Anda di halaman 1dari 35

PENGAJARAN TAHUNAN

PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 1 [PBS]
MIN TARIKH TUNJANG TAJUK OBJEKTIF
NILAI/BBM/
EVIDENS
AKTIVITI
CADANGAN /
EVIDENS
2-3/1/14 PK
KESIHATAN
DIRI DAN
KELUARGA
1. 1. Kes!"#"$ %&
A'"("$ )e'"*"$"$ +"$,
#%"* s!"#
(i) Anoreksia nervosa:
berlapar dan tidak suka akan
makanan
(ii) Bulimia: menjolok anak
tekak sebaik sahaja selepas
makan

A&"s 1
Menjelaskan maksud anoreksia nervosa
dan bulimia.
Menyenaraikan kesan amalan
pemakanan yang tidak sihat.
A&"s 2
Menjelaskan faktor yang mempengaruhi
berlakunya anoreksia nervosa dan bulimia.
A&"s 3
Mengenal pasti tanda-tanda anoreksia
nervosa dan bulimia.
Bersyukur
Berhati-hati
Kebersihan mental dan fiikal
Kasih sayang
Berdikari
1. B1 DK1 E1
2. B2 DK1 E1
3. B2 DK1E2

Menggunakan
rujukan pelbagai
media berkaitan
anoreksia nervosa dan
bulimia.
Menjalankan
kajian kes berkaitan
amalan pemakanan
tidak sihat.
Mengenal
pasti faktor dan tanda-
tanda yang
mempengaruhi
berlakunya anoreksia
nervosa dan bulimia
nervosa.
-- PK
1. 1. Kes!"#"$ %& A&"s 2
Menjelaskan faktor yang mempengaruhi
1. 4. B. Merujuk
pelbagai media
11/1/14
KESIHATAN
DIRI DAN
KELUARGA
Kes"$ "'"("$ )e'"*"$"$
+"$, #%"* s!"#
(iii) !engambilan pil
menguruskan badan
(b) Kesan amalan
pemakanan tidak sihat
berlakunya anoreksia nervosa dan bulimia.
A&"s 3
Mengenal pasti tanda-tanda anoreksia
nervosa dan bulimia.
Bersyukur
Berhati-hati
Kebersihan mental dan fiikal
Kasih sayang
Berdikari
DJ1 E1

berkaitan anoreksia
nervosa dan bulimia.
Menjalankan
kajian kes berkaitan
amalan pemakanan
tidak sihat.
14-
1//1/14
PJ
KECERGAS
AN FI0IKAL
1"2 D"+" T"!"$
K"&%34"s*5("& 1DTK2
Maksud daya tahan
kardiovaskular
(i) Aktiviti:
"atihan par #ourse
"atihan fartlek
(ii) Kaedah latihan
!rinsip-prinsip
latihan
!rosedur latihan
A&"s 1
Menyatakan maksud daya tahan
kardiovaskular$ latihan par#ourse dan latihan
fartlek.
Melakukan sekurang-kurangnya satu
aktiviti daya tahan kardiovaskular dengan kaedah
yang betul.
Mengenal pasti aktiviti-aktiviti yang
terdapat dalam latihan par#ourse dan latihan
fartlek.
A&"s 2
Menyatakan dua faedah latihan
par#ourse dan latihan fartlek.
6. B2 DJ1 E1
.. B3 DJ1 E1
Melakukan
aktiviti daya tahan
kardiovaskular.
Menunjukkan
#ara mengambil dan
mengira kadar nadi
sebelum dan selepas
aktiviti daya tahan
kardiovaskular.
Menamakan
lima otot utama yang
terlibat dalam aktiviti
daya tahan
kardiovaskular.
(iii) %aedah latihan
Kerjasama
Berberdisiplin
Bersyukur
Bertanggunjga-&ab
21-
26/1/13
PJ
KECERGAS
AN FI0IKAL
172 D"+" T"!"$ O#3#
Maksud aya tahan
otot (i) 'adangan
Aktiviti:
Mendagu
(aik turun bangku
gimnastik
Bicep curl
Bangkit tubi silang
"ompat selang seli
(ii) Kaedah latihan
!rinsip-prinsip latihan
!rosedur latihan
(iii) %aedah latihan
A&"s 1
Menyatakan maksud daya tahan otot.
