Anda di halaman 1dari 4

T5 Bab 7: Soalan Struktur

Pilihan raya adalah proses memilih wakil rakyat untuk memerintah sama ada pada
peringkat negeri atau persekutuan.
(a) Bagaimanakah pemilihan wakil rakyat dilakukan di negara kita?
! markah"
(b) #elaskan keadaan yang boleh menyebabkan kekosongan kerusi kawasan
Parlimen atau $ewan %ndangan &egeri.
' markah"
(() Pada pandangan anda) apakah tanggung*awab semua warganegara dalam
sistem demokrasi?
! markah"
(d) +nda seorang rakyat ,alaysia yang setia. Bagaimanakah anda melayakkan diri
untuk men*adi seorang pengundi yang sah?
' markah"
#awapan
(a) dilakukan se(ara sulit
prosedurnya telus dan teratur
pengiraan undi se(ara terbuka
keputusan diekodkan
(alon yang mendapat undi terbanyak dikira menang
menggunakan sistem ma*ority mudah
(b) kematian
peletakan *awatan
perlu(utan *awatan
(() melibatkan diri dalam proses memilih pemimpin negara
mengambil tahu perkembangan politik semasa
melibatkan diri dalam menentukan bentuk kera*aan
menentukan (orak pemerintahan negara
mengundi semasa pilihan raya
menda-tarkan diri sebagai pengundi
(d) warganegara ,alaysia
mesti men(apai umur '. tahun
menda-tarkan diri sebagai pengundi di kawasan sendiri
berakhlak baik
tidak terlibat kes mahkamah yang berat
meletakkan *awatan *ika pegawai kera*aan
Soalan /sei
#adual berikut meru*uk kepada Perlembagaan ,alaysia.
Perlembagaan ,alaysia
$iperkenalkan pada .0 September .10!
,engandungi .2! perkara
(a) #elaskan kepentingan perlembagaan kepada negara.
3 markah"
(b) ,engapakah perlembagaan perlu dipinda dari semasa ke semasa?
3 markah"
(() (i) Sebagai seorang rakyat ,alaysia yang setia) bagaimanakah anda
menghormati perlembagaan negara dalam kehidupan seharian?
0 markah"
(ii) Bagaimanakah perlembagaan negara dapat memperkukuhkan perpaduan
dan keamanan negara kita) ,alaysia?
0 markah"
#awapan
(a) men*amin kestabilan negara
menentukan bentuk pentadbiran sesebuah negara
men*amin ketelusan dan ke(ekapan pentadbiran sesebuah kera*aan
sebagai panduan untuk pemimpin memerintah
men*amin taat setia rakyat kepada negara
men*amin hak asasi dan kebebasan rakyat
(b) bersesuaian dengan keperluan semasa
memelihara kepentingan rakyat
men*amin keamanan) kedaulatan dan kseselamatan negara
men*adikan perlembagaan negara sentiasa rele4an
memastikan rakyat mematuhi perlembagaan dengan rela hati
memper(epat pembangunan serta kema*uan &egara
melaksanakan prinsip musyawarah5demokrasi
meli(inkan pentadbiran negara
mengelak perkara sensiti- dipersoal se(ara terbuka di bawah +kta 6asutan
(() (i) taat setia kepada ketua negara
menghormati lambang negara
tidak menimbulkan isu7isu sensiti-
mematuhi undang7undang negara
setia kepada negara
tidak terlibat akti4iti men*e*askan keamanan dan keharmonian negara
menggunakan kelebihan untuk membangunkan negara
mengetahui dan menghormati hak kebebasan masing7masing
(ii) mewu*udkan pakatan murni
mewu*udkan keharmonian kaum
membentuk negara tanpa pertumpahan darah
mew*udkan sebuah negara yang berdaulat
melahirkan masyarakat yang bertoleransi
mewu*ud dan mengekalkan keamanan
melahirkan prinsip demokrasi
memelihara hak asasi rakyat
men*amin kebebasan rakyat untuk bersuara