Anda di halaman 1dari 24

م

م
يحم رر لا ن
م
محح رر لا ل م ا م
م
س
ح
ب
م
Sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Allah SWT karena ANDA telah mendapatkan ebook
Hadits Zakat dan Sedekah ini secara gratis, ada baiknya kalau anda menginfaqkan sebagian riqi
ANDA kepada siapapun yang ANDA sukai!
"nfaqkan sesuai dengan keleluasaan ANDA meskipun mungkin hanya #$$$ atau %$$$$
rupiah ke &embangunan 'as(id, 'usholla, )aqir 'iskin, Anak *atim, +uru ANDA, ,rang tua, "stri ,
Anak ANDA atau kemanapun yang anda suka!
Semoga Allah selalu melapangkan riqi ANDA anda senantiasa menambahkan ni-matNya kepada
ANDA.
Amien *a Allah *a /obbal 0Aalamien
Kritik dan saran bisa dialamatkan ke email kami m4romi@mail!"om!
#tt$%&&mromi!'ord$ress!"om&
ZA1AT 2 S3D31AH
Daftar "si 4
%. 5kuran Zakat )itrah
6. Waktu 'enunaikan Zakat )itrah
7. 0Amil Zakat 'endapatkan &embagian Zakat
8. Siksaan ,rang*ang Tidak 'au 'engeluarkan Zakat
#. Sedekah 'enggembirakan hati /asulullah SAW
9. 'emberi 'enyebabkan Datangnya &emberian Allah
:. 'endo-akan ,rang *ang 'emberi Sedekah
;. Nishab Zakat
<. Zakat Sebanyak sepuluh persen dan lima persen
%$. Hamba Sahaya =uga >erkea(iban 'embayar Zakat )itrah
%%. Tentang 'endahulukan Zakat dan 1eengganan 'engeluarkannya
%6. Nishab Zakat
%7. Zakat Sebanyak sepuluh persen dan lima persen
%8. Hamba Sahaya =uga >erkea(iban 'embayar Zakat )itrah
%#. Tentang 'endahulukan Zakat dan 1eengganan 'engeluarkannya
%9. Tidak Disukai Tamak 1epada Harta Dunia
%:. +ambaran 1etamakan Anak ?ucu Adam
%;. 1aya itu >ukanlah 1arena >anyak Harta
%<. 1ekha@atiran terhadap keindahan dunia
6$. 'emberi orang yang meminta dengan kataAkata kotor dan kasar serta kesabaran Nabi
'uhammad SAW
6%. 'enyimpan 5ntuk Diberikan 1epada *ang >erhak
66. &ahala Sedekah Sampai 1epada ,rang *ang Telah 'eninggal
67. >anyak =alan 5ntuk 'emperoleh &ahala Sedekah
68. 'embantu ,rang Bain, 'enahan diri dari perbuatan (ahat Termasuk Sedekah
6#. Do-a 'alaikat 1epada ,rang yang >erinfak dan ,rang yang 3nggan >erinfak
69. Sedekah yang diterima Allah
6:. >erlindung dari Api Neraka dengan >ersedekah @alau Hanya Dengan Separoh 1urma atau
&erkataan *ang >aik
6;. Tetap mendapatkan &ahala, 'eskipun sedekahnya (atuh ke tangan orang yang tidak berhak
6<. &ahala Sedekah >endahara@an yang Tepercaya
7$. "steri >ersedekah, Suamipun 'endapat &ahalanya
7%. 'asuk Surga 'elalui &intu 'asingA'asing
76. An(uran berinfak dan makruh menghitungAhitungnya
77. =angan 'eremehkan &emberian yang sedikit
78. Tu(uh +olongan *ang 'emperoleh Naungan Allah di Hari 1iamat
7#. Sedekah yang paling utama ialah sedekah orang sehat yang kikir
79. 'emberi Bebih >aik Dari 'eminta C'enerima &emberianD
7:. Barangan memintaAminta
7;. Diperbolehkan 'eminta Dalam Tiga 1eadaan
7<. ,rang yang diberi tanpa meminta boleh mengambil secukupnya
8$. 1eutamaan sifat iffah dan sabar
8%. 'emberi Zakat 1epada ,rang yang baru memeluk "slam dan menyabarkan orang yang
kuat imannya
86. Nabi Dan 1eluarganya Tidak >oleh 'enerima Sedekah CZakatD
87. Nabi >oleh 'emakan Hadiah
Kritik dan saran bisa dialamatkan ke email kami m4romi@mail!"om!
#tt$%&&mromi!'ord$ress!"om&
5kuran Zakat )itrah
ن
ن
عع ن
ن
ب
ب
ا ر
ع
م
ع
عع ن
ن
ا
ع
لع و
ب
س
ع
ر
ع
هللا ىلص هللا هيلع ملسو ض
ع
ر
ع
ف
ع
ر
ن
ط
ب
فن ل
ب
اة ع اك
ع

ع
ن
ب
!
ن
ن
ع
ا"ع !
ع
ر
ع
ىل
ع
عع #
ن
ا$ نلا اع% اص
ع
ن
ب
!
ن
ر
&
م
ب
' ع و
ب
ا
ع
اع% اص
ع
ن
ب
!
ن
ر
&
ي
ب
(ن )ع ىل
ع
عع *+ ك
ع
ر
,
-
ع
و
ب
ا
ع
.
&
/
ب
عع ر
&
ك
ع
0 ع و
ب
ا
ع
12
ع
3 با
ع
ن
ع
!
ن
ن
ع
ي
ب
م
ن
ل ن4
ب
م
ع
ل
ب
ا
Dari "bnu 5mar /A CmenceritakanD4
E>ah@a /asulullah SAW me@a(ibkan akat fitrah dibulan /amadhan kepada orang banyak,
sebanyak satu gantang Csha-D kurma atau satu gantang gandum untuk setiap orang merdeka dan
hamba sahaya lakiAlaki dan perempuan dari kaum muslimin.F
ن
ن
عع ن
ن
ب
ب
ا ر
ع
م
ع
عع لا5 ض
ع
ر
ع
ف
ع
لع و
ب
س
ع
ر
ع
هللا ىلص هللا هيلع ملسو
ر
ن
ط
ب
فن ل
ب
اة ع اك
ع

ع
اع% اص
ع
ن
ب
!
ن
ر
&
م
ب
' ع و
ب
ا
ع
اع% اص
ع
ن
ب
!
ن
ر
&
ي
ب
(ن )ع ىل
ع
عع *+ ك
ع
.
&
/
ب
عع و
ب
ا
ع
ر
,
-
ع
ر
&
ي
ب
6ن ص
ع
و
ب
ا
ع
ر
&
ي
ب
/
ن
ك
ع
Dari "bnu 5mar /A berkata4
E/asulullah SAW me@a(ibkan akat fitrah sebanyak satu gantang korma atau satu gantang
gandum untuk setiap hamba sahaya atau orang merdeka yang masih kecil atau sudah besar.F
ن
ب
عع ىب
ن
7
ع
.
ن
ي
ب
(ن س
ع
8
+
ر
ن
.
ب
9ع ل
ب
ا لع و
ب
:
ع
;
ع
ا$ نك
ع
<
ع
ر
ن
9ب 3 ع ة ع اك
ع

ع
ر
ن
ط
ب
فن ل
ب
ا ن
ب
!
ن
اع% اص
ع
=
&
ا(
ع
>
ع
و
ب
ا
ع
اع% اص
ع
ن
ب
!
ن
ر
&
ي
ب
(ن )ع و
ب
ا
ع
اع% اص
ع
ن
ب
!
ن
ر
&
م
ب
' ع اع% اص
ع
و
ب
ا
ع
ن
ب
!
ن
?
&
5ن ا
ع
اع% اص
ع
و
ب
ا
ع
ن
ب
!
ن
@
&
ي
ب
ب
ن

ع
Dari Abu Sa-id Al 1hudri /A berkata4
E1ami selalu mengeluarkan akat fitrah sebanyak satu gantang makanan atau satu gantang
gandum atau satu gantang korma atau satu gantang ke(u atau satu gantang anggur kering.F
ن
ن
عع ن
ن
ب
ب
ا ر
ع
م
ع
عع ن
ن
ا
ع
لع و
ب
س
ع
ر
ع
هللا ىلص هللا هيلع ملسو ر
ع
!
ع
7
ع
ر
ن
ط
ب
فن ل
ب
اة
ن
اك
ع
A
ع
ب
ن
ن
ب
7
ع
BC
ن
D
ع
' ع *ع /
ب
5
ع
<
ن
و
ب
ر
ع
Eع #
ن
ا$ نلا ىل
ع
ا ن ة
ن
F
ع
G
ن
لا
Dari "bnu 5mar /A CmengatakanD 4
E>ah@a /asulullah SAW memerintahkan supaya akat fitrah dibayar sebelum orang banyak keluar
sembahyang C0"dul )itriD
‘Amil Zakat Mendapatkan Pembagian Zakat
ن
ن
عع ن
ن
ب
ب
ا 8
+
.
ن
عن ا4
ن
لا 1
+
H
ن
ل نام
ع
ل
ب
ا لع ا5
ع
ى$ نل
ع
م
ع
(
ب
I عس
ب
ا ن ن
ع
ب
ب
ر
ع
م
ع
عع J
ن
اط
ن
9ع ل
ب
ا
1Kر هللا ه$ع ىل
ع
عع L
ن
5
ع
.
ع
G
ن
لا ام
ن
ل
ع
ف
ع
M
ع
N
ب
ر
ع
ف
ع
اO
ع
$ ب!
ن
اO
ع
I ع;
ب
C
ع
ا
ع
و
ع
ه
ن
ي
ب
ل
ع
P
ن
ىل نر
ع
!
ع
7
ع
L
&
ل
ع
ام
ع
(
ع
ب
نن
M
ع
ل
ب
:
ع
ف
ع
ام
ع
3 نا ن M
ع
ل
ب
م
ن
عع ه
ن
لل Bر
ن
Q
ب
ا
ع
و
ع
ىل
ع
عع ه
ن
للا لع ا:
ع
ف
ع
R ب Eع
M
ع
ي
ب
ط
ن
عب 7
ع
ا!
ع
ى3 +S
ن
ف
ع
M
ع
ل
ب
م
ن
عع ىل
ع
عع .
ن
O
ب
عع ل
ن
و
ب
س
ع
ر
ع
هللا ىلص هللا هيلع
ملسو ى$ نل
ع
م
ن
(
ع
ف
ع
M
ع
ل
ب
:
ع
ف
ع
*ع 2
ب
!
ن
T
ع
ل نو
ب
5
ع
لع ا:
ع
ف
ع
ىل
ع
لع و
ب
س
ع
ر
ع
هللا ىلص
هللا هيلع ملسو ا0 ع ا ن M
ع
ي
ب
ط
ن
عب ا
ع
اU
%
ي
ب
)ع ن
ب
!
ن
ر
ن
ي
ب
N
ع
ن
ب
7
ع
لع V
ع
4
ب
' ع *ب H
ع
ف
ع
W ب .
ن
G
ع
' عو
ع
Dari "bnu Sa-id Al 'aliki /A berkata4
E-5mar bun 1hattab /A menugaskan kepada saya untuk mengumpulkan sedekah CakatD. Setelah
selesai menger(akannya dan telah saya serahkan kepada 5mar. Dia menyuruh saya supaya
menerima uang (asa petugas akat C0amilD. Balu saya men(a@ab 4FSaya hanya beker(a karena Allah
dan upah saya dari Allah.F 5mar berkata4 EAmbillah apa yang diberikan kepada engkau, karena
saya pernah beker(a mengumpulkan akat dimasa /asulullah SAW dan beliau memberikan uang
Kritik dan saran bisa dialamatkan ke email kami m4romi@mail!"om!
#tt$%&&mromi!'ord$ress!"om&
(asa kepada saya, lalu saya mengucapkan serupa apa yang engkau ucapkan itu. /asulullah SAW
mengatakan kepada saya4 EApabila engkau diberi sesuatu bukan karena meminta maka makanlah
dan sedekahkanlah.F
Siksaan ,rang*ang Tidak 'au 'engeluarkan Zakat
ن
ب
عع ن
ن
ب
ب
ر
ن
ب
ن
اQ
ع
.
ن
/
ب
عع ه
ن
للا لع ا5
ع
لع ا5
ع
لع و
ب
س
ع
ر
ع
هللا ىلص هللا هيلع ملسو
ن
ب
!
ن
ا!
ع
@
ن
-ن اص
ع
ل
&
ا!
ع
BC
+
D
ع
;
ع
X
ع
ه
ع
' عاك
ع

ع
لع و
ن
Y
ع
' عX
ن
ا ن =
ع
و
ب
;
ع
L
ن
!
ع
اي
ع
:ن لا
ب
اع% اZ
ع

[ع ر
ع
5
ب
7
ع
\
ع
/
ع
I ب;
ع
ه
ع
/
ع
-ن اص
ع
ام
ع
2
ع
ي
ب
-
ع
@
ع
]ع 0 ع و
ع
]ع و
ع
ر
^
فن ;
ع
ه
ع
$ ب!
ن
لع ا:
ع
;
ع
و
ع
اR ع ]ع T
ع
ل
ع
ا!
ع
BR
ن
ل
ن
ا M
ع
$ بك
ع
*ع 9ع /
ب
' ع ه
ن
ب
ن
ا0 ع S
ن
ف
ع
B7
ع
ر
ع
ه
ع
3 ن7
ع
.
ن
ب
ع
X
ع
ه
ع
$ ب!
ن
*ع Eع C
ب
ا
ع
_
ع
.
ع
;
ع
ىفن ه
ن
ي
ب
فن
*ع (
ع
Z
ع
ف
ع
اO
ع
م
ع
"ع :
ب
;
ع
ام
ع
ك
ع
م
ع
"ع :
ب
;
ع
*ع Y
ب
ف
ع
ل
ب
ا
Dari =abir bin Abdullah /A berkata4
E/asulullah SAW bersabda4 ESetiap orang yang mempunyai harta dan tidak membayarkan
akatnya, pada hari kiamat hartanya akan berubah men(adi seekor ular besar yang berbisa. 5lar
tersebut mengikuti orang yang mempunyai harta itu kemanapun dia pergi sedang orang itu
berusaha melarikan diri darinya. Balu dikatakan kepadanya4 E"ni adalah hartamu yang kamu sangat
bakhil Cmengeluarkan akatntyaD.F Setelah itu orang tahu bah@a dia tidak akan dapat melarikan diri
darinya, maka dimasukkannya tangannya ke mulut ular itu. 'aka digigitnya tangan tersebut seperti
onta (antan menggigit.F
ن
ب
عع ىب
ن
7
ع
ر
,
0 ع لع ا5
ع
M
ع
ي
ب
O
ع
I ع3 با ن ىل
ع
P
ن
ى
+
/
ن
$ نلا ىلص هللا هيلع ملسو و
ع
]ع و
ع
`
a
ل ناQ
ع
ىفن *+ b
ن
L
ن
/
ع
(
ب
H
ع
ل
ب
ا ام
ن
ل
ع
ف
ع
ى3 نا
ع
ر
ع
لع ا5
ع
م
ع
]ع ن
ع
و
ب
ر
ع
4
ع
Eب c
ع
ا
ب
J
+
ر
ع
و
ع
L
ن
/
ع
(
ب
H
ع
ل
ب
ا لع ا5
ع
M
ع
U
ب
Z
ن
ف
ع
ىI ن-
ع
M
ع
4
ب
ل
ع
Q
ع
م
ب
ل
ع
ف
ع
ر
ن
ا:
ع
' ع7
ع
ن
ب
7
ع
M
ع
م
ب
5
ع
M
ع
ل
ب
:
ع
ف
ع
لع و
ب
س
ع
ر
ع
ا;
ع
ه
ن
للا d
ع
ا.
ع
فن ىب
ن
7
ع
ى!
+
7
ع
و
ع
=
عب
م
ب
]ع لع ا5
ع
م
ع
]ع ن
ع
و
ب
ر
ع
2
ع
ك
ب
c
ع
ا
ب
X
%
او
ع
!
ب
7
ع
X
ن
ا ن
ن
ب
!
ع
لع ا5
ع
اR ع H
ع
]ع و
ع
اR ع H
ع
]ع و
ع
اR ع H
ع
]ع *a ي
ب
ل ن5
ع
و
ع
ا!
ع
م
ب
]ع ا!
ع
ن
ب
!
ن
@
ن
-ن اص
ع
*
&
ب
ن
ا ن
X
ع
و
ع
ر
&
:
ع
ب
ع
X
ع
و
ع
م
&
$ عN
ع
BC
+
D
ع
;
ع
X
ع
اO
ع
' عاك
ع

ع
X
ن
ا ن e
ب
f ع اQ
ع
=
ع
و
ب
;
ع
L
ن
!
ع
اي
ع
:ن ل
ب
ا م
ع
g
ع
عب ا
ع
M
ب
3 عاك
ع
ا!
ع
ه
ع
$ عم
ع
س
ب
ا
ع
و
ع
ه
ع
Y
ع
ط
ن
$ ب' ع اO
ع
3 نو
ب
ر
ع
:
ع
ب
ن
_
ع
D
ع
ط
ع
' عو
ع
اO
ع
فن F
ع
b
ب
ا
ع
ب
ن
ام
ع
ل
ن
ك
ع
e
ب
.
ع
فن 3 ع
ا]ع ار
ع
Eب ا
ع
e
ب
C
ع
اعع ه
ن
ي
ب
ل
ع
عع ا]ع X
ع
و
ب
ا
ع
ىI ن-
ع
ى"ع :
ب
;
ع
ن
ع
ي
ب
ب
ع
#
ن
ا$ نلا
Dari Abu Dar /A berkata4
ESaya dating kepada /asulullah SAW dan kebetulan beliau sedang duduk diba@ah lindungan
ka-bah. 1etika beliau melihat saya, beliau mengatakan4 E'ereka adalah orangAorang yang paling
rugi, demi Tuhan 1a-bahGF Balu saya mendekati beliau dan duduk. Sebelum sempat hendak berdiri,
saya bertanya4 E*a /asulullahG Dengan hormat saya menanyakan, siapakah orang ituHF >eliau
men(a@ab4 E'ereka adalah kaum harta@an, selain dari orang yang mengatakan4 ESebegini,
sebegini dan sebegini Cuntuk amal kebaikanDGF Tetapi orangAorang serupa itu tidak banyak.F Setiap
orang yang mempunyai onta, sapi dan kambing tetapi tidak membayarkan akatnya, nanti pada
hari kiamat binatang itu dengan tubuh yang besar dan gemuk dating menanduk orang yang
mempunyainya dan mengin(akAin(ak dengan kukunya. Setelah yang pertama le@at, diiringi oleh
yang dibelakangnya sampai diputuskan perkara diantara manusia.F
Sedekah 'enggembirakan hati /asulullah SAW
ن
ب
عع ىب
ن
7
ع
ة ع ر
ع
;
ب
ر
ع
]ع لع ا5
ع
لع ا5
ع
لع و
ب
س
ع
ر
ع
هللا ىلص هللا هيلع ملسو
ى3 نر
^
4
ع
;
ع
ا!
ع
ن
ن
ا
ع
1ل ن ا.
%
-
ع
ا
ع
ا/
%
]ع 0 ع ى' نV
ب
' ع 1
ن
ل
ع
عع La 2
ع
ل ناh
ع
B.
ن
$ بعن و
ع
ه
ع
$ ب!
ن
ر
a
ا$ ع;
ب
C
ن
X
ن
ا ن
ر
a
ا$ ع;
ب
C
ن
_
ع
.
ع
ص
ن
ر
ب
7
ع
ن
&
;
ب
.
ع
ل ن 1
ن
ل
ع
عع
Kritik dan saran bisa dialamatkan ke email kami m4romi@mail!"om!
#tt$%&&mromi!'ord$ress!"om&
Dari Abu Hurairah /A berkata4
E/asulullah SAW bersabda4 E*ang menggembirakan aku ialah seandainya aku mempunyai emas
sebesar bukit 5hud, sedang dihari yang ketiga hanya tinggal satu dinar lagi yang dipersiapkan
untuk membayar hutang. Ckarena telah dibagiAbagikanD.
'emberi 'enyebabkan Datangnya &emberian Allah
ن
ب
عع ىب
ن
7
ع
ة ع ر
ع
;
ب
ر
ع
]ع لع ا5
ع
لع ا5
ع
لع و
ب
س
ع
ر
ع
هللا ىلص هللا هيلع ملسو لع ا5
ع
ه
ع
للا d
ع
ر
ع
ا/
ع
' ع ىل
ع
ا(
ع
' عو
ع
ن
ع
ب
ب
اا;
ع
=
ع
C
ع
ا
ع
i
ب
فن 3 با
ع
i
ب
فن 3 با
ع
T
ع
ي
ب
ل
ع
عع لع ا5
ع
و
ع
ن
ع
ي
ب
م
ن
;
ع
ه
ن
للا
Bj
ب
ع
!
ع
f ع اY
ن
س
ع
اO
ع
"ع ي
ب
6ن ;
ع
X
ع
k

