Anda di halaman 1dari 95

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KURSUS PROGRAM i-THINK
1
MEMBUDAYAKAN KEMAHIRAN
BERFIKIR
Bahan ini dibangunkan dan diterjemahkan
berdasar nota kursus yang dikendalikan
oleh Kestrel Education, United Kingdom


2
Cont..
3
4
Penyoalan
Reflektif
Kemahiran
Berfikir
Peta Visual
Rangkaian
Kolaborasi
Membangunkan
Kecenderungan
Peribadi
Membentuk
persekitaran
6 TITIK PERMULAAN

Paradigma globalisasi menyatakan bahawa
sesuatu maklumat dapat disebarkan
dengan luas dalam masa yang singkat
Namun, yang paling penting adalah
bagaimana maklumat itu diterima melalui
penglihatan dan pendengaran seseorang
yang diproses oleh bahagian otak

5
David Brooks
“The Cognitive Age”
New York Times
Friday, May 2, 2008
Adakah seseorang individu berupaya untuk
memahami maklumat yang diterima?
Adakah seseorang individu dapat
mengeksploitasi maklumat yang diperolehi?
Adakah budaya membentuk corak
pemikiran individu?6
David Brooks
“The Cognitive Age”
New York Times
Friday, May 2, 2008
Vygotsky yakin bahawa minda kita adalah
dipengaruhi oleh alat yang digunakan.
Semasa kita melakukan aktiviti fizikal
seperti menanam pokok atau menggosok
gigi, aktiviti tersebut perlu dilakukan dengan
menggunakan alat yang sesuai
Kita perlu menyedari bahawa alat yang kita
gunakan semasa berfikir juga penting
7
James Hiebert, et. al.
Making Sense
Soalan Proses pemikiran Peta pemikiran (gambar peta)
Bagaimanakah kamu mendefinisikan benda atau idea
ini?Apakah konteksnya?Apakah rujukan kamu?
Mendefinisikan mengikut
konteks

Bagaimanakah kamu menerangkan sesuatu benda? Apakah
kata sifat yang paling sesuai untuk menerangkan benda ini?
Menerangkan kualiti
Apakah persamaan dan perbezaan kedua-dua benda ini? Mana
satu yang akan kamu pilihi?Kenapa?
Membanding beza
Apakah isi utama,isi sokongan dan maklumat berkenaan
tentang informasi ini?
Membuat pengelasan
Apakah komponen atau bahagian yang membentuk objek
fizikal ini?
Hubungan bahagian-
seluruh
Apakah yang berlaku? Apakah urutan bagi sesuatu peristiwa
yang berlaku?Apakah peringkat perkembangannya?
Urutan
Apakah yang menyebabkan perkara ini dan kesan-kesannya?
Apakah yang mungkin berlaku?
Sebab dan kesan
Apakah perkaitan atau analogi antaranya? Analogi (hubungan yang
sama, mencari faktor
penghubung)


8
GAMBARAN SECARA UMUM
as
9
Peta Pemikiran Proses
Pemikiran
Kata Kunci
Bulatan
Mendefinisikan mengikut
konteks
Konteks/ Senaraikan, jelaskan, tuliskan semua yang anda tahu,
sumbangsaran, kenalpasti, kaitkan dengan pengetahuan sedia ada,
meneroka makna/ maklumat
Buih
Menerangkan kualiti Terangkan, Jelaskan, Gunakan 5 pancaindera untuk menerangkan
sesuatu, kualiti, sifat, ciri-ciri
Peta Buih
Berganda
Membanding beza Bandingkan, bezakan,carikan persamaan dan perbezaan, bezakan
antara A dengan B
Pokok
Membuat pengelasan Kelaskan, Asingkan, Kategorikan, Kenalpasti antara idea utama dan
penjelasannya
Dakap
Hubungan bahagian-
seluruh
Sebahagian daripada….., tunjukkan struktur…., ambil sebahagian
daripada…., kenalpasti struktur, komponen fizikal, anatomi
Alir
Urutan Susunkan mengikut aturan yang betul, ceritakan/ kira semula, kitaran,
tunjukkan proses, selesaikan masalah…., mengkaji corak (trend)
Pelbagai Alir
Sebab dan Akibat Sebab dan akibat, bincangkan akibatnya/ pengajaran, apakah yang
akan berlaku sekiranya…., jika….maka….., terangkan perubatan….,
kenalpasti pengajarannya, kenalpasti keputusan daripada…., apa
yang berlaku jika…
Titi
Analogi (hubungan yang
sama, mencari faktor
penghubung)
Kenalpasti perkaitan, meneka peraturan, simbol, analogi, kesetaraan
10
Pada akhir kursus, peserta kursus akan dapat:
Mendefinisikan dan
menggunakan 8 peta
pemikiran
Menghubungkaitkan
peta pemikiran dengan
teknik menyoal serta
pemikiran murid
Mengintegrasikan
bidang kandungan
Memperkenalkan 8
peta pemikiran
kepada murid
11
Dihasilkan oleh peserta kursus dan murid sekolah rintis

