Anda di halaman 1dari 6

TAJUK: DAYA TUJAH (PRINSIP ARCHIMEDES)

Hasil Pembelajaran:
Dalam unit ini murid dapat membentuk eksperimen berkaitan dengan hubungan
antara daya tujah ke atas satu objek dengan berat cecair yang tersesar

Situasi Pencetus Idea Murid:


Gambar di atas, menunjukkan paras air dalam botol bertambah apabila gagak
memasukkan beberapa biji batu.

A. Berdasarkan situasi di atas, jalankan eksperimen dengan menggunakan radas
berikut:
Tin eureka
Pemberat
Bikar
Neraca spring
Neraca tuas


B. Berdasarkan ekperimen yang telah anda jalankan, tuliskan laporan eksperimen
yang mengandungi perkara-perkara berikut:

1. Inferens
2. Hipotesis
3. Tujuan
4. Pemboleh ubah
a. Manipulasi
b. Bergerakbalas
c. Dimalarkan
5. Senarai radas dan bahan
6. Susunan radas
7. Prosedur Eksperimen
8. Penjadualan Data
9. Analisis Data
10. Kesimpulan Eksperimen

C. Berdasarkan dapatan eksperimen yang telah anda jalankan, bincangkan
permasalahan berikut:

1. Terdapat dua kapal yang mempunyai saiz yang sama sedang belayar di
lautan. Kapal A tidak membawa muatan manakala kapal B membawa
muatan yang banyak. Kapal manakah yang mempunyai daya tujahan yang
lebih besar dan nyatakan sebab anda.

2. Fikirkan satu aplikasi Prinsip Archimedes dalam kehidupan seharian.


RADAS DAN BAHAN
Bil Radas dan bahan Kuantiti
1 Tin eureka 1
2 Pemberat 5
3 Bikar 1
4 Neraca spring 1
5 Neraca tuas 1
SENARAI SEMAK MENGENDALIKAN EKSPERIMEN

Menjalankan
Eksperiman

Menyusun bahan & radas

Memasang pemberat pada neraca spring dan
menyusun tin eureka dan bikar dengan betul.

Teknik

Mengambil bacaan neraca spring ketika pemberat di
udara dan di dalam air

Mengukur jisim air yang tersesar

Mengumpul data

Merekod data menggunakan jadual

Menggunakan radas

Menggunakan neraca dengan betul

Penyimpanan radas
Persembahan Data

Penjadualan Data

Lajur, baris, kuantiti fizik dan unit

Pembolehubah

Bacaan data betul pada 1 tempat perpuluhan yang
konsisten

Sistematik, kualiti dan pengiraan


Pentafsiran Data
dan Graf

Graf

Tajuk

Paksi dan unit

Pembolehubah

Skala sekata

Lima titik diplotkan

Saiz graf 4x5

Garis yang licin dan seimbang

Kesimpulan


Soalan 1

Soalan 2


Penulisan Laporan

1. Inferens

2. Hipotesis

3. Tujuan

4. Pemboleh ubah

a. Manipulasi

b. Bergerakbalas

c. Dimalarkan

5. Senarai radas dan bahan

6. Susunan radas

7. Prosedur Eksperimen

8. Penjadualan Data

9. Analisis Data

10. Kesimpulan Eksperimen

SKEMA JAWAPAN
PRINSIP ARCHIMEDES
Inferens Daya tujah ke atas bergantung kepada berat air yang
tersesar
Hipotesis Semakin besar daya tujah ke atas semakin bertambah
berat air tersesar
Tujuan Mengkaji hubungan antara daya tujah ke atas suatu
objek dengan berat cecair tersesar
Pembolehubah

Manipulasi
Bergerakbalas
DimalarkanJisim pemberat
Berat air tersesar
Ketumpatan cecair
Senarai radas dan bahan Tin eureka, pemberat, bikar, neraca spring dan neraca
tuas
Susunan radas


Prosedur eksperimen 1. Jisim bikar, m
o
, ditimbang.
2. Air dituang ke dalam tin eureka sehingga ke paras di
mana air mula keluar dari muncung
3. Tin eureka diletakkan di atas meja dan bikar
diletakkan di bawah muncung tin
4. Pemberat 50g digantung pada neraca spring dan
bacaan, W
0
, dicatatkan.
5. Bacaan selepas pemberat dimasukkan ke dalam air,
W, dicatatkan.
6. Jisim air dan bikar, m
1
, ditimbang.
7. Ulang langkah 3 hingga 5 menggunakan pemberat
100g, 150g, 200g dan 250g.
Neraca spring

Tin eureka
Bikar
Pemberat
Penjadualan data

Jisim pemberat,
m (g)
Berat air
tersesar,W
m
1
g - m
o
g (N)
Daya tujah, F
B

W W
0
(N)
50
100
150
200
250


Analisis data
W (N)

m (g)

Kesimpulan eksperimen Semakin besar daya tujah ke atas semakin bertambah
berat air tersesar. Hipotesis diterima.

Bahagian C
1. Kapal B kerana jisim kapal dengan muatan lebih besar berbanding kapal A.
2. Kapal selam