ي
ب
)ع *ع ي
ب
ل
ن
لا
ع
ر
ع
اO
ع
$ نلاو
ع
Dari Abu Hurairah /A berkata4
E/asulullah SAW bersabda4 EAllah y*ang 'aha >3rkat dan 'aha Tinggi telah berfirman4 EHai Anak
Adam CmanusiaDG Nafkahkanlah hartamu, nanti Aku akan memberimuGF Nabi bersabda4 ETangan
kanan Csumber pemberianD Allah senantiasa penuh, tiada men(adi kurang oleh karena sesuatu
CpemberianD di@aktu malam ataupun siang.F
ن
ب
عع ىب
ن
7
ع
ة ع ر
ع
;
ب
ر
ع
]ع لع ا5
ع
لع ا5
ع
لع و
ب
س
ع
ر
ع
هللا ىلص هللا هيلع ملسو نا
ه
ع
للا لا5 ىل i
ب
فن 3 با
ع
i
ب
فن 3 با
ع
T
ع
ي
ب
ل
ع
عع لع ا5
ع
و
ع
لع و
ب
س
ع
ر
ع
هللا ىلص هللا هيلع
ملسو ن
ع
ي
ب
م
ن
;
ع
ه
ن
للا Bj
ب
ع
!
ع
اO
ع
"ع ي
ب
6ن ;
ع
X
ع
f ع اY
ن
س
ع
*ع ي
ب
ل
ن
لا
ع
ر
ع
اO
ع
$ نلاو
ع
م
ب
I ع;
ب
7
ع
ر
ع
7
ع
i
ع
ف
ع
3 با
ع
ا!
ع
R ب !
ع
i
ع
ل
ع
Eع f ع ام
ع
4
ن
لا ض
ع
ر
ب
c
ع
ا
ب
و
ع
ه
ع
3 نS
ن
ف
ع
م
ب
ل
ع
l
ب
6ن ;
ع
ا!
ع
ىفن ه
ن
$ ني
ب
م
ن
;
ع
لع ا5
ع
ه
ع
)ع ر
ب
عع و
ع
ىل
ع
عع fنام
ع
ل
ب
ا _
ن
.
ن
ي
ع
ب
ن
و
ع

ع
Eب c
ع
ا
ب
l
ع
/
ب
:
ع
ل
ب
ا \
ع
ف
ع
ر
ب
;
ع
l
ع
فن 9ب ;
ع
و
ع
Dari Abu Hurairah /A berkata4
E/asulullah SAW bersabda4 ESesungguhnya Allah berfirman kepadaku4 ENafkahkanlah hartamu,
nanti Aku akan memberi pula kepadamuGF /asulullah SAW bersabda4 ETangan kanan Csumber
pemberianD Allah senantiasa penuh, selalu mengalir tiada berkurang baik malam ataupun siang.
Tidakkah kamu ketahui apa yang dinafkahkan Allah semen(ak Dia men(adikan langit dan bumi,
sesungguhnya tidak mengurangi apa yang ditangan Allah Csumber pemberianD. Singgasana Allah
diatas air. Di TanganNya yang sebelah menahan pemberian, meninggikan dan meredahkan.F
Mendo’akan Orang Yang Memberi Sedekah
ن
ب
عع .
ن
/
ب
عع ه
ن
للا ن
ن
ب
ب
ىب
ن
7
ع
ىف
ع
و
ب
7
ع
لع ا5
ع
ن
ع
اك
ع
لع و
ب
س
ع
ر
ع
هللا ىلص هللا هيلع
ملسو ا0 ع ا ن _
ع
ا' عا
ع
=
a
و
ب
5
ع
م
ب
O
ن
I ن5
ع
.
ع
G
ع
ب
ن
لع ا5
ع
م
ن
O
ع
ل
m
لا
ع
*+ ص
ع
م
ب
O
ن
ي
ب
ل
ع
عع ه
ع
' عV
ع
ف
ع
ىب
ن
7
ع
و
ب
ب
ع
7
ع
ىف
ع
و
ب
7
ع
ه
ن
I ن5
ع
.
ع
G
ع
ب
ن
لع ا:
ع
ف
ع
م
ن
O
ع
ل
m
لا
ع
*+ ص
ع
ىل
ع
عع ل
ن
ا
ع
ىب
ن
7
ع
ىف
ع
و
ب
7
ع
Kritik dan saran bisa dialamatkan ke email kami m4romi@mail!"om!
#tt$%&&mromi!'ord$ress!"om&
Dari Abdullah bin Abu Aufa /A berkata4
EApabila ada satu kaum datang memba@a sedekah, /asulullah SAW mendo-akan 4 E*a AllahG
>erilah rahmat kepada merekaGF. 1etika Abu Aufa dating memba@a sedekahnya maka beliau
mendo-akan4 E*a AllahG >erilah rahmat kepada keluarga Abu Aufa.F
Nishab Zakat
ن
ب
عع 1ب
ن
7
ع
.
ن
ي
ب
(ن س
ع
n8
+
ر
ن
.
ب
9ع ل
ب
ا ن
ن
عع 1
+
/
ن
$ نلا ىلص هللا هيلع ملسو oلع ا5
ع
`
ع
ي
ب
ل
ع
ام
ع
ي
ب
فن ن
ع
و
ب
C
ع
L
ن
4
ع
م
ب
Eع i
&
س
ع
و
ب
7
ع
X
ع
و
ع
qLa 5
ع
.
ع
ص
ع
ام
ع
ي
ب
فن ن
ع
و
ب
C
ع
`
ن
م
ب
Eع C
&
و
ب
0 ع
X
ع
و
ع
qLa 5
ع
.
ع
ص
ع
ام
ع
ي
ب
فن ن
ع
و
ب
C
ع
`
ن
م
ب
Eع W
&
او
ع
7
ع
La 5
ع
.
ع
ص
ع
Hadits ri@ayat Abu Said AlA1hudri4 ia berkata4
EDari Nabi, beliau bersabda4 Tidak ada akat pada hasil bumi yang kurang dari lima Wasaq C%D
Ctiga ratus sha-D, tidak ada akat pada unta yang kurang dari lima ekor, tidak ada akat pada perak
yang kurang dari lima uqiyah C6DF
C%D Bima @asq beras kiraAkira % ton
C6D Satu uqiyah seberat %I%6 tahil
ن
ب
عع 1ب
ن
7
ع
.
ن
ي
ب
(ن س
ع
8
+
ر
ن
.
ب
9ع ل
ب
ا r لع ا5
ع
oلع ا5
ع
لع و
ب
س
ع
ر
ع
ه
ن
للا ىلص هللا هيلع
oملسو
`
ع
ي
ب
ل
ع
ام
ع
ي
ب
فن ن
ع
و
ب
C
ع
L
ن
4
ع
م
ب
Eع و
ب
7
ع
W
&
اس
ع
ن
ب
!
ن
ر
&
م
ب
' ع X
ع
و
ع
@
,
-
ع
La 5
ع
.
ع
ص
ع
Hadits ri@ayat Abu Said AlA1hudri4 ia berkata4
E/asulullah Shallallahu 0Alaihi Wassalam bersabda4 Tiada @a(ib akat pada kurma yang kurang
dari lima @asaq dan tiada pula bi(iAbi(ian.F
Zakat Sebanyak sepuluh persen dan lima persen
ن
ب
عع ر
ن
ب
ن
اQ
ع
ن
ن
ب
ب
ه
ن
للا.
ن
/
ب
عع ر
ع
ك
ع
R ب ;
ع
r ه
ع
3 ن7
ع
\
ع
م
ن
س
ع
1
ن
/
ن
$ نلا ىلص هللا هيلع
ملسو oلع ا5
ع
ام
ع
ي
ب
فن M
ن
:
ع
س
ع
ر
ع
اO
ع
3 بc
ع
ا
ب
م
ع
ي
ب
6ع ل
ب
او
ع
ام
ع
ي
ب
فن و
ع

ع
و
ب
sع (
ع
ل
ب
ا ى
ع
:ن س
ع
L
ن
ي
ع
3 نا4
ن
لاب
ع
tع G
ب
3 ن
ر
ن
sب (
ع
ل
ب
ا
Hadits ri@ayat =abir bin 0Abdullah, ia berkata4
E/asulullah Shallallahu 0Alaihi Wassalam bersabda4 Tanaman yang diairi dengan air sungai dan
hu(an , akatnya sepersepuluh Csepuluh persenD, Tanaman yang diairi dengan onta Cyang memutar
kincir airD, akatnya seperduapuluh Clima persenD.
Hamba Sahaya =uga >erkea(iban 'embayar Zakat )itrah
Kritik dan saran bisa dialamatkan ke email kami m4romi@mail!"om!
#tt$%&&mromi!'ord$ress!"om&
ن
ب
عع ىب
ن
7
ع
ة ع ر
ع
;
ب
ر
ع
]ع لا5 لا5 لع وس
ع
ر
ع
ه
ن
للا ىلص هللا هيلع ملسو o
`
ع
ي
ب
ل
ع
1فن .
ن
/
ب
(
ع
ل
ب
ا La 5
ع
.
ع
ص
ع
X
ن
P
ن
Lع 5
ع
.
ع
ص
ع
ر
ن
ط
ب
فن ل
ب
ا
Dari Abu Hurairah /A berkata4
E/asulullah SAW bersabda4 Hamba sahaya tidak berke@a(iban membayar akat, selain akat
fitrahF
Tentang 'endahulukan Zakat dan 1eengganan 'engeluarkannya
ن
ب
عع 1ب
ن
7
ع
oلع ا5
ع
qة ع ر
ع
;
ب
ر
ع

uع (
ع
ب
ع
لع و
ب
س
ع
ر
ع
ه
ن
للا ىلص هللا هيلع ملسو ر
ع
م
ع
عع ىل
ع
عع qL
ن
5
ع
.
ع
G
ن
لا
\
ع
$ ع!
ع
o*ع ي
ب
:ن ف
ع
ن
ع
ب
ب
ا ن *
&
ي
ب
م
ن
Q
ع
.
ع
ل ناEع و
ع
ن
ع
ب
ب
.
ن
ي
ب
ل نو
ع
لا
ب
#
ع
ا/
ن
(
ع
ل
ب
او
ع
م
^
عع ل
ن
و
ب
س
ع
ر
ع
ه
ن
للا
ىلص هللا هيلع لع ا:
ع
ف
ع
qملسو لع و
ب
س
ع
ر
ع
ه
ن
للا ىلص هللا هيلع oملسو
ا!
ع
م
ع
:ن $ ب;
ع
ن
ع
ب
ب
ا ن *
&
ي
ب
م
ن
Q
ع
X
ن
P
ن
ه
ع
3 ن7
ع
ن
ع
اك
ع
ار
%
ي
ب
:ن ف
ع
_
ع
ا$ عN
ب
V
ع
ف
ع
ا!
ن
7
ع
و
ع

ع
للا .
a
ل ناEع
م
ب
H
ع
3 نS
ن
ف
ع
ن
ع
و
ب
م
ع
ل نg
ب
' ع .
ب
5
ع
qا.
%
ل ناEع `
ع
/
ع
I ع-
ب
ا ن ه
ع
عع ار
ع
C
ب
7
ع
_
ع
C
ع
اI ععب 7
ع
و
ع
1فن *
ن
ي
ب
/
ن
س
ع
ا!
ن
7
ع
و
ع

ن
للا #
ع
ا/
ن
(
ع
لا
ب
1
ع
O
ن
ف
ع
اO
ع
ل
ع
2
ب
!
ن
و
ع

ن
ل
ع
عع م
ن
h
ع
qاO
ع
(
ع
!
ع
ا;
ع
oلع ا5
ع
ر
ع
م
ع
عع v
ا!
ع
7
ع
e
ع
ر
ب
(
ع
)ع ن
ن
7
ع
م
ن
عع *
ن
Q
ع
ر
ن
لا و
ع
$ بص
ن
ه
ن
ي
ب
ب
ن
7
ع
w
Hadits ri@ayat Abu Hurairah /adhiyallahu-anhu, ia berkata4 /asulullah Shallallahu alaihi @assalam
mengutus 5mar untuk menarik akat. Balu dikatakan bah@a "bnu =amil, 1halid bin Walid dan
Abbas, paman Nabi Shallallahu alaihi @assalam enggan mengeluarkan akat. Balu /asulullah
Shallallahu alaihi @assalam bersabda4 &enolakan "bnu =amil tidak lain hanyalah pengingkaran
terhadap nikmat, dahulu ia melarat, lalu Allah men(adikannya kaya. Adapun 1halid, maka kalianlah
yang menganiaya 1halid. Dia telah me@akafkan ba(u besi dan peralatan perangnya pada (alan
Allah. Sedangkan Abbas, maka akatnya men(adi tanggunganku begitu pula akat semisalnya.
1emudian beliau bersabda4 Hai 5mar, tidakkah engkau merasa bah@a paman seseorang itu
me@akili ayahnyaH.
Tidak Disukai Tamak 1epada Harta Dunia
ن
ب
عع 1ب
ن
7
ع
ة ع ر
ع
;
ب
ر
ع
]ع r ن
ن
7
ع
لع و
ب
س
ع
ر
ع
ه
ن
للا ىلص هللا هيلع ملسو oلع ا5
ع
@
ع
ل
ب
5
ع
x
ن
ي
ب
sن لا J
ya
ا)ع ىل
ع
عع @
+
-
ع
ل
ن
و
ب
>
ع

ن
ي
ب
I ع$ عh
ب
ا nة
ن
اي
ع
Y
ع
ل
ب
ا @
+
-
ع
و
ع
ل
ن
ام
ع
ل
ب
ا
Hadits ri@ayat Abu Hurairah /adhiyallahu-anhu4
>ah@a Nabi Shallallahu alaihi @assalam bersabda4 Hati orang tua men(adi muda karena mencintai
dua halJ suka dengan kehidupan dan harta.
ن
ب
عع لع ا5
ع
oلع ا5
ع
q`
&
3 ع7
ع
لع و
ب
س
ع
ر
ع
ه
ن
للا ىلص هللا هيلع oملسو
=
ع
ر
ع
O
ب
;
ع
ن
ع
ب
ب
ا ن =
ع
C
ع
z @
^
s
ن
' عو
ع
ه
ع
$ ب!
ن
{
ع
ر
ب
Yن ل
ب
ا
ع

ن
اI ع$ عh
ب
ا ن ىل
ع
عع nل
ن
ام
ع
ل
ب
ا {
ع
ر
ب
Yن ل
ب
او
ع
ىل
ع
عع ر
ن
م
ع
(
ع
ل
ب
ا
Hadits ri@ayat Anas bin 'alik /adhiyallahu-anhu, ia berkata4
Kritik dan saran bisa dialamatkan ke email kami m4romi@mail!"om!
#tt$%&&mromi!'ord$ress!"om&
/asulullah Shallallahu alaihi @assalam bersada4 Anak cucu Adam men(adi semakin tua, kecuali
pada dua hal yang membuatnya men(adi muda, yaitu tamak terhadap harta dan tamak terhadap
umur.
+ambaran 1etamakan Anak ?ucu Adam
ن
ب
عع `
&
3 ع7
ع
لع ا5
ع
oلع ا5
ع
لع و
ب
س
ع
ر
ع
ه
ن
للا ىلص هللا هيلع oملسو
و
ب
ل
ع
ن
ع
اك
ع
ن
ن
ب
ب
X
ن
ن =
ع
C
ع
z ن
ن
ا;
ع
C
ن
او
ع
ن
ب
!
ن
ل
&
ا!
ع
ى6ع I عب
ب
X
ع
ا;
%
C
ن
او
ع
X
ع
و
ع

%
2ل ناh
ع
j
ع
ع
م
ب
;
ع
|ع و
ب
Q
ع
ن
ن
ب
ب
ا =
ع
C
ع
z X
ن
P
ن
J
ع
و
ب
I ع;
ع
و
ع
qJ
ع
ار
ع
I ^لا ه
ع
للا ىل
ع
عع ن
ب
!
ع
J
ع
ا' ع
Hadits ri@ayat Anas bin 'alik /adhiyallahu-anhu, ia berkata4
/asulullah Shallallahu alaihi @assalam bersabda4 Seandainya anak cucu Adam mempunyai dua
lembah harta, tentu ia masih menginginkan yang ketiga. &adahal yang memenuhi perut anak cucu
Adam hanyalah tanah. Dan Allah menerima tobat orang yang mau bertobat.
1aya itu bukanlah karena banyak harta
ن
ب
عع 1ب
ن
7
ع
لع ا5
ع
oلع ا5
ع
qة ع ر
ع
;
ب
ر
ع
]ع لع و
ب
س
ع
ر
ع
ه
ن
للا ىلص هللا هيلع oملسو
`
ع
ي
ب
ل
ع
ى
ع
$6ن ل
ب
ا ن
ب
عع ة
ن
ر
ع
2
ب
ك
ع
ن
ن
H
ن
ل
ع
و
ع

