Anda di halaman 1dari 4

MINGGU

/
TARIKH
TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
1
(4/1-8/1)
1. Reka Bentuk dan Teknologi
1.1 Organisasi bengkel dan keselamatan.
a. Pengurusan organisasi bengkel
Aras 1
1. Menedia dan mem!raktikkan struktur organisasi
bengkel
". Mengamalkan langka# keselamatan
"
(11/1-1$/1)
1." Reka bentuk dan !eng#asilan !ro%ek
a. Pengenalan reka bentuk dan
teknologi
b. &aktor reka bentuk
'. (enis ba#an dan !engikat
Aras 1
1. Menatakan de)inisi reka bentuk dan teknologi
". Menatakan )a'tor reka bentuk
*. Mengenal !asti sai+ dan si)at ba#an
4. Menenaraikan kekuatan dan kelema#an ba#an
,. Mengenal !asti %enis dan sai+ !engikat
$. Mengenal !asti 'ara !enggunaan !engikat.
*
(18/1-""/1)
d. Alatan tangan dan mesin
e. Proses
i. -ukisan !ro%ek
Aras 1
1. Mengenal !asti nama dan )ungsi alatan tangan
". Mengenal !asti nama dan )ungsi mesin
*. Mengenal !asti ba#agian utama mesin
4. Mengguna dan menenggara mesin
,. Membuat lakaran reka bentuk
$. Memili# lakaran ang !aling sesuai
4
(",/1 . *//1)
ii. Pembinaan
iii. 0emasan
Aras 1
1. Mengenal !asti !roses mengukur1 menanda dan
memotong
". Mengenal !asti 'ara membentuk dan men'antum
*. Menatakan kaeda# membina dan men'antum
ba#agian !ro%ek
4. Mengenal !asti alat dan kemasan ang sesuai.
,
(1/"-,/")
i2. 0emasan
). Reka bentuk !ro%ek
i. Pernataan masala# atau
ke!erluan
Aras 1
1. Membuat kemasan
". Mengenal !asti masala# atau ke!erluan ang
#endak diselesaikan
*. Mengum!ul maklumat dan data
4. Menenaraikan !elbagai alternati) !enelesaian
masala# dalam bentuk lakaran bebas.
$
(8/"-1"/")
ii. Peran'angan1 !embinaan
dan !enguba#suaian !ro%ek
Aras 1
1. Menediakan %adual ker%a
". Menenaraikan ba#an dan alatan tangan ang
di!erlukan
*. Membuat !ro%ek berdasarkan lukisan ker%a ang
di!ili#.
4. Mengu%i dan menilai !ro%ek.
,. Menguba#suai !ro%ek untuk menda!atkan #asil
ang lebi# berkualiti.
3
(1,/" . 14/")
56T7 TA869 BAR6 579A
8
(""/" . "$/")
iii. Pendokumentasian Aras 1
1. Mengum!ul dan merekodkan maklumat !ro%ek
". Mengira kos !engeluaran
*. Membuat !ersemba#an
4
(1/* . ,/*)
1.* :lektrik
a. ;umber dan kegunaan elektrik
b. (enis <aar dan ker%a
!enda<aian.
Aras 1
1. Mengenal !asti sumber elektrik
". Mengenal !asti kegunaan elektrik
*. Mengenal !asti alatan tangan dan )ungsina.
4. Mengenal !asti %enis <aar dan kegunaanna.
,. Mengenal !asti %enis !lag dan kegunaanna
1/
(8/* . 1"/*)
6(7A9 1
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KHB PERTANIAN TINGKATAN 1 2010
11
(1,/* -14/*)
56T7 P:RT:9=A8A9 ;:M:;T:R ;AT6
1"
(""/*-"$/*)
'. (enis <aar dan ker%a
!enda<aian.
Aras 1
1. Membuat !enda<aian !lag * !in 1*A
". Menatakan )ungsi )ius.
*. Mengenal !asti ba#agian lam!u !enda)lour.
