Anda di halaman 1dari 17

Masalah Bukan Rutin

FIKRAH
MATEMATIK
BIDANG
PEMBELAJARAN
KEMAHIRAN
SIKAP DAN
NILAI
PROSES
• Menyelesaikan masalah
• Berkomunikasi
• Menaakul
• Membuat kaitan
• Membuat perwakilan
• Nombor dan Operasi
• Sukatan dan Geometri
• Perkaitan dan Algebra
• Statistik dan Kebarangkalian
• Matematik Diskret
• Berminat untuk belajar
matematik.
• Menghargai keindahan dan
kepentingan matematik.
• Yakin dan tabah.
• Sanggup belajar daripada
kesilapan.
• Berusaha ke arah ketepatan.
• Sanggup belajar berterusan.
• Kemahiran Insaniah
• Kemahiran Berfikir
• Kemahiran menggunakan
teknologi
REKA BENTUK KURIKULUM
MATEMATIK
Penyelesaian masalah bermakna melibatkan diri
dalam tugasan yang mana kaedah penyelesaian
tidak diketahui terlebih dahulu.

NCTM 2001
Melalui penyelesaian masalah, murid boleh merasai
kuasa dan kebergunaan matematik. Penyelesaian
masalah adalah pusat kepada penyiasatan dan
pengaplikasian, dan perlu terjalin dalam keseluruhan
kurikulum matematik dengan menyediakan konteks
pembelajaran serta menggunakan idea-idea matematik.

“Through problem solving, students can experience the power and
utility of mathematics. Problem solving is central to inquiry and
application and should be interwoven throughout the mathematics
curriculum to provide a context for learning and applying
mathematical ideas.”

NCTM 2000, p. 256
Apakah keadaan dalam
‘Penyelesaian Masalah’?
Mengikut Michael E. Martinez,
• Tiada formula untuk penyelesaian masalah.
• Cara orang menyelesaikan masalah adalah berbeza.
• Kesilapan tidak boleh dielak.
• Penyelesai masalah perlu sedar proses keseluruhan
dalam menyelesaikan masalah.
• Keluwesan adalah penting (essential).
• Ralat dan ketidakpastian sepatutnya dijangka.
• Ketidakpastian harus dialami sekurang-kurangnya buat
sementara waktu sahaja.
Kemahiran berfikir aras
tinggi biasanya merujuk
kepada empat tahap
kemahiran teratas
dalam Taksonomi
Bloom (Anderson & Krathwohl,
2001)
iaitu mengaplikasi,
menganalisis, menilai
dan mencipta.
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT)
“Masalah boleh diselesaikan
dengan kaedah yang biasa murid
gunakan dengan mereplikasikan
kaedah yang dipelajari sebelumnya
secara langkah demi langkah.”

“Penyelesaian masalah rutin
menekankan penggunaan satu set
prosedur yang diketahui atau yang
ditetapkan (algoritma) untuk
menyelesaikan masalah.”
“Masalah yang memerlukan
analisis dan penaakulan
matematik;
Banyak masalah bukan rutin boleh
diselesaikan dengan lebih daripada
satu cara, dan mungkin
mempunyai lebih daripada satu
penyelesaian.”
RUTIN BUKAN RUTIN
KESEIMBANGAN
JENIS SOALAN DALAM MATEMATIK
Tidak semua tugasan sama, tugasan yang berbeza
menggalakkan tahap dan jenis pemikiran yang berbeza.
Tahap pemikiran yang mana
apabila murid melibatkan diri
akan menentukan tahap
pembelajaran mereka.
Soalan Bukan Rutin memerlukan
tahap kognitif yang lebih
tinggi.
Bundarkan 726 kepada ratus yang
terdekat?
Apakah nombor yang boleh
dibundarkan kepada 700?
KBAT
KBAR
CUBA LIHAT DUA SOALAN INI
SOALAN RUTIN:
Satu sisi empat mempunyai sudut-sudut 100, 60, and
130. Apakah nilai sudut yang keempat?

• Boleh Dikembangkan Kepada:
 Bolehkah sisi empat mengandungi empat sudut
cakah? Bagaimana anda tahu?
 Bolehkah segi tiga mengandungi lebih daripada
satu sudut cakah? Terangkan.
 Bolehkah sisi empat mengandungi dua sudut
cakah? Sekiranya boleh, lukiskan rajah. Sekiranya
tidak, terangkan.
 Bolehkah sisi empat mengandungi tiga sudut
cakah? Sekiranya boleh, lukiskan rajah. Sekiranya
tidak, terangkan.