Melakukan sekurang-kurangnya tiga
aktiviti daya tahan otot dengan kaedah yang
betul.
A&"s 2
Menyatakan faedah latihan daya tahan
otot.
Menyatakan perkaitan antara beban
dengan ulangan dalam latihan daya tahan otot.
Kegigihan
Melakukan
aktiviti daya tahan
otot.
Menunjukkan
#ara melakukan aktiviti
daya tahan otot
dengan teknik yang
betul.
Menamakan
lima jenis otot utama
yang terlibat dalam
aktiviti daya tahan
otot.
Merekod hasil
pen#apaian
2/- PK
2. Ke*e(5"&,""$
!eranan dan
A&"s 1
Menyenaraikan peranan dan
-. B2 DK2 E1 !erbin#angan
dalam kumpulan ke#il
31/1/14
KESIHATAN
DIRI DAN
KELUARGA
tanggungja&ab ahli keluarga
(i) suami
(ii) isteri
(iii) abang atau kakak
(iv) adik
tanggungja&ab setiap ahli keluarga.
A&"s 2
Membeakan peranan ahli keluarga.
A&"s 3
Membin#angkan peranan tiap-tiap ahli
keluarga dalam membentuk keluarga bahagia.
Bertanggungja-&ab
Ketabahan
Kesabaran
Kerajinan
tentang peranan dan
tanggungja&ab ahli
keluarga.
Melayari
internet.
Main peranan.
Membuat
penilaian terhadap
kes-kes per#eraian
dan penderaan
daripada media.
4-//2/13 PJ
KECERGAS
AN FI0IKAL
182 Ke*5"#"$ O#3#
Maksud kekuatan
otot.
(i) Aktiviti:
Mendagu
(aik turun bangku
bersama beban
Bangkit tubi sisi
"ompat selang seli
bersama beban
A&"s 1
Melakukan langkah-langkah keselamatan
dalam melaksanakan aktiviti kekuatan otot.
Menyatakan maksud kekuatan otot.
Melakukan sekurang-kurangnya tiga
aktiviti kekuatan otot.
A&"s 2
Menyatakan faedah latihan kekuatan otot.
Berdikari
Kegigihan
(ii) Kaedah latihan
!rinsip-prinsip latihan
!rosedur latihan
(iii) %aedah latihan
Kerajinan
Melakukan aktiviti kekuatan otot.
Membin#angkan faedah latihan
kekuatan otot.
Menamakan lima otot utama
yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot.
Merekod hasil pen#apaian.
11-16 /
2/13
PJ
KECERGAS
AN FI0IKAL
1%2 K3')3ss B"%"$
Maksud komposisi
badan
Maksud lebihan
peratusan lemak dalam
badan
Maksud obesiti
)eknik menggunakan
#aliper lipatan kulit
Merekod ba#aan
ukuran kaliper
Merekod perubahan
komposisi badan
A&"s 1
Menyatakan maksud komposisi badan.
Mengukur komposisi lemak badan
dengan kaliper
A&"s 3
Merekod dan menganalisis data
komposisi lemak badan dengan merujuk kepada
*adual !eratusan "emak.
Berdika
ri
Kasih
sayang
Bertan
ggungja-&ab
Kerjasa
ma
/. B1 DJ1 E1
9. B3 DJ1 E2
1:. B4 DJ1 E2
Mengambil
ukuran komposisi
lemak badan dengan
kaliper lipatan kulit.
Membin#angk
an keputusan ukuran
komposisi badan
dengan merujuk
kepada *adual
!eratusan "emak.
1/-22 /
2/13
PJ
KECERGAS
AN FI0IKAL
1e2 K5"s"
Maksud kuasa
Aktiviti:
A&"s 1
Menyatakan maksud kuasa.
Melakukan sekurang-kurangnya tiga
aktiviti kuasa dengan kaedah yang betul dan
selamat.
"ompat dakap
Hop tiga kali dan
lompat
Hop lima kali dan
lompat
Hop-step-jump
(ii) Kaedah "atihan
!rinsip-prinsip latihan
!rosedur latihan
(iii) %aedah latihan
A&"s 2
Menyatakan faedah latihan kuasa.
Menyatakan perkaitan antara bebanan
dan ulangan untuk meningkatkan ke#ergasan
kuasa.