Aras "
1. Mengganti tiub dan suis !eng#idu!.
Aras *
1. Memba'a dan menter%ema# litar !enda<aian
lam!u !enda)lour.
". Membuat !enda<aian lam!u !enda)lour dengan
menggunakan alatan tangan.
1*
("4/*-"/4)
1.4 0er%a Pai!
a. Pengenalan sstem bekalan air
di ruma#
b. (enis !ai!1 !enambung dab
ba#an !emasangan !ai!
Aras 1
1. Mengenal !asti sstem bekalan air di ruma#
". Mengenal !asti nama dan )ungsi !ai! ang
disambungkan ke tangki sim!anan air.
*. Mengenal !asti %enis !ai!
4. Mengenal !asti %enis dan )ungsi !enambung
!ai!.
,. Mengenal !asti ba#an !emasangan !ai!.
14
(,/4-1//4)
'. (enis dan kelengka!an !ai!
d. 0er%a !enenggaraan
Aras 1
1. Mengenal !asti dan menggunakan alatan tangan.
". Menatakan o!erasi tangki simba#
*. Menga<al aras air dalam tangki simba#
4. Mengenal !asti %enis dan ba#agian utama !ili
,. Mengganti sesendal !ili
$. Mengenal !asti %enis dan )ungsi !erangka!.
3. Memili# dan menggunakan alatan tangan ang
sesuai untuk ker%a !enenggaraan !erangka!
1,
(1"/4-1$/4)
1., (a#itan
a. Mesin %a#it
Aras 1
1. Mengenal !asti %enis mesin %a#it
". Menerangkan )ungsi ba#agian mesin %a#it
*. Memasang benang atas dan ba<a#
4. Menggunakan mesin %a#it
,. Men%a#it kertas tan!a benang
Aras "
1. Men%a#it )abri' menggunakan benang
". Membaiki kesila!an memesin
*. Menenggara mesin %a#it.
1$
(14/4-"*/4)
b. Peng#asilan artikel Aras 1
1. Men%a#it artikel muda# dengan menggunakan
mesin %a#it
". Meng#ias artikel dengan %a#itan insang !ari1 su%i
bilang1 silang !angka# dan renda
*. Meneta!kan ba#an #iasan !ada artikel dengan
menggunakan mesin %a#it.
Aras "
1. Mereka bentuk dan meng#asilkan artikel dengan
menggunakan mesin %a#it
". Meng#ias artikel dengan kun
*. Menilai #asil ker%a
13
("$/4 . *//4)
1.$ Tanaman 8iasan
a. Pembiakan se'ara keratan
Aras 1
1. Menediakan medium semaian
". Menerangkan %enis keratin batang
*. Menediakan keratin batang
4. Menemai keratin dalam medium semaian
,. Men%aga keratin batang dalam ta!ak semaian
Aras "
1. Memili# 'onto# !okok #iasan ang bole# dibiak
melalui keratin
18
(*/, . 8/,)
b. Penanaman
'. Pen%agaan anak !okok
Aras 1
1. Menediakan medium !enanaman
". Menguba# keratin berakar dalam !olibeg
*. Men%aga anak !okok
14
(1"/, . 18/,)
P:P:R70;AA9 ;:M:;T:R 1
"/
(1//, - "1/,)
". :lekti)
".1 kom!os
a. Pengenalan
b. Pembinaan kom!os
Aras 1
1. Menerangkan maksud kom!os
". Menatakan ke!entingan kom!os
*. Menatakan )ungsi setia! ba#an membuat
kom!os
4. Menerangkan langka#-langka# membina kom!os
Aras "
1. Membina kom!os
"1
("4/,-"8/,)