12
20
Ali
Guru
Berjalan
Kemahiran
Berfikir
Ketua Unit
Hana
Makanan
Perkara atau orang yang mempengaruhi saya
Pengalaman
ibubapa
keluarga
21
Nama
Maklumat yang
berkenaan dengan saya
Perkara atau orang yang mempengaruhi saya
22

23
24
Mempunyai enam kaki
Berbadan
kecil
Merah
Gula-gula
Serangga
25
Kemahiran
berfikir
Segala maklumat yang
kamu ketahui tentang
kemahiran berfikir
Apakah sumber yang kamu rujuk?
Dalam pengajaran yang lalu, adakah peta
bulatan sepatutnya digunakan untuk
meningkatkan keberkesanan pdp?
Pada masa yang akan datang, adakah anda
akan menggunakan peta bulatan semasa
mengajar sesuatu topik?
26
MENGGUNAKAN PETA
BULATAN
Pembelajaran yang lebih berkesan bukan
sahaja bergantung kepada arahan yang
merangsangkan daripada guru...
(Instruct)
…malah, yang lebih penting ialah
memberi peluang kepada
murid belajar secara kendiri (Construct)
27

28
PETA PEMIKIRAN
Keseragaman Penggunaan Peta
Pemikiran
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
29
Berdasarkan kajian kecerdasan, peta
pemikiran telah menggabungkan proses
pembelajaran secara kognitif dan
persembahan maklumat secara visual
dalam bentuk grafik
30
Apabila pendekatan keseluruhan sekolah
dilaksanakan, penggunaan peta pemikiran
telah menyediakan satu cara berfikir yang
konsisten untuk guru menyampaikan
maklumat dan murid belajar dan mengingat
31
Peta Pemikiran bukan kurikulum yang baru,
tetapi merupakan alat berfikir yang
membolehkan guru menyampaikan
kurikulum yang sedia ada dalam bentuk
yang lebih bermakna
32
 Apakah itu Peta
Pemikiran dan
adakah ia
berbeza dengan
Pengurusan
Grafik (Graphic
Organizer)?


 Gunakan Peta
Bulatan untuk
mendefinisikan
Peta Pemikiran
33
Bentuk
Visual
Berdasarkan
8 kemahiran
kognitif
Digunakan
dalam semua
bidang
kandungan
Digunakan
oleh semua
guru
Digunakan
untuk
menggabung
jalin fakta yang
kompleks
Peta
Pemikiran
34
Peta Pemikiran
Mendefinisikan
mengikut konteks
Menerangkan
menggunakan kata/ frasa
adjektif
Membanding beza
Pengelasan
Membuat turutan
Sebahagian daripada
keseluruhan
Sebab dan kesan
Analogi
Visual pemikiran yang
umum untuk kelas dan
sekolah
Sumbangsaran
Peta minda
‘webbing’
Kluster
Untuk
pengetahuan
individu
Peta konsep
Pengurusan Grafik
berkaitan tugas
Kitaran Hidup:Sains
Kronologi: Sejarah
Untuk tugasan
yang lebih
terperinci
Gambar rajah venn:
Matematik

35
80% daripada informasi yang
diterima oleh otak adalah
dalam bentuk VISUAL
40% daripada saraf gentian
dalam badan yang disambung
ke bahagian otak adalah
dihubungkan dengan retina
36,000 mesej dalam bentuk
visual dapat diterima oleh mata
dalam masa satu jam
-Eric Jensen,
Brain Based
Learning
36
Pengetahuan akan disimpan dalam
dua bentuk:
2. Bentuk Bukan Linguistik
1. Bentuk Linguistik
Kajian menunjukkan bahawa semakin
banyak kita menggunakan kedua-dua
bentuk di atas, semakin senang dapat
kita berfikir dan ingat sesuatu.