MASALAH RUTIN MASALAH BUKAN RUTIN
• Tidak memerlukan murid
untuk menggunakan
kemahiran berfikir pada
aras tinggi.
• Operasi yang perlu
digunakan adalah jelas.

• Memerlukan kemahiran berfikir pada aras tinggi.
• Meningkatkan kemahiran menaakul.
• Jawapan dan prosedur yang perlu digunakan tidak
serta merta jelas.
• Mungkin terdapat lebih daripada satu cara
penyelesaian dan strategi.
• Mungkin terdapat lebih daripada satu jawapan.
• Lebih mencabar.
• Berupaya membentuk murid yang kreatif dan
inovatif.
• Penyelesaian memerlukan lebih daripada
membuat keputusan dan memilih operasi
matematik.
• Memerlukan masa yang sesuai untuk diselesaikan.
• Menggalakkan perbincangan dalam kumpulan
bagi mendapatkan penyelesaian.
PERBANDINGAN CIRI
MASALAH RUTIN VS. BUKAN RUTIN
Letakkan sama ada operasi + atau – dalam
setiap kotak supaya ungkapan ini menghasilkan
jumlah terbesar.

5 6 3 9
Mari buat soalan bukan
rutin
Kandungan
Kuantiti Peribadi
Konteks
Pekerjaan
Saintifik
Kemasyarakatan
Data dan ketidakpastian
Perubahan dan Perkaitan
Ruang dan Bentuk
P
r
o
s
e
s

Menggunakan kerangka PISA 2015
Peribadi
Konteks
Pekerjaan
Saintifik Kemasyarakatan
Berfokus kepada aktiviti peribadi,
kekeluargaan, atau rakan sebaya.
Ilustrasi bagi konteks peribadi seperti
persediaan makanan, membeli belah,
permainan, kesihatan peribadi,
pengangkutan peribadi, sukan,
percutian, jadual peribadi, dan
perbelanjaan peribadi.
Berfokus kepada dunia pekerjaan. Ilustrasi
bagi konteks pekerjaan seperti pengukuran,
mengira kos barangan suatu projek,
penggajian, kawalan mutu, inventori,
rekabentuk seni bina, dan kerja-kerja yang
berkaitan untuk membuat keputusan. Sektor
pekerjaan termasuk aras pekerjaan
peringkat rendah sehinggalah pekerjaan
peringkat profesional.
Berfokus kepada komuniti, sama ada
bersifat tempatan, kebangsaan atau
antarabangsa. Ilustrasi bagi konteks
kemasyarakatan seperti sistem pilihan
raya, pengangkutan awam, urus tadbir
awam, dasar awam, demografik,
pengiklanan, perangkaan kebangsaan
dan ekonomi. Fokus masalah adalah
dalam perspektif sesebuah komuniti.
Berkaitan dengan aplikasi matematik
kepada dunia sebenar dan isu serta
topik yang berkaitan dengan sains dan
teknologi. Ilustrasi bagi konteks saintifik
seperti cuaca dan iklim, ekologi,
perubatan, sains angkasa, genetik,
pengukuran, dan dunia matematik
sendiri.
Proses
Matematik
Memformulasikan situasi
secara matematik
Menggunakan konsep-
konsep matematik, fakta,
prosedur, dan penaakulan
Mentafsir, menggunakan
dan menilai hasil
matematik
Menyelesaikan masalah
Berkomunikasi
Menaakul
Membuat perkaitan
Membuat perwakilan
PISA KSSM
CADANGAN FORMAT BAHAN LATIHAN
SOALAN RUTIN
SOALAN BUKAN RUTIN
SENARAI SEMAK CIRI SOALAN BUKAN RUTIN
KANDUNGAN
Memerlukan kemahiran berfikir pada aras tinggi.
Meningkatkan kemahiran menaakul.
Jawapan dan prosedur yang perlu digunakan tidak
serta merta jelas.
Terdapat lebih daripada satu cara penyelesaian
dan strategi.
Terdapat lebih daripada satu jawapan.
Berupaya membentuk murid yang kreatif dan
inovatif
Penyelesaian memerlukan lebih daripada membuat
keputusan dan memilih operasi matematik.
KONTEKS
SOALAN REFLEKSI
1. Apakah perbezaan di antara KBAT dengan KBAR?
2. Apakah perbezaan di antara masalah rutin dengan
masalah bukan rutin?
3. Kenapa perlu berubah kepada masalah bukan
rutin?
4. Kenapa perlu melibatkan konteks dalam
memberikan soalan bukan rutin, (tidak sekadar
kandungan)?
5. Bagaimana untuk menukar soalan rutin kepada
soalan bukan rutin?
6. Adakah pengajaran dan pembelajaran akan
berubah apabila soalan sebegini diberikan kepada
murid?