Anda di halaman 1dari 3

Tajuk : Kecergasan Fizikal

Sub Tajuk : Kelajuan
Tingkatan : 2
Objektif :
• Dapat mengetahui maksud kelajuan dan contohcontoh akti!iti "ang melibatkan
kelajuan#
• Dapat mengetahui tentang faedah latihan tersebut dan caracara melaksanakan
latihan bagi lari pecut $%m dan &%%m#
• Dapat mengetahui tentang teknik lari pecut dan aspek keselamatan bagi akti!iti
"ang melibatkan kelajuan#
'engertian:
Kemampuan indi!idu menghasilkan satu prestasi pergerakan "ang pantas# 
(ergantung pada jarak per masa# 
)ontoh akti!iti : acara lari pecut*renang jarak dekat* menda"ung dan acara sprint
berbasikal#
Faedah +atihan
a# (ertindak dengan pantas semasa kecemasan #
b# ,eningkatkan masa tindak balas#
c# ,eningkatkan enzim glikolitik "ang tinggi pada otot gentian putih#
d# ,eningkatkan da"a penguncupan otot#
e# ,eningkatkan keupa"aan sistem tenaga kekal#
f# ,eningkatkan kuasa eksplusif#
)ara ,elaksanakan +atihan
&# +ari 'ecut $%m
a# (ersedia di belakang garisan permulaan dengan ga"a lari pecut#
b# -unakan blok permulaan#
c# ,endengar arahan .sedia/ dan mulakan larian apabila 0isel ditiup#
d# (erlari laju sehingga melepasi garisan $%m#
2# +ari 'ecut &%%m
a# (ersedia di belakang garisan permulaan dengan ga"a lari pecut#
b# -unakan blok permulaan#
c# ,endengar arahan .sedia/ dan mulakan larian apabila 0isel ditiup#
d# (erlari laju sehingga melepasi &%%m#
Teknik +ari 'ecut
a# (adan dicondongkan untuk mengurangkan rintangan angin#
b# Tangan dia"un pantas untuk menghasilkan da"a#
c# -unakan bahagian bebola kaki untuk mengurangkan geseran#
1spek Keselamatan
a# 'anaskan badan* tumpuan pada otot tangan* kaki dan perut#
b# 'astikan ka0asan larian selamat digunakan#
c# +ari mengikut lorong masingmasing#
d# 'astikan tiada sesiapa "ang melintasi ka0asan larian semasa murid sedang lari#
e# 'akaikasut "ang sesuai#
f# +akukan akti!iti men"ejukkan badan#
SO1+12
Soalan Objektif#
&# 1pakah faedah latihan3
4# ,eningkatkan masa tindak balas
44# ,embantu meningkatkan kecekapan larian dan lompatan
444# Tendon dan ligamen akan bertambah kuat
45# (ertindak dengan pantas semasa kecemasan
1# 4 dan 44
(# 44 dan 45
)# 4 dan 444
D# 4 dan 45
2# 1pakah maksud kelajuan3
1# Kemampuan indi!idu menghasilkan satu prestasi pergerakkan "ang pantas#
(# Satu komponen kecergasan berasaskan kemahiran motor#
)# 'eratusan lemak badan berbanding dengan otot menghasilkan da"a dengan
kuasa maksimum#
D# Kemampuan otot atau sekumpulan otot menghasilkan da"a dengan kuasa
maksimum#
6# ,engapakah bahagian bebola kaki digunakan3
1# 7ntuk mengurangkan rintangan angin
(# 7ntuk menghasilkan da"a
)# 7ntuk mengurangkan geseran
8# 1ntara akti!i "ang melibatkan kelajuan ialah ###
1# +ompat dakap
(# (icep curl
)# +ari pecut
D# ,eniti palang
9# Kelajuan bergantung pada ###
1# Kemampuan indi!idu
(# :arak per masa
)# Keupa"aan indi!idu
D# 'eratusan lemak badan indi!idu
1# 4sikan ja0apan "ang betul#
a# (ertindak dengan pantas semasa ;;;;;;;;;;;;;# <kcmeeaans=
b# ,eningkatkan enzim &#>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>;;;;;;;;;;;;;
"ang tinggi pada otot 2#;;;;;;;;;;;;; putih# <ktiilligko=* <ngtanie=
c# ,eningkatkan kuasa ;;;;;;;;;;;;;# <plo?skes=
(# 'ern"ataan di atas merupakan cara lari pecut berapa meter3
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
)# 2"atakan 6 teknik lari pecut#
&# ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
2# ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
6# ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;