ن
ر
ع
(
ع
ل
ب
ا ى
ع
$6ن ل
ب
ا ى
ع
$Nن `
ن
ف
ب
$ نلا
Hadits ri@ayat Abu Hurairah /adhiyallahu-anhu, ia berkata4
/asulullah Shallallahu alaihi @assalam bersabda4 1aya itu bukanlah lantaran banyak harta. Tetapi,
kaya itu adalah kaya hati.
1ekha@atiran terhadap keindahan dunia
ن
ب
عع 1
ب
ب
ن
7
ع
.
ن
ي
ب
(ن س
ع
`
ع
ل
ع
Q
ع
oلع ا5
ع
q8
+
ر
ن
.
ب
9ع ل
ب
ا لع و
ب
س
ع
ر
ع
ه
ن
للا ىلص هللا هيلع
ملسو ىل
ع
عع ا$ ع4
ب
ل
ع
Q
ع
و
ع

ن
/
ع
$ بم
ن
ل
ب
ا لع ا:
ع
ف
ع

ع
ل
ع
و
ب
-
ع
ن
ن
P
ن
ام
ن
!
ن
|ع اEع 7
ع
م
ب
H
ع
ي
ب
ل
ع
عع
n8.
ن
(
ب
ب
ع
ا!
ع
}
ع
I عف
ب
;
ع
م
ب
H
ع
ي
ب
ل
ع
عع ن
ب
!
ن
ة
ن
ر
ع

ع
اي
ع
3 ب.
^
لا اO
ع
I ن$ ع;
ب

ن
و
ع
لع ا:
ع
ف
ع
q و
ع
7
ع
o*a Q
ع
ر
ع
1' نV
ب
;
ع
ر
ع
ي
ب
9ع ل
ب
ا ر
+
sن لاب
ن
w ا;
ع
لع و
ب
س
ع
ر
ع

ن
للا M
ع
H
ع
4
ع
ف
ع
oلع ا5
ع
ه
ع
$ بعع لع و
ب
س
ع
ر
ع
ه
ن
للا
ىلص هللا هيلع *ع ي
ب
:ن ف
ع
qملسو ا!
ع

ع
ل
ع
T
ع
3 عV
ب
)ع w م
ع
ل
+
H
ع
' ع لع و
ب
س
ع
ر
ع
ه
ن
للا
ىلص هللا هيلع ملسو X
ع
و
ع
T
ع
م
ع
ل
+
H
ع
;
ع
w ا$ ع;
ن
7
ب
ر
ع
و
ع
oلع ا5
ع
ه
ع
3 ن7
ع
لع A
ع
$ ب;
ع

ن
ي
ب
ل
ع
عع
W ع اف
ع
V
ع
ف
ع
}
ع
4
ع
م
ب
;
ع
ه
ع
$ بعع لع ا5
ع
و
ع
qf ع ا"ع -
ع
ر
^
لا ن
ن
P
ن
اR ع ]ع *ع ~ نا4
ن
لا ه
ع
3 نV
ع
ك
ع
و
ع

لع ا:
ع
ف
ع
€_
ع
.
ع
م
ن
-
ع
ه
ع
3 نP
ن
X
ع
1' نV
ب
;
ع
ر
ع
ي
ب
9ع ل
ب
ا ن
ن
P
ن
و
ع

+
sن لاب
ن
ام
ن
!
ن
M
ع
/
ع
$ ب;
ع
\
ع
ي
ب
ب
ن
ر
ن
لا
*ع I ع:
ب
;
ع
و7 X
ن
P
ن
qمل; Lع ل
ع
ك
ن
7
ع
اO
ع
3 نS
ن
ف
ع

ن
"
ن
9ع ل
ب
ا qM
ب
ل
ع
ك
ع
7
ع
ىI ن-
ع
ا0 ع P
ن
e
ب
j
ع
ع
I ع!
ب
ا
ا]ع ا' عر
ع
ص
ن
اEع M
ب
ل
ع
/
ع
:
ع
I عس
ب
ا ن ن
ع
ي
ب
عع `
ن
م
ب
sن لا M
ب
ط
ع
ل
ع
2
ع
ف
ع
م
ن
h
ع
qM
ب
ل
ع
اب
ع
و
ع
qM
ب
(
ع
' عر
ع
ن
ن
P
ن
و
ع
ا
ع
R]ع لع ام
ع
ل
ب
ا ر
a
"
ن
Eع م
ع
(
ب
3 نو
ع

a
ل
ب
-
ع
@
ع
-ن اص
ع
م
ن
ل ن4
ب
م
ع
ل
ب
ا و
ع
]ع ن
ب
م
ع
ل ن 1ط
ع
عب 7
ع
ه
ع
$ ب!
ن
ن
ع
ي
ب
H
ن
4
ب
م
ن
ل
ب
ا م
ع
ي
ب
I ني
ع
ل
ب
او
ع
ن
ع
ب
ب
او
ع
*ع ي
ب
/
ن
4
ن
لا و
ب
7
ع
• ام
ع
ك
ع
لع ا5
ع
لع و
ب
س
ع
ر
ع
ه
ن
للا
ىلص هللا هيلع €ملسو ه
ع
3 نP
ن
و
ع
ن
ب
!
ع
_
ع
R ع Eع V
ب
;
ع
ه
ن
:
+
-
ع
ر
ن
ي
ب
6ع ب
ن
ن
ع
اك
ع
8R
ن
ل
ن
اك
ع
*ع ك
ع
V
ب
;
ع
X
ع
و
ع
ن
ع
و
ب
H
ع
;
ع
و
ع
q\
ع
/
ع
sب ;
ع
ه
ن
ي
ب
ل
ع
عع ا.
%
ي
ب
O
ن
)ع =
ع
و
ب
;
ع
L
ن
!
ع
اي
ع
:ن ل
ب
ا
Hadits ri@ayat Abu Said AlA1hudri /adhiyallahu-anhu, ia berkata4
/asulullah Shallallahu alaihi @assalam duduk diatas misbar dan kami duduk di sekeliling beliau.
Nabi bersabda 4 ESesungguhnya diantara yang aku cemaskan bahayanya kepada kalian
Kritik dan saran bisa dialamatkan ke email kami m4romi@mail!"om!
#tt$%&&mromi!'ord$ress!"om&
sepeninggalku adalah keindahan dunia yang dibukakan kepada kalian. ESeorang lelaki bertanya4
EAdakah yang baik bisa menimbulkan yang buruk, *a /asulullahHF
/asulullah terdiam Cbelum men(a@abD. 'aka ada orang mengatakan kepada lakiAlaki itu 4
E>agaimana keadaanmu menanyakan kepada /asulullah Sallallahu Alaihi Wassalam dan beliau
tidak men(a@abH E 'enurut pendapat kami bah@a beliau diturunkan @ahyu lalu beliau sadar dan
menyapu keringatnya. >eliau bersabda4 ESesungguhnya orang yang bertanya tadi !. CseolahAolah
memu(i orang ituD dan mengatakan 4 ESesungguhnya yang baik itu tidak menimbulkan yang buruk.
Sesungguhnya sebagian yang ditumbuhkan musim hu(an ada yang membunuh CmerusakD, selain
dari yang memakan sayurAsayuran CrumputArumputD. 1arena yang memakan rumputArumput itu
setelah penuh perutnya menghadap ke matahari Cberhenti makanD, lalu keluar air liurnya dan
mengeluarkan kencing, kemudian baru kembali makan kepada rumput. Sesungguhnya harta ini
menghi(au biru Csedap dipandang mataD dan manis Csedap rasanyaD. Harta yang men(adi ka@an
orang 'uslim itu amat baik untuk orang yang suka memberikannya kepada orang miskin, anak
yatim dan orang yang terlantar dalam per(alanan. Atau sebagaimana yang disabdakan /asulullah
SAW 4 ESesungguhnya siapa mengambil harta itu tidak menurut haknya Ccara yang halalD dia
serupa dengan orang yang makan dan tidak mau kenyang, Sedang harta itu men(adi saksi
CmenyalahkannyaD dihari kiamat.F
'emberi orang yang meminta dengan kataAkata kotor dan kasar serta
kesabaran Nabi 'uhammad SAW
ن
ب
عع ر
ع
م
ع
عع ن
ن
ب
ب
J
ن
اط
ن
9ع ل
ب
ا 1
ع
K
ن
ر
ع
ه
ع
للا ه
ع
$ بعع oلا5
م
ع
4
ع
5
ع
لع و
ب
س
ع
ر
ع
ه
ن
للا ىلص هللا هيلع ملسو ه
ن
للاو
ع
oM
ع
ل
ب
:
ع
ف
ع
qام
%
4
ب
5
ع
v
ا;
ع
لع و
ب
س
ع
ر
ع
ه
ن
للا ر
ن
ي
ب
6ع ل ن v fنX
ع
D
ع
]ع ن
ع
اك
ع
i
^
-
ع
7
ع
ه
ن
ب
ن
لع ا5
ع

ب
O
ع
$ ب!
ن
م
ب
O
ع
3 نP
ن
13 نو
ب
ر
ع
ي
ن
Eع ن
ب
7
ع
13 نو
ب
ل
ع
V
ع
4
ب
;
ع

ن
Y
ب
ف
ع
ل
ب
اب
ن
و
ب
7
ع
M
ع
4
ب
ل
ع
ف
ع
q13 نو
ب
ل
ع
9ع /
ب
;
ع
*
&
Eن ا/
ع
ب
ن
Hadits ri@ayat 5mar bin 1hattab /adhiyallahu-anhu, ia berkata4
“/asulullah Shallallahu alaihi @assalam melaksanakan pembagian sedekah CakatD. Balu saya
mengatakan4 EDemi Allah, *a /asulullah G Ada orang yang lebih berhak Cmenerima sedekahD dari
orangAorang ini.F >eliau men(a@ab4 ESesungguhnya mereka menyuruh aku memilih antara mereka
meminta dengan kasar atau menuduh aku seorang yang kikir, sedangkan aku bukanlah orang
yang kikir.F
ن
ب
عع `
ن
3 ع7
ع
ن
ن
ب
ب
T
&
ل نا!
ع
r oلع ا5
ع
M
ع
$ بك
ع
1s
ن
!
ب
7
ع
\
ع
!
ع
ل
ن
و
ب
س
ع
ر
ع
ه
ن
للا ىل
ن
ص
ع
ه
ع
للا ه
ن
ي
ب
ل
ع
عع nم
ب
ل
ن
س
ع
و
ع
ه
ن
ي
ب
ل
ع
عع و
ع
f a اC
ع
ر
ن
1
y
3 نار
ع
Z
ب
3 ع ‚
ع
ي
ب
ل نN
ع
ه
ع
ك
ع
ر
ع
C
ب
V
ع
ف
ع
qL
ن
ي
ع
)
ن
اY
ع
ل
ب
ا _
ع
R ع /
ع
Z
ع
ف
ع
q1
y
ب
ن
ار
ع
عب 7
ع
ه
ن
~ ناC
ع
ر
ن
ب
ن
ة % R ع /
ب
Q
ع
e
ع
ر
ب
g
ع
3 ع qة % .
ع
;
ب
.
ن
)ع ىل
ع
P
ن
L
ن
Y
ع
ف
ب
ص
ع
i
ن
$ ععع ل
ن
و
ب
س
ع
ر
ع
ه
ن
للا ىلص هللا هيلع
ملسو .
ب
5
ع
و
ع
e
ب
ر
ع
h
ع
7
ع
اO
ع
ب
ن
Lع ي
ع
)
ن
ا-
ع
ن
ب
!
ن
qfناC
ع
ر
+
لا ة
ن
.
ن
)
ن
م
ن
h
ع

ن
' نR ع /
ب
Q
ع
ا;
ع
oلع ا5
ع
.
ع
م
ن
Y
ع
!
ع
ر
ب
!
ع
v 1ل ن ن
ب
!
ن
ل
ن
ا!
ع
ه
ن
للا 8R
ن
ل
ن
ا M
ع
ف
ع
I عل
ب
اف
ع
qd
ع
.
ع
$ بعن ه
ن
ي
ب
ل
ع
P
ن
لع و
ب
س
ع
ر
ع
ه
ن
للا ىلص هللا هيلع م
ن
h
ع
qT
ع
Y
ع
"ع ف
ع
qملسو ر
ع
!
ع
7
ع
ه
ع
ل
ع
f&اط
ع
(
ع
ب
ن
Hadits ri@ayat Anas bin 'alik /adhiyallahu-anhu, ia berkata4
Aku pernah ber(alan bersama /asulullah Shallallahu alaihi @assalam >eliau mengenakan
selendang dari Na(ran yang kasar pinggirnya. TibaAtiba seorang badui berpapasan dengan beliau,
lalu menarik selendang beliau dengan kuat. 1etika aku memandang ke sisi leher /asulullah
Shallallahu alaihi @assalam ternyata pinggiran selendang telah membekas di sana, karena
kuatnya tarikan. ,rang itu kemudian berkata4 Hai 'uhammad, berikan aku sebagian dari harta
Allah yang ada padamu. /asulullah Shallallahu alaihi @assalam berpaling kepadanya, lalu terta@a
dan memberikan suatu pemberian kepadanya.
'enyimpan 5ntuk Dibarikan 1epada *ang >erhak
Kritik dan saran bisa dialamatkan ke email kami m4romi@mail!"om!
#tt$%&&mromi!'ord$ress!"om&
ن
ن
عع ر
ن
و
ع
4
ب
م
ن
ل
ب
ا ن
ن
ب
ب
L
ن
!
ع
ر
ع
9ب !
ع
r ه
ع
3 ن7
ع
م
ع
4
ع
5
ع
oلع ا5
ع
لع و
ب
س
ع
ر
ع
ه
ع
ن
ƒƒللا ىلƒƒص هƒƒللا
هيلع ملسو L% ي
ع
/
ن
5
ب
7
ع
م
ع
لو
ع

ن
(
ب
;
ع
ب Lع !
ع
ر
ع
9ب !
ع
qاU
%
ي
ب
)ع لع ا:
ع
ف
ع
Lع !
ع
ر
ع
9ب !
ع
:
ا;
ع
1
ن
$ عب
ع
i
ب
ل نط
ع
3 با ن v ا$ عب
ن
ىل
ع
P
ن
ل
ن
و
ب
س
ع
ر
ع
ه
ن
للا ىلص هللا هيلع qملسو
M
ع
:
ب
ل
ع
ط
ع
3 باف
ع
*ب Eع C
ب
ا
ع
oلع ا5
ع

ع
(
ع
!
ع
ه
ع
عع C
ب
اف
ع
ه
ع
' عو
ب
عع .
ع
ف
ع
oلع ا5
ع
q1ل ن qه
ع
ل
ع
<
ع
ر
ع
9ع ف
ع
ه
ن
ي
ب
ل
ع
P
ن
ه
ن
ي
ب
ل
ع
عع و
ع
f a ا/
ع
5
ع
لع ا:
ع
ف
ع
qاO
ع
$ ب!
ن
e
ع
V
ب
/
ع
Eع اR ع ]ع ر
ع
g
ع
$ عف
ع
oلع ا5
ع
qT
ع
ل
ع
ه
ن
ي
ب
ل
ع
P
ن
لع ا:
ع
ف
ع
1
ع
K
ن
ر
ع
Lع !
ع
ر
ع
9ب !
ع
Hadits ri@ayat 'is@ar bin 'akhramah /adhiyallahu-anhu, ia berkata4
/asulullah Shallallahu alaihi @assalam membagiAbagikan pakaian luar, tetapi tidak memberikan
sesuatu pun kepada 'akhramah. Balu 'akhramah berkata kepadaku C'is@arD4 Wahai anakku,
marilah berangkat bersamaku menemui /asulullah Shallallahu alaihi @assalam Aku berangkat
bersamanya. "a berkata4 'asuklah dan panggilkan beliau untukku. Aku memanggilkannya, lalu
beliau keluar dengan memba@a selembar pakaian luar dan bersabda4 Aku menyimpan ini
untukmu. Aku memandang beliau, lalu beliau bersabda4 'udahAmudahan 'akhramah senang
&ahala sedekah sampai untuk mayit
ن
ب
عع Lع sع ~ ناعع
ن
ن
7
ع
F
%
Q
ع
ر
ع
ى' ع7
ع
1
ن
/
ن
$ نلا ىلص هللا هيلع ملسو ا;
ع
oلع ا:
ع
ف
ع
لع و
ب
س
ع
ر
ع
ه
ن
للا v
ن
ن
P
ن
1!
+
7
ع
M
ب
I عل نI عف
ب
ا اO
ع
4
ع
ف
ب
3 ع م
ب
ل
ع
و
ع
اO
ع
$ ^b
ع
7
ع
و
ع
q{
ن
و
ب
' ع و
ب
ل
ع
M
ب
م
ع
ل
ن
H
ع
' ع qM
ب
5
ع
.
ن
G
ع
' ع
اO
ع
ل
ع
ف
ع
7
ع

a
Q
ب
7
ع
ن
ب
P
ن
M
ع
5
ب
.
ن
G
ع
' ع اO
ع
$ بعع w لع ا5
ع
م
ب
(
ع
3 ع o
Hadits ri@ayat Aisyah /adhiyallahu-anhu4
>ah@a seorang lelaki datang kepada Nabi Shallallahu alaihi @assalam dan berkata4 Wahai
/asulullah, ibuku meninggal dunia mendadak dan tidak sempat ber@asiat. Tetapi aku menduga
seandainya ia dapat berbicara, tentu ia akan bersedekah. Apakah ia mendapat pahala (ika aku
bersedekah untuknyaH /asulullah Shallallahu alaihi @assalam bersabda4 *a.
>anyak =alan 5ntuk 'emperoleh &ahala Sedekah
ن
ب
عع 1ب
ن
7
ع
ر
,
0 ع r ن
ن
7
ع
اس
%
ا3 ع ن
ب
!
ن
J
ن
اY
ع
ص
ب
7
ع
1
+
/
ن
$ نلا ىلص هللا هيلع ملسو
او
ب
ل
ع
ا5
ع
1
+
/
ن
$ نلل ن ىلص هللا هيلع ا;
ع
oملسو لع و
ب
س
ع
ر
ع
ه
ن
للا @
ع
]ع 0 ع v *ع ]ب 7
ع
ر
ن
و
ب
h
ع
.
^
لا ن
ع
و
ب
ل
^
G
ع
;
ع

ن
و
ب
Q
ع
c
ع
ا
ب
ب
ن
ام
ع
ك
ع
ن
ع
و
ب
!
ع
و
ب
G
ع
;
ع
و
ع
q1ل
+
G
ع
3 ع ام
ع
ك
ع
q=
ع
و
ب
G
ع
3 ع
ن
ع
و
ب
5
ع
.
ن
G
ع
I ع;
ع
و
ع
ل
ن
و
ب
"ع ف
ع
ب
ن
oلع ا5
ع