37
PEANUTS BY: SCHULZ
38

39
Bentuk Visual
Berdasarkan
8 kemahiran
cognitif
Digunakan
dalam semua
bidang
kandungan
Digunakan
oleh semua
guru
Peta
Pemikiran
Peta Pemikiran membolehkan
murid memahami kemahiran
kognitif yang abstrak melalui
bentuk visual yang konkrit.
Digunakan
untuk
menggabung
jalin fakta yang
kompleks
40
Bentuk Visual
Berdasarkan 8
kemahiran
kognitif
Digunakan dalam
semua bidang
kandungan
Digunakan oleh
semua guru
Peta
Pemikiran
Digunakan untuk
menggabung
jalin fakta yang
kompleks
41
Bentuk Visual
Berdasarkan 8
kemahiran
kognitif
Digunakan dalam
semua bidang
kandungan
Digunakan oleh
semua guru
Peta
Pemikiran
Digunakan
untuk
menggabung
jalin fakta yang
kompleks
42
Bentuk Visual
Berdasarkan 8
kemahiran
kognitif
Digunakan dalam
semua bidang
kandungan
Digunakan oleh
semua guru
Peta
Pemikiran
Digunakan untuk
menggabung jalin
fakta yang
kompleks
43

44

45
46
47
48
PETA
PEMIKIRAN
Reflektif
Fleksibel
Integratif
Perkembangan
49
Persamaan
Perbezaan Perbezaan
Bagaimanakah anda mengetahui apa yang anda tahu?
50
Dalam pengajaran yang lalu, adakah peta
buih berganda sepatutnya digunakan untuk
meningkatkan keberkesanan pdp?

Pada masa yang akan datang, adakah
kamu akan menggunakan peta buih
berganda semasa mengajar sesuatu topik?
MENGGUNAKAN PETA BUIH BERGANDA
51
52
Mendefinisikan mengikut
konteks

53
PETA BULATAN
BENTUK:
PROSES BERFIKIR:
NOTA:
Mathematics
Penerangan Menggunakan
Kata/Frasa Adjektif
A
PANDUAN MENYEDIAKAN NOTA UNTUK
PEMBELAJARAN PETA PEMIKIRAN
Peta Buih
NOTA:
Penerangan (Adjektif)
Attributes: Maths
Properties: Science
Adjektif, fakta,
pendapat
Perkara, Topik
Hanya Adjektif!
BENTUK:
PROSES BERFIKIR:
61
Membanding Beza
PANDUAN MENYEDIAKAN NOTA UNTUK
PEMBELAJARAN PETA PEMIKIRAN
Peta Buih Berganda
NOTA:
Banding/Beza

Unik: Seragam
Ada Kaitan
denganVenn
Diagram
Persamaan: Perbezaan
Persamaan
Perbezaan
Kod Warna
BENTUK:
PROSES BERFIKIR:
Membuat Pengelasan
Kategori
PANDUAN MENYEDIAKAN NOTA UNTUK
PEMBELAJARAN PETA PEMIKIRAN
Peta Pokok
NOTA:
Kelaskan, asingkan,
kategorikan
Jenis…
Tajuk, topik, kategori
Kategori atau
kumpulan
Detail, contoh
Induktif /
Deduktif
BENTUK:
PROSES BERFIKIR:
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
Hubungan Seluruh-Bahagian
PANDUAN MENYEDIAKAN NOTA UNTUK
PEMBELAJARAN PETA PEMIKIRAN
Peta Dakap
BENTUK:
PROSES BERFIKIR:
NOTA:
Hubungan Seluruh-
Bahagian, Struktur
Sebahagian
daripada…
Fizikal,
benda
maujud
Keseluruhan
Bahagian
utama
Pecahan
kecil
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
74
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
75
Urutan
PANDUAN MENYEDIAKAN NOTA UNTUK
PEMBELAJARAN PETA PEMIKIRAN
Peta Alir
BENTUK:
PROSES BERFIKIR:
NOTA:
Turutan, Kitaran,
Langkah
Plot,
Proses,
Kronologi
Langkah Utama
Penerangan tentang
langkah utama
Boleh dilukis dari
pelbagai arah
Sebab dan Akibat
PANDUAN MENYEDIAKAN NOTA UNTUK
PEMBELAJARAN PETA PEMIKIRAN
Peta Pelbagai Alir
BENTUK:
PROSES BERFIKIR:
NOTA:
Sebab dan Kesan
Meramalkan kejadian
Penerangan tentang sebab
Sebab
Kejadian
Akibat, Hasil
Ramalan akibat/ kesan
Menganalisa akibat/kesan
“jika…maka”
“bila… akibatnya/kesannya”
Boleh jadi satu bahagian sahaja
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
87
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
88
Melihat analogi/ hubungan
yang sama
PANDUAN MENYEDIAKAN NOTA UNTUK
PEMBELAJARAN PETA PEMIKIRAN
Peta Titi
BENTUK:
PROSES BERFIKIR:
NOTA:
Melihat Analogi
Hubungan yang Sama
Bagaimanakah
kedua-duanya dapat
dikaitkan?
RF: __________
Kenalpasti perkaitan
Faktor Penghubung
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
93
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
94
Perlu dilaksanakan atas dasar
sekolah secara keseluruhan.
Perlaksanaan terdiri daripada
perkembangan staf dan bahan-
bahan latihan bagi setiap guru.
®
PETA PEMIKIRAN