Anda di halaman 1dari 13

SULIT 1249/1 [ Lihat halaman sebelah ]

1 Tokoh berikut menganggap bahawa kehidupan bandar ialah kehidupan bertamadun.


Ibn Khaldun
Menurut beliau, bagaimanakah kehidupan di bandar terbentuk ?
A Muncul agama dan kepercayaan
B Terdapat pemimpin berwibawa
C ahir !emangat kekitaan
" Terdapat baha!a dan tuli!an
# Maklumat berikut menerangkan tentang orang $umeria dalam tamadun Me!opotamia.
Apakah nilai yang dapat dikaitkan dengan orang $umeria ?
A Kebi%ak!anaan
B Kreati&
C Ketekunan
" Ketelu!an

' (ambar berikut meru%uk kepada )iggurat dalam tamadun Me!opotamia.
Apakah &ung!i )iggurat ?
I *u!at ibadat
II *u!at intelektual
III *u!at pentadbiran
I+ *u!at perdagangan
A I dan II C I dan I+
B II dan III " III dan I+
1
SULIT 1249/1 Hak cipta
PPWS Sentul KL @2014
Membina petempatan !erta men%alankan kegiatan pertanian
Menebu! guna tanah dengan membina !i!tem pengairan
SULIT 1249/1 [ Lihat halaman sebelah ]

, X dalam ra%ah berikut adalah ciri-ciri bentuk pentadbiran.
Apakah . ?
A /ligarki
B Ari!tokra!i
C "emokra!i
" $i!tem bera%a
0 Tokoh di bawah merupakan penga!a! kepada "ina!ti Chin yang memerintah !ecara
autokratik.
$hih 1uang Ti
Apakah bukti pemerintahan ter!ebut ?
A Membina kubu pertahanan
B Memulakan peperik!aan awam
C Mengurangkan pegawai kera%aan
" Menamatkan kua!a golongan bang!awan
2 *erkembangan dan kekuatan kera%aan Angkor di!ebabkan kedudukannya berhampiran
dengan Ta!ik Tonle $ap.
Apakah nilai yang dapat dikaitkan dengan kedudukan ter!ebut ?
A Tabah
B Ino3ati&
C Beru!aha
" Ber!yukur
2
SULIT 1249/1 Hak cipta
PPWS Sentul KL @2014
X
Kedaulatan dalam
tangan rakyat.
4akyat berhak
memilih pemimpin.
SULIT 1249/1 [ Lihat halaman sebelah ]

5 Apakah ke!an daripada amalan hidup 6aman 7ahilliah berikut ?
A Kera%aan !ering bertukar ganti
B Kelemahan !i!tem kekeluargaan
C Kemunculan !emangat a!!abiah
" Kegiatan ekonomi tidak berkembang
8 $trategi yang digunakan oleh 9abi Muhammad !.a.w !ewaktu menerima tentangan
daripada Arab :urai!y Makkah ialah
I Baginda meminta orang I!lam berhi%rah ke 1ab!yah
II $ekumpulan orang I!lam diarah berhi%rah ke Tai&
III 9abi Muhammad !.a.w berhi%rah ke 1ab!yah
I+ 9abi Muhammad !.a.w berhi%rah ke Madinah !etelah mendapat kei)inan Allah !.w.t
A I dan II
B I dan I+
C II dan III
" III dan I+
; Maklumat berikut meru%uk kepada *iagam Madinah .
Apakah kandungan dalam #, &a!al ter!ebut ?
A *eranan kabilah
B *erma!alahan ma!yarakat
C Tuga! golongan Au! dan An!ar
" Tanggung%awab orang <ahudi
3
SULIT 1249/1 Hak cipta
PPWS Sentul KL @2014
*iagam Madinah
#' =a!al
#, =a!al
Mengamalkan !uku kaum
Mengamalkan !i!tem berkabilah
SULIT 1249/1 [ Lihat halaman sebelah ]

1> *etikan berikut terdapat dalam khutbah ha%i terakhir 9abi Muhammad !.a.w !ebelum
baginda wa&at.