ب
O
ن
ل ناو
ع
!
ب
7
ع
و
ع
7
ع
`
ع
ي
ب
ل
ع
.
ب
5
ع
*ع (
ع
Q
ع
ه
ع
للا م
ب
H
ع
ل
ع
ا!
ع
ن
ع
و
ب
5
ع
.
ن
G
ع
' ع w ن
ن
P
ن
*+ H
ع
ب
ن
L
&
Y
ع
ي
ب
/
ن
4
ب
' ع qLa 5
ع
.
ع
ص
ع
*^ ك
ع
و
ع
ة
&
ر
ع
ي
ب
/
ن
H
ب
' ع *^ ك
ع
و
ع
qLa 5
ع
.
ع
ص
ع
ة
&
.
ع
ي
ب
م
ن
Y
ب
' ع *^ ك
ع
و
ع
qLa 5
ع
.
ع
ص
ع
L
&
ل
ع
ي
ب
ل نO
ب
' ع qLa 5
ع
.
ع
ص
ع
ر
a
!
ب
7
ع
و
ع
|
ن
و
ب
ر
ع
(
ب
م
ع
ل
ب
اب
ن
1
a
O
ب
3 عو
ع
qLa 5
ع
.
ع
ص
ع
ن
ب
عع ر
&
H
ع
$ ب!
ع
1فن و
ع
qLa 5
ع
.
ع
ص
ع
\
ن
"ب ب
ن
م
ب
ك
ع
.
ن
-
ع
7
ع
ا;
ع
oاو
ب
ل
ع
ا5
ع
qLa 5
ع
.
ع
ص
ع
لع و
ب
س
ع
ر
ع
1' نا
ب
;
ع
7
ع

ن
للا ا3 ع.
ع
-
ع
7
ع
ه
ع
' عو
ع
O
ب
)ع ن
ع
و
ب
H
ع
;
ع
و
ع
Kritik dan saran bisa dialamatkan ke email kami m4romi@mail!"om!
#tt$%&&mromi!'ord$ress!"om&
ه
ع
ل
ع
اO
ع
ي
ب
فن ر
a
Q
ب
7
ع
w م
ب
I ع;
ب
7
ع
ر
ع
7
ع
oلع ا5
ع
و
ب
ل
ع
اO
ع
(
ع
Kع و
ع
1فن =
&
ار
ع
-
ع
ن
ع
اك
ع
7
ع
ه
ن
ي
ب
ل
ع
عع اO
ع
ي
ب
فن
ر
a

ب
و
ن
w T
ع
ل نR ع H
ع
ف
ع
ا0 ع P
ن
اO
ع
(
ع
Kع و
ع

ع
ل
ن
F
ع
Y
ع
ل
ب
ا ن
ع
اك
ع
ه
ع
ل
ع

a
Q
ب
7
ع
Hadits ri@ayat Abu Dar /adhiyallahu-anhu4
>ah@a beberapa orang sahabat Nabi Shallallahu alaihi @assalam mengatakan kepada Nabi
Shallallahu alaihi @assalam 4 E*a /asulullahG ,rangAorang kaya CmampuD berangkat dengan
memperoleh pahala yang banyak. 'ereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa
sebagaimana kami puasa dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka.F Nabi
men(a@ab4 E>ukankah Allah telah mengadakan untu kamu apa yang akan kamu sedekahkanH
Sesungguhnya pada setiap bacaan tasbih adalah sedekah, setiap bacaan takbir adalah sedekah,
setiap bacaan hamdalah adalah sedekah, setiap bacaan tahlil adalah sedekah, menyuruh berbuat
baik adalah sedekah, mencegah berbuat munkar adalah sedekah dan berkenaan dengan
kemaluan salah seorang kamu Cbersetubuh dengan isteriD adalah sedekah.F 'ereka bertanya 4F*a
/asulullahG Apakah (ika salah seorang diantara kami melepaskan syah@atnya, akan memperoleh
pahala karenanyaHF Nabi men(a@ab4 EApakah pendapatmu, (ika syah@at itu dilepaskan secara
haram, apakah karenanya dia akan memperoleh dosaH >egitu (uga kalau dia melepaskan
syah@atnya dengan cara yang halal, tentu dia akan memperoleh pahala.F
'embantu ,rang Bain, 'enahan diri dari perbuatan (ahat Termasuk
Sedekah
عع ن
ب
.
ن
ي
ب
(ن س
ع
ن
ن
ب
ب

ن
7
ع
nة ع C
ع
ر
ب
ب
ع
ن
ب
عع nه
ن
ي
ب
ب
ن
7
ع
ن
ب
عع n_
ن
.
+
Q
ع
ن
ن
عع 1
+
/
ن
$ نلا ىلص هللا
هيلع ملسو r oلع ا5
ع
ىل
ع
عع *+ ك
ع
م
&
ل ن4
ب
!
ع
La 5
ع
.
ع
ص
ع
M
ع
;
ب
7
ع
ر
ع
7
ع
o*ع ي
ب
5ن ن
ب
P
ن
م
ب
ل
ع
.
ب
Z
ن
;
ع
w *ع م
ن
I ع(
ب
;
ع
oلع ا5
ع
ه
ن
;
ب
.
ع
ي
ع
ب
ن
\
ع
ف
ع
$ بي
ع
ف
ع
ه
ع
4
ع
ف
ب
3 ع لع ا5
ع
„W ع .
ن
G
ع
I ع;
ع
و
ع
M
ع
;
ب
7
ع
ر
ع
7
ع
o*ع ي
ب
5ن ن
ب
P
ن
م
ب
ل
ع
\
ب
ط
ن
I ع4
ب
;
ع
w
ن
ع
ي
ب
(ن ;
ع
oلع ا5
ع
ا0 ع L
ن
Q
ع
اY
ع
ل
ب
ا لع ا5
ع
„|
ن
و
ب
O
ع
ل
ب
م
ع
ل
ب
ا *ع ي
ب
5ن M
ع
;
ب
7
ع
ر
ع
7
ع

ع
ل
ع
ن
ب
P
ن
م
ب
ل
ع
\
ب
ط
ن
I ع4
ب
;
ع
w ر
ع
!
ع
V
ب
;
ع
oلع ا5
ع
|
ن
و
ب
ر
ع
(
ب
م
ع
ل
ب
اب
ن
و
ن
7
ع
M
ع
;
ب
7
ع
ر
ع
7
ع
oلع ا5
ع
„ر
ن
ي
ب
9ع ل
ب
ا ن
ب
P
ن
م
ب
ل
ع
*ب (
ع
ف
ب
;
ع
w T
ع
4
ن
م
ب
;
ع
oلع ا5
ع
ن
ن
عع اO
ع
3 نS
ن
ف
ع

+
sن لا La 5
ع
.
ع
ص
ع
Hadits ri@ayat Sa-id bin Abu >urdah /adhiyallahu-anhu4
/asulullah Shallallahu alaihi @assalam bersabda 4 ESedekah adalah 1e@a(iban setiap orang "slamF
Seseorang bertanya4 E>agaimana pendapat 3ngkau, kalau dia tidak menemukan Capa yang akan
disedekahkanD HF >eliau men(a@ab 4 E>eker(a dengan tangannya lalu dimanfaatkannya Chasil
ker(anyaD untuk dirinya dan disedekahkannya.F Ada yang bertanya4 E>agaimana menurutmu kalau
dia tidak sanggupHF >eliau men(a@ab4 E'enolong orang yang memerlukan pertolonganF Ada yang
bertanya4 E>agaimana menurutmu kalau dia tidak sanggupHF Nabi men(a@ab 4 EDia bisa menyuruh
menger(akan perbuatan baikF Ada yang bertanya4 E>agaimana pendapatmu kalau hal itu tidak bisa
diperbuatnyaHF >eliau men(a@ab4 E'enahan diri dari berbuat ke(ahatan, dan sesungguhnya itu
merupakan sedekah.F
عع ن
ب

ن
7
ع
ة ع ر
ع
;
ب
ر
ع
]ع لع ا5
ع
لع ا5
ع
.
ع
م
ن
Y
ع
!
ع
لع و
ب
س
ع
ر
ع
ه
ن
للا ىلص هللا هيلع
oملسو
Kritik dan saran bisa dialamatkan ke email kami m4romi@mail!"om!
#tt$%&&mromi!'ord$ress!"om&
*^ ك
ع
ى!
ع
F
ع
س
ع
ن
ع
!
ن
#
ن
ا$ نلا ه
ن
ي
ب
ل
ع
عع La 5
ع
.
ع
ص
ع
*ن ك
ع
=
&
و
ب
;
ع
\
ع
ل
ع
ط
ب
' ع ه
ن
ي
ب
فن q`
ع
م
ب
sن لا
لع .
ن
(
ب
' ع oلع ا5
ع
ن
ع
ي
ب
ب
ع
ن
ن
ي
ب
$ عh
ب
X
ن
ا
ب
ن
ع
ي
ب
(ن ' عو
ع
qLa 5
ع
.
ع
ص
ع
*ع Q
ع
ر
ن
لا 1فن ه
ن
I نب
ن
اC
ع
ه
ع
ل
ع
م
ن
Y
ب
I عف
ع
اO
ع
ي
ب
ل
ع
عع و
ب
7
ع
\
ع
ف
ع
ر
ب
' ع ه
ع
ل
ع
اO
ع
ي
ب
ل
ع
عع nه
ع
عع اI ع!
ع
Lع م
ع
ل نH
ع
ل
ب
او
ع
oلع ا5
ع
qLa 5
ع
.
ع
ص
ع
Lع /
ع
ي
+
ط
ن
لا
*^ ك
ع
و
ع
qLa 5
ع
.
ع
ص
ع
ة
&
و
ع
ط
ب
Eع اO
ع
ي
ب
s
ن
م
ب
' ع ىل
ع
P
ن
ة
ن
F
ع
G
ن
لا La 5
ع
.
ع
ص
ع
?
ع
ي
ب
م
ن
' عو
ع
B0 ع c
ع
ا
ب
ن
ن
عع
i
ن
;
ب
ر
ن
ط
ن
لا La 5
ع
.
ع
ص
ع
Hadits ri@ayat Abu Hurairah /adhiyallahu-anhu, ia berkata4
/asulullah Shallallahu alaihi @assalam bersabda4 Setiap ruas tulang manusia @a(ib bersedekah
setiap hari, di mana matahari terbit. Selan(utnya beliau bersabda4 >erlaku adil antara dua orang
adalah sedekah, membantu seseorang Cyang kesulitan menaikkan barangD pada he@an
tunggangannya, lalu ia membantu menaikkannya ke atas punggung he@an tunggangannya atau
mengangkatkan barangAbarangnya adalah sedekah. /asulullah Shallallahu alaihi @assalam (uga
bersabda4 &erkataan yang baik adalah sedekah, setiap langkah yang dikerahkan menu(u salat
adalah sedekah dan menyingkirkan duri dari (alan adalah sedekah
Do-a 'alaikat 1epada ,rang yang >erinfak dan ,rang yang 3nggan
>erinfak
ن
ب
عع 1ب
ن
7
ع
لع ا5
ع
oلع ا5
ع
qة ع ر
ع
;
ب
ر
ع
]ع لع و
ب
س
ع
ر
ع
ه
ن
للا ىلص هللا هيلع oملسو
ا!
ع
ن
ب
!
ن
=
&
و
ب
;
ع
}
ع
/
ع
G
ب
;
ع
C
ع
ا/
ع
(ن ل
ب
ا nه
ن
ي
ب
فن X
ن
P
ن
ن
ن
اH
ع
ل
ع
!
ع
لع و
ب
:
ع
ي
ع
ف
ع

ن
X
ع
A
ن
$ ب;
ع
oام
ع
]ع .
ع
ƒƒ-
ع
7
ع
م
ن
O
ع
ل
ن
لا
ع
?
ن
عب 7
ع
v ا:
%
فن $ ب!
ع
لع و
ب
:
ع
;
ع
و
ع
qاف
%
ل
ع
Eع م
ن
ƒƒO
ع
ل
ن
لا
ع

ع
Eع …ا
ب
?
ن
ƒƒعب 7
ع
v اH
%
ƒƒ4
ن
م
ب
!
ع
اف
%
ل
ع
' ع
Hadits ri@ayat Abu Hurairah /adhiyallahu-anhu, ia berkata :
/asulullah Shallallahu alaihi @assalam bersabda4 Setiap hari, di mana para hamba memasuki
@aktu pagi, pasti ada dua malaikat yang turun. Satu di antara keduanya berdoa4 E*a Allah,
berikanlah ganti kepada orang yang berinfakF, dan yang satu lagi berdoa4 E*a Allah, berikanlah
kemusnahan CkerugianD kepada orang yang enggan berinfak
Sedekah yang diterima Allah
ن
ب
عع 1ب
ن
7
ع
ة ع ر
ع
;
ب
ر
ع
]ع 5 oلع ا5
ع
ع لع ا لع و
ب
س
ع
ر
ع
ه
ن
للا ىلص هللا هيلع oملسو
ا!
ع
W ع .
ن
G
ع
' ع .
a
-
ع
7
ع
L
&
5
ع
.
ع
G
ع
ب
ن
ن
ب
!
ن
n@
&
ي
+
>
ع
X
ع
و
ع
*ع /
ع
:
ب
;
ع
ه
ع
للا X
ن
P
ن
n@
ع
ي
+
ط
ن
لا X
ن
P
ن
ا]ع R ع Eع 7
ع
ن
ع
م
ع
-
ب
ر
ن
لا ن
ب
P
ن
و
ع

ن
$ ني
ب
م
ن
ي
ع
ب
ن
M
ب
3 عاك
ع
و
ب
ب
ع
ر
ب
I عف
ع
qة % ر
ع
م
ب
' ع 1فن t+ ك
ع
ن
ن
م
ع
-
ب
ر
ن
لا
ىI ن-
ع
ن
ع
و
ب
H
ع
' ع م
ع
g
ع
عب 7
ع
ن
ع
!
ن
ام
ع
ك
ع
q*
ن
/
ع
Z
ن
ل
ب
ا 1ب
+
ر
ع
;
ع
م
ب
ك
ع
.
ع
-
ع
7
ع
_
ع
و
ن
ل
ع
ف
ع
و
ب
7
ع
ه
ع
ل
ع
ي
ب
G
ن
ف
ع
Hadits ri@ayat Abu Hurairah /adhiyallahu-anhu, ia berkata4
/asulullah Shallallahu alaihi @assalam bersabda4 Tidaklah seorang yang bersedekah dengan
harta yang baik DAllah tidak menerima kecuali yang baikC, kecuali CAllahD *ang 'aha &engasih
akan menerima sedekah itu dengan tangan kananANya. =ika sedekah itu berupa sebuah kurma,
maka di tangan Allah yang 'aha &engasih, sedekah itu akan bertambah sampai men(adi lebih
besar dari gunung, sebagaimana seseorang di antara kalian membesarkan anak kudanya atau
anak untanya.
ن
ب
عع 1ب
ن
7
ع
ة ع ر
ع
;
ب
ر
ع
]ع r ن
ن
7
ع
لع و
ب
س
ع
ر
ع
ه
ن
للا ىلص هللا هيلع ملسو oلع ا5
ع
Kritik dan saran bisa dialamatkan ke email kami m4romi@mail!"om!
#tt$%&&mromi!'ord$ress!"om&
X
ع
W ع .
ن
G
ع
I ع;
ع
.
a
-
ع
7
ع
ة
&
ر
ع
م
ب
I عب
ن
ن
ب
!
ن
@
&
4
ب
ك
ع
X
ن
P
ن
q@
&
ي
+
>
ع
ا]ع R ع Eع 7
ع
ه
ع
للا qه
ن
$ ني
ب
م
ن
ي
ع
ب
ن
اO
ع
ي
ب
ب
+
ن
ر
ع
ي
ع
ف
ع
ام
ع
ك
ع

+
ر
ع
;
ع
م
ب
ك
ع
.
ع
-
ع
7
ع
_
ع
و
ن
ل
ع
ف
ع
و
ب
7
ع
ىI ن-
ع

ع
ص
ع
و
ع
ل
ب
5
ع
ن
ع
و
ب
H
ع
' ع *ع 2
ب
!
ن
n*
ن
/
ع
Z
ع
ل
ب
ا و
ب
7
ع
م
ع
g
ع
عب 7
ع
Hadits ri@ayat Abu Hurairah /adhiyallahu-anhu, ia berkata4
Sesungguhnya /asulullah Shallallahu alaihi @assalam bersabda4 ESetiap seseorang
menyedekahkan sebutir korma dari usaha yang baik ChalalD niscaya akan diambil oleh Allah
dengan tangan kananANya Cditerima dengan baik, lalu dipeliharaNya supaya men(adi besarD,
sebagaimana kamu memelihara anak kudanya atau anak untanya sehingga kurma itu men(adi
sebesar bukit atau lebih besar.F
>erlindung dari Api Neraka dengan >ersedekah @alau Hanya Dengan
Separoh 1urma atau &erkataan *ang >aik
ن
ب
عع 8.
ن
عع ن
ن
ب
ب
م
ب
' نا-
ع
r M
ع
(
ب
م
ن
س
ع
oلع ا5
ع
1
ن
/
ن
$ نلا ىلص هللا هيلع ملسو
oلع و
ب
:
ع
;
ع
ن
ن
!
ع
[ع اط
ع
I عس
ب
ا م
ب
H
ع
$ ب!
ن
ن
ب
7
ع
ر
ع
I نI ع4
ب
;
ع
ن
ع
!
ن
ر
ن
ا$ نلا و
ب
ل
ع
و
ع
i
+
s
ن
ب
ن

&
ر
ع
م
ب
' ع *ب (
ع
ف
ب
ي
ع
ل
ب
ف
ع
Hadits ri@ayat Adi bin Hatim /adhiyallahu-anhu, ia berkata4
Aku mendengar Nabi Shallallahu alaihi @assalam bersabda4 >arang siapa di antara kalian mampu
berlindung dari neraka @alau hanya dengan separoh kurma, maka hendaklah ia melakukannya
CbersedekahD.
ن
ب
عع 8.
ن
عع ن
ن
ب
ب
م
ب
' نا-
ع
r لع ا5
ع
oلع ا5
ع
لع و
ب
س
ع
ر
ع
ه
ن
للا ىلص هللا هيلع
oملسو
ا!
ع
م
ب
H
ع
$ ب!
ن
ن
ب
!
ن
.
&
-
ع
7
ع
X
ن
P
ن
ه
ع
م
ع
ل
+
H
ع
ي
ع
س
ع
`
ع
ي
ب
ل
ع

