Anda di halaman 1dari 7

BAB IV

BAHAN BAKAR
JURUSAN TEKNIK
KONVERSI ENERGI
POLITEKNIK
NEGERI BANDUNG

4.1 Pemilihan Bahan Bakar
Pemilihan bahan bakar ditetapkan berdaarkan beberapa pertimban!an berik"t ini#
Keterediaan
$ar!a
Perlak"an %handlin!&
Si'at 'iika dan kimia
Se"ai den!an per(aratan ata" miin(a pemilihan bahan bakar )"!a mementin!kan
beberapa 'akt*r berik"t ini+
Pretai
Keamanan
Keterper,a(aan
Daerah *perai- "nt"k pea.at %ke,epatan- )arak )ela)ah ata" .akt" *perai dan
ketin!!ian terban! ata" k*ndii atm*'ir ekitar&
Emii !a b"an!- dan
L*!itik pen(ediaan#
Pada "m"mn(a- bahan bakar (an! *ptimal adalah bahan bakar (an! mer"pakan *l"i
k*mpr*mi terbaik dari berba!ai maalah (an! dihadapkan pada per"ahaan min(ak
%bahan bakar&- pabrik mein dan pea.at- erta *perat*r#
Sementara it" kelan!kaan bahan bakar men!har"kan kita a!ar mempertimban!kan
bahan bakar alternati' erta tidak terlal" men!!ant"n!kan pada k"alita (an! terlal" ketat#
4.2 Sifat Fisik Bahan Bakar
Sebel"m dibakar bahan bakar men!alami beberapa pr*e- antara lain/ pen(impanan-
pen(al"ran- pem*mpaan- pen(empr*tan- pen!"apan dan per,amp"ran den!an "dara#
Oleh karena it" beberapa i'at 'iik tereb"t pada tabel berik"t ini perl" diperhatikan#
Buku Bahan Ajar PLTT 2010 01
BAB IV
BAHAN BAKAR
JURUSAN TEKNIK
KONVERSI ENERGI
POLITEKNIK
NEGERI BANDUNG
Tabel Si'at 2iik Bahan Bakar dan 3aknan(a
N* Si'at 2iik 3akna
4 3aa )eni Indikat*r perbandin!an h(dr*!en5karb*n- nilai kal*r-
ke,endr"n!an pembent"kan karb*n
6 Berat m*lek"l 3en"n)"kkan k*ntanta !a (an! beran!k"tan
7 Daerah ditilai
%ditillati*n ran!e&
3enent"kkan karakteritik 'iika dan pembakaran erta
keterediaan
0 Tekanan "ap %Vap*r
pre"re&
Bahan bakar den!an tekanan "ap (an! rendah memiliki
ke"nt"n!an karena tidak m"dah men!"ap pada atlit"t tin!!i dan
men!"ran!i baha(a kebakaran# Bahan bakar den!an tekanan "ap
rendah ,*,*k "nt"k pea.at terban! "per*ni,# Tetapi bahan
bakar den!an tekanan "ap tin!!i m"dah men!"ap- ehin!!a
men!"nt"n!kan dari e!i keemp"rnaan pembakaran#
1 Titik api %'lah p*int& Bahan bakar den!an tekanan "ap tin!!i- titik apin(a rendah-
m"dah terbakar#
8 V*latilita Bahan bakar den!an 9*latilita tin!!i memberikan pretai
pembakaran (an! baik- m"dah din(alakan dan e'iieni
pembakaran tin!!i# Ker"!ian ama den!an pen!ar"h tekanan
"ap (an! tin!!i#
: Vik*ita Vik*ita bahan bakar (an! tin!!i men"r"nkan k"alita
pen!ab"tann(a- memperbear da(a p*mpa
; Te!an!an perm"kaan 2akt*r (an! mempen!ar"hi pr*e pen!ab"tan
< Titik bek" %temperat"r
dimana "nt"k pertama
kalin(a ter)adi partikel
padat ata" krital
didalam bahan bakar&
Ter)adi partikel padat hidr*karb*n ata" e dapat men("mbat
'ilter ata" al"ran bahan bakar
4= Kal*r pei'ik Kal*r pei'ik (an! tin!!i lebih di"kai- ter"tama "nt"k pea.at
terban! ke,epatan tin!!i- dapat ber'"n!i eba!ai pen(erap
pana (an! e'ekti'# Bahan bakar pari'enik adalah (an! palin!