Apakah inti pati petikan ter!ebut ?
A Kein!a&an Arab :urai!y
B *er!audaraan umat I!lam
C *emelukan I!lam
" Kepentingan ilmu
11 Maklumat berikut menun%ukkan gelaran yang diberikan kepada Khali&ah Abu Bakar.
Mengapakah gelaran ter!ebut diberi?
A Menyebarkan a%aran I!lam ke 4om
B Mempertahankan Kota Madinah
C Menghapu!kan gerakan al-4iddah
" Memperkenalkan baitumal
1# 9ilaikan kepentingan bandar-bandar berikut !ema!a pemerintahan kera%aan Bani
?maiyah.
$e3ille
Toledo
(ranada
A Kota pertahanan
B Kota pentadbiran
C *u!at kebudayaan
" *u!at keilmuan
4
SULIT 1249/1 Hak cipta
PPWS Sentul KL @2014
@1ai !ekalian manu!ia, bahawa darah kamu
dan harta kamu tetap terhormat !eperti
kamu mempunyai hak ke ata! mereka.
$etiap indi3idu I!lam ialah !audara orang
I!lam .Mereka ber!audara....
Khalifah Abu
Bakar
Penyelamat Umat
Islam
$e3ille
Toledo
(ranada

SULIT 1249/1 [ Lihat halaman sebelah ]1' Antara berikut, yang manakah merupakan !umbangan Ibn Battuta yang men%adi
ru%ukan !ehingga kini?

A Merekod &akta pengembaraan yang tepat
B Mengha!ilkan buku tek! pembedahan
C Mengkatalog pelbagai %eni! ubat-ubatan
" Mengembangkan ilmu geometri
1, Apakah in&orma!i yang terkandung pada batu ber!urat berikut?
I $ala!ilah ra%a yang memerintah
II Tanggung%awab ra%a dan pembe!ar
III Kewa%ipan men%alankan hukum !yarak
I+ 1ukuman terhadap pen)ina
A I dan II C. II dan III
B I dan I+ ". III dan I+
10 Maklumat berikut menun%ukkan ke!enian yang dipengaruhi oleh un!ur I!lam.
Apakah tarian X?
A Inang
B 6apin
C "abu!
" (ha)al
5
SULIT 1249/1 Hak cipta
PPWS Sentul KL @2014
Tarian X
"itarikan ## penari mengikut pukulan rebana be!ar, rebana kecil dan
gong.
"ikaitkan dengan kepahlawanan $aidina Ali.
SULIT 1249/1 [ Lihat halaman sebelah ]

12 Maklumat berikut berkaitan rempah ratu! di kawa!an A!ia Tenggara.
ada 1itam
Bunga cengkih
Apakah !ukatan yang digunakan untuk menimbang barang dagangan di ata! ?
A Kilogram
B Tahil
C 7engkal
" Bahara
15 $iapakah tokoh yang dikenal !ebagai Bapa 1umani!me?
A Martin uther
B 9iccolo Machia3elli
C =rance!co *etrarch
" (io3anni Boccacio
18 (ambar berikut merupakan peluki! yang lahir pada 6aman Renaissance.
eonardo da +inci
Apakah aliran pemikiran beliau?
A iberali!me
B $o!iali!me
C 1umani!me
" Indi3iduali!me
6
SULIT 1249/1 Hak cipta
PPWS Sentul KL @2014
SULIT 1249/1 [ Lihat halaman sebelah ]

1; 7adual berikut merupakan kelua!an kawa!an tanaman getah di Tanah Melayu.
Negeri Tahun
1905 1907 1909
*erak 11 ;', ,2 125 28 #58
$elangor #0 508 21 00# ;' ;0'
Apakah &aktor peningkatan kelua!an kawa!an ter!ebut?
A 7umlah tenaga buruh yang ramai
B Tanah yang !ubur
C Kema!ukan pemodal a!ing
" (alakan pembe!ar tempatan
#> (ambar berikut berkaitan dengan in!titu!i kewangan di Tanah Melayu.
Chartered Bank, Kuala umpur
Apakah &ung!i penubuhan in!titu!i kewangan ini?
A Men%ana pertumbuhan !ektor ekonomi negara
B Menarik kema!ukan imigran a!ing
C Meningkatkan pengeluaran ha!il tempatan
" Mema%ukan indu!tri perlombongan
#1 Apakah kei!timewaan negara berikut kepada da!ar imperiali!me barat abad ke -1;?