'. Pengurusan kom!os Aras 1
1. Menatakan kegunaan kom!os
Aras "
1. Mengu%i kom!os
""
(1/$ . 4/$)
"." Tanaman ;auran
a. (enis sauran
b. Penediaan ta!ak
Aras 1
1. Mengenal !asti %enis sauran
". Menerangkan )ungsi sauran dalam diet
*. Mengenal !asti ta!ak
4. Membersi# ta!ak
"*
(3/$ . 11/$)
56T7 P:RT:9=A8A9 TA869
"4
(14/$ . 18/$)
56T7 P:RT:9=A8A9 TA869
",
("1/$ - ",/$)
b. Penediaan ta!ak Aras 1
1. Menggembur tana#
". Membina batas
*. Memba%a asas
Aras "
1. Mengu%i !8 tana#
"$
("8/$ - "/3)
b. Penediaan ta!ak
'. Penanaman
Aras 1
1. Meletak sungku!an
". Memili# %enis sauran ang #endak ditanam
*. Menediakan medium semaian
Aras "
1. Memili# bi%i beni# ang bermutu
". Mengu%i !eratusan !er'amba#an bi%i beni#
"3
(,/3-4/3)
'. Penanaman Aras 1
1. Menemai bi%i beni#
". Menguba# anak beni# atau !en%arangan
"8
(1"/3-1$/3)
d. Pen%agaan Aras 1
1. Men%aga tanaman sauran
Aras "
1. Menga<al !erosak dan !enakit se'ara kimia
"4
(14/3-"*/3)
d. Pen%agaan Aras 1
1. Men%aga tanaman sauran
Aras "
1. Menga<al !erosak dan !enakit se'ara kimia
*/
("$/3-*//3)
d. Pen%agaan Aras 1
1. Men%aga tanaman sauran
Aras "
1. Menga<al !erosak dan !enakit se'ara kimia
*1
("/8-$/8)
d. Pen%agaan Aras 1
1. Men%aga tanaman sauran
Aras "
1. Menga<al !erosak dan !enakit se'ara kimia
*"
(4/8-"//8)
e. Pungutan #asil Aras 1
1. Mengenal !asti tem!o# menuai ang sesuai
mengikut %enis sauran
". Memungut #asil
Aras "
1. Mengendalikan #asil le!as tuai
**
(1"/8 . 13/8)
6(7A9 "
*4
("*/8-"3/8)
). =iliran tanaman Aras 1
1. Menerangkan maksud giliran tanaman
". Menatakan kebaikan amalan giliran
*,
(*//8 - */4)
".* Perniagaan dan 0eusa#a<anan
a. Pengenalan ke!ada !erniagaan
i. Pengertian dan
ke!entingan !erniagaan
Aras 1
1. Menerangkan maksud ke!erluan dan
ke#endak
". Menerangkan !engertian !erniagaan
*. Mengenal !asti ke!entingan !erniagaan
ke!ada indi2idu1 masarakat dan 9egara
*$
($/4 . 1//4)
56T7 P:RT:9=A8A9 ;:M:;T:R "
*3
(1*/4 . 13/4
56T7 P:RT:9=A8A9 ;:M:;T:R "
*8
("//4-",/4)
ii. Perkembangan
!erniagaan dan masa
de!anna
Aras 1
1. Mengenal !asti !eruba#an-!eruba#andalam
akti2iti !erniagaan
". Membandingkan !erniagaan masa da#ulu dan
sekarang
3. Meramalkan !eruba#an 'irri !erniagaan !ada
masa akan datang di Malasia
*4
("3/4-1/1/)
-AT78A9 P:9=6068A9
4/
(4/1/ . 8/1/)
-AT78A9 P:9=6068A9
41
(11/1/ -1,/1/)
-AT78A9 P:9=6068A9
4"
(18/1/-""/1/)
-AT78A9 P:9=6068A9
4*
(",/1/-"4/1/)
P:P:R70;AA9 A087R
44
(1/11-,/11)
P:9TA>B7RA9
4,
(8/11-1"/11)
P:9TA>B7RA9
4$
(1,/11-14/11)
P:9TA>B7RA9
"1/11-*1/1" 56T7 A087R TA869