Keselamatan
Keadilan
Bekerjasama
Kegigihan
Kerajinan
Melakukan aktiviti kuasa
Membin#angkan kaedah dan
faedah latihan kuasa.
Menamakan lima otot utama
yang terlibat dalam aktiviti kuasa.
Membin#angkan perkaitan antara
bebanan dan ulangan untuk meningkatkan kuasa.
26/2/13-
1/3/13
PK
GA;A HIDUP
1. Pe'"*"$"$
Maksud nutrien dan
fungsi
Makro nutrien dan
A&"s 1
Menyatakan jenis-jenis nutrien.
Menyenaraikan sumber-sumber nutrien.
11. B1 DK2 E1
12. B2 DK3 E1
13. B3 DK1E1
Merujuk
pelbagai media
berkaitan nutrien dan
fungsinya.
!erbin#angan
SIHAT
mikro nutrien.
(i) Makro nutrien
Karbohidrat$ protein
dan lemak
(ii) %ungsi makro nutrien
Membekalkan tenaga
Membantu
pertumbuhan fiikal
Memanaskan badan
(iii) Mikro nutrien
+itamin dan mineral
(iv) %ungsi mikro nutrien
Mengelakkan
penyakit
Bahan pela&as
A&"s 2
Membin#angkan fungsi nutrien.
A&"s 3
Menyatakan kesan kekurangan nutrien
Bersyukur
Bertanggungja-&ab
tentang fungsi makro
dan mikro nutrien.
Menyemak
kandungan nutrien
pada label makanan.
4-//3/13 PJ
KECERGAS
AN FI0IKAL
1<2 Ke("=5"$
Maksud kelajuan
Aktiviti:
A&"s 1
Melakukan langkah-langkah keselamatan
dalam aktiviti.
Menyatakan maksud kelajuan.
Melakukan sekurang-kurangnya satu
14. B4 DJ1 E1 ,jian -./AK
0
Melakukan
aktiviti kelajuan.
"ari pe#ut 12 meter
"ari pe#ut 022 meter
(ii) Kaedah latihan
!rinsip-prinsip latihan
!rosedur latihan
(iii) %aedah latihan
aktiviti kelajuan dengan betul dan selamat.
A&"s 2
Menyatakan faedah latihan aktiviti
kelajuan.
Mengaplikasikan kelajuan dalam a#ara
sukan.
3ormat-menghormatii
)oleransi
Membin#angk
an kaedah dan faedah
latihan kelajuan.
Menamakan
lima otot utama yang
terlibat dalam aktiviti
kelajuan.
Membin#angk
an sistem tenaga yang
terlibat dalam aktiviti
kelajuan.
11-
16/3/13
PJ
KECERGAS
AN FI0IKAL
1,2 P&$s) L"#!"$
%aedah daripada
sesuatu latihan
(i) !rinsip "atihan:
Kekhususan
)ambah beban
- intensiti
- set
- ulangan
A&"s 1
Menyatakan maksud kekhususan dan
tambah beban dalam prinsip latihan.
A&"s 2
Meran#ang jadual program ke#ergasan
diri.
Menjelaskan konsep tambah beban
dalam program latihan.
A&"s 3
Menghubungkaitkan antara prinsip latihan
dan permainan.
Keselamatan
16. B1 DJ2 E1
1.. B2 DJ2E1
ujian -./AK
0
Menyediakan
jadual program
ke#ergasan dalam
folio.
Menjalankan
kui berkenaan
dengan prinsip-prinsip
latihan.
Membin#angk
an prinsip latihan.
Bekerjasama
Kegigihan
Kerajinan
1/-
22/3/13
PJ
KEMAHIRAN
SUKAN DAN
REKREASI
1. Pe&'"$"$1"2 B3(" B"($,
12 Ke'"!&"$>
3antaran
Menangkap
Menggele#ek
Melantun
Menga#ah
A&"s 1
Melakukan langkah-langkah keselamatan
dalam melaksanakan aktiviti kemahiran bola
baling.
Melakukan sekurang-kurangnya enam
kemahiran asas dalam permainan bola baling
dengan teknik yang betul dan selamat.
A&"s 2
Mengaplikasi undang-undang dan
peraturan asas dalam permainan bola baling.
