a"li3a2i =9
Pra./3at "./m9a./a. a"li3a2i =9
Data9a2 a"li7atio. My2@l.
$a2 0 STAD &M./or/a.i2a2i 2i2=a 3 dalam 3lom"o3+
G4r4 m./or/a.i2a2i 2i2=a 3 dalam 3lom"o313lom"o3 ya./
3a.//otaa..ya 6tro/..
G4r4 mm9ri "t4.!43 3"ada 2i2=a 4.t43 m./r!a3a. !o926t ya./
9ri2i "t4.!43 "./m9a./a. a"li3a2i =9 da2ar.
G4r4 mmi.ta 2tia" 3lom"o3 4.t43 93r!a 224ai d./a. "t4.!43 ya./
ada "ada !o926t.
Kegiatan elaborasi
$a2 ; STAD &Mm9im9i./ 3lom"o3 93r!a +
G4r4 mm9im9i./ 3lom"o3 ya./ m./alami 324lita. dalam
m./r!a3a. !o926t.
G4r4 mmotiBa2i 2l4r46 2i2=a a/ar a3ti> dalam m./r!a3a. !o926t da.
93r!a 2ama dalam 3lom"o3.
G4r4 mm9ri3a. i2yarat 3"ada 2l4r46 3lom"o3 4.t43 m./4m"4l3a.
6a2il 3r!a.ya ya./ trt4li2 di!o926t.
$a2 * STAD &EBal4a2i+
G4r4 m./Bal4a2i 6a2il 3r!a 3lom"o3 ya./ tla6 di34m"4l3a..
( % 1*
m.it
( % 1'
m.it
( % 0*
m.it
( % *
m.it
C. Pen!t!p
Kegiatan Konfirmasi
G4r4 mm9ri3a. "./6ar/aa. 3"ada 3lom"o3 ya./ ya./ a3ti> 2lama
"ra3ti3.
( % 1*
m.it
G4r4 9r2ama 2i2=a mm94at 32im"4la. dari 6a2il "ra3ti3.
G4r4 mmi.ta 2i2=a 4.t43 m./4./3a"3a. ".da"at.ya t.ta./ 6al16al
ya./ mm94at.ya 324lita. 2lama "ra3ti3.
Karakter yang diharapkan siswa menunjukkan rasa ingin tahu, teliti, jujur dan
menghargai pendapat orang lain.
J. Peni$aian 'asi$ Be$a"ar
,. eknik Peni$aian : Pen(amatan (sikap) dan es ert!$is (pen(eta)!an) dan Praktik
(ketrampi$an).
-. Prosed!r Peni$aian:
No Aspek .an( dini$ai eknik Peni$aian +akt! Peni$aian
1. Si3a"
a. Trli9at a3ti> dalam
"m9la!ara. da. "ra3ti3.
9. C3r!a2ama dalam
3/iata. 3lom"o3
7. Tolra. tr6ada" "ro22
"m7a6a. ma2ala6 ya./
9r9da da. 3rati>
P./amata. Slama "m9la!ara.
da. "ra3ti3
(. P./ta64a. t.ta./
t3.olo/i a"li3a2i =9 dalam
K6id4"a..
T2 Trt4li2 P.yl2aia. t2
i.diBid4.
0. Ktram"ila.
Tram"il m.ra"3a.
3o.2"#"ri.2i" da. 2trat/i
"m7a6a. ma2ala6 ya./
rlBa. ya./ 9r3aita.
d./a. t3.olo/i a"li3a2i =9
dalam K6id4"a..
Pra3ti3 P.yl2aia. t4/a2 &9ai3
i.diBid4 ma4"4.
3lom"o3+ da. 2aat
"ra3ti3.
/. Instr!men Peni$aian 'asi$ #e$a"ar Dimensi Aspek Ko(niti0 (Pen(eta)!an).
T2 trt4li2 d./a. Soal Pili6a. Ga.da:
1. A/ar 9i2a mla343a. r@42t 3 i.tr.t 2ora./ 42r mm94t463a. 294a6 a"li3a2i
2"rti moGilla >ir>o% ata4 i.tr.t %"lorr ya./ di294t d./a....
A. Cro=2r
C. SrBr
C. U2r
D. Cli.t
E. A"li3a2i "ro/ram
(. S2ora./ ya./ mmili3i 3a6lia. dalam al/oritma da. "./4a2aa. tr6ada" 2ala6 2at4
ata4 99ra"a 9a6a2a mm"ro/rama. di294t...
A. T3.i2i
C. Admi.i2trator !ari./a.
C. O"rator
D. Pro/rammr
E. Ha73r
0. Di 9a=a6 i.i trma243 a""li7atio. "ro/rammr< 374ali...
A. A""li7atio. DBlo"r
C. So>t=ar
C. 89 DBlo"r
D. E.tr"ri2 DBlo"r
E. Sy2tm "ro/rammr
;. A"li3a2i ya./ 9r/4.a 4.t43 m./6id4"3a. d2ai. =9 ya./ tla6 3ita ra.7a./< 2"rti
m.am9a6 >3 a.ima2i...
A. Ado9 P6oto26o"
C. Ado9 ima/ rady
C. Ado9 ill42trator
D. 0D 2t4dio ma%
E. Ma7romdia >ir=or3
*. A"li3a2i ya./ 9r/4.a 4.t43 a322 data9a2< >orm i2ia. da. mm94at =9 l9i6
i.tra3ti>...
A. C4t $TP
C. PHP
C. Ma7romdia Dram=aBr
D. So4.d $or/
E. Ca3=al3
1. K!n2i Ja3a#an Soa$ Pi$i)an &anda
1. A
(. D
0. E
;. D
*. C
4. Pedoman Peni$aian:
a. P.y3ora. dila343a. d./a. 3t.t4a. 2tia" itm 2oal ya./ di!a=a9 9.ar di9ri 23or
2at4 da. ya./ 2ala6 di9ri 23or .ol.
9. P.ilaia. dila343a. d./a. r4m42 : Nilai H ( % !4mla6 23or ya./ di"rol6.
5. indak Lan"!t:
Si2=a ya./ 9l4m m.7a"ai KKM dari ".ilaia. 6a2il 9la!ar tr294t
dila343a. rmdial.
I. Lampiran*$ampiran:
1. Jo926t My2@l.
(. Lm9ar P./amata. P.ilaia. Si3a".
0. Lm9ar P./amata. P.ilaia. Ktram"ila..
;. Matri P./m9a./a. A"li3a2i 89.
Comal< 1; J4li ('1;
K"ala SMK N42a.tara 1 Comal G4r4 Ma"l Pmro/rama. 89
Darna.a6 S.Pd. 7!di Pramono6 S.Kom.
YAYASAN KESEJAHTERAAN DAN PENDIDIKAN ISLAM (YKPI) AL-
IKHLAS
SMK NUSANTARA 1 COMAL
STATUS : SEMUA KOMPETENSI KEAHLIAN TERAKREDITASI
KELOMPOK TEKNOLOGI DAN INDUSTRI
Alamat: Jl. Raya Sidor!o Comal Tl".#$a%. &'()*+ *,,*-- Pmala./ *(0-0
1mail : 2m3..42t15ya6oo.7o.id
L EMBAR PEN&AMAAN PENILAIAN SIKAP
Mata Pla!ara. : Pmro/rama. 89.
Kla2#Sm2tr : : TKJ ( # ( &2i2tm 9lo3 "ra3ti3+.
Ta64. Pla!ara. : ('1;#('1*
8a3t4 P./amata. : Saat "m9la!ara. 9rla./24./#"ra3ti3.
I.di3ator 2i3a" akti0 dalam "m9la!ara. ekno$o(i Ap$ikasi +e# :
1. K!ran( #aik jika m.4.!433a. 2ama 23ali tida3 am9il 9a/ia. dalam "m9la!ara.#"ra3ti3.
(. Baik jika m.4.!433a. 24da6 ada 42a6a am9il 9a/ia. dalam "m9la!ara. tta"i 9l4m
a!/#3o.2i2t.
0. San(at #aik jika m.4.!433a. 24da6 am9il 9a/ia. dalam m.yl2ai3a. t4/a2 3lom"o3 27ara
tr42 m.r42 da. a!/#3o.2i2t.
I.di3ator 2i3a" #eker"asama dalam 3/iata. 3lom"o3.
1. K4ra./ 9ai3 jika 2ama 23ali tida3 9r42a6a 4.t43 93r!a2ama dalam 3/iata. 3lom"o3.
(. Cai3 jika m.4.!433a. 24da6 ada 42a6a 4.t43 93r!a2ama dalam 3/iata. 3lom"o3 tta"i
ma2i6 9l4m a!/#3o.2i2t..