A *a!aran lua!
B Ke!tabilan politik
7
SULIT 1249/1 Hak cipta
PPWS Sentul KL @2014
India
China
SULIT 1249/1 [ Lihat halaman sebelah ]

C Ketinggian tamadun
" Tenaga ker%a berkemahiran
## Maklumat menun%ukkan !i!tem pentadbiran yang diperkenalkan oleh imperiali! Barat
di A!ia Tenggara.
Negara Sistem enta!biran
=ilipina $i!ten Ancomienda
IndoChina ?nion Indochinoi!e
Apakah tuga! penduduk tempatan melalui !i!tem ter!ebut?
I Membayar cukai
II Men%aga keamanan
III Meningkatkan ha!il pertanian
I+ Men%alankan kerahan tenaga
A I dan II
B I dan I+
C II dan III
" III dan I+
#' Briti!h telah memperkenalkan $i!tem Birokra!i Barat di Tanah Melayu.
Mengapakah !i!tem ter!ebut ditentang oleh penduduk tempatan?
A Kegiatan ekonimi tradi!ional ter%e%a!
B *engaruh golongan agama mero!ot
C *emimpin kehilangan kua!a
" Tanah peribumi dirampa!
#, Maklumat berikut mencetu!kan penentangan rakyat Burma.
*ada pendapat anda, apakah ke!impulan yang dapat dibuat berkaitan !ikap Briti!h
!ehingga tercetu!nya i!u ter!ebut?
A Kelalaian meningkatkan tara& hidup rakyat
B Keengganan mematuhi adat re!am tempatan
C Kekurangan terhadap tuntutan golongan na!ionali!
" Kegagalan mema%ukan peru!ahaan perkilangan peribumi
8
SULIT 1249/1 Hak cipta
PPWS Sentul KL @2014
I!u ka!ut yang membangkitkan !emangat penentangan rakyat
Burma terhadap Briti!h.
SULIT 1249/1 [ Lihat halaman sebelah ]

#0 *ada pandangan anda, mengapakah pemimpin di 9aning ber%aya mengalahkan Briti!h
pada tahun 18'1?

A Mendapat !okongan pembe!ar tempatan
B Membina kubu pertahanan yang kukuh
C Mempunyai tentera yang terlatih
" Menggunakan a!kar upahan
#2 (ambar menun%ukkan tokoh penting dalam (erakan I!lah di Tanah Melayu.
$heikh Tahir 7alaluddin $yed $yeikh al-1adi
Apakah !umbangan tokoh-tokoh ter!ebut?
A Men%alin ker%a!ama dengan Kaum Tua
B Menentang Briti!h !ecara kekera!an
C Menubuhkan per!atuan negeri
" Mengganggotai Kaum Muda
#5 *antun berikut menggambarkan kedudukan pembe!ar di *erak !ema!a Briti!h.
Bagaimanakah cara "ato Mahara%a ela dan pembe!ar *erak beru!aha mendapatkan
kembali hak mereka ?
A Mengadakan ker%a!ama dengan Bugi!
B Menghapu!kan !i!tem pemilihan hamba
C Memperkukuhkan !i!tem pentadbiran tradi!ional
" Ber%uang untuk menolak campurtangan barat
9
SULIT 1249/1 Hak cipta
PPWS Sentul KL @2014
Buah pala dari Maka!ar
7atuh !ebi%i ke dalam lubang
"iberi pencen kepada pembe!ar
7awatan diwari!i turut hilang
SULIT 1249/1 [ Lihat halaman sebelah ]

#8 "ialog berikut, mungkin berlaku dalam !e!i penga%aran dan pembela%aran $e%arah.
Apakah perbe)aan tema no3el ter!ebut?
A $emangat per%uangan pemuda
B *enentangan pen%a%ahan
C Aman!ipa!i wanita
" *erpaduan guru
#; *eta menun%ukkan negeri-negeri yang mengamalkan wari!an Ke!ultanan Melayu
Melaka.
*ada pendapat anda, apakah a!pek yang diwari!i oleh negeri-negeri berikut daripada
Ke!ultanan Melayu Melaka?
I $i!tem pemerintahan
II Akti3iti perdagangan
III Bentuk !eni bina
I+ Adat i!tiadat
A I dan II
B I dan I+
C II dan III
" III dan I+
10
SULIT 1249/1 Hak cipta
PPWS Sentul KL @2014
(uru B Tema no3el Melur Kuala umpur diha!ilkan
pada tahun 1;'>-an berbe)a dengan no3el-no3el
!e)amannya.
Murid B Bolehkah cikgu terangkan perbe)aannya?
Pahan
g
Perak
Johor
SULIT 1249/1 [ Lihat halaman sebelah ]