baik dari e!i ini
4.3 Bahan Bakar Hirdokaron
Biaan(a bahan bakar hidr*karb*n diklai'ikaikan men)adi empat !*l*n!an "tama-
(ait"+ para'inik- *le'enik- na'tanik dan ar*mati,#
Buku Bahan Ajar PLTT 2010 08
BAB IV
BAHAN BAKAR
JURUSAN TEKNIK
KONVERSI ENERGI
POLITEKNIK
NEGERI BANDUNG
a. Parafinik
R"m" "m"mn(a
6
6
t H C
n n #para'inik ,ender"n! memiliki perbandin!an $5> (an!
lebih tin!!i- maa )eni rendah- dan nilai kal*r perat"an maa (an! lebih tin!!i
dari pada )eni hidr*karb*n (an! lain# Stabilita termal tin!!i dan pembakarann(a
tidak men(ebabkan kerak karb*n dan aap#
. !lefin
R"m" "m"mn(a
n n
H C
6
bahan bakar ini terma"k tidak )en"h %Unat"rated&#
Pembakarann(a menin!!alkan !etah ehin!!a tidak baik dipakai eba!ai bahan bakar
t"rbin !a#
". Naften
R"m" "m"mn(a n n
H C
6 tetapi en(a.a hidr*karb*n )en"h dimana at*m karb*n
alin! membent"k ,in,in# Stabilita kimian(a eperti pada para'in- )"!a nilai
kal*rn(a- dan tidak ,ender"n! membent"k an!"#
d. Aromati"
R"m" "m"mn(a
8 6 n n
H C
# Nilai kal*rn(a relati' rendah# At*m alin! membent"k
,in,in# Tidak be!it" baik eba!ai bahan bakar t"rbin !a karena melar"tkan karet-
hi!r*k*pi dan membent"k an!" pada pembakarann(a# 3aka kadar ar*mati, dalam
bahan bakar perl" dibatai- mialn(a 66?61@ 9*l"me "nt"k bahan bakar pea.at terban!#
4.4 Kotoran #Kontaminasi$
K*t*ran adalah "n"r (an! tidak dikehendaki karena men!hambat ter)adin(a pembakaran
emp"rna ata"p"n men(ebabkan !an!!"an ata" ker"akan pada item bahan bakar dan
!a pembakaran erta lin!k"n!an# Un"r?"n"r it" antara lain+
Asfalten $idr*karb*n titik didih tin!!i (an! ,ender"n! membent"k l"mp"r pada
temperat"r rendah
Karet #%&m$ Karet dapat membent"k l"mp"r (an! dapat men("mbat 'ilter- pipa bahan
bakar- pen(empr*tan- erta membent"k endapan pada pendin!in bahan
bakar dan endapan karb*n elama pembakaran# Kadar karet dapat
dik"ran!i den!an )alan men!el"arkan *le'in- "l'"r dan air bahan bakar
erta menambahkan aditi'- men!hindarkan keterb"kaan pada "dara
atm*'ir- inar matahari- e'ek karakteritik dari l*!am- dan temperat"r
tin!!i#
Buku Bahan Ajar PLTT 2010 0:
BAB IV
BAHAN BAKAR
JURUSAN TEKNIK
KONVERSI ENERGI
POLITEKNIK
NEGERI BANDUNG
A& Ab" adalah "n"r l*!am (an! men!alami per"bahan kimia elama
pembakaran- membent"k en(a.a in*r!ani, den!an berma,am?ma,am
titik didih dan i'at k*r*i#
Air Bahan bakar ar*mati, men(erap lebih ban(ak air daripada )eni (an! lain#