0. Sa./at 9ai3 jika m.4.!433a. ada.ya 42a6a 93r!a2ama dalam 3/iata. 3lom"o3 27ara tr42
m.r42 da. a!/#3o.2i2t..
I.di3ator 2i3a" to$eran tr6ada" "ro22 "m7a6a. ma2ala6 ya./ 9r9da da. 3rati>.
1. K4ra./ 9ai3 jika 2ama 23ali tida3 9r2i3a" tolra. tr6ada" "ro22 "m7a6a. ma2ala6 ya./
9r9da da. 3rati>.
(. Cai3 jika m.4.!433a. 24da6 ada 42a6a 4.t43 9r2i3a" tolra. tr6ada" "ro22 "m7a6a.
ma2ala6 ya./ 9r9da da. 3rati> tta"i ma2i6 9l4m a!/#3o.2i2t..
0. Sa./at 9ai3 jika m.4.!433a.24da6 ada 42a6a 4.t43 9r2i3a" tolra. tr6ada" "ro22 "m7a6a.
ma2ala6 ya./ 9r9da da. 3rati> 27ara tr42 m.r42 da. a!/#3o.2i2t..
C49463a. ta.da 7.ta./ &I+ "ada 3olom13olom 224ai 6a2il "./amata..
No Nama Si2=a
Si3a"
A3ti> C3r!a2ama Tolra.
KC C SC KC C SC KC C SC
1. A9d4l K6oli3
(. Ai2a N4r Sa>itri
0. AlBia.i
;. Amar Ali>
*. A.dr Stia=a.
-. A.i Naila $itria.a
,. A.i N4r>a2i6a6
). A.iat4 Roiya6
J. A.i2 $a4Giya6
1'. A.4/ra6 Adi P.
11. A2tria.i
1(. C6otmia6
10. Dla Sa>itri
1;. D=i K4r.ia2i6
1*. Diya.ti A!i Sa"4tri
1-. E3a P4!i L2tari
1,. $ati76a K42ma.i./ Ay4
1). $irma. $a36r4di.
1J. I.da6 Kira.i3a P4tri
('. Ja3a S4lama.
(1. K42.a.i
((. Laila Al>i2iya6
(0. M. Ridiya.to
(;. M. RiGal M4ta@i.
(*. Mo6ammad Syd@4l M.
(-. Mo.i7a Li.da Ar.tta
(,. M4>a.i A//i Prati=i
(). N4r K6oli>a6
(J. N4r Syam2ia6
0'. Ri23i M476aroma6
01. R4ri U2tiya6 Ni./2i6
0(. Siti Ami.a6
00. Si2ti Ma2yit6o6
0;. Slamt A/4./ P.
0*. So>a.a Nila=ati
0-. S47i Li.da6 A2t4ti
0,. Sya>aat4l UGma
0). Tia So>ia.a
0J. Titi. Hr=a.ti
;'. Tiya. Rt.o A.//ra.i
;1. Tri S4rya.ti
;(. Tri Utami
;0. 8i.da L2tari
;;. ?4lia.i
Ktra./a.:
KC : K4ra./ 9ai3
C : Cai3
SC : Sa./at 9ai3
Comal< 1; J4li ('1;
G4r4 Ma"l Pmro/rama. 89
7!di Pramono6 S.Kom.
YAYASAN KESEJAHTERAAN DAN PENDIDIKAN ISLAM (YKPI) AL-
IKHLAS
SMK NUSANTARA 1 COMAL
STATUS : SEMUA KOMPETENSI KEAHLIAN TERAKREDITASI
KELOMPOK TEKNOLOGI DAN INDUSTRI
Alamat: Jl. Raya Sidor!o Comal Tl".#$a%. &'()*+ *,,*-- Pmala./ *(0-0
1mail : 2m3..42t15ya6oo.7o.id
L EMBAR PEN&AMAAN PENILAIAN SIKAP
Mata Pla!ara. : Pmro/rama. 89.
Kla2#Sm2tr : : TKJ 1 # 1.
Ta64. Pla!ara. : ('1;#('1*
8a3t4 P./amata. : Saat "m9la!ara. 9rla./24./#"ra3ti3.
I.di3ator 2i3a" akti0 dalam "m9la!ara. ekno$o(i Ap$ikasi +e# :
;. K!ran( #aik jika m.4.!433a. 2ama 23ali tida3 am9il 9a/ia. dalam "m9la!ara.#"ra3ti3.
*. Baik jika m.4.!433a. 24da6 ada 42a6a am9il 9a/ia. dalam "m9la!ara. tta"i 9l4m
a!/#3o.2i2t.
-. San(at #aik jika m.4.!433a. 24da6 am9il 9a/ia. dalam m.yl2ai3a. t4/a2 3lom"o3 27ara
tr42 m.r42 da. a!/#3o.2i2t.
I.di3ator 2i3a" #eker"asama dalam 3/iata. 3lom"o3.
;. K4ra./ 9ai3 jika 2ama 23ali tida3 9r42a6a 4.t43 93r!a2ama dalam 3/iata. 3lom"o3.
*. Cai3 jika m.4.!433a. 24da6 ada 42a6a 4.t43 93r!a2ama dalam 3/iata. 3lom"o3 tta"i
ma2i6 9l4m a!/#3o.2i2t..
-. Sa./at 9ai3 jika m.4.!433a. ada.ya 42a6a 93r!a2ama dalam 3/iata. 3lom"o3 27ara tr42
m.r42 da. a!/#3o.2i2t..
I.di3ator 2i3a" to$eran tr6ada" "ro22 "m7a6a. ma2ala6 ya./ 9r9da da. 3rati>.
;. K4ra./ 9ai3 jika 2ama 23ali tida3 9r2i3a" tolra. tr6ada" "ro22 "m7a6a. ma2ala6 ya./
9r9da da. 3rati>.
*. Cai3 jika m.4.!433a. 24da6 ada 42a6a 4.t43 9r2i3a" tolra. tr6ada" "ro22 "m7a6a.
ma2ala6 ya./ 9r9da da. 3rati> tta"i ma2i6 9l4m a!/#3o.2i2t..
-. Sa./at 9ai3 jika m.4.!433a.24da6 ada 42a6a 4.t43 9r2i3a" tolra. tr6ada" "ro22 "m7a6a.
ma2ala6 ya./ 9r9da da. 3rati> 27ara tr42 m.r42 da. a!/#3o.2i2t..
C49463a. ta.da 7.ta./ &I+ "ada 3olom13olom 224ai 6a2il "./amata..
No Nama Si2=a
Si3a"
A3ti> C3r!a2ama Tolra.
KC C SC KC C SC KC C SC
1. Ad IrBa.2ya6
(. Ai.4. Soli36a6
0. Ari N4.i3 La>itri
;. A2ti M4>ida6
*. C4./a Ay4 Ca.dra
-. D2y Arya.ti
,. Dia $itri Mliya.a=ati
). Di3a Na9ila Mi2ty
J. D=i A.i.dya Slamt D.
1'. D=i N4r!a.a6
11. Eri M4rtiya.i
1(. Eri3a $ri27ilia.i
10. EBa ?4lia.a
1;. $adilla
1*. $9y Citra.i./2i6
1-. H.i Sriya.i
1,. H.y Hidaya.ti
1). Ii2 $adila6
1J. Ira.a ?4lia.ti D=i
('. I2ti3oma6
(1. M. Di. Syam24di.
((. MaAm4r Hidayat
(0. Ma4la Ul>a
(;. Mila K6i3mat4. Ni2a
(*. Mo6ammad Sol364di.
(-. No>iya6
(,. N4r Ai2ya6
(). N4r Stia=ati
(J. P4"4t MiliGa
0'. Ra.i Ri2ma 8ati
01. R2ti L4t>ia.i
0(. Ri.a C4diarti
00. Ri23a Mla2ari
0;. R4di.i
0*. Saida6 Ra6mi
0-. Sa"4tri
0,. S6i.ta D=i Al>i2a
0). Siti $atima6
0J. S4yati EBiya.ti
;'. T4t4t Ki.diya.i
;1. Tya EBa Adla
;(. KiBi K6oir4..i2a4l Ja.a6
;0. L46di K6ariri
;;.
Ktra./a.:
KC : K4ra./ 9ai3
C : Cai3
SC : Sa./at 9ai3
Comal< 1; J4li ('1;
G4r4 Ma"l Pmro/rama. 89
7!di Pramono6 S.Kom.