Mengenal pasti otot utama yang
digunakan dalam permainan bola baling.
Keselamatan
Keadilan
Bekerjasama
Kegigihan
Kerajinan
1-. B6DJ2 E1 Melakukan
kemahiran dan strategi
asas dalam permainan
bola baling.
Membin#angk
an aspek-aspek ke
selamatan yang perlu
diambil kira dalam
permainan bola baling.
Membin#angk
an undang-undang
dan peraturan asas
dalam permainan bola
baling.
Membin#angk
an kesalahan-
kesalahan teknik
lakuan dalam
permainan bola baling.
23/3/13
',)4 !.5).(/A3A( !.(//A" 0
1-6/4/13 PK
GA;A HIDUP
SIHAT
6. !engurusan konflik dan
stres
-tres
(a) Meningkatkan
penghargaan kendiri
(i) Kesan stres
Kesan positif
Kesan positif
(b) 'ara mengurus stres
(i) Kaunseling
(ii) Beriadah
(iii) Berehat
(iv) 5a&atan pakar
A&"s 1
Menyatakan kesan stres yang biasa
dialami.
A&"s 2
Menyenaraikan faedah mempunyai harga
diri yang tinggi.
A&"s 3
Membin#angkan kesan stres terhadap diri
sendiri.
Keselamatan
Keadilan
Bekerjasama
Kerajinan
1/. B6 DK1 E1 Membin#angk
an kesan stress
terhadap diri sendiri.
-(eustres$ distres)
!erbin#angan
tentang tahap stres
dan #ara mengurus
stres.
/-
12/4/12
PJ
KEMAHIRAN
SUKAN DAN
REKREASI
1. Pe&'"$"$1"2 B3(" B"($,
12 Ke'"!&"$>
Menghadang
Menjaring
A&"s 2
Mengaplikasi undang-undang dan
peraturan asas dalam permainan bola baling.
Mengenal pasti otot utama yang
digunakan dalam permainan bola baling.
Menyatakan sekurang-kurangnya empat
kesalahan teknik lakuan dalam permainan bola
Menjaga gol
,ndang-undang dan
peraturan
baling.
Keselamatan
Keadilan
Bekerjasama
Kegigihan
Kerajinan
Membin#angkan undang-undang
dan peraturan asas dalam permainan bola baling.
Membin#angkan kesalahan-
kesalahan teknik lakuan dalam permainan bola
baling.
16-
19/4/13
PJ
KEMAHIRAN
SUKAN DAN
REKREASI
172 B"%'$#3$(i) Kemahiran:
-ervis
!ukulan hadapan
!ukulan kilas
!ukulan lob
!ukul junam (drop
shot).
A&"s 1
Melakukan langkah-langkah keselamatan
dalam melaksanakan aktiviti kemahiran
badminton.
Melakukan sekurang-kurangnya lima
kemahiran asas dalam permainan badminton
dengan teknik yang betul dan selamat.
A&"s 2
Menyatakan sekurang-kurangnya empat
kesalahan teknik lakuan dalam permainan
badminton.
Bersyukur
19. B78*0.0. Melakukan
kemahiran asas dalam
permainan badminton.
Membin#angk
an aspek keselamatan
yang perlu diambil kira
dalam permainan
badminton.
Membin#angk
an undang-undang
dan peraturan asas
dalam permainan
badminton.
Kebersihan mental dan fiikal
Kasih sayang
Berdikari
22-2. /
4/13
PJ
KEMAHIRAN
SUKAN DAN
REKREASI
172 B"%'$#3$(i) Kemahiran:
-mesy
/erak kaki
,ndang-undang dan
peraturan
(ii) Aspek-Aspek
Keselamatan:
"atihan yang
sistematik.
Mengenal pasti
kemampuan tahap dan
ke#ergasan murid semasa
melakukan aktiviti.
Kesesuaian pakaian.
!ersekitaran atau
tempat beraktiviti.
!enyeliaan$ arahan
dan bimbingan.
!erlakuan aktiviti.
Berdisiplin murid.
A&"s 2
Menyatakan sekurang-kurangnya empat
kesalahan teknik lakuan dalam permainan
badminton.
Mengaplkasikan undang-undang dan
peraturan asas dalam permainan badminton.