ع
للا ه
ع
$ عي
ب
ب
ع
ه
ع
$ عي
ب
ب
ع
و
ع

a
ام
ع
Q
ع
ر
ب
' ع
ر
ع
g
ع
$ بي
ع
ف
ع
ن
ع
م
ع
;
ب
7
ع
ه
ع
$ ب!
ن
F
ع
ف
ع

ع
;
ع
X
ن
P
ن
ا!
ع
ر
ع
g
ع
$ ب;
ع
و
ع
q=
ع
.
ن
5
ع
=
ع
V
ع
)ب 7
ع
ه
ع
$ ب!
ن
F
ع
ف
ع

ع
;
ع
X
ن
P
ن
ا!
ع
ر
ع
g
ع
$ ب;
ع
و
ع
q=
ع
.
ن
5
ع
ن
ع
ي
ب
ب
ع
ه
ن
;
ب
.
ع
;
ع
F
ع
ف
ع

ع
;
ع
X
ن
P
ن
ر
ع
ا$ نلا f ع ا:
ع
ل
ب
' ن qه
ن
O
ن
Q
ب
و
ع
او
ب
:
ع
' ناف
ع
ر
ع
ا$ نلا i
+
s
ن
ب
ن
و
ب
ل
ع
و
ع
ة
&
ر
ع
م
ب
' ع
Hadits ri@ayat Adi bin Hatim /adhiyallahu-anhu, ia berkata4
E/asulullah Shallallahu alaihi @assalam bersabda4 ESetiap orang diantara kamu, nanti akan
berbicara dengan Allah tanpa (uru bicara. Balu dia melihat kesebelah kanannya, tiada yang terlihat
kecuali CkebaikanD yang pernah diperbuatnya. Dan dia melihat kesebelah kirinya, tiada yang telihat
kecuali Cke(ahatanD yang pernah diperbuatnya. Dan dia melihat kehadapannya, maka tiada yang
terlihat kecuali api neraka tepat di hadapan mukanya. ,leh karena itu peliharalah dirimu dari api
neraka, @alaupun dengan CmenyedekahkanD sebelah kurmaF
ن
ب
عع 8.
ن
عع ن
ن
ب
ب
oلع ا5
ع

ب
' نا-
ع
ر
ع
ك
ع
0 ع لع و
ب
س
ع
ر
ع
ه
ن
للا ىلص هللا هيلع ملسو ر
ع
ا$ نلا ض
ع
ر
ع
عب V
ع
ف
ع
م
ن
h
ع
q†
ع
ا)ع 7
ع
و
ع
لع ا5
ع
او
ب
:
ع
' نا نo م
ن
h
ع

ع
ا$ نلا ض
ع
ر
ع
عب 7
ع

ع
ا)ع 7
ع
و
ع
ىI ن-
ع
ا$ ن$ عb
ع
ه
ع
3 ن7
ع
ام
ع
3 نV
ع
ك
ع
ر
ع
g
ع
$ ب;
ع
م
ن
h
ع
qاO
ع
ي
ب
ل
ع
P
ن
او
ب
:
ع
' نا ن oلع ا5
ع
ر
ع
ا$ نلا و
ب
ل
ع
و
ع
i
+
s
ن
ب
ن
ن
ب
م
ع
ف
ع

&
ر
ع
م
ب
' ع م
ب
ل
ع
n.
ب
Z
ن
;
ع
L
&
م
ع
ل نH
ع
/
ن
ف
ع
L
&
/
ع
ي
+
>
ع
Hadits ri@ayat Adi bin Hatim /adhiyallahu-anhu, ia berkata4
E/asulullah Shallallahu alaihi @assalam menceritakan tentang neraka, lalu beliau berpaling dan
men(aga dirinya. 1emudian beliau bersabda 4 E&eliharalah dirimu dari api neraka G E 1emudian
berpaling dan mempertahankan diri, sehingga kami mengira seolahAolah beliau melihatnya.
1emudian beliau bersabda lagi4 Epeliharalah dirimu dari api neraka biarpun dengan
Kritik dan saran bisa dialamatkan ke email kami m4romi@mail!"om!
#tt$%&&mromi!'ord$ress!"om&
CmenyedekahkanD sebelah kurma. >arang siapa yang tidak mempunyainya maka dengan
mengucapkan perkataan yang baik.F
Sedekah, Sedikit atau >anyak Tetap >erharga
ن
ب
عع 1ب
ن
7
ع
ا3 عر
ع
!
ع
7
ع
oلع ا5
ع
qC
&
و
ب
(
ع
4
ب
!
ع
اƒƒ$ نك
ع
oلع ا5
ع
qL
ن
5
ع
.
ع
G
ن
لاب
ن
oلع اƒƒ5
ع
q*ع ƒƒ!
ن
اY
ع
3 ع
W ع .
ن
G
ع
I عف
ع
و
ب
ب
ع
7
ع
*ع ي
ب
:ن عع t
ن
G
ب
$ نب
ن
f ع اQ
ع
و
ع
oلع ا5
ع
q[
&
اص
ع
ن
a
اƒƒ4
ع
3 بP
ن
f&1
ب
ƒƒsع ب
ن
ر
ع
ƒƒ2
ع
ك
ب
7
ع
لع ا:
ع
ف
ع

ع
$ ب!
ن
ن
ن
P
ن

ع
و
ب
:
ع
فن ا$ عم
ع
ل
ب
ا ه
ع
للا 1
y
$ ن6ع ل
ع
ن
ب
عع L
ن
5
ع
.
ع
ص
ع
اƒƒ!
ع
و
ع
qاR ع ]ع *ع ƒƒ(
ع
ف
ع
اR ع ƒƒ]ع ر
ع
ƒƒEع …ا
ب
X
ن
P
ن
ن
ع
;
ب
R
ن
ƒƒل
ن
ا
ع
oM
ب
ƒƒل
ع
A
ع
$ عف
ع
qf % اƒƒ;
ع
ر
ن
ن
ع
و
ب
A
ع
ƒƒم
ن
ل
ب
;
ع
ن
ع
ي
ب
عن و
+
ƒƒط
ع
م
ع
ل
ب
ا ن
ع
ƒƒ!
ن
ن
ع
ي
ب
$ ن!
ن
D
ب
ƒƒم
ع
ل
ب
ا 1ƒƒفن e
ن
ا5
ع
.
ع
ƒƒG
ن
لا ن
ع
;
ب
R
ن
ƒƒل
ن
او
ع
X
ع
ن
ع
و
ب
.
ع
ƒƒZ
ن
;
ع
X
ن
P
ن
م
ب
]ع .
ع
ƒƒO
ب
Q
ع
‡ ˆ ‰
LبوIلا ‰ Šˆ q‹
Hadits ri@ayat Abu 'asud /adhiyallahu-anhu, ia berkata4
1etika kami diperintahkan untuk bersedekah, kami men(adi kuli angkut Cdan kami bersedekah dari
upah peker(aan ituD. Abu Aqil bersedekah dengan setengah shaK. Seseorang memba@a sedekah
sedikit lebih banyak darinya. ,rangAorang munafik berkata4 Sesungguhnya Allah tidak butuh
sedekah orang ini, orang ini melakukan hal itu hanya untuk pamer. Balu turunlah ayat4 yaitu orangA
orang yang mencela orangAorang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan mencela
orangAorang yang tidak mendapatkan Esesuatu untuk disedekahkanF selain sekedar (erih
payahnya.
'emperoleh &ahala di Waktu &agi dan Sore Hari
ن
ب
عع 1ب
ن
7
ع
Œع ل
ع
/
ب
;
ع
qة ع ر
ع
;
ب
ر
ع
]ع ه
ن
ب
ن
X
ع
7
ع
• *a Q
ع
ر
ع
}
ع
$ عم
ب
;
ع
*ع ]ب 7
ع
M
&
ي
ب
ب
ع
و.6' qL% 5
ع
ا3 ع
ن
ن
P
ن
q`(ب ا]ع ر
ع
Q
ب
7
ع
م
a
ي
ب
g
ن
(
ع
ل
ع
Hadits ri@ayat Abu Hurairah /adhiyallahu-anhu4
>ah@a Nabi Shallallahu alaihi @assalam bersabda4 "ngatlah, bah@a seseorang yang memberikan
unta perah kepada anggota keluarganya, yang dapat menghasilkan sepanci besar susu setiap
keluar di pagi dan sore, maka pahalanya sungguh sangat besar
ن
ب
عع 1ب
ن
7
ع
nة ع ر
ع
;
ب
ر
ع
]ع ن
ن
عع 1
+
/
ن
$ نلا ىلص هللا هيلع ملسو r ه
ع
3 ن7
ع
ىO
ع
3 ع
ر
ع
ك
ع
R ع ف
ع
X
%
اG
ع
Eن oلع ا5
ع
و
ع
ن
ب
!
ع
}
ع
$ ع!
ع
nL% Y
ع
ي
ب
$ ن!
ع
e
ب
.
ع
N
ع
nL
&
5
ع
.
ع
G
ع
ب
ن
M
ب
-
ع
ار
ع
و
ع
nL
&
5
ع
.
ع
G
ع
ب
ن
اO
ع
-ن و
ب
/
ع
ص
ع
اO
ع
5ن و
ب
/
ع
N
ع
و
ع
Hadits ri@ayat Abu Hurairah /adhiyallahu-anhu4
Dari Nabi Shallallahu alaihi @assalam bah@a beliau melarang beberapa hal lalu menyebutkan
beberapa perangai dan bersabda4 >arang siapa memberi pin(aman unta, maka unta itu memasuki
@aktu pagi dengan sedekah dan memasuki @aktu sore dengan sedekah, yakni susunya di pagi
hari dan di sore hari itu.
Tetap mendapatkan &ahala, 'eskipun sedekahnya (atuh ke
tangan orang yang tidak berhak
ن
ب
عع 1ب
ن
7
ع
ة ع ر
ع
;
ب
ر
ع
]ع ن
ن
عع 1
+
/
ن
$ نلا ىلص هللا هيلع oملسو
Kritik dan saran bisa dialamatkan ke email kami m4romi@mail!"om!
#tt$%&&mromi!'ord$ress!"om&
لع ا5
ع
ن
ن
5
ع
.
ن
G
ع
' عc
ع
Žo*a Q
ع
ر
ع
Lع ل
ع
ي
ب
ل
ن
لا <
ع
ر
ع
9ع ف
ع
qL
&
5
ع
.
ع
G
ع
ب
ن
ه
ن
I ن5
ع
.
ع
G
ع
ب
ن
ا
ع
O(
ع
Kع و
ع
ف
ع
1فن
.
ن
;
ع
او
ب
Y
ع
/
ع
ص
ب
V
ع
ف
ع
qL
&
ي
ع
3 نا
ع
W ع .
ن
G
ع
' ع oن
ع
و
ب
h
ع
.
ن
Y
ع
I ع;
ع
Lع ل
ع
ي
ب
ل
ن
لا ىل
ع
عع oلع ا5
ع
qL
&
ي
ع
3 نا
ع
م
ن
O
ع
ل
m
لا
ع
T
ع
ل
ع
.
ع
م
ب
Y
ع
ل
ب
ا ىل
ع
عع ن
ن
5
ع
.
ن
G
ع
' عc
ع
ŽqL
&
ي
ع
3 نا
ع
<
ع
ر
ع
9ع ف
ع
qL
&
5
ع
.
ع
G
ع
ب
ن
ه
ن
I ن5
ع
.
ع
G
ع
ب
ن
اO
ع
(
ع
Kع و
ع
ف
ع
1فن .
ن
;
ع
او
ب
Y
ع
/
ع
ص
ب
V
ع
ف
ع
q1
,
$ نN
ع
W ع .
ن
G
ع
' ع oن
ع
و
ب
h
ع
.
ن
Y
ع
I ع;
ع
ىل
ع
عع q1
,
$ نN
ع
م
ن
O
ع
ل
m
لا
ع
oلع ا5
ع
T
ع
ل
ع
.
ع
م
ب
Y
ع
ل
ب
ا ىل
ع
عع ن
ن
5
ع
.
ع
G
ع
' عc
ع
Žq1
,
$ نN
ع
<
ع
ر
ع
9ع ف
ع
qL
&
5
ع
.
ع
G
ع
ب
ن
ه
ن
I ن5
ع
.
ع
G
ع
ب
ن
اO
ع
(
ع
Kع و
ع
ف
ع

ع
.
ن
;
ع
او
ب
Y
ع
/
ع
ص
ب
V
ع
ف
ع
qW
&
ر
ن
اس
ع
W ع .
ن
G
ع
' ع oن
ع
و
ب
h
ع
.
ن
Y
ع
I ع;
ع
ىل
ع
عع
م
ن
O
ع
ل
m
لا
ع
oلع ا:
ع
ف
ع
qW
&
ر
ن
اس
ع
T
ع
ل
ع
.
ع
م
ب
Y
ع
ل
ب
ا ىل
ع
عع L
&
ي
ع
3 نا
ع
ىل
ع
عع و
ع
1
,
$ نN
ع
ىل
ع
عع و
ع
1
ع
' نV
ع
ف
ع
qW
&
ر
ن
اس
ع
*ع ي
ب
:ن ف
ع
ا!
ن
7
ع

ع
ل
ع
T
ع
I ع5
ع
.
ع
ص
ع
.
ب
:
ع
ف
ع
ا!
ن
7
ع
qM
ب
ل
ع
/
ن
5
ع
Lع ي
ع
3 ناA
ن
لا
اO
ع
ل
ن
(
ع
ل
ع
ف
ع
t^ (ن I ع4
ب
' ع اO
ع
ب
ن
ن
ب
عع *ن (
ع
ل
ع
و
ع
qا]ع ا3 ع
ن
ى
^
$ ن6ع ل
ب
ا ر
ع
/
ن
I ع(
ب
;
ع
i
ع
فن $ بي
ع
ف
ع
ام
ن
!
ن
_
ع
ا
ع
طعب 7
ع
*ن (
ع
ل
ع
و
ع

ع
للا W ع ر
ن
ا4
ن
لا t^ (ن I ع4
ب
;
ن
اO
ع
ب
ن
ن
ب
عع ه
ن
I ن5
ع
ر
ب
س
ن
Hadits ri@ayat Abu Hurairah /adhiyallahu-anhu4
Dari Nabi Shallallahu alaihi @assalam, beliau bersabda4 Seorang lelaki berkata4 Sungguh aku akan
mengeluarkan sedekah pada malam ini. Balu ia keluar memba@a sedekahnya dan (atuh ke tangan
seorang @anita peina. &ada pagi harinya, orang banyak membicarakan4 Tadi malam, seorang
@anita peina mendapatkan sedekah. Belaki itu mengucap4 *a Allah, hanya bagiA'u segala pu(i,
Csedekahku (atuh pada @anita peinaD. Aku akan bersedekah lagi. Dia keluar memba@a
sedekahnya dan (atuh ke tangan orang kaya. &ada pagi harinya, orang banyak membicarakan4
Sedekah diberikan kepada orang kaya. ,rang itu mengucap4 *a Allah, hanya bagiA'u segala pu(i,
Csedekahku (atuh pada orang kayaD. Aku akan bersedekah lagi. 1emudian ia keluar memba@a
sedekah dan (atuh ke tangan pencuri. &ada pagi harinya, orang banyak membicarakan4 Sedekah
diberikan kepada pencuri. ,rang itu mengucap4 *a Allah, hanya bagiA'u segala pu(i, sedekahku
ternyata (atuh pada @anita peina, pada orang kaya dan pada pencuri. Balu ia didatangi CmalaikatD
dan dikatakan kepadanya4 Sedekahmu benarAbenar telah diterima. >oleh (adi @anita peina itu
akan menghentikan perbuatan inanya, karena sedekahmu, orang kaya dapat mengambil
pela(aran dan mau memberikan sebagian apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Dan mungkin
sa(a si pencuri menghentikan perbuatan mencurinya, karena sedekahmu
&ahala Sedekah >endahara@an yang Tepercaya
ن
ب
عع 1ب
ن
7
ع
nىس
ع
و
ب
!
ع
ن
ن
عع 1
+
/
ن
$ نلا ىلص هللا هيلع ملسو oلع ا5
ع
ن
ن
P
ن
ن
ع

ن
ا9ع ل
ب
ا م
ن
ل ن4
ب
م
ع
ل
ب
ا ن
ن
ي
ب
!
ن
c
ع
ا
ب
8R
ن
ل
ن
ا R ع فن $ ب;
ع
ام
ع
ب
ن
ر
ع
و
ع
• لع ا5
ع
ا!
ع
€ىط
ن
(
ب
;
ع
ر
ع
!
ن
7
ع

ن
ب
ن
ه
ن
ي
ب
ط
ن
(
ب
ي
ع
ف
ع
F
%
!
ن
اك
ع
nار
%
ف
ن
و
ع
!
ع
L% /
ع
ي
+
>
ع
ه
ن
ب
ن

ع
4
ع
ف
ب
3 ع ه
ع
(
ع
ف
ع
.
ب
ي
ع
ف
ع
ىل
ع
P
ن
8R
ن
ل
ن
ا ر
ع
!
ن
7
ع
ه
ع
ل
ع
ه
ن
ب
ن
.
ع
-
ع
7
ع
• ن
ع
ي
ب
5ن .
+
G
ع
I عم
ع
ل
ب
ا
Hadits ri@ayat Abu 'usa /adhiyallahu-anhu4
Dari Nabi Shallallahu alaihi @assalam, beliau bersabda4 Sesungguhnya bendahara muslim lagi
tepercaya adalah yang melaksanakan Ckemungkinan (uga beliau bersabda4 memberikanD apa yang
diperintahkan. 1emudian ia memberikannya sempurna dan banyak dengan (i@a yang baik, lalu ia
menyerahkannya kepada orang yang diperintahkan salah seorang yang bersedekah untuk
diberikan sedekah.
"steri >ersedekah, Suamipun 'endapat &ahalanya
ن
ب
عع لع ا5
ع
oM
ب
ل
ع
ا5
ع
qLع sع ~ ناعع لع و
ب
س
ع
ر
ع
ه
ن
للا ىلص هللا هيلع oملسو
ا0 ع P
ن
M
ن
:
ع
ف
ع
3 ب7
ع
ة ع 7
ع
ر
ب
م
ع
ل
ب
ا ن
ب
!
ن
=
ن
ا(
ع
>
ع
اO
ع
I ني
ب
ب
ع
ر
ع
ي
ب
N
ع

&
.
ع
4
ن
ف
ب
!
ع
ن
ع
اك
ع
اO
ع
ل
ع
ا]ع ر
ع
Q
ب
7
ع
ام
ع
ب
ن
اO
ع
Q
ن
و
ب
A
ع
ل نو
ع
qM
ب
:
ع
ف
ع
3 ب7
ع
_
ع
ر
ع
Q
ب
7
ع
ام
ع
ب
ن
ن
ن