YAYASAN KESEJAHTERAAN DAN PENDIDIKAN ISLAM (YKPI) AL-
IKHLAS
SMK NUSANTARA 1 COMAL
STATUS : SEMUA KOMPETENSI KEAHLIAN TERAKREDITASI
KELOMPOK TEKNOLOGI DAN INDUSTRI
Alamat: Jl. Raya Sidor!o Comal Tl".#$a%. &'()*+ *,,*-- Pmala./ *(0-0 1mail : 2m3..42t15ya6oo.7o.id
LEMBAR PEN&AMAAN PENILAIAN KERAMPILAN
Mata Pla!ara. : Pmro/rama. 89.
Kla2#Sm2tr : : TKJ ( # ( &2i2tm 9lo3 "ra3ti3+.
Ta64. Pla!ara. : ('1;#('1*
8a3t4 P./amata. : Saat "m9la!ara. 9rla./24./
I.di3ator tram"il m.ra"3a. 3o.2"#"ri.2i" da. 2trat/i "m7a6a. ma2ala6 ya./ rlBa. ya./
9r3aita. d./a. .ilai >4./2i di 9r9a/ai 34adra.< dia.tara.ya:
1. K!ran( terampi$ jika 2ama 23ali tida3 da"at m.ra"3a. 3o.2"#"ri.2i" da. 2trat/i
"m7a6a. ma2ala6 ya./ rlBa. ya./ 9r3aita. d./a. .ilai >4./2i di 9r9a/ai 34adra..
(. erampi$ jika m.4.!433a. 24da6 ada 42a6a 4.t43 m.ra"3a. 3o.2"#"ri.2i" da. 2trat/i
"m7a6a. ma2ala6 ya./ rlBa. ya./ 9r3aita. d./a. .ilai >4./2i di 9r9a/ai 34adra. tta"i
9l4m t"at.
0. San(at terampi$ <jika m.4.!433a. ada.ya 42a6a 4.t43 m.ra"3a. 3o.2"#"ri.2i" da. 2trat/i
"m7a6a. ma2ala6 ya./ rlBa. ya./ 9r3aita. d./a. .ilai >4./2i di 9r9a/ai 34adra. da.
24da6 t"at.
C49463a. ta.da 7.ta./ &I+"ada 3olom13olom 224ai 6a2il "./amata..
No Nama Si2=a
Ktram"ila.
M.ra"3a. 3o.2"#"ri.2i" da.
2trat/i "m7a6a. ma2ala6
KT T ST
1. A9d4l K6oli3
(. Ai2a N4r Sa>itri
0. AlBia.i
;. Amar Ali>
*. A.dr Stia=a.
-. A.i Naila $itria.a
,. A.i N4r>a2i6a6
). A.iat4 Roiya6
J. A.i2 $a4Giya6
1'. A.4/ra6 Adi P.
11. A2tria.i
1(. C6otmia6
10. Dla Sa>itri
1;. D=i K4r.ia2i6
1*. Diya.ti A!i Sa"4tri
1-. E3a P4!i L2tari
1,. $ati76a K42ma.i./ Ay4
1). $irma. $a36r4di.
1J. I.da6 Kira.i3a P4tri
('. Ja3a S4lama.
(1. K42.a.i
((. Laila Al>i2iya6
(0. M. Ridiya.to
(;. M. RiGal M4ta@i.
(*. Mo6ammad Syd@4l M.
(-. Mo.i7a Li.da Ar.tta
(,. M4>a.i A//i Prati=i
(). N4r K6oli>a6
(J. N4r Syam2ia6
0'. Ri23i M476aroma6
01. R4ri U2tiya6 Ni./2i6
0(. Siti Ami.a6
00. Si2ti Ma2yit6o6
0;. Slamt A/4./ P.
0*. So>a.a Nila=ati
0-. S47i Li.da6 A2t4ti
0,. Sya>aat4l UGma
0). Tia So>ia.a
0J. Titi. Hr=a.ti
;'. Tiya. Rt.o A.//ra.i
;1. Tri S4rya.ti
;(. Tri Utami
;0. 8i.da L2tari
;;. ?4lia.i
Ktra./a.:
KT : K4ra./ Tram"il
T : Tram"il
ST : Sa./at Tram"il
Comal< 1; J4li ('1;
G4r4 Ma"l Pmro/rama. 89
7!di Pramono6 S.Kom.
YAYASAN KESEJAHTERAAN DAN PENDIDIKAN ISLAM (YKPI) AL-
IKHLAS
SMK NUSANTARA 1 COMAL
STATUS : SEMUA KOMPETENSI KEAHLIAN TERAKREDITASI
KELOMPOK TEKNOLOGI DAN INDUSTRI
Alamat: Jl. Raya Sidor!o Comal Tl".#$a%. &'()*+ *,,*-- Pmala./ *(0-0 1mail : 2m3..42t15ya6oo.7o.id
LEMBAR PEN&AMAAN PENILAIAN KERAMPILAN
Mata Pla!ara. : Pmro/rama. 89.
Kla2#Sm2tr : : TKJ 1 # ( &2i2tm 9lo3 "ra3ti3+.
Ta64. Pla!ara. : ('1;#('1*
8a3t4 P./amata. : Saat "m9la!ara. 9rla./24./
I.di3ator tram"il m.ra"3a. 3o.2"#"ri.2i" da. 2trat/i "m7a6a. ma2ala6 ya./ rlBa. ya./
9r3aita. d./a. .ilai >4./2i di 9r9a/ai 34adra.< dia.tara.ya:
;. K!ran( terampi$ jika 2ama 23ali tida3 da"at m.ra"3a. 3o.2"#"ri.2i" da. 2trat/i
"m7a6a. ma2ala6 ya./ rlBa. ya./ 9r3aita. d./a. .ilai >4./2i di 9r9a/ai 34adra..
*. erampi$ jika m.4.!433a. 24da6 ada 42a6a 4.t43 m.ra"3a. 3o.2"#"ri.2i" da. 2trat/i
"m7a6a. ma2ala6 ya./ rlBa. ya./ 9r3aita. d./a. .ilai >4./2i di 9r9a/ai 34adra. tta"i
9l4m t"at.
-. San(at terampi$ <jika m.4.!433a. ada.ya 42a6a 4.t43 m.ra"3a. 3o.2"#"ri.2i" da. 2trat/i
"m7a6a. ma2ala6 ya./ rlBa. ya./ 9r3aita. d./a. .ilai >4./2i di 9r9a/ai 34adra. da.
24da6 t"at.
C49463a. ta.da 7.ta./ &I+"ada 3olom13olom 224ai 6a2il "./amata..
No Nama Si2=a
Si3a"
A3ti> C3r!a2ama Tolra.
KC C SC KC C SC KC C SC
1. Ad IrBa.2ya6
(. Ai.4. Soli36a6
0. Ari N4.i3 La>itri
;. A2ti M4>ida6
*. C4./a Ay4 Ca.dra
-. D2y Arya.ti
,. Dia $itri Mliya.a=ati
). Di3a Na9ila Mi2ty
J. D=i A.i.dya Slamt D.
1'. D=i N4r!a.a6
11. Eri M4rtiya.i
1(. Eri3a $ri27ilia.i
10. EBa ?4lia.a
1;. $adilla
1*. $9y Citra.i./2i6
1-. H.i Sriya.i
1,. H.y Hidaya.ti
1). Ii2 $adila6
1J. Ira.a ?4lia.ti D=i
('. I2ti3oma6
(1. M. Di. Syam24di.
((. MaAm4r Hidayat
(0. Ma4la Ul>a
(;. Mila K6i3mat4. Ni2a
(*. Mo6ammad Sol364di.
(-. No>iya6
(,. N4r Ai2ya6
(). N4r Stia=ati
(J. P4"4t MiliGa
0'. Ra.i Ri2ma 8ati
01. R2ti L4t>ia.i
0(. Ri.a C4diarti
00. Ri23a Mla2ari
0;. R4di.i
0*. Saida6 Ra6mi
0-. Sa"4tri
0,. S6i.ta D=i Al>i2a
0). Siti $atima6
0J. S4yati EBiya.ti
;'. T4t4t Ki.diya.i
;1. Tya EBa Adla
;(. KiBi K6oir4..i2a4l Ja.a6
;0. L46di K6ariri
;;.
Ktra./a.:
KC : K4ra./ 9ai3
C : Cai3
SC : Sa./at 9ai3
Comal< 1; J4li ('1;
G4r4 Ma"l Pmro/rama. 89
7!di Pramono6 S.Kom.