A&"s 3
Mengenal pasti otot utama yang
digunakan dalam latihan dan permainan
badminton.
Meran#ang strategi asas dalam
permainan badminton.
Bersyukur
Berhati-hati
Kebersihan mental dan fiikal
Kasih sayang
Berdikari
1. 2:. B3
DJ2 E1

Membin#angk
an undang-undang
dan peraturan asas
dalam permainan
badminton.
Membin#angk
an kesalahan-
kesalahan teknik
lakuan dalam
permainan badminton.
Menamakan
otot yang digunakan
dalam latihan dan
permainan badminton.
29/4/13-
3/6/13
PK
GA;A HIDUP
SIHAT
!enyalahgunaan
bahan:Kesan pengambilan
dadah
kepada:
(i) )ubuh badan
gangguan sistem
saraf
ketagihan
penyakit
(ii) Keluarga
keruntuhan institusi
kekeluargaan
ekonomi tergugat
A&"s 1
Menyatakan kesan pengambilan dadah
terhadap tubuh badan.
A&"s 2
Memberi #ontoh kesan pengambilan
dadah kepada institusi kekeluargaan.
A&"s 3
Membin#angkan bahaya dadah kepada
masyarakat dan negara.
Bersyukur
Berhati-hati
Kebersihan mental dan fiikal
Kasih sayang
Berdikari
21. B3DK2E1. !erbin#angan
tentang dadah.
Kajian kes.
Menyediakan
folio berkaitan dengan
kesan pengambilan
dadah kepada tubuh
badan.
Main peranan
dalam situasi tertentu.
.-
1:/4/13
PJ
KECERGAS
AN FI0IKAL
1"2 D"+" T"!"$
K"&%34"s*5("& 1DTK2(i)
Aktiviti:
"atihan par #ourse
"atihan fartlek
(ii) Kaedah latihan
!rinsip-prinsip latihan
A&"s 1
Menyatakan maksud daya tahan otot.
Melakukan sekurang-kurangnya tiga
aktiviti daya tahan otot dengan kaedah yang
betul.
A&"s 2
Menyatakan faedah latihan daya tahan
22. B6 DJ1 E1 Melakukan
aktiviti daya tahan
kardiovaskular dan
daya tahan otot
Menunjukkan
#ara mengambil dan
mengira kadar nadi
sebelum dan selepas
!rosedur latihan
(iii) %aedah latihan
172 D"+" T"!"$ O#3#
Aktiviti:
Mendagu
(aik turun bangku
gimnastik
Bicep curl
Bangkit tubi silang
"ompat selang seli
(ii) Kaedah latihan
(iii) %aedah latihan
otot.
Menyatakan perkaitan antara beban
dengan ulangan dalam latihan daya tahan otot.
Bersyukur
Berhati-hati
Kebersihan mental dan fiikal
Kasih sayang
Berdikari
aktiviti daya tahan
kardiovaskular dan
daya tahan otot
Menamakan
lima otot utama yang
terlibat dalam aktiviti
daya tahan
kardiovaskular dan
daya tahan otot
13
-1-/6/13
PJ !.()AK-45A( !,-A)
2:-
24/6/13
PK !.()AK-45A( !,-A)
26/6/13
',)4 !.5).(/A3A(
)A3,(
1:-
14/./13
PJ
KECERGAS
AN FI0IKAL
182 Ke*5"#"$ O#3#
(i) Aktiviti:
Mendagu
(aik turun bangku
bersama beban
Bangkit tubi sisi
"ompat selang seli
bersama beban
(ii) Kaedah latihan
!rinsip-prinsip latihan
!rosedur latihan
(iii) %aedah latihan
1%2 K3')3ss B"%"$
A&"s 1
Menyatakan maksud daya tahan otot.
Melakukan sekurang-kurangnya tiga
aktiviti daya tahan otot dengan kaedah yang
betul.
A&"s 2
Menyatakan faedah latihan daya tahan
otot.
Menyatakan perkaitan antara beban
dengan ulangan dalam latihan daya tahan otot.
Kegigihan
Berberdisiplin
Keadilan
Melakukan
aktiviti daya tahan
otot.
Menunjukkan
#ara melakukan aktiviti
daya tahan otot
dengan teknik yang
betul.
Membin#angk
an faedah latihan daya
tahan otot.
Merekod