ن
ا9ع ل
ب
ل نو
ع
q@
ع
4
ع
ك
ع
*ع 2
ب
!
ن
X
ع
qT
ع
ل ن0 ع

ع
:ن $ ب;
ع
م
ب
O
ع
"ع (
ب
ب
ع
ر
ع
Q
ب
7
ع
l
&
(
ب
ب
ع
اU
%
ي
ب

Kritik dan saran bisa dialamatkan ke email kami m4romi@mail!"om!
#tt$%&&mromi!'ord$ress!"om&
Hadits ri@ayat Aisyah /adhiyallahu-anhu, ia berkata4
/asulullah Shallallahu alaihi @assalam bersabda4 Apabila seorang @anita berinfak dari makanan
rumahnya yang tidak rusak, maka ia mendapat pahala dari apa yang telah ia infakkan dan
suaminya mendapatkan pahala dengan apa yang telah diusahakan. Demikian pula, bendahara
Cmendapat pahalaD seperti pahala orang yang bersedekah, sebagian mereka tidak mengurangi
sedikit pun pahala sebagian yang lain.
ن
ب
عع 1ب
ن
7
ع
ة ع ر
ع
;
ب
ر
ع
]ع ن
ب
عع ل
ن
و
ب
س
ع
ر
ع
هللا ىلص هللا هيلع ملسو oلع ا5
ع
X
ع
م
^
G
ع
' ع ة ع 7
ع
ر
ب
م
ع
ل
ب
ا اO
ع
ل
ع
(
ب
ب
ع
و
ع
.
a
]
ن
ا)ع X
ن
P
ن
X
ع
و
ع

ن
3 ن0 ب S
ن
ب
ن
ن
ع
0 نV
ع
' ع 1فن ه
ن
I ني
ب
ب
ع
و
ع
]ع و
ع
.
a
]
ن
ا)ع X
ن
P
ن
ا!
ع
و
ع

ن
3 ن0 ب S
ن
ب
ن
M
ب
:
ع
ف
ع
3 ب7
ع
ن
ب
!
ن
ه
ن
/
ن
4
ب
ك
ع
ن
ب
!
ن
ر
ن
ي
ب
N
ع
_
ن
ر
ن
!
ب
7
ع
ن
ن
S
ن
ف
ع
tع G
ب
3 ن
_
ن
ر
ن
Q
ب
7
ع
ه
ع
ل
ع
Hadits ri@ayat Abu Hurairah /adhiyallahu-anhu, ia berkata4
/asulullah Shallallahu alaihi @assalam bersabda4 Wanita yang suaminya ada, tidak boleh
berpuasa kecuali dengan iinnya dan tidak boleh mengiinkan orang lain masuk rumah suaminya,
saat suaminya ada kecuali dengan iinnya. Dan apapun yang ia infakkan dari hasil ker(a suaminya
tanpa perintah suaminya, maka separoh pahalanya adalah milik suaminya
'asuk Surga 'elalui &intu 'asingA'asing
ن
ب
عع 1ب
ن
7
ع
ة ع ر
ع
;
ب
ر
ع
]ع r ن
ن
7
ع
لع و
ب
س
ع
ر
ع
ه
ن
للا ىلص هللا هيلع ملسو oلع ا5
ع
ن
ب
!
ع
i
ع
ف
ع
3 ب7
ع
ن
ن
ي
ب
Q
ع
و
ب

ع
1فن *
ن
ي
ب
/
ن
س
ع
ه
ن
للا 8
ع
C
ن
و
ب
3 ع 1ƒƒفن اƒ;
ع
oL
ن
ƒƒ$ نZ
ع
ل
ب
ا ه
ن
للا.
ع
ƒƒ/
ب
عع v
اR ع ]ع ن
ب
م
ع
ف
ع

a
ي
ب
Eع ن
ع
اك
ع
ن
ب
!
ن
*
ن
]ب 7
ع

ن
F
ع
G
ن
لا 1
ع
عن C
ع
ن
ب
!
ن
J
ن
اب
ع
ن
ب
ƒƒ!
ع
و
ع

ن
F
ع
G
ن
لا
ن
ع
اك
ع
ن
ب
!
ن
*
ن
]ب 7
ع
nC
ن
اO
ع
Z
ن
ل
ب
ا 1
ع
عن C
ع
ن
ب
!
ن
J
ن
اب
ع
ن
ب
!
ع
و
ع
qC
ن
اO
ع
Z
ن
ل
ب
ا ن
ع
اƒƒك
ع
ن
ب
ƒƒ!
ن
*
ن
ƒƒ]ب 7
ع
nL
ن
5
ع
.
ع
G
ن
لا 1
ع
عن C
ع
ن
ب
!
ن
J
ن
اب
ع
ن
ب
ƒƒ!
ع
و
ع
qL
ن
5
ع
.
ع
ƒƒG
ن
لا ن
ع
اƒƒك
ع
ن
ب
ƒƒ!
ن
*
ن
ƒƒ]ب 7
ع
n=
ن
اي
ع
ƒƒG
+
لا
1
ع
عن C
ع
ن
ب
!
ن
J
ن
اب
ع
ن
ن
ا;
ن
ر
ن
لا
Hadits ri@ayat Abu Hurairah /adhiyallahu-anhu4
>ah@a /asulullah Shallallahu alaihi @assalam bersabda4 >arang siapa berinfak dengan sepasang
Ckuda, unta dan sebagainyaD di (alan Allah, maka di surga ia dipanggil4 Wahai hamba Allah, pintu ini
adalah lebih baik. >arang siapa termasuk ahli salat, maka ia dipanggil dari pintu salat. >arang
siapa termasuk ahli (ihad, maka ia dipanggil dari pintu (ihad. >arang siapa termasuk ahli sedekah,
maka ia dipanggil dari pintu sedekah. Dan barang siapa termasuk ahli puasa, maka ia dipanggil
dari pintu /ayyan. Abu >akar Sidik bertanya4 Wahai /asulullah, apakah setiap orang pasti
dipanggil dari pintuApintu tersebut. Apakah mungkin seseorang dipanggil dari semua pintuH
/asulullah Shallallahu alaihi @assalam bersabda4 *a, dan aku berharap engkau termasuk di antara
mereka Cyang dipanggil dari semua pintuD.
An(uran berinfak dan makruh menghitungAhitungnya
ن
ب
عع fنام
ع
س
ب
7
ع
M
ن
$ بب
ن

ن
7
ع
ر
&
H
ب
ب
ع
1
ع
K
ن
ر
ع
ه
ع
للا لع ا5
ع
oM
ب
ل
ع
ا5
ع
qاO
ع
$ بعع 1ل ن لع و
ب
س
ع
ر
ع
ه
ن
للا ىلص هللا هيلع oملسو
ى:ن فن 3 ب7
ع
و
ب
7
ع
• n1Yن "
ن
3 با
ع
و
ب
7
ع
X
ع
و
ع
€1Yن فن 3 با
ع
n1G
ن
Y
ب
' ع 1
ع
G
ن
Y
ب
ي
ع
ف
ع
ه
ع
للا T
ن
ي
ب
ل
ع
عع
Hadits ri@ayat Asma binti Abu >akar /adhiyallahu-anhu, ia berkata4
/asulullah Shallallahu alaihi @assalam bersabda kepadaku4 >erinfaklah atau memberilah dan
(angan menghitungAhitung CkikirD , karena Allah akan memperhitungkannya untukmu.
Kritik dan saran bisa dialamatkan ke email kami m4romi@mail!"om!
#tt$%&&mromi!'ord$ress!"om&
=angan 'eremehkan &emberian yang sedikit
ن
ب
عع 1ب
ن
7
ع
ة ع ر
ع
;
ب
ر
ع
]ع r ن
ن
7
ع
لع و
ب
س
ع
ر
ع
ه
ن
للا ىلص هللا هيلع ملسو ن
ع
اك
ع
oلع و
ب
:
ع
;
ع
ا;
ع
f ع ا4
ع
3 ن e
ن
ام
ع
ل ن4
ب
م
ع
ل
ب
ا X
ع
v ن
ن
ر
ع
:ن Y
ب
' ع ة % ر
ع
اQ
ع
و
ب
ل
ع
و
ع
qاO
ع
' نر
ع
اZ
ع
ل ن ن
ع
س
ن
ر
ب
فن ة
&
ا)ع
Hadits ri@ayat Abu Hurairah /adhiyallahu-anhu4
>ah@a /asulullah Shallallahu alaihi @assalam pernah bersabda4 Wahai para @anita muslimah,
(angan sekaliAkali seseorang meremehkan pemberian tetangganya, meskipun hanya berupa
teracak CkukuD kambing
Tu(uh +olongan *ang 'emperoleh Naungan Allah di Hari 1iamat
Keutamaan merahasiakan sedekah
ن
ب
عع 1ب
ن
7
ع
ة ع ر
ع
;
ب
ر
ع
]ع ن
ن
عع 1
+
/
ن
$ نلا ىلص هللا هيلع nملسو oلع ا5
ع
La (
ع
/
ب
س
ع
م
ع
O
ع
ل
^
g
ن
;
ع
ه
ع
للا 1فن ه
ن
ل
+
K
ن
=
ع
و
ب
;
ع
X
ع
*ن b
ن
X
ن
P
ن
=
ع
ا!
ع

ن
ا
عب

ع
ل
^
b
ن
qلع C
ن
ا(
ع
ل
ب
ا
J
a
ا)ع و
ع
V
ع
sع 3 ع ة
ن
C
ع
ا/
ع
(ن ب
ن
*a Q
ع
ر
ع
و
ع

ن
للا ه
ع
/
ع
ل
ب
5
ع
i
a
ل
ن
(
ع
!
ع
1فن q.
ن
Q
ن
ا4
ع
م
ع
ل
ب
ا
ن
ن
F
ع
Q
ع
ر
ع
و
ع
اب
ن
اY
ع
' ع 1فن nه
ن
للا ا(
ع
م
ع
I عQ
ب
ا ن ه
ن
ي
ب
ل
ع
عع ا5
ع
ر
ن
ف
ع
' عو
ع
*a Q
ع
ر
ع
و
ع

ن
ي
ب
ل
ع
عع ه
ع
I بعع C
ع
ة a 7
ع
ر
ع
!
ب
ا ن e
ع
ا0 ع @
&
G
ع
$ ب!
ع

&
ام
ع
Q
ع
و
ع
13 +P
ن
oلع ا:
ع
ف
ع
|ع اEع 7
ع
*a Q
ع
ر
ع
و
ع

ع
للا W ع .
ن
G
ع
' ع
L
&
5
ع
.
ع
G
ع
ب
ن
ا]ع اف
ع
Eب V
ع
ف
ع
ىI ن-
ع
X
ع
م
ع
ل
ع
(
ب
' ع ه
ع
$ عي
ب
م
ن
;
ع
ا!
ع
i
ع
فن $ ب' ع *a Q
ع
ر
ع
و
ع

ع
ل
ع
ام
ع
)
ن
ر
ع
ك
ع
0 ع
ه
ع
للا nاي
%
ل ناEع M
ب
Kع اف
ع
ف
ع
_
ع
ا$ عي
ب
عع
Hadits ri@ayat Abu Hurairah /adhiyallahu-anhu4
Dari Nabi Shallallahu alaihi @assalam, beliau bersabda4 Ada tu(uh golongan yang bakal dinaungi
oleh Allah di ba@ah naunganANya, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naunganANya, yaitu4
&emimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dengan ibadah kepada Allah Cselalu beribadahD,
seseorang yang hatinya bergantung kepada mes(id Cselalu melakukan salat (amaah di dalamnyaD,
dua orang yang saling mengasihi di (alan Allah, keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah,
seorang yang dia(ak perempuan berkedudukan dan cantik Cuntuk berinaD, tapi ia mengatakan4
Aku takut kepada Allah, seseorang yang memberikan sedekah kemudian merahasiakannya
sampai tangan kanannya tidak tahu apa yang dikeluarkan tangan kirinya dan seseorang yang
berikir CmengingatD Allah dalam kesendirian, lalu meneteskan air mata dari kedua matanya
Sedekah yang paling utama ialah sedekah orang sehat yang kikir
ن
ب
عع 1ب
ن
7
ع
ى' ع7
ع
oلع ا5
ع
qة ع ر
ع
;
ب
ر
ع
]ع لع و
ب
س
ع
ر
ع
ه
ن
ƒƒللا ىلƒƒص هƒƒللا هƒƒيلع ملƒƒسو
*a Q
ع
ر
ع
ا ;
ع
oلع اƒ:
ع
ف
ع
لع و
ب
ƒس
ع
ر
ع
ه
ن
ƒللا 8
^
7
ع
v L
ن
5
ع
.
ع
ƒG
ن
لا م
ع
ƒg
ع
عب 7
ع
w ن
ب
7
ع
oلع اƒ:
ع
ف
ع
W ع .
ن
G
ع
' ع M
ع
3 ب7
ع
و
ع
}
a
ي
ب
Yن ƒƒص
ع
ىƒƒsع 9ب ' ع q}
a
ي
ب
Yن ƒƒ)ع ر
ع
ƒƒ:
ب
ف
ع
ل
ب
ا *ع ƒƒ!
ن
V
ع
' عو
ع
X
ع
و
ع

ن
ƒƒ$ ن6ع ل
ب
ا
*ع O
ن
م
ب
' ع ىI ن-
ع
ا0 ع P
ن
M
ن
6ع ل
ع
ب
ع
=
ع
و
ب
:
ع
ل
ب
Y
ع
ل
ب
ا ن
&
F
ع
ف
ع
ل ن oM
ع
ل
ب
5
ع
ن
&
F
ع
ف
ع
ل نو
ع
qاR ع ك
ع
X
ع
7
ع
qاR ع ƒƒك
ع
.
ب
5
ع
و
ع
ن
ع
اك
ع
ن
&
F
ع
ف
ع
ل ن
Hadits ri@ayat Abu Hurairah /adhiyallahu-anhu, ia berkata4
Seorang lelaki datang kepada /asulullah Shallallahu alaihi @assalam lalu berkata4 Wahai
/asulullah, sedekah manakah yang paling agungH /asulullah Shallallahu alaihi @assalam
bersabda4 3ngkau bersedekah ketika engkau engkau sehat lagi kikir dan sangat memerlukan,
Kritik dan saran bisa dialamatkan ke email kami m4romi@mail!"om!
#tt$%&&mromi!'ord$ress!"om&
engkau takut miskin dan sangat ingin men(adi kaya. =angan engkau tundaAtunda sampai nya@a
sudah sampai di kerongkongan, baru engkau berpesan4 >erikan kepada si fulan sekian dan untuk
si fulan sekian. "ngatlah, memang pemberian itu hak si fulan
'emberi Bebih >aik Dari 'eminta C'enerima &emberianD
ن
ب
عع ه
ن
للا.
ن
/
ب
عع ن
ن
ب
ب
ر
ع
م
ع
عع r ن
ن
7
ع
لع و
ب
س
ع
ر
ع
ه
ن
للا ىلص هللا هيلع ملسو nلع ا5
ع
و
ع
]ع و
ع
ىل
ع
عع nر
ن
/
ع
$ بم
ن
ل
ب
ا و
ع
]ع و
ع
ر
ع
ك
ع
R ب ;
ع
Lع 5
ع
.
ع
G
ن
لا tع ف
^
(
ع
I نلاو
ع
ن
ن
عع L
ن
ل
ع
V
ع
4
ب
م
ع
ل
ب
ا o
.
ع
ي
ع
ل
ب
ا
ع
اي
ع
ل
ب
(
ع
ل
ب
ا ر
a
ي
ب
Eع ن
ع
!
ن
.
ن
ي
ع
ل
ب
ا .
ع
ي
ع
ل
ب
او
ع
qىل
ع
ف
ب
4
^
لا اي
ع
ل
ب
(
ع
ل
ب
ا qLع :
ع
فن $ بم
ع
ل
ب
ا
ع
ىل
ع
ف
ب
4
^
لاو
ع
Lع ل
ع
~ نا4
ن
لا
ع
Hadits ri@ayat Abdullah bin 5mar /adhiyallahu-anhu4
>ah@a /asulullah Shallallahu alaihi @assalam ketika berada di atas mimbar, beliau menuturkan
tentang sedekah dan men(aga diri dari meminta. >eliau bersabda4 Tangan yang di atas lebih baik
dari tangan yang di ba@ah. Tangan yang di atas adalah yang memberi dan yang di ba@ah adalah
yang meminta
ن
ب
عع م
ن
ي
ب
H
ن
-
ع
ن
ن
ب
ب
=
&
اA
ع
-ن r ن
ن
7
ع
لع و
ب
س
ع
ر
ع
ه
ن
للا ىلص هللا هيلع ملسو oلع ا5
ع
*ع "ع ف
ب
7
ع
L
ن
5
ع
.
ع
G
ن
لا و
ب
7
ع
• ر
ع
ي
ب
Eع ن
ب
عع €L
ن
5
ع
.
ع
G
ن
لا ر
ن
O
ب
b
ع
.
ع
ي
ع
ل
ب
او
ع

,
$ نN
ع
اي
ع
ل
ب
(
ع
ل
ب
ا
ر
a
ي
ب
Eع ن
ع
!
ن
.
ن
ي
ع
ل
ب
ا 7
ب
.
ع
ب
ب
او
ع
qىل
ع
ف
ب
4
^
لا ن
ب
م
ع
ب
ن
لع و
ب
(
ع
' ع
Hadits ri@ayat Hakim bin Hiam /adhiyallahu-anhu4
>ah@a /asulullah Shallallahu alaihi @assalam bersabda4 Sedekah yang paling utama atau
sedekah yang paling baik adalah sedekah dari harta yang cukup. Tangan yang di atas lebih baik
dari tangan yang di ba@ah. 'ulailah dari orang yang engkau tanggung CnafkahnyaD.
Barangan memintaAminta
ن
ب
عع Lع ;
ع
و
ن
ا(
ع
!
ع
لع و
ب
:
ع
;
ع
M
ع
(
ب
م
ن
س
ع
r لع و
ب
س
ع
ر
ع
ه
ن
ƒƒللا ىلƒƒص هƒƒللا هƒƒيلع ملƒƒسو
لع و
ب
:
ع
;
ع
ام
ع
3 نP
ن
o ا3 ع7
ع
ن
a

ن
اEع ن
ب
م
ع
ف
ع
ه
ع
I عي
ب
ط
ع
عب 7
ع
ن
ب
عع @
ن
ي
+
>
ع
n`
&
ف
ب
3 ع d
ع
ر
ن
اƒƒ/
ع
ي
ع
ف
ع
ه
ع
ƒƒل
ع
ن
ب
ƒƒ!
ع
و
ع

ن
ي
ب
فن ه
ع
ƒƒI عي
ب
ط
ع
عب 7
ع
ن
ب
ƒƒعع L
&
ل
ع
V
ع
ƒƒ4
ب
!
ع
n_
ن
ر
+
ƒƒ)ع و
ع
ن
ع
اƒƒك
ع
8R
ن
ƒƒل
ن
اك
ع
*ع ƒƒك
ع
V
ب
;
ع
X
ع
و
ع
\
ع
/
ع
sب ;
ع
Hadits ri@ayat 'ua@iyah /adhiyallahu-anhu, ia berkata4
Aku mendengar /asulullah Shallallahu alaihi @assalam bersabda4 Sesungguhnya aku ini hanyalah
bendahara@an, maka barang siapa aku berikan dan kebaikan hatiku, maka ia mendapat
keberkahan dan barang siapa yang aku berikan karena ia meminta, maka ia seperti orang yang
makan dan tidak akan kenyang