'> Maklumat berikut berkaitan dengan !i!tem perundangan di Tanah Melayu.
Apakah kepentingan kedua-dua perlembagaan ter!ebut?
A Mengekalkan kedaulatan negeri
B Menga!a!kan !i!tem pilihanraya
C Men%ela!kan bidang kua!a pembe!ar
" Menetapkan hukuman terhadap ke!alahan
'1 Mengapakah $ultan Muhammad II telah menggantikan kerabat dira%a dengan
golongan pembe!ar bergelar 9ik dan Can?
A Mengukuhkan takhta
B Mendapatkan ke!etiaan
C Mema%ukan !i!tem pentadbiran
" Menghalang perlua!an kua!a Briti!h
'# Berda!arkan pengetahuan !e%arah anda, negeri manakah yang ma!ih mengamalkan
Adat *erpatih?
A *erli!
B
*erak
C $elangor
" 9egeri $embilan
'' *ada pendapat anda, apakah yang akan berlaku %ika Briti!h tetap mengekalkan
Malayan ?nion?
A *ertambahan bilangan orang dagang
B Tanah Melayu mendapat kemerdekaan
C Kua!a politik orang Melayu bertambah kukuh
" Cu%ud perpaduan dalam kalangan rakyat Tanah Melayu
11
SULIT 1249/1 Hak cipta
PPWS Sentul KL @2014
?ndang-?ndang Tubuh Kera%aan 7ohor
?ndang-?ndang Tubuh Kera%aan Terengganu
SULIT 1249/1 [ Lihat halaman sebelah ]

', Apakah bukti yang menun%ukkan !ikap politik !ederhana orang Melayu !ehingga
membawa kepada penubuhan *er!ekutuan Tanah Melayu 1;,8?
I Menuntut kemerdekaan penuh
II Mendapat !okongan golongan radikal
III /rang Melayu tidak mengangkat !en%ata
I+ Menentang melalui penuli!an akhbar dan berdemon!tra!i
A I dan II C. II dan III
B I dan III ". III dan I+
'0 Apakah piagam yang dikeluarkan oleh *ertubuhan Bang!a-Bang!a Ber!atu yang
memberi latihan untuk berkera%aan !endiri?
A *a!i&ik 1;,'
B Koloniali!a!i
C Atlantik 1;,0
" "ekoloniali!a!i
'2 Mengapakah penduduk $arawak menentang penyerahan $arawak kepada Briti!h?
A Mahu meneru!kan pemerintahan keturunan Brooke
B Bertentangan dengan *erlembagaan 1;,1
C $arawak dan $abah akan bergabung.
" Kegagalan (erald MacBryan
'5 Mengapakah Briti!h ber!etu%u dengan penubuhan $i!tem Ahli ?
A Memudahkan !i!tem pentadbiran
B Mengukuhkan pengua!aan ekonomi
C Mendapatkan !okongan orang dagang
" Mengurangkan tekanan daripada *arti Komuni! Malaya
'8 Apakah punca kegagalan *arti Kemerdekaan MalayaDIM*E yang ditubuhkan oleh
"atoF /nn 7aa&ar?
A *arti tidak popular
B Kurang beker%a!ama
C *erpaduan !e!uatu yang a!ing.
" Bukan penduduk Tanah Melayu
'; Mengapakah ahli-ahli di dalam $uruhan%aya 4eid bera!al dari *aki!tan, India dan
12
SULIT 1249/1 Hak cipta
PPWS Sentul KL @2014
SULIT 1249/1 [ Lihat halaman sebelah ]

Angland?
A Men%amin keadilan
B "ipak!a oleh Briti!h
C "iminta penduduk Tanah Melayu
" Merupakan dari negara %a%ahan Briti!h
,> *ada pandangan anda, mengapakah kemerdekaan negara kita dianggap !atu
pencapaian yang gemilang?

I "iu!ahakan melalui melalui peperangan
II Merupakan !atu tindakan realpolitik
III "icapai tanpa menumpahkan darah
I+ Melalui kebi%ak!anaan pemimpin
A I dan II C. II dan III
B I dan I+ ". III dan I+
S"#L#N $$%I&S##N T#'#T
13
SULIT 1249/1 Hak cipta
PPWS Sentul KL @2014