YAYASAN KESEJAHTERAAN DAN PENDIDIKAN ISLAM (YKPI) AL-
IKHLAS
SMK NUSANTARA 1 COMAL
STATUS : SEMUA KOMPETENSI KEAHLIAN TERAKREDITASI
KELOMPOK TEKNOLOGI DAN INDUSTRI
Alamat: Jl. Raya Sidor!o Comal Tl".#$a%. &'()*+ *,,*-- Pmala./ *(0-0
1mail : 2m3..42t15ya6oo.7o.id
LEMBAR KERJA SIS+A (J8BS'EE)
EKN8L8&I APLIKASI +EB
A. !"!an
Mma6ami "ro>2i dalam "./m9a./a. a"li3a2i =9 27ara 9.ar.
Mma6ami 2!ara6 da. 7ara 3r!a =9 d./a. 9ai3.
Mma6ami l9i6 la.!4t t.ta./ laya.a. 6o2ti./ d./a. 9ai3.
Mma6ami al4r "./m9a./a. a"li3a2i =9 d./a. 9ai3.
Mma6ami "ra./3at "./m9a./a. a"li3a2i =9 d./a. 9ai3.
M.7o9a "ra./3at "./m9a./a. a"li3a2i =9 d./a. l9i6 9ai3.
M.7o9a data9a2 a"li7atio. d./a. 9ai3.
B. A$at dan Ba)an
S"ra./3at Pr2o.al Com"4tr &mi.imal d4al 7or+
So>t=ar :am""
A"li3a2i Not"ad NN ata4 P2"ad.
C. Lan(ka) Ker"a :
1. Sia"3a. PC
(. I.2tall a"li3a2i :am"" 3m4dia. a3ti>3a.
0. C3 di 9ro=2r< 3ti33a. : 6tt":##lo7al6o2t
;. I.2tall A"li3a2i Not"ad.
*. M.7o9a "ri.ta6 My2@l &trlam"ir di 9la3a./+.

D. a#e$ 'asi$ Ker"a 9 Pen(amatan
,. 'asi$ Identi0ikasi
No. Lan(ka) Ker"a Ber)asi$ (:) idak Ber)asi$(:) Keteran(an
1. PC Normal
(. I.2tall a"li3a2i %am""
0. C3 di 9ro=2r
;. I.2tall .ot"ad
*. M.7o9a "ri.ta6 My2@l
-. Pertan.aan
1. S94t3a. la./3a61la./3a6 i.2tala2i %am"" O
(. S94t3a. la./3a61la./3a6 i.2tala2i .ot"ad O
0. Cila di73 di 9ro=2r tida3 ada 3o.32i &3o.32i /a/al+ m.4r4t a.da a"a ".y9a9.ya E
;. T4li23a. "ri.ta6 4.t43 mm94at 294a6 data9a2 d./a. .ama D .42a.tara D O
*. T4li23a. "ri.ta6 4.t43 mm94at 294a6 ta9l di dalam data9a2 .42a.tara d./a. .ama
Dt3!F d./a. >ild< mli"4ti : .i2< .ama< alamat< t/lPla6ir< .oP6".
/. Kesimp!$an
1. A/ar 9i2a m./m9a./3a. a"li3a2i =9 3ita "rl4 m./i.2tala2i "ra./3at
"./m9a./a. a"li3a2i =9.
(. T3.olo/i "./m9a./a. =9 93r!a di 2rBr tida3 di 7li.t< 26i.//a di"rl43a.
"ra./3at "./m9a./a. a"li3a2i =9 2"rti a"a76 da. My2@l.
YAYASAN KESEJAHTERAAN DAN PENDIDIKAN ISLAM (YKPI) AL-
IKHLAS
SMK NUSANTARA 1 COMAL
STATUS : SEMUA KOMPETENSI KEAHLIAN TERAKREDITASI
KELOMPOK TEKNOLOGI DAN INDUSTRI
Alamat: Jl. Raya Sidor!o Comal Tl".#$a%. &'()*+ *,,*-- Pmala./ *(0-0
1mail : 2m3..42t15ya6oo.7o.id
MATERI TEKNOLOGI APLIKASI WEB
Teknologi Aplikasi Web
Ketika kita mengunjungi e!ua" itu katakan#a" g$$g#e.%$m& a'a e!ua" ()$e *'i!a#ik #a+a),
+ang ti'ak an'a keta"ui. P)$e te)e!ut %uku( k$m(#ek namun jika 'igam!a)kan 'a#am e!ua"
'iag)am e'e)"ana ku)ang #e!i" akan e(e)ti !e)ikut -
Se%a)a k)$n$#$gi u)utan ()$e (a'a 'iag)am 'i ata a'a#a" -
1. .e) mem!uka a#amat /e!ite (a'a !)$/e).
0. 1)$/e) mengi)im "tt(-)e2uet ke e)3e)
4. Se)3e) me)e($n "tt(-)e2uet 'a)i !)$/e)
5. Se)3e) mengi)im "tt(-)e($ne ke !)$/e)
6. 1)$/e) menam(i#kan "a#aman /e!ite ke(a'a ue).
Profesi dalam Pengembangan Aplikasi Web
Se!e#um mema"ami ()$7ei 'a#am (engem!angan a(#ikai /e!& kita (a"ami 'u#u ()$7ei
()$g)amme).
! Programmer"#e$eloper
P)$7ei ()$g)amme)8'e3e#$(e) a'a#a" ()$7ei +ang (a#ing e)ing te)'enga)& ka)ena ()$7ei ini
u'a" a'a ejak 'i%i(takann+a k$m(ute) itu en'i)i. P)$7ei$na# 'a#am !i'ang $7t/a)e
'e3e#$(ment 'an %$nu#ting umumn+a (e)na" meniti ka)i) e!agai seorang programmer.
Kea"#ian 'a#am a#g$)itma 'an (enguaaan te)"a'a( a#a" atu atau !e!e)a(a !a"aa
mem()$g)aman mut#ak 'i(e)#ukan $#e" e$)ang ()$g)amme). P)$g)ame) a'a#a" ()$7ei inti
'an tu#ang (unggung 'a#am $7t/a)e 'e3e#$(ment ka)ena ti'ak akan te)/uju' e!ua"
$7t/a)e a(#ikai tan(a a'an+a ()$g)amme)& e'angkan tan(a 'i'ukung ()$7ei #ainn+a&
e$)ang ()$g)amme) 'a(at mem!uat e!ua" a(#ikai +ang !e)guna /a#au(un 'engan
%aku(an te)!ata.
1e)'aa)kan jeni ()$g)amming 'an $ut(ut +ang 'i"ai#kan& ()$g)amme) en'i)i a'a
!e!e)a(a ma%am +aitu-
a! %ard&are Programmer
Ha)'/a)e ()$g)amme) e!ena)n+a a'a#a" !agian 'a)i "a)'/a)e enginee). Seuai
naman+a& me)eka me#akukan ()$g)amming e%a)a #$/ #e3e# te)"a'a( "a)'/a)e&
mia#n+a mik)$k$nt)$#e)& em!e'e' item& PL9 atau 'e3i%e #ainn+a. Pa'a a/a#
'i%i(takann+a k$m(ute)& ()$g)amme) jeni ini #e!i" '$minan ka)ena %a)a mem()$g)am
k$m(ute) /aktu itu mi)i( 'engan %a)a mem()$g)am mik)$k$nt)$##e) aat ini. 1a"aa
+ang 'igunakan 'u#un+a a'a#a" !a"aa mein teta(i aat ini %en'e)ung 'igunakan
!a"aa aem!#+ 'an 9.
b! S's(em Programmer
Da#am (eke)jaann+a& +tem ()$g)amme) menggunakan #$/ #e3e# 'an me'ium #e3e#
#anguage. 1iaan+a me)eka 'i(eke)jakan 'a#am (engem!angan item $(e)ai 'an
m$'u#-m$'u# (en'ukungn+a. Pa)a (engem!angan ')i3e) untuk (e)i7e)a# 'an
()$g)amming 'a#am SIM8.IM %a)' juga 'ig$#$ngkan ke ()$g)amme) jeni ini. Pe)!e'aan
+tem ()$g)amme) 'engan "a)'/a)e ()$g)amme) a'a#a"- S+tem ()$g)amme) !eke)ja
(a'a ta"a( (engem!angan uatu (#at7$)m 8 item $(e)ai atau +ang te)kait e)at
'engann+a untuk 'ija'ikan e!agai #an'aan ((#at7$)m) !agi (engem!angan
e#anjutn+a& e'angkan "a)'/a)e ()$g)amme) !eke)ja (a'a ta"a( im(#ementai uatu
()$'uk aga) euai 'engan )e2ui)ement en' ue). P)$g)amme) jeni ini !iaa
menggunakan !a"aa Aem!#+& 989:: 'an kemungkinan 9; 'ikemu'ian "a)i !i#a
item $(e)ai +ang menggunakan manage' %$'e (.Net) !ena)-!ena) 'i#un%u)kan.
)! Appli)a(ion Programmer
1agi +ang e)ing men'enga) ()$7ei *A((#i%ati$n De3e#$(e),& *S$7t/a)e De3e#$(e),&
*<e! De3e#$(e),& *Ente)()ie De3e#$(e), atau *De3e#$(e), aja& ()$7ei-()$7ei te)e!ut
te)g$#$ng e!agai A((#i%ati$n ()$g)amme). P)$g)amme) jeni ini#a" +ang (a#ing !an+ak
'an ($(u#e) 'i 'unia ke)ja te)utama 'i In'$neia. Ha# ini 'ie!a!kan ka)ena a(#ikai
a'a#a" jeni $7t/a)e +ang (a#ing !an+ak 'i gunakan.
Pe)!e'aan iti#a" *a((#i%ati$n, 'engan *$7t/a)e,. Singkatn+a& 'a#am 'unia IT& +ang
'ie!ut a((#i%ati$n u'a" (ati a'a#a" e!ua" $7t/a)e& e'angkan $7t/a)e !e#um
tentu e!ua" a((#i%ati$n. S$7t/a)e +ang !ukan te)mauk a(#ikai %$nt$"n+a a'a#a"
$(e)ating +tem& 'e3i%e ')i3e)& ()$t$%$# '##. Se'angkan +ang 'ikena# e!agai a(#ikai
a'a#a" $7t/a)e e(e)ti $=%e uite& image e'it$)& game& item in7$)mai
)etai#8/a#a+an& item in7$)mai (en'i'ikan& item in7$)mai "$te#8)etau)ant& item
in7$)mai manajeman gu'ang& item in7$)mai #$gitik& ERP (Ente)()ie Re$u)%e
P#anning)& S9M (Su(#+ 9"ain Managemant)& 9RM (9ut$me) Re#ati$n"i( Managemant) &
item !ank& item ai)#ine 'an mai" !an+ak #ainn+a.
Da#am (eke)jaann+a& a((#i%ati$n ()$g)amme) menggunakan "ig" #e3e# #anguage e(e)ti
Ja3a& 9;& >iua# 1ai% (>1)& >1.Net& De#("i& PHP '##. Dengan menggunakan "ig" #e3e#
#anguage& ()$e (engem!angan akan #e!i" mu'a" 'an #e!i" %e(at. Ha# ini euai
'engan tuntutan ke!utu"an %ut$me) +ang te)u !e)kem!ang 'engan %e(at.
Da#am "a# %aku(an kea"#ian +ang 'i!utu"kan& e%a)a kaa) jeni a(#ikai 'a(at 'i!agi
menja'i-
Dekt$( A((#i%ati$n (a(#ikai +ang !e)/uju' <in'$/ ?$)m& <P?& @<in'$/ atau
jeni A.I #ainn+a +ang !e)ja#an 'i B8S maing-maing).
<e! A((#i%ati$n (a(#ikai +ang ue) inte)7a%e-n+a !e)/uju' HTML 'an 'iake
'engan /e! !)$/e)& !iaa 'ikem!angkan 'engan 7)ame/$)k PHP& ASP.Net& Ja3a&
S()ing& Ru!+ $n Rai# '## )
Data!ae A((#i%ati$n (a(#ikai +ang meme)#ukan ake ke 'ata!ae menggunakan
tekn$#$gi e(e)ti ADB.Net& BLED1& BD19& JD19& BRM& Hi!e)nate '##)
Dit)i!ute' A((#i%ati$n (a(#ikai te)'it)i!ui8e)3e) e)3i%e e(e)ti <e! Se)3i%e&
J0EE& <9?& 9BM: '##)
<a#au(un 'ig$#$ngkan 'a#am ke em(at ma%am kea"#ian te)e!ut& e)ingka#i e$)ang
a((#i%ati$n ()$g)amme) "a)u memi#iki kea"#ian 'i !e!e)a(a jeni a(#ikai untuk 'a(at
meng"ai#kan a(#ikai +ang !e)guna. 9$nt$"n+a- <e! ()$g)amme) "a)u memi#iki
kemam(uan 'a#am /e! a((#i%ati$n 'an 'ata!ae a((#i%ati$n untuk 'a(at
mengem!angkan a(#ikai /e! +ang meme)#ukan 'ata!ae e!agai (en+im(anan 'ata.
Ti'ak e'ikit (u#a ()$g)amme) +ang memi#iki kea"#ian 'i e#u)u" jeni a(#ikai e"ingga
e)ing 'ie!ut 'ie!ut ente)()ie a((#i%ati$n 'e3e#$(e).
*! T+gas Programmer"#e$eloper,
Se$)ang ()$g)amme) memi#iki tuga anta)a #ain -
1. Mem!angun8mengem!angkan $7t/a)e te)utama (a'a ta"a( %$nt)u%ti$n 'engan
me#akukan %$'ing 'engan !a"aa (em()$g)aman +ang 'itentukan
0. Mengim(#ementaikan )e2ui)emant 'an 'eain ()$e !ini ke k$m(ute) 'engan
menggunakan a#g$)itma 8#$gika 'an !a"aa (em()$g)aman
4. Me#akukan teting te)"a'a( $7t/a)e !i#a 'i(e)#ukan
Kea"#ian +ang Di(e)#ukan-
1. Menguaai A#g$)itma 'an #$gika (em()$g)aman (ini (enting eka#i)
0. Mema"ami met$'e& !et ()a%ti%e 'an t$$#8(em$'e#an (em()$g)aman e(e)ti BBP& 'eign
(atte)n& .ML (kemam(uan mem!a%a 'an mene)a(kan)
4. Menguaai a#a" atu atau !e!e)a(a !a"aa (em()$g)aman ($(u#e) e(e)ti 9::& >1&
PHP& 9;& Ja3a& Ru!+ '## (untuk /e! 'e3e#$(e) (e)#u juga menguaai HTML& DHTML& 9SS&
Ja3aS%)i(t 'an AJA@)
5. Mema"ami RD1MS 'an SCL (St)u%tu)e' Cue)+ Language)
6. Menguaai !a"aa Ingg)i ("a# ini angat (enting aat ini ka)ena !a"aa en-.S
me)u(akan !a"aa i!u 'i 'unia IT).
Perangka( dalam Pengembangan Aplikasi Web
#esain - .ntuk mem!uat 'eain uatu "$me(age !iaan+a (a)a /e! 'eigne) 'imu#ai 'engan
$7t/a)e ini e!agai tam(i#an ementa)a atau 'a#am mem!uat #a+$ut "$me(age.
1. Adobe P-o(os-op - Deain !e)!ai titik ( !itma( )
0. Adobe Image Read' - Mem$t$ng gam!a)-gam!a) ke 'a#am 7$)mat "tm#
4. Adobe Ill+s(ra(or " .orel #ra& " Ma)romedia /ree-and - Deain !e)!ai 3e%t$)
Efek #esain - Ha# ini 'i#akukan untuk meng"i'u(kan 'eain +ang te#a" kita )an%ang. Se(e)ti
menam!a" e7ek %a"a+a& teDtu) 'an mani(u#ai tek.
1. Ma)romedia /ire&ork - E7ek tek
0. Pain(er - Mem!e)ikan e7ek #ukian
4. 0lead P-o(o Impa)( - E7ek 7)ame 'an me)an%angan i%$n +ang %antik.
5. Pl+gins P-o(os-op - Se(e)ti An')$me'a& A#ien Skin& E+e 9an'+& KaiE P$/e) T$$# 'an
@en$7eD juga angat men'ukung untuk mem!e)i e7ek 'eain e/aktu an'a men'eain
#a+$ut "$me(age 'i P"$t$"$(.
Animasi - Penam!a"an animai (e)#u untuk mem!uat "$me(age aga) ke#i"atan mena)ik 'an
"i'u(.
1. 1# S(+dio Ma2 - .ntuk mem!uat $!jek 'an animai 4D.
0. Gif .ons(r+)(ion Se( - Mem!uat animai F#e gi7
4. Ma)romedia /las- - Menam(i#kan animai !e)!ai 3e%t$) +ang !e)uku)an ke%i#.
5. Mi)rosof( Gif Anima(or - Mem!uat animai F#e gi7
6. S&if( 1# - Me)an%ang animai 4D 'engan 7$)mat F#e ?LASH.
G. S&is- - Mem!uat !e)!agai ma%am e7ek teDt 'engan 7$)mat F#e ?LASH.
H. 0lead .ool 1# - Mem!uat animai e7ek teDt 4D.
Web Edi(or - Men+atukan kee#u)u"an gam!a) 'an tata #etak 'eain& animai& mengii "a#aman
/e! 'engan tek 'an e'ikit !a"aa %)i(t.
1. A#ai)e H$meite
0. 9$#' ?ui$n
4. Mi%)$$7t ?)$nt(age
5. Ma%)$me'ia D)eam/ea3e)
6. Net B!je%t ?ui$n
Programming - Ha# ini 'i#akukan ete#a" e!agian !ea) 'eain "$me(age te#a" )am(ung.
P)$g)amming !e)tuga e!agai ake 'ata!ae& 7$)m iian 'an mem!uat /e! #e!i" inte)akti7.
9$nt$" - Mem!uat guet!$$k& ?$)m iian& ?$)um& 9"atting& P$)ta#& Le#ang 'an Ik#an!a)i.
1. ASP ( A%ti3e Se)3e) Page )
0. 1$)#an' De#("+
4. 9AI ( 9$mm$n Aate/a+ Inte)7a%e )
5. PHP
6. Pe)#
0pload - ?i#e "tm# kita (e)#u 'i #etakkan ( u(#$a' ) 'i uatu tem(at ( "$ting ) aga) $)ang 'i
e#u)u" 'unia 'a(at me#i"at "$me(age kita.
1. 1u##et ?TP
0. 9ute ?TP
4. <S-?TP
5. Ma%)$me'ia D)eam/ea3e) - 'engan 7ai#ita Site ?TP
6. Mi%)$$7t ?)$nt(age - 'engan 7ai#ita Pu!#i"
So+nd Edi(or - H$me(age kita !e#um "i'u( tan(a muik. .ntuk menge'it F#e mi'i atau /a3&
(e)#u a#at k"uu untuk itu.
1. So+nd /orge - Menge'it 'an menam!a" e7ek F#e +ang !e)7$)mat m(4 'an /a3.
0. .ake&alk - Menge'it 'an menam!a" e7ek untuk F#e +ang !e)7$)mat mi'i
1an+ak eka#i memang $7t/a)e untuk mem!uat uatu "$me(age 'an kita ti'ak (e)#u
mem(e#aja)i emua $7t/a)e te)e!ut 'i ata. Ta(i untuk mem(e)mu'a"& !agi (emu#a #e!i" !aik
'imu#ai te)#e!i" 'u#u 'engan mem(e#aja)i $7t/a)e Mi)rosof( /ron(page atau Ma)romedia
#ream&ea$er aga) #e!i" mengena# atu)an-atu)an mem!uat "$me(age 'an mengena# !a"aa
"tm#. Sete#a" itu !a)u Adobe P-o(os-op +ang 'i(akai ke!an+akan (a)a 'eaine).
#a(abase Appli)a(ion M's3l
M+SCL a'a#a" e!ua" (e)angkat #unak item manajemen !ai 'ata SCL ('ata!ae
management +tem) atau D1MS +ang mu#tit")ea'& mu#ti-ue)&'engan ekita) G juta inta#ai 'i
e#u)u" 'unia. M+SCL A1 mem!uat M+SCL te)e'ia e!agai (e)angkat #unak g)ati 'i!a/a"
#ieni AN. Aene)a# Pu!#i% Li%ene (APL)& teta(i me)eka juga menjua# 'i!a/a" #ieni k$me)ia#
untuk kau-kau 'imana (enggunaann+a ti'ak %$%$k 'engan (enggunaan APL.
M+SCL e!ena)n+a me)u(akan tu)unan a#a" atu k$ne( utama 'a#am 'ata!ae ejak #ama&
+aitu SCL (St)u%tu)e' Cue)+ Language). SCL a'a#a" e!ua" k$ne( (eng$(e)aian 'ata!ae&
te)utama untuk (emi#i"an atau e#eki 'an (emaukan 'ata& +ang memungkinkan
(eng$(e)aian 'ata 'ike)jakan 'engan mu'a" e%a)a $t$mati.
M'S4L 5+ga memiliki beberapa kelebi-an6 an(ara lain ,
! Por(abili('
M+SCL 'a(at !e)ja#an ta!i# (a'a !e)!agai item $(e)ai e(e)ti /in'$/& LinuD& ?)ee1SD&
S$#a)i 'an #ain-#ain.
*! Open So+r)e
M+SCL 'i'it)i!uikan e%a)a $(en $u)%e (g)ati)& 'i!a/a" #ieni APL e"ingga 'a(at
'igunakan %uma-9uma.
1! M+l(i 0ser
M+SCL 'a(at 'igunakan $#e" !e!e)a(a ue) 'a#am /aktu +ang !e)amaan tan(a menga#ami
maa#a" atau k$nIik.
7! Performan)e T+ning
M+SCL memi#iki ke%e(atan +ang menakju!kan 'a#am menangani 2ue)+ e'e)"ana& 'engan
kata #ain 'a(at mem()$e #e!i" !an+ak SCL (e) atuan /aktu.
8! .olo+mn T'pes
M+SCL memi#iki ti(e k$#$m +ang angat k$m(#ek& e(e)ti intege)& '$u!#e& %"a)& teDt&
'ate'an #ain-#ain.
9! .ommand and /+n)(ion
M+SCL memi#iki $(e)at$) 'an 7ungi e%a)a (enu" +ang men'ukung
(e)inta" e#e%t 'an/"e)e 'a#am 2ue)+.
:! Se)+ri('
M+SCL memi#iki !e!e)a(a #a(ian eku)ita e(e)ti #e3e# u!netmak& nama "$t& 'an iJin
ake ue) 'engan item (e)iJinan +ang men'etai# e)ta (a/$)' te)enk)i(i.
;! S)abili(' and Limi(s
M+SCL mam(u menangani 'ata!ae 'a#am ka#a !ea)& 'engan jum#a" )e%$)' #e!i" 'a)i 6K
juta 'an GK )i!u ta!e# e)ta 6 mi#+a) !a)i. Se#ain itu !ata in'ek +ang 'a(at 'itam(ung
men%a(ai 40 in'ek (a'a tia( ta!e#n+a.
<! .onne)(i$i('
M+SCL 'a(at me#akukan k$neki 'engan %#ient menggunakan ()$t$k$# T9P8IP& .niD
$%ket (.NI@) atau Name' Pi(e (NT).
=!Lo)alisa(ion
M+SCL 'a(at men'eteki (ean kea#a"an (a'a %#ient 'engan menggunakan #e!i" 'a)i 'ua
(u#u" !a"aa. Meki(un 'emikian& !a"aa In'$neia !e#um te)mauk 'i'a#amn+a.
!In(erfa)e
M+SCL memi#iki inte)7a%e (anta) muka) te)"a'a( !e)!agai a(#ikai 'an !a"aa (em$g)aman
'engan menggunakan 7ungi API (A(#i%ati$n P)$g)amming Inte)7a%e).
*!.lien(s and Tools
M+SCL 'i#engka(i 'engan !e)!agai t$$# +ang 'a(at 'igunakan untuk a'minit)ai 'ata!ae
'an (a'a etia( t$$# +ang a'a 'ie)takan (etunjuk $n#ine.
1! S(r+k(+r Tabel
M+SCL memi#iki t)uktu) ta!e# +ang #e!i" Ieki!e# 'a#am menangani ALTER TA1LE&
'i!an'ingkan 'ata!ae #ainn+a ema%am P$g)eeSCL atau(un B)a%#e.
Kelema-an M'S4L dari d+l+ sampai saa( ini
a'a#a" 7eatu)e-%)ee( a)tin+a M+SCL !e)ua"a k$m(ati!e# 'engan !e!e)a(a tan'a) e)ta
!e)ua"a memenu"in+a namun jika itu 'iungka(kan ken+ataann+a !a"/a Ftu)-Ftu) te)e!ut
!e#um #engka( 'an !e#um !e)(e)i#aku euai tan'a). 9$nt$" Ftu) S.1-
SELE9T (neting SELE9T 'a#am SELE9T) +ang ti'ak $(tima# 'an e)ing a#a" (a)ing 2ue)+
SCL 'an ja#an ke#ua)n+a 'engan meme%a" menja'i !e!e)a(a 2ue)+.
Lampiran >obs-ee( ?Perin(a- #asar M's3l@
1. Perintah mysql untuk membuka/mengaktifkan mysql..
C:\Users\MITRADATAKOM>cd\
C:\>cd /xampp/mysql/bin
C:\xampp\mysql\bin>mysql u root p
Enter passwor:
mysql>
2. Perintah mysql untuk mengetahui versi dari mysql..
mysql> select version();
3. Perintah mysql untuk membatalkan sebuah perintah mysql..
mysql>select
>version()
>\c
4. Perintah mysql untuk menampilkan semua database yang ada dan atau yang sudah pernah dibuat...
mysql> show databases;
5. Perintah mysql untuk membuat sebuah database baru dengan nama latihan1...
mysql> create database latihan1;
6. Perintah mysql untuk menghapus sebuah database dengan nama latihan1...
mysql> drop database latihan1;
7. Perintah mysql untuk membuat sebuah table dengan nama karyawan di dalam database latihan1...
mysql> use latihan1 ;
mysql> create table karyawan
!> (no int unsigned autoincrement primary key!
!> nama varchar("#) not null!
!> gender varchar($)!
!> alamat varchar("%)!
!> kota varchar(1#)!
!> tgllahir date null de&ault '%%%%(%%(%%') ;
"#ery OK$ % row a&&e'te (%)%* se'+
mysql> create table siswa
-> (nis char(10) not null primary key,
-> nama varchar(35),
-> umur int not null deault 0,
-> seks enum(!pria","wanita"))#
8. Perintah mysql untuk menampilkan semua table yang ada dan atau yang sudah pernah dibuat...
mysql> show tables;
9. Perintah mysql untuk menampilkan struktur tabel...
mysql> show columns &rom karyawan;
10. Perintah mysql untuk menambah kolom baru dengan nama kodepos pada tabel karyawan kemudian
menampilkan tabel hasil perubahannya....
mysql> alter table karyawan
!> add kodepos varchar(#);
mysql> desc karyawan;
11. Perintah mysql untuk menghapus kolom kodepos2 pada tabel karyawan...
mysql> alter table karyawan
!> add kodepos$ varchar(#);
mysql> desc karyawan;
mysql> alter table karyawan
!> drop kodepos$;
mysql> alter table siswa
-> add alamat varchar(100) ater nama#
mysql> alter table siswa
-> chan$e alamat t$l%lahir date#
mysql> alter table siswa
-> drop t$l%lahir#
12. Perintah mysql untuk mengisi data ke dalam tabel karyawan meliputi nama, gender, alamat, kota,
tgllahir dan kodepos sebanyak 3 record dengan cara yang berbedabeda...
mysql> insert into karyawan
!> (nama! gender! alamat! kota! tgllahir! kodepos)
!> values
!> ()*hmad'!'+,'!'-asar .inggu /o0$'!'1akarta'!'123#(%2($#'!'1#415');
mysql> insert into karyawan
!> set nama6'budi'$
!> gender6'+,'!
!> alamat6',erinci /o01$'!
!> kota6'7epok'!
!> tgllahir6'122#(%5(15'!
!> kodepos6'1581#';

mysql> insert into karyawan
!> values
!> (null!'9ici'!'-:'!',ebon /anas /o01#'!'1akarta'!'1233(%#(%3'!'1#$"1');
mysql> insert into siswa set nis&"01'3(5)", nama&"*ahyu +etno", umur&',,seks&"wanita"#
mysql> insert into siswa values(!01'3(5-", !+iyanto", ',, !pria")#
mysql> update siswa set umur&') where nis&"01'3(5-"#
mysql> delete rom siswa where nis&"01'3(5-"#
13. Perintah mysql untuk menampilkan data yang sudah dimasukkan ke dalam tabel karyawan...
mysql> select * from karyawan;
mysql> select . rom siswa#
mysql> select nis, nama rom siswa#
mysql> select nama rom siswa where nis&"01'3(5)"#
mysql> drop table siswa#
14. Perintah mysql untuk membuat user baru selain root dengan nama kadek dengan password
123...
mysql> grant all on ;0; to )kadek'<'1$50%0%01' identi&ied by )1$"';
mysql> use mysql;
mysql> select user &rom user;
mysql> select user! password &rom user;
!anda "." artinya mengi#inkan user yang bersangkutan untuk bisa mengakses semua database.
!anda "." bisa diganti dengan nama database tertentu$ sehingga user yang bersangkutan hanya bisa mengakses
database tersebut sa%a.
Cara $ain :
my2@lQi.2rt i.to 42r&6o2t<42r<"a22=ord<2l7tP"riB<i.2rtP"riB<4"datP"riB<dltP"riB+
Bal42 &Rlo7al6o2tA<Ariya.toA<"a22=ord&Radmi.A+<A?A<A?A<A?A<A?A+S
my2@lQ2l7t 6o2t<42r<2l7tP"riB a2 2l< i.2rtP"riB a2 i.2< 4"datP"riB a2 4"d< dltP"riB a2 dl< 7ratP"riB a2 7r<
dro"P"riB a2 dr"< rloadP"riB a2 rl< 264tdo=.P"riB a2 264< /ra.tP"riB a2 /ra >rom 42rS
LATI%AN
Apa maks+d dari pen+lisan perin(a- M'S4L di ba&a- ini ,
,) mysql> sele't -ersion(+.
*) mysql> sele't -ersion(+$ '#rrent/ate.
0) mysql> sele't sin(pi(+12+$ (23,+45.
2) mysql> sele't -ersion(+. sele't now(+.
5) mysql> sele't #ser(+$ '#rrent/ate.
6) mysql> #se test.
7) mysql> 8rant all on mena8erie)4 to 9yo#r/mysql/name:;:yo#r/'lient/<ost:.
=) mysql> 'reate table pet (name -ar'<ar(*%+$ owner -ar'<ar(*%+$
!> spe'ies -ar'<ar(*%+$ sex '<ar(,+$ birt< ate$ eat< ate+.
>) mysql> s<ow tables.
,%) mysql> es' pet.
,,) mysql> insert into pet
!> -al#es (9p#&&ball:$:iane:$:<amster:$:&:$:,>>>!%0!0%:$n#ll+.
,*) mysql> insert into pet
!> -al#es (9bowser$:iane:$:o8:$:m:$:,>7>!%=!0,:$:,>>5!%7!*>:+.
,0) mysql> sele't 4 &rom pet.
,2) mysql> #pate pet set birt<?:,>=>!%=!0,: w<ere name?:bowser:.
,5) mysql> sele't 4 &rom pet.
,6) mysql> sele't 4 &rom pet w<ere name?:bowser:.
,7) mysql> sele't 4 &rom pet w<ere birt< >? 9,>>=!,!,:.
,=) mysql> sele't 4 &rom pet w<ere spe'ies?:o8: an sex?:&:.
,>) mysql> @EAECT 4 BROM pet CDERE spe'ies?EsnaFeE OR spe'ies?EbirE.
*%) mysql> @EAECT 4 BROM pet CDERE (spe'ies?E'atE AGD sex?EmE+
!> OR (spe'ies?Eo8E AGD sex?E&E+.
*,) mysql> @EAECT name$ birt< BROM pet.
**) mysql> @EAECT owner BROM pet.
*0) mysql> @EAECT DI@TIGCT owner BROM pet.
*2) mysql> @EAECT name$ spe'ies$ birt< BROM pet
!> CDERE spe'ies?Eo8E OR spe'ies?E'atE.
*5) mysql> @EAECT name$ birt< BROM pet ORDER HI birt<.
*6) mysql> @EAECT name$ birt< BROM pet ORDER HI birt< DE@C.
*7) mysql> @EAECT name$ spe'ies$ birt< BROM pet
!> ORDER HI spe'ies$ birt< DE@C.
*=) mysql> @EAECT name$ birt<$ CURDATE(+$
!> (IEAR(CURDATE(++!IEAR(birt<++
!> ! (RIJDT(CURDATE(+$5+KRIJDT(birt<$5++
!> A@ a8e
!> BROM pet.
*>) mysql> @EAECT name$ birt<$ CURDATE(+$
!> (IEAR(CURDATE(++!IEAR(birt<++
!> ! (RIJDT(CURDATE(+$5+KRIJDT(birt<$5++
!> A@ a8e
!> BROM pet ORDER HI name.
0%) mysql> @EAECT name$ birt<$ CURDATE(+$
!> (IEAR(CURDATE(++!IEAR(birt<++
!> ! (RIJDT(CURDATE(+$5+KRIJDT(birt<$5++
!> A@ a8e
!> BROM pet ORDER HI a8e.
0,) mysql> @EAECT name$ birt<$ eat<$
!> (IEAR(eat<+!IEAR(birt<++ ! (RIJDT(eat<$5+KRIJDT(birt<$5++
!> A@ a8e
!> BROM pet CDERE eat< I@ GOT GUAA ORDER HI a8e.
0*) mysql> @EAECT name$ birt<$ MOGTD(birt<+ BROM pet.
00) mysql> @EAECT name$ birt< BROM pet CDERE MOGTD(birt<+ ? 5.
02) mysql> @EAECT name$ birt< BROM pet
!> CDERE MOGTD(birt<+ ? MOGTD(DATE/ADD(CURDATE(+$IGTERLAA , MOGTD++.
05) mysql> @EAECT name$ birt< BROM pet
!> CDERE MOGTD(birt<+ ? MOD(MOGTD(CURDATE(++$ ,*+ 3 ,.
06) mysql> @EAECT , ? GUAA$ , K> GUAA$ , K GUAA$ , > GUAA.
07) mysql> @EAECT , I@ GUAA$ , I@ GOT GUAA.
0=) mysql> @EAECT % I@ GUAA$ % I@ GOT GUAA$ EE I@ GUAA$ EE I@ GOT GUAA.
0>) mysql> @EAECT 4 BROM pet CDERE name AIKE EbME.
2%) mysql> @EAECT 4 BROM pet CDERE name AIKE EM&yE.
2,) mysql> @EAECT 4 BROM pet CDERE name AIKE EMwME.
2*) mysql> @EAECT 4 BROM pet CDERE name AIKE E/////E.
20) mysql> @EAECT 4 BROM pet CDERE name REJENO EPbE.
22) mysql> @EAECT 4 BROM pet CDERE name REJENO HIGARI EPbE.
25) mysql> @EAECT 4 BROM pet CDERE name REJENO E&yQE.
26) mysql> @EAECT 4 BROM pet CDERE name REJENO EwE.
27) mysql> @EAECT 4 BROM pet CDERE name REJENO EP)))))QE.
2=) mysql> @EAECT 4 BROM pet CDERE name REJENO EP)R5SQE.
2>) mysql> @EAECT COUGT(4+ BROM pet.
5%) mysql> @EAECT owner$ COUGT(4+ BROM pet JROUO HI owner.
5,) mysql> @EAECT spe'ies$ COUGT(4+ BROM pet JROUO HI spe'ies.
5*) mysql> @EAECT sex$ COUGT(4+ BROM pet JROUO HI sex.
50) mysql> @EAECT spe'ies$ sex$ COUGT(4+ BROM pet JROUO HI spe'ies$ sex.
52) mysql> @EAECT spe'ies$ sex$ COUGT(4+ BROM pet
!> CDERE spe'ies ? Eo8E OR spe'ies ? E'atE
!> JROUO HI spe'ies$ sex.
55) mysql> @EAECT spe'ies$ sex$ COUGT(4+ BROM pet
!> CDERE sex I@ GOT GUAA
!> JROUO HI spe'ies$ sex.
I0 t)e 8NL7;%<LL;&R8<P;B7 S=L mode is ena#$ed6 an error o22!rs :
56) mysql> @ET sql/moe ? EOGAI/BUAA/JROUO/HIE.
"#ery OK$ % rows a&&e'te (%)%% se'+
mysql> @EAECT owner$ COUGT(4+ BROM pet.
ERROR ,,2% (2*%%%+: Mixin8 o& JROUO 'ol#mns (MIG(+$MAN(+$COUGT(+)))+
wit< no JROUO 'ol#mns is ille8al i& t<ere is no JROUO HI 'la#se
57) mysql> @ET sql/moe ? EE.
"#ery OK$ % rows a&&e'te (%)%% se'+
5=) mysql> @EAECT owner$ COUGT(4+ BROM pet.
5>) mysql> CREATE TAHAE e-ent (name LARCDAR(*%+$ ate DATE$
!> type LARCDAR(,5+$ remarF LARCDAR(*55++.
6%) mysql> AOAD DATA AOCAA IGBIAE Ee-ent)txtE IGTO TAHAE e-ent.
6,) mysql> @EAECT pet)name$
!> (IEAR(ate+!IEAR(birt<++ ! (RIJDT(ate$5+KRIJDT(birt<$5++ A@ a8e$
!> remarF
!> BROM pet IGGER TOIG e-ent
!> OG pet)name ? e-ent)name
!> CDERE e-ent)type ? ElitterE.
6*) mysql> @EAECT p,)name$ p,)sex$ p*)name$ p*)sex$ p,)spe'ies
!> BROM pet A@ p, IGGER TOIG pet A@ p*
!> OG p,)spe'ies ? p*)spe'ies AGD p,)sex ? E&E AGD p*)sex ? EmE.
60) mysql> @EAECT DATAHA@E(+.
62) mysql> @DOC TAHAE@.
65) mysql> DE@CRIHE pet.
66) s<ell> mysql yo#r!atabase!name
67)
6=) @EAECT 4 BROM s<op.
6>) @EAECT MAN(arti'le+ A@ arti'le BROM s<op.
7%) @EAECT arti'le$ ealer$ pri'e
BROM s<op
CDERE pri'e?(@EAECT MAN(pri'e+ BROM s<op+.
7,) @EAECT arti'le$ MAN(pri'e+ A@ pri'e
BROM s<op
JROUO HI arti'le.
7*) @EAECT arti'le$ ealer$ pri'e
BROM s<op s,
CDERE pri'e?(@EAECT MAN(s*)pri'e+
BROM s<op s*
CDERE s,)arti'le ? s*)arti'le+.
70) mysql> @EAECT ;min/pri'e:?MIG(pri'e+$;max/pri'e:?MAN(pri'e+ BROM s<op.
72) mysql> @EAECT 4 BROM s<op CDERE pri'e?;min/pri'e OR pri'e?;max/pri'e.
!ou can use a column so created as a "oin column, as shown here #
75) CREATE TAHAE person (
i @MAAAIGT UG@IJGED GOT GUAA AUTO/IGCREMEGT$
name CDAR(6%+ GOT GUAA$
ORIMARI KEI (i+
+.
76) CREATE TAHAE s<irt (
i @MAAAIGT UG@IJGED GOT GUAA AUTO/IGCREMEGT$
style EGUM(Et!s<irtE$ EpoloE$ EressE+ GOT GUAA$
'olor EGUM(EreE$ Ebl#eE$ Eoran8eE$ Ew<iteE$ Ebla'FE+ GOT GUAA$
owner @MAAAIGT UG@IJGED GOT GUAA REBEREGCE@ person(i+$
ORIMARI KEI (i+
+.
77) IG@ERT IGTO person LAAUE@ (GUAA$ EAntonio OaUE+.
7=) @EAECT ;last :? AA@T/IG@ERT/ID(+.
7>) IG@ERT IGTO s<irt LAAUE@
(GUAA$ EpoloE$ Ebl#eE$ ;last+$
(GUAA$ EressE$ Ew<iteE$ ;last+$
(GUAA$ Et!s<irtE$ Ebl#eE$ ;last+.
=%) IG@ERT IGTO person LAAUE@ (GUAA$ EAilliana An8elo-sFaE+.
=,) @EAECT ;last :? AA@T/IG@ERT/ID(+.
=*) IG@ERT IGTO s<irt LAAUE@
(GUAA$ EressE$ Eoran8eE$ ;last+$
(GUAA$ EpoloE$ EreE$ ;last+$
(GUAA$ EressE$ Ebl#eE$ ;last+$
(GUAA$ Et!s<irtE$ Ew<iteE$ ;last+.
=0) @EAECT 4 BROM person.
=2) @EAECT s)4 BROM person p IGGER TOIG s<irt s
OG s)owner ? p)i
CDERE p)name AIKE EAillianaME
AGD s)'olor K> Ew<iteE.
$sing autoincrement #
=5) CREATE TAHAE animals (
i MEDIUMIGT GOT GUAA AUTO/IGCREMEGT$
name CDAR(0%+ GOT GUAA$
ORIMARI KEI (i+
+ EGJIGE?MyI@AM.
=6) IG@ERT IGTO animals (name+ LAAUE@
(Eo8E+$(E'atE+$(Epen8#inE+$
(ElaxE+$(Ew<aleE+$(Eostri'<E+.
=7) @EAECT 4 BROM animals.
==) CREATE TAHAE animals (
8rp EGUM(E&is<E$EmammalE$EbirE+ GOT GUAA$
i MEDIUMIGT GOT GUAA AUTO/IGCREMEGT$
name CDAR(0%+ GOT GUAA$
ORIMARI KEI (8rp$i+
+ EGJIGE?MyI@AM.
=>) IG@ERT IGTO animals (8rp$name+ LAAUE@
(EmammalE$Eo8E+$(EmammalE$E'atE+$
(EbirE$Epen8#inE+$(E&is<E$ElaxE+$(EmammalE$Ew<aleE+$
(EbirE$Eostri'<E+.
>%) @EAECT 4 BROM animals ORDER HI 8rp$i.
>,) mysql> AATER TAHAE tbl AUTO/IGCREMEGT ? ,%%.