ن
ب
عع ر
ع
م
ع
عع لع ا5
ع
r لع ا5
ع
لع و
ب
س
ع
ر
ع
ه
ن
للا ىلص هللا هيلع oملسو
ا!
ع
لع اA
ع
;
ع
*ع Q
ع
ر
ن
لا لع V
ع
4
ب
;
ع
n#
ع
ا$ نلا ىI ن-
ع
1
ع
' نV
ب
;
ع
=
ع
و
ب
;
ع
L
ن
!
ع
اي
ع
:ن ل
ب
ا `
ع
ي
ب
ل
ع
و
ع
1ƒƒفن
ه
ن
O
ن
Q
ب
و
ع
Lع عع A
ب
!
ع
م
&
Y
ب
ل
ع
Hadits ri@ayat Sayyidina 05mar /adhiyallahu-anhu, ia berkata4
/asulullah Shallallahu alaihi @assalam bersabda4 Seorang yang selalu memintaAminta kepada
orang banyak, nanti dia datang dihari kiamat dengan @a(ah yang tidak berdaging Ckarena hinanyaD.
Kritik dan saran bisa dialamatkan ke email kami m4romi@mail!"om!
#tt$%&&mromi!'ord$ress!"om&
ن
ب
عع 1ب
ن
7
ع
لع ا5
ع
oلع ا5
ع
qة ع ر
ع
;
ب
ر
ع
]ع لع و
ب
س
ع
ر
ع
ه
ن
للا ىلص هللا هيلع oملسو
ن
ب
!
ع
لع V
ع
س
ع
#
ع
ا$ نلا م
ب
O
ع
ل
ع
او
ع
!
ب
7
ع
nار
%
2
^
H
ع
' ع ام
ع
3 نS
ن
ف
ع
لع V
ع
4
ب
;
ع
*ن :ن I ع4
ب
ي
ع
ل
ب
ف
ع
qار
%
م
ب
Q
ع
و
ب
7
ع
ر
ب
2 نH
ب
I ع4
ب
ي
ع
ل ن
Hadits ri@ayat Abu Hurairah /adhiyallahu-anhu, ia berkata4
/asulullah Shallallahu alaihi @assalam bersabda4 E>arang siapa memintaAminta kepada orangA
orang karena hendak menambah kekayaannya berarti dia meminta bara api. ,leh karena itu
Cterserah kepadanyaD mau mengambil sedikit atau banyak.
Diperbolehkan 'eminta Dalam Tiga 1eadaan
ن
ب
عع Lع G
ع
ي
ب
/
ن
5
ع
ن
ن
ب
ب
W
ن
ر
ن
ا9ع !
ع
M
ع
ل
ب
م
ن
Y
ع
' ع oلع ا5
ع
q1
+
ل نF
ع
O
ن
ل
ب
ا M
ع
ي
ب
' عV
ع
ف
ع
qL% ل
ع
ام
ع
-
ع
لع و
ب
س
ع
ر
ع
ه
ن
للا ىلص هللا هيلع ملسو ه
ع
ل
ع
V
ع
س
ب
7
ع
oلع ا:
ع
ف
ع
qاO
ع
ي
ب
فن
م
ب
5ن 7
ع
ىI ن-
ع
ا$ عي
ب
' نV
ب
' ع ر
ع
!
ع
V
ب
$ عف
ع
qLع 5
ع
.
ع
G
ن
لا T
ع
ل
ع
م
ن
h
ع
oلع ا5
ع
qاO
ع
ب
ن
ا;
ع
oلع ا5
ع
Lع ƒƒG
ع
ي
ب
/
ن
5
ع
ن
ن
P
ن
v Lع ل
ع
V
ع
4
ب
م
ع
ل
ب
ا X
ع
*^ Yن ' ع X
ن
P
ن
.
ن
-
ع
c
ع
ن *a Q
ع
ر
ع
oL
&
h
ع
F
ع
h
ع
*ع م
ن
Y
ع
' ع L% ل
ع
ام
ع
-
ع
M
ب
ل
ن
Y
ع
ف
ع
ه
ع
ل
ع
Lع ل
ع
V
ع
4
ب
م
ع
ل
ب
ا ىI ن-
ع
اO
ع
/
ع
ي
ب
G
ن
;
ع
م
ب
h
ع
*a Q
ع
ر
ع
و
ع
qT
ع
4
ن
م
ب
;
ع
ه
ع
I بب
ع
اص
ع
7
ع
La ƒƒY
ع
~ ناQ
ع
M
ب
-
ع
اƒƒI عQ
ب
ا ن
ه
ع
ل
ع
ا!
ع
M
ب
ل
ن
Y
ع
ف
ع
ه
ع
ل
ع
Lع ل
ع
V
ع
4
ب
م
ع
ل
ب
ا ىI ن-
ع
@
ع
ي
ب
ƒƒG
ن
;
ع
اƒƒ!
%
او
ع
5ن ن
ب
ƒƒ!
ن

&
ƒƒي
ب
عع و
ب
7
ع
• لع اƒƒ5
ع
اC
%
ا.
ع
س
ن
ن
ب
!
ن
*a Q
ع
ر
ع
و
ع
qۥ
&
ي
ب
عع ه
ع
I بب
ع
اص
ع
7
ع
La 5
ع
اف
ع
ىI ن-
ع
=
ع
و
ب
:
ع
;
ع
La h
ع
F
ع
h
ع
ن
ب
ƒ!
ن

ن
0 ع
اZ
ع
Yن ل
ب
ا ن
ب
!
ن
.
ب
:
ع
ل
ع

ن
!
ن
و
ب
5
ع
M
ب
ب
ع
ا ص
ع
7
ع
ا 3 %F
ع
ف
ع
M
ب
ƒل
ن
Y
ع
ف
ع
qLa ƒ5
ع
اف
ع
ه
ع
ƒل
ع
qLع ل
ع
V
ع
ƒ4
ب
م
ع
ل
ب
ا
ىI ن-
ع
@
ع
ي
ب
G
ن
;
ع
ا!
%
او
ع
5ن ن
ب
ƒƒ!
ن

&
ƒƒي
ب
عع و
ب
7
ع
• لع اƒƒ5
ع
اC
%
ا.
ع
ƒƒس
ن
ن
ب
ƒƒ!
ن
ا
ع
ƒƒمف
ع
ۥ
&
ƒƒي
ب
عع
ن
ن
]ع او
ع
س
ن
ن
ع
!
ن
nL
ن
ل
ع
V
ع
4
ب
م
ع
ل
ب
ا Lع G
ع
ي
ب
/
ن
5
ع
ا;
ع
اI %Y
ب
س
ع
v اO
ع
ل
ع
ك
ع
V
ب
;
ع
اO
ع
/
ع
-ن اص
ع
اI %Y
ب
س
ع
Hadits ri@ayat Lobisah bin 'ukharik Al Hilali /adhiyallahu-anhu, ia berkata4
Saya memikul hutang Cuntuk mendamaikan persengketaanD, lalu saya datang kepada /asulullah
Shallallahu alaihi @assalam untuk meminta uang untuk membayar hutang tersebut. >eliau
men(a@ab 4 ETunggulah disini sampai dating kepada kami sedekah CakatD, nanti kami suruh
memberikannya kepadamuF 1emudian Nabi bersabda 4 EHai LobisahG Sesungguhnya meminta itu
tidak halal, melainkan bagi salah satu dari tiga golongan 4 ,rang yang memikul hutang Cuntuk
mendamaikan persengketaanD, maka halal baginya meminta sampai cukup untuk membayar
hutangnya, setelah itu berhenti meminta. Dan Seorang yang ditimpa musibah yang menyebabkan
musnah hartanya, maka halal baginya meminta sampai cukup keperluan hidupnya. Dan Seorang
yang tertimpa kemiskinan yang tiga orang yang mempunyai pikiran diantara kaumnya, berkata
bah@a sesungguhnya si Anu telah tertimpa kemiskinan, maka halal baginya meminta sampai
cukup keperluan hidupnya. 'eminta selain dari itu, hai Labisah, adalah perbuatan haram dan
orang yang memakannya memakan harta haram.
,rang yang diberi tanpa meminta boleh mengambil secukupnya
ن
ب
عع ر
ع
م
ع
عع ن
ن
ب
ب
J
ن
اط
ن
9ع ل
ب
ا 1Kر هللا ه$ع oلع و
ب
:
ع
;
ع
.
ب
5
ع
ن
ع
اك
ع
لع و
ب
س
ع
ر
ع
ه
ن
للا ىلص هللا هيلع ملسو 1$ ني
ب
ط
ن
(
ب
;
ع
qf ع اط
ع
(
ع
ل
ب
ا
ه
ن
ط
ن
عب 7
ع
oلع و
ب
5
ع
V
ع
ف
ع
ر
ع
:
ع
ف
ب
7
ع
ه
ن
ي
ب
ل
ع
P
ن
ىI ن-
ع
q1$ +!
ن
13 ناط
ع
عب 7
ع
ة % ر
ن
!
ع
oM
ع
ل
ب
:
ع
ف
ع
qX
%
ا!
ع
ه
ن
ط
ن
عب 7
ع
ر
ع
:
ع
ف
ب
7
ع
ه
ن
ي
ب
ل
ع
P
ن
لع ا:
ع
ف
ع
q1$ +!
ن
لع و
ب
س
ع
ر
ع
ه
ن
للا ىلص هللا هيلع oملسو
ا!
ع
و
ع
q_
ع
R ب Eع d
ع
f ع اQ
ع
ن
ب
!
ن
اR ع ]ع ل
ن
ام
ع
ل
ب
ا M
ع
3 ب7
ع
و
ع
ر
ع
ي
ب
N
ع
|
&
ر
ن
sب !
ع
X
ع
و
ع
n*
&
~ ناس
ع
nX
ع
ا!
ع
و
ع
q_
ع
R ب 9ع ف
ع
F
ع
ف
ع
ه
ع
(
ب
/
ن
I ن' ع T
ع
4
ع
ف
ب
3 ع
Hadits ri@ayat 5mar bin 1hathab /adhiyallahu-anhu, ia berkata4
/asulullah Shallallahu alaihi @assalam pernah memberiku suatu pemberian, lalu aku berkata4
>erikanlah sa(a kepada orang yang lebih memerlukannya dariku. &ada lain kali beliau memberiku
uang, aku berkata4 >erikanlah kepada orang yang lebih memerlukannya dariku. Balu /asulullah
Kritik dan saran bisa dialamatkan ke email kami m4romi@mail!"om!
#tt$%&&mromi!'ord$ress!"om&
Shallallahu alaihi @assalam bersabda4 AmbillahG Apapun harta yang datang kepadamu, sedangkan
engkau tidak tamak dan tidak meminta, maka ambillah dan apa yang tidak datang kepadamu,
maka (anganlah nafsumu mengikutinya
1eutamaan sifat iffah dan sabar
ن
ب
عع 1ب
ن
7
ع
.
ن
ي
ب
(ن س
ع
r8
+
ر
ن
.
ب
9ع ل
ب
ا
ن
ن
7
ع
اس
%
ا3 ع ن
ع
!
ن
ر
ن
اG
ع
3 بc
ع
ا
ب
او
ب
ل
ع
V
ع
س
ع
لع و
ب
س
ع
ر
ع
ه
ن
للا ىلص هللا هيلع qملسو
م
ن
h
ع

ب
]ع اط
ع
عب V
ع
ف
ع
_
ع
و
ب
ل
ع
V
ع
س
ع
ىI ن-
ع

ب
]ع اط
ع
عب V
ع
ف
ع
ا0 ع P
ن
R ع ف
ع
3 ع ا!
ع
_
ع
.
ع
$ بعن لع ا5
ع
ا!
ع
o
ن
ب
H
ع
;
ع
8.
ن
$ بعن ن
ب
!
ن
ر
&
ي
ب
Eع ن
ب
ل
ع
ف
ع
_
ع
ر
ع
Eن C
ب
7
ع
ن
ب
!
ع
و
ع

ب
H
ع
$ بعع tب فن (
ب
I ع4
ب
;
ع
ه
ن
فن (
ب
;
ع

ع
للا
ن
ب
!
ع
و
ع
ن
ن
6ب I ع4
ب
;
ع
ه
ن
$ ن6ب ;
ع
ن
ب
!
ع
و
ع

ع
للا ر
ب
/
ن
G
ب
;
ع
_
ع
ر
ب
/
ن
G
ب
;
ع
ا!
ع
و
ع

ع
للا 1
ع
ط
ن
عب 7
ع
.
a
-
ع
7
ع
ن
ب
!
ن
f&اط
ع
عع ر
a
ي
ب
Eع \
ع
س
ع
و
ب
7
ع
و
ع
ن
ع
!
ن
ر
ن
/
ب
G
ن
لا
Hadits ri@ayat Abu Said AlA1hudri /adhiyallahu-anhu4
>ah@a sebagian orang Ansar meminta kepada /asulullah Shallallahu alaihi @assalam, maka
beliau memberi mereka. 1emudian mereka meminta lagi, beliau pun memberi mereka, sampai
ketika telah habis sesuatu yang ada pada beliau, beliau bersabda4 Apapun kebaikan yang ada
padaku, maka aku tidak akan menyembunyikannya dari kalian. >arang siapa men(aga kehormatan
diri, maka Allah akan men(aga kehormatan dirinya. >arang siapa yang merasa cukup, maka Allah
akan mencukupinya. >arang siapa yang bersabar, maka Allah akan membuatnya sabar.
Seseorang tidak diberi suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran
'emberi Zakat 1epada ,rang yang baru memeluk "slam dan
menyabarkan orang yang kuat imannya
ن
ب
عع `
ن
3 ع7
ع
ن
ن
ب
ب
rT
&
ل نا!
ع
ن
ن
7
ع
اس
%
ا3 ع7
ع
ن
ع
!
ن
ر
ن
اG
ع
3 بc
ع
ا
ب
nاو
ب
ل
ع
ا5
ع
=
ع
و
ب
;
ع

&
ي
ب
$ ع-
ع
ن
ع
ي
ب
-ن f ع اف
ع
7
ع
ه
ع
للا ىل
ع
عع
ه
ن
ل نو
ب
س
ع
ر
ع
ن
ب
!
ن
ل
ن
او
ع
!
ب
7
ع
ن
ن
ا
ع
او
ع
]ع ا!
ع
i
ع
فن ط
ع
ف
ع
qf ع اف
ع
7
ع
لع و
ب
س
ع
ر
ع
ه
ن
للا ىلص هللا
هيلع ملسو 1ط
ن
(
ب
;
ع
X
%
اQ
ع
ر
ن
ن
ب
!
ن
Lع ~
ع
ام
ن
ل
ب
ا q•
&
;
ب
ر
ع
5
ع
ن
ع
!
ن
oاو
ب
ل
ع
ا:
ع
ف
ع
q*
ن
ب
ن

ن
ا
ب
ر
ع
فن 6ب ;
ع
ه
ع
للا ل
ن
و
ب
س
ع
ر
ع
ل ن 1ط
ن
(
ب
;
ع

ن
للا اs% ;
ب
ر
ع
5
ع
ا$ عك
ع
ر
ع
I ب;
ع
و
ع
ا$ عف
ع
و
ب
ي
ع
س
ع
و
ع
ر
ع
ط
ع
:
ب
' ع
ن
ب
!
ن
qvم
ب
O
ن
~ نا!
ع
C
ن
لع ا5
ع
`
ع
3 ع7
ع
ن
ع
ب
ب
’ع .
+
Y
ع
ف
ع
oT
&
ل نا!
ع
T
ع
ل ن0 ع لع و
ب
س
ع
ر
ع
ه
ن
للا ىلص هللا هيلع
nملسو ن
ب
!
ن
*ع س
ع
ر
ب
V
ع
ف
ع

ب
O
ن
ل نو
ب
5
ع
ىل
ع
P
ن
م
ب
O
ع
(
ع
م
ع
Z
ع
ف
ع

ن
اG
ع
3 بc
ع
ا
ب
1فن L
&
/
ن
5
ع
ن
ب
!
ن
ام
ن
ل
ع
ف
ع
q=
&
C
ع
z او
ب
(
ع
م
ع
I عQ
ب
ا ن م
ب
]ع f ع اQ
ع
لع و
ب
س
ع
ر
ع
ه
ن
للا ىلص هللا هيلع qملسو
oلع ا:
ع
ف
ع
ا!
ع
ua ;
ب
.
ن
-
ع
1$ ن6ع ل
ع
ب
ع
م
ب
H
ع
$ بعع w لع ا:
ع
ف
ع
ه
ع
ل
ع
f ع اO
ع
:
ع
ف
ع
ا!
ن
7
ع

ن
اG
ع
3 بc
ع
ا
ب
و
ب
و
ع
0 ع nا$ ع;
ب
7
ع
ر
ع
ا;
ع
لع و
ب
س
ع
ر
ع
ه
ن
للا م
ب
ل
ع
ف
ع
v او
ب
ل
ع
و
ب
:
ع
;
ع
ا!
ن
7
ع
و
ع
qاU
%
ي
ب
)ع #
a
ا3 ع7
ع
ا$ ن!
ن
ه
ع
2
ع
;
ب
.
ن
-
ع

ب
O
ع
3 عا$ عس
ب
7
ع
او
ب
ل
ع
ا5
ع
ر
ع
فن 6ب ;
ع
ه
ع
للا 1ط
ن
(
ب
;
ع

ن
ل نو
ب
س
ع
ر
ع
ل ن اs% ;
ب
ر
ع
5
ع
nا$ عك
ع
ر
ع
I ب;
ع
و
ع
ا$ عف
ع
و
ب
ي
ع
س
ع
و
ع
ر
ع
ط
ع
:
ب
' ع ن
ب
!
ن
م
ب
O
ن
~ نا!
ع
C
ن
لع ا:
ع
ف
ع
v لع و
ب
س
ع
ر
ع
ه
ن
للا ىلص هللا هيلع
13 +S
ن
ف
ع
oملسو 1ط
ن
عب 7
ع
X
%
اQ
ع
ر
ن
12 ن;
ب
.
ن
-
ع
.
&
O
ب
عع F
ع
ف
ع
7
ع