Selama air tidak membek" maka ia tidak dian!!ap be!it" membaha(akan
*perain(a# Nam"n- air mend*r*n! pert"mb"han ata" bakteri*- ter"tama
)ika men!and"n! !aram mineral# 3aka air har" dapat di,e!ah ma"k
kedalam bahan bakar- ter"tama elama pen(arin!an#
Sedimen Sedimen adalah partikel padat (an! an!at hal"- mialn(a l"mp"r tanah-
pair- l*!am dan ,hl*ride# Sedimen ini menimb"lkan endapan didalam
tan!ki- men("mbat 'ilter dan al"ran bahan bakar- erta men!a"kan
pen(empr*tan bahan bakar#
S&lf&r B*leh dikatakan min(ak b"mi elal" men!and"n! beleran! %ampai 1@&#
Kadar beleran! dalam bahan bakar dapat dik"ran!i dipen!ilan!an#
Pembakaran beleran! membent"k SO6 dan kem"dian men)adi aam
beleran! (an! an!at k*r*i'#
Natri&m Pada .akt" pembakaran natri"m khl*rida di"bah men)adi h(dr*!en
khl*rida k*r*i'
Vanadi&m Bent"k endapan pada temperat"t tin!!i dan k*r*i pada "d" t"rbin# Si'at
k*r*i tereb"t dapat dinetraliaikan *leh en(a.a ma!nei"m#
4.'. Aditif Bahan Bakar
Karena tidak ada at"p"n bahan bakar (an! memen"hi em"a per(aratan (an!
diperl"kan- maka har" ada "aha "nt"k men!k*mpenai ata" men!atai hal tereb"t#
Salah at"n(a diantaran(a adalah menambahkan Aat tertent" (an! biaan(a dieb"t aditi'#
Tetapi aditi'p"n biaan(a an!at pei'ik- )adi tidak dapat men!atai kek"ran!an it"#
Beberapa aditi' (an! laAim di!"nakan adalah aditi' pen,e!ah karet- inhibit*r karat- anti
e- anti litrik tati, %menaikkan k*nd"kti'ita litrik&- penin!kat l"britiita- dan anti
aap#
Dalam hal ini pemilihan aditi' )"!a har" mempertimban!kan bah.a aditi' ma"p"n hail
ampin!ann(a har"lah tidak bera,"n- lar"t bahan bakar- dan memiliki tabilita termal
tin!!i#
Buku Bahan Ajar PLTT 2010 0;
BAB IV
BAHAN BAKAR
JURUSAN TEKNIK
KONVERSI ENERGI
POLITEKNIK
NEGERI BANDUNG
Spei'ikai Bahan Bakar Unt"k T"rbin Ga
Biaan(a pabrik pemb"at t"bin !a telah menetapkan ata" memb"at rek*mendai ba!i
bahan bakar (an! dapat dipakai pada pr*d"kn(a# Jika ter)adi pen(impan!an (an! berarti
terhadap bata?bata i'at bahan bakar (an! telah ditent"kan- maka perl" dilak"kan
perlak"an kh""- eperti .ahin! kid dan inhibit*r kid#
Karakteritik Un"r?"n"r Pada Bahan Bakar
Bahan bakar ,air erin!kali memba.a air (an! dapat men(ebabkan k*r*i dalam tan!ki
pen(impanan bahan bakar# Kadan!?kadan! memba.a )"!a k*t*ran5endapan %edimen&
(an! dapat men!*t*ri tan!ki dan men("mbat arin!an# J"mlah air dan edimen ini
dibatai =#=6 5d =#=1@ berat#
Bahan bakar )"!a men!and"n! ab" %ah&- ba!ian (an! tidak dapat terbakar dan terdiri
dari d"a ba!ian- (ait" +
Partikel padat- hampir ama den!an endapan tereb"t diata#
BSen(a.a metalli,C- lar"t dalam air dan min(ak
Partikel padat dapat men("mbat al"ran bahan bakar- bahkan dapat men(ebabkan n*el
,epat a" dan r"ak#
BSen(a.a metalli,C an!at berbaha(a ba!i t"rbin !a karena dapat men!akibatkan
k*r*i#
Sen(a.a ini terdiri dari+
Un"r Vanadi"m dapat membent"k en(a.a Vanadi"m (an! men,air pada "h"
ekitar 8<=
*
># 9anadi"m Pent*Dide dapat men!akibatkan k*r*i pada "d"?"d"
t"rbin# Den!an membatai )"mlah Vanadi"m dalam bahan bakar ebear =#6 5d
=#1 ppm maka k*r*i tadi dapat dik"ran!i#
>ara terbaik adalah den!an memb"at dan men)a!a a!ar perbandin!an %berat& antara
ma!nei"m dan Vanadi"m ebear 7+4# "nt"k it" biaan(a diin)ekikan en(a.a
3a!nei"m kedalam bahan bakar tereb"t %9anadi"m inhibit*r&#
Un"r Natri"m dan Kali"m %S*di"m dan P*tai"m&- berama?ama den!an
Vanadi"m dapat membent"k "at" en(a.a (an! men,air pada "h" lebih rendah
dari 118
*
>- dan den!an "l'"r dapat membent"k en(a.a (an! dapat men,air
pada "h" 81=
O
> (an! akan men(eran! "d"?"d" t"rbin# Oleh karena it" )"mlah
Natri"m dan Kali"m dalam bahan bakar dibatai =#1 5d 4 ppm# >ara
pen!"ran!an adalah den!an Bpen,",ianC e,ara elektr*tatik dan entri'"!al#
Buku Bahan Ajar PLTT 2010 0<
BAB IV
BAHAN BAKAR
JURUSAN TEKNIK
KONVERSI ENERGI
POLITEKNIK
NEGERI BANDUNG
Un"r >ali"m- tidak berbaha(a dalam hal k*r*i tetapi dapat membent"k kerak
(an! kera ekali# Den!an pr*e pen,",ian )"mlah >ali"m dapat dik"ran!i#
J"mlah >ali"m dibatai ebear 4 ppm#
Un"r tanah hitam %lead&- dapat menimb"lkan k*r*i dan akan men!halan!i
ke!"naan 3a!nei"m terhadap Vanadi"m# Un"r ini dibatai ampai =#6 ppm#
Un"r S"l'"r- eperti telah di)elakan bah.a "n"r ini berama?ama Kali"m
dan Natri"m dapat men(eran! "d" t"rbin pada "h" ker)a# Un"r S"l'"r dibatai
=#1 5d 6@ dari berat#
Jeni bahan bakar ,air (an! ban(ak di!"nakan di ind"tri (ait" 3in(ak S*lar %$SD E
$i!h Speed Dieel& dan 3in(ak Dieel %IDO E Ind"trial Ditillate Oil&# Spei'ikai dari
ked"a bahan bakar (an! dikel"arkan *leh Direkt*rat Jendral 3in(ak dan Ga B"mi-
Departemen pertamban!an dan Ener!i Rep"blik Ind*neia dapat dilihat pada tabel#
Bahan akar dan efisiensi (emakaran
Tabel 0#4 Bahan bakar dan e'iieni pembakaran
Buku Bahan Ajar PLTT 2010 1=
BAB IV
BAHAN BAKAR
JURUSAN TEKNIK
KONVERSI ENERGI
POLITEKNIK
NEGERI BANDUNG
Reaksi (emakaran
Buku Bahan Ajar PLTT 2010 14