ب
O
ع
ف
ع
ل
ن
V
ع
' ع7
ع

&
ف
ب
H
ع
ب
ن
ن
ع
و
ب
Kع ر
ب
' ع ن
ب
7
ع
@
ع
]ع R ب ;
ع
#
ع
ا$ نلا nل
ن
او
ع
!
ب
c
ع
ا
ب
ب
ن
ن
ع
و
ب
(
ع
Q
ن
ر
ب
' عو
ع
ىل
ع
P
ن
م
ب
H
ع
ل نا-
ع
ر
ن
ل
ن
و
ب
س
ع
ر
ع
ب
ن
ه
ن
للا w ه
ن
للاو
ع
ف
ع
ام
ع
ل
ع
v ن
ع
و
ب
/
ع
ل ن:
ع
$ ب' ع ه
ن
ب
ن
ر
a
ي
ب
Eع ام
ن
!
ن
ن
ع
و
ب
/
ع
ل ن:
ع
$ ب;
ع
ه
ن
ب
ن
q
ا;
ع
qىل
ع
ب
ع
oاو
ب
ل
ع
ا:
ع
ف
ع
لع و
ب
س
ع
ر
ع
ه
ن
للا .
ب
5
ع
v م
ب
H
ع
3 نS
ن
ف
ع
oلع ا5
ع
qا$ عي
ب
K
ن
ر
ع
ن
ع
و
ب
.
ع
Z
ن
I عس
ع
Kritik dan saran bisa dialamatkan ke email kami m4romi@mail!"om!
#tt$%&&mromi!'ord$ress!"om&
ة % ر
ع
h
ع
7
ع
او
ب
ر
ع
/
ن
ص
ب
اف
ع
qة % .
ع
;
ب
.
ن
)ع ىI ن-
ع
او
ب
:
ع
ل
ب
' ع ه
ع
للا 13 +S
ن
ف
ع

ع
ل
ع
و
ب
س
ع
ر
ع
و
ع
ىل
ع
عع
او
ب
ل
ع
ا5
ع

ن
و
ب
Y
ع
ل
ب
ا ر
ع
/
ن
G
ب
$ عس
ع
Hadits ri@ayat Anas bin 'alik /adhiyallahu-anhu4
>ah@a pada @aktu perang Hunain, ketika Allah menganugerahkan fa-i (arahan kepada /asulullah
Shallallahu alaihi @assalam, berupa hartaAharta kabilah Ha@ain, ketika /asulullah Shallallahu
alaihi @assalam mulai membagikan para pemuka Luraisy seratus ekor unta, orangAorang Ansar
berkata4 Semoga Allah mengampuni /asulullah Shallallahu alaihi @assalam, beliau memberikan
para pemuka Luraisy dan meninggalkan kami Ctidak memberi kamiD, sedangkan pedangApedang
kami masih meneteskan darah mereka. Anas bin 'alik berkata4 /asulullah Shallallahu alaihi
@assalam diceritakan tentang ucapan mereka. Balu beliau memanggil orangAorang Ansar. >eliau
mengumpulkan mereka dalam sebuah kemah dari kulit yang disamak. Setelah semua berkumpul,
/asulullah Shallallahu alaihi @assalam datang dan bertanya4 &embicaraan apa yang sampai
kepadaku dari kalianH ,rang Ansar yang paham men(a@ab4 ,rangAorang yang paham di antara
kami @ahai /asulullah, tidak mengatakan apaAapa. Sedangkan orangAorang yang masih muda di
antara kami mengatakan4 Semoga Allah mengampuni /asulANya, beliau memberi orang Luraisy
dan meninggalkan kami, sedangkan pedangApedang kami masih meneteskan darah mereka.
/asulullah Shallallahu alaihi @assalam bersabda4 Sungguh, aku memberikan Charta rampasanD
kepada orangAorang yang baru sa(a meninggalkan kekafiran adalah untuk mengokohkan hati
mereka. Tidakkah kalian rela (ika mereka pergi mendapatkan harta, sedangkan kalian kembali ke
rumah kalian bersama /asul Cutusan AllahDH Demi Allah, apa yang kalian ba@a pulang itu lebih
baik dari apa yang mereka ba@a. 'ereka berkata4 *a, @ahai /asulullah, kami rela. >eliau
bersabda4 Sungguh, kalian akan mendapati pilihan berat, maka bersabarlah kalian hingga kalian
bertemu Allah dan /asulANya Csampai matiD dan berada di telaga. 'ereka berkata4 1ami akan
bersabar Ctetap bersama bagindaD.
Nabi Dan 1eluarganya Tidak >oleh 'enerima Sedekah CZakatD
ن
ب
عع 1ب
ن
7
ع
ة ع ر
ع
;
ب
ر
ع
]ع R ع Eع 7
ع
oلع و
ب
:
ع
;
ع
ن
ع
4
ع
Y
ع
ل
ب
ا ن
ع
ب
ب
1ل نعع ة % ر
ع
م
ب
' ع ن
ب
!
ن
ر
ن
م
ع
' ع
اO
ع
ل
ع
(
ع
Z
ع
ف
ع
qL
ن
5
ع
.
ع
G
ن
لا 1فن لع ا:
ع
ف
ع

ن
ي
ب
فن لع و
ب
س
ع
ر
ع
ه
ن
للا ىلص هللا هيلع
oملسو
xب ك
ع
=
ن
ر
ب
ا ن qxب ك
ع
ا!
ع
7
ع
qاO
ع
ب
ن
M
ع
م
ب
ل نعع ا3 ن7
ع
X
ع
*ع ك
ع
V
ب
3 ع Lع 5
ع
.
ع
G
ن
لا
Hadits ri@ayat Abu Hurairah /adhiyallahu-anhu, ia berkata4
Suatu ketika Hasan bin Ali mengambil sebuah kurma dari kurma sedekah CakatD dan hendak
memasukkannya ke dalam mulutnya, kemudian /asulullah Shallallahu alaihi @assalam bersabda4
Hai, hai, buang ituG Tidakkah engkau tahu bah@a kita tidak boleh makan sedekah CakatDH.
ن
ب
عع 1ب
ن
7
ع
nة ع ر
ع
;
ب
ر
ع
]ع ن
ب
عع ل
ن
و
ب
س
ع
ر
ع
ه
ن
للا ىلص هللا هيلع ملسو r ه
ع
3 ن7
ع
لع ا5
ع
13 +P
ن
• @
ع
ل ن:
ع
3 بc
ع
ع ىل
ع
P
ن
1ل ن]ب 7
ع
.
ع
Q
ن
V
ع
ف
ع
ة ع ر
ع
م
ب
I نلا L% ط
ع
5ن اس
ع
ىل
ع
عع م
ن
ƒƒh
ع
q1ƒƒ)
ن
ار
ع
فن
اO
ع
(
ع
ف
ع
ر
ب
7
ع
م
ن
h
ع
qاO
ع
ل
ع
ك
ع
…ن ىsع Eب 7
ع
ن
ب
7
ع
ن
ع
و
ب
H
ع
' ع اO
ع
ي
ب
:ن ل
ب
V
ع
ف
ع
qL% 5
ع
.
ع
ص
ع
Hadits ri@ayat Abu Hurairah /adhiyallahu-anhu4
Dari /asulullah Shallallahu alaihi @assalam bah@a beliau bersabda4 Aku kembali kepada
keluargaku, lalu aku menemukan sebuah kurma yang (atuh di atas pembaringanku. 1emudian aku
mengambilnya untuk aku makan, tetapi aku kha@atir kurma itu kurma sedekah, maka aku
membuangnya
ن
ب
عع `
ن
3 ع7
ع
ن
ن
ب
ب
T
&
ل نا!
ع
r ن
ن
7
ع
1
ن
/
ن
$ نلا ىلص هللا هيلع ملسو .
ع
Q
ع
و
ع
qة % ر
ع
م
ب
' ع
oلع ا:
ع
ف
ع
Kritik dan saran bisa dialamatkan ke email kami m4romi@mail!"om!
#tt$%&&mromi!'ord$ress!"om&
X
ع
و
ب
ل
ع
ن
ب
7
ع
ن
ع
و
ب
H
ع
' ع ن
ع
!
ن
L
ن
5
ع
.
ع
G
ن
لا اO
ع
I عل
ب
ك
ع
c
ع
ع
Hadits ri@ayat Anas bin 'alik /adhiyallahu-anhu4
>ah@a Nabi Shallallahu alaihi @assalam menemukan sebuah kurma, lalu beliau bersabda4
Seandainya kurma itu bukan kurma sedekah, maka aku akan memakannya
Nabi >oleh 'emakan Hadiah
ن
ب
عع 1ب
ن
7
ع
rة ع ر
ع
;
ب
ر
ع

ن
ن
7
ع
1
ن
/
ن
$ نلا ىلص هللا هيلع ملسو nن
ع
اك
ع
ا0 ع P
ن
ى
ع
' ن7
ع
n=
&
ا(
ع
ط
ع
ب
ن
لع V
ع
س
ع

ع
$ بعع
ن
ب
S
ن
ف
ع
*ع ك
ع
7
ع
qLa ;
ن
.
ن
]ع o*ع ي
ب
5ن ن
ب
P
ن
و
ع
qاO
ع
$ ب!
ن
م
ب
ل
ع
qLa 5
ع
.
ع
ص
ع
o*ع ي
ب
5ن *ب ك
ع
V
ب
;
ع
اO
ع
$ ب!
ن
Hadits ri@ayat Abu Hurairah /adhiyallahu-anhu4
>ah@a Nabi Shallallahu alaihi @assalam biasanya bila diba@akan makanan, beliau selalu
menanyakannya terlebih dahulu. =ika dikatakan bah@a makanan itu adalah hadiah, maka beliau
memakannya. Dan kalau dikatakan bah@a itu adalah sedekah, maka beliau tidak mau
memakannya
>alasan ,rang *ang 3nggan >erZakat
ن
ب
عع 1ب
ن
7
ع
ة ع ر
ع
;
ب
ر
ع
]ع لع ا5
ع
oلع و
ب
:
ع
;
ع
لع و
ب
س
ع
ر
ع
ه
ن
للا ىلص هللا هيلع oملسو
ا!
ع
ن
ب
!
ن
@
ن
-ن اص
ع
@
&
]ع 0 ع X
ع
و
ع
nL
&
"ن فن X
ع
8C
+
D
ع
;
ع
اO
ع
$ ب!
ن
nاO
ع
:
ن
-
ع
XP ا0P ناك
=و; nL!اي:لا MYفص هل }~افص ن! nرا3 1م-Vف اOيلع 1ف را3
BوHيف qم$OQ اOب ه/$Q ه$ي/Qو املك q_رObو eCرب e.يع7 qهل
1ف =و; ناك _را.:! ني4مE tل7 ىI- qL$س ى":; نيب
Bريف qCا/(لا ا!P qهلي/س ىلP L$Zلا ا!Pو ىلP ا; o*ي5 q•را$لا
لوسر هللا *ب‘اف v w Xو• oلا5 @-اص *بP X 8CD; اO$!
ن!و qاO:- اO:- اO/ل- =و; XP qا]Cرو ا0P ناك =و; qL!اي:لا
}طب اOل [ا:ب و7 qر5ر5 رف ا! X qM3اك .:ف; اO$! FيGف qا.-او
_Dط' افافEVب ه"('و املك qاO]اوفVب ر! هيلع ا]Xو7 Cر هيلع
1ف qا]ارE7 =و; ناك _را.:! ني4مE tل7 ىI- qL$س ى":;
نيب Bريف qCا/(لا هلي/س ا!P ىلP L$Zلا ا!Pو ىلP *ي5 q•را$لا ا;
لوسر هللا ر:/لاف v م$6لاو w Xو• oلا5 @-اص ر:ب Xو م$N
8CD; اO$! XP qاO:- ا0P ناك =و; L!اي:لا }طب اOل [ا:ب qر5ر5
X .:ف; اO$! `يل qاUي) اOيف fاG:ع Xو fاYلQ Xو fا/"ع
هYط$' اO3ور:ب _Dط'و املك qاOفFbVب ر! هيلع ا]CXو7 Cر هيلع
1ف qا]ارE7 =و; ناك _را.:! ني4مE tل7 ىI- qL$س ى":;
نيب Bريف qCا/(لا هلي/س ا!P ىلP L$Zلا ا!Pو ىلP *ي5 q•را$لا ا;
لوسر هللا ىلص هللا هيلع ملسو *ي9لاف v w *ي9لا• oلا5
1] oLhFh *Qرل 1]و qرو *Qرل 1]و qرIس *Qرل ا!Vف qرQ7
1Iلا 1] هل nرو *Qرف اOطبر fا;ر و ار9ف و fاو3 ىلع *]7
Kritik dan saran bisa dialamatkan ke email kami m4romi@mail!"om!
#tt$%&&mromi!'ord$ress!"om&
=Fس‘ا 1Oف هل ا!7و qرو 1Iلا 1] هل *Qرف qرIس اOطبر 1ف
*ي/س مh qهللا مل ى4$; i- هللا 1ف ا]روOb Xو qاOبا5ر
1Oف هل ا!7و qرIس 1Iلا 1] هل *Qرف qرQ7 اOطبر 1ف *ي/س
هللا *]c 1ف q=Fس‘ا <ر! nLKورو امف Mلك7 ن! Tل0 <رملا
و7 LKورلا ن! XP qf1) @Iك nهل C.ع ا! nMلك7 neا$4- @Iكو
nهل C.ع اOhاور7 nاOلاوب7و Xو qeا$4- \ط:' اOلو> M$Iساف
افر) و7 نيفر) XP @Iك هللا nهل C.ع ا]راhz nاOhاور7و qeا$4-
Xو ر! اOب اO/-اص ىلع رO3 Mبرsف ه$! Xو .;ر; ن7 nاOي:4;
XP @Iك هللا nهل C.ع ا! nMبر) ا; o*ي5 q•eا$4- لوسر هللا v
رمYلاف w ا!• oلا5 لA37 1لع 1ف رمYلا f1) XP _R] L;…ا
ة0افلا نمف “ oL(!اZلا *م(; لا:2! ةر0 اريE ن!و q_ر; *م(;
لا:2! ةر0 ار) _ر; q•”
Hadis ri@ayat Abu Hurairah /adhiyallahu-anhu, ia berkata4 /asulullah Shallallahu alaihi @assalam
bersabda4 Setiap pemilik emas atau perak yang tidak mau memenuhi haknya Ctidak mau
membayar akatD, pada hari kiamat pasti ia akan diratakan dengan lempenganAlempengan
bagaikan api, lalu lempenganAlempengan itu dipanaskan di neraka =ahanam, kemudian
lambungnya diseterika dengan lempengan itu, (uga dahi dan punggungnya. Setiap kali lempengan
itu mendingin, akan dipanaskan kembali. Hal itu ter(adi dalam sehari yang lamanya sama dengan
lima puluh ribu tahun. Hal ini berlangung terus sampai selesai keputusan untuk tiap hamba. Balu
ditampakkan (alannya, ke surga atau ke neraka. Ada yang bertanya4 Wahai /asulullah, bagaimana
dengan untaH /asulullah Shallallahu alaihi @assalam bersabda4 >egitu pula pemilik unta yang
tidak mau memenuhi haknya. Di antara haknya adalah CakatD susunya pada @aktu keluar. &ada
hari kiamat, pasti untaAunta itu dibiarkan di padang terbuka, sebanyak yang ada, tidak berkurang
seekor anak unta pun dari untaAuntanya itu. Dengan tapak kakinya, untaAunta itu akan mengin(akA
in(ak pemiliknya dan dengan mulutnya, mereka menggigit pemilik itu. Setelah unta yang pertama
telah mele@atinya, maka unta yang lain kembali kepadanya. "ni ter(adi dalam satu hari yang
lamanya sama dengan lima puluh ribu tahun, sampai selesai keputusan untuk tiap hamba, ke
surga atau ke neraka. Ada yang bertanya4 Wahai /asulullah, bagaimana dengan sapi dan
kambingH /asulullah Shallallahu alaihi @assalam bersabda4 Demikian (uga pemilik sapi dan
kambing yang tidak mau memenuhi hak sapi dan kambing miliknya itu. &ada hari kiamat, tentu
sapi dan kambing itu akan dilepas di suatu padang yang rata, tidak kurang seekor pun. SapiAsapi
dan kambingAkambing itu tidak ada yang bengkok, pecah atau hilang tanduknya. Semuanya
menanduk orang itu dengan tandukAtanduknya dan mengin(akAin(ak dengan tapakAkaki tapakA
kakinya. Setiap le@at yang pertama, maka kembalilah yang lain. Demikian terusAmenerus dalam
satu hari yang sama dengan lima puluh ribu tahun, sampai selesai keputusan untuk tiap hamba, ke
surga atau ke neraka. Ditanyakan4 Wahai /asulullah, bagaimana dengan kudaH >eliau bersabda4
1uda itu ada tiga macamJ men(adi dosa bagi seseorang, men(adi tameng bagi seseorang dan
men(adi gan(aran bagi seseorang. Adapun kuda yang men(adi dosa bagi seseorang adalah kuda
yang diikat dengan maksud pamer, bermegahAmegahan dan memusuhi penduduk "slam, maka
kuda itu bagi pemiliknya merupakan dosa. Adapun yang men(adi tameng bagi seseorang adalah
kuda yang diikat pemiliknya untuk ber(uang di (alan Allah, kemudian pemilik itu tidak melupakan
hak Allah yang terdapat pada punggung dan leher kuda, maka kuda itu men(adi tameng bagi
pemiliknya Cpenghalang dari api nerakaD. Adapun kuda yang men(adi gan(aran bagi pemiliknya
adalah kuda yang diikat untuk ber(uang di (alan Allah, untuk penduduk "slam pada tanah yang
subur dan taman. 'aka sesuatu yang dimakan oleh kuda itu pada tanah subur atau taman
tersebut, pasti dicatat untuk pemiliknya sebagai kebaikan se(umlah yang telah dimakan oleh kuda
dan dicatat pula untuk pemiliknya kebaikan se(umlah kotoran dan air kencingnya. >ila tali pengikat
terputus, lalu kuda itu membedal, lari sekali atau dua kali, maka Allah akan mencatat untuk
pemiliknya kebaikan se(umlah langkahAlangkah dan kotoranAkotorannya. Dan (ika pemilik kuda itu
mele@atkan kudanya pada sungai, kemudian kuda itu minum dari air sungai tersebut, padahal ia
tidak hendak memberi minum kudanya itu, maka Allah pasti mencatat untuknya kebaikan se(umlah
apa yang telah diminum kudanya. Ditanyakan4 Wahai /asulullah, bagaimana dengan keledaiH
/asulullah Shallallahu alaihi @assalam bersabda4 Tidak ada @ahyu yang diturunkan kepadaku
Kritik dan saran bisa dialamatkan ke email kami m4romi@mail!"om!
#tt$%&&mromi!'ord$ress!"om&
tentang keledai kecuali satu ayat yang unik dan menyeluruh ini4 >arang siapa menger(akan
kebaikan seberat darrahpun, niscaya ia akan melihat balasannya. Dan barang siapa menger(akan
ke(ahatan seberat darrahpun, niscaya ia akan melihat balasannya
Kritik dan saran bisa dialamatkan ke email kami m4romi@mail!"om!
#tt$%&&mromi!'ord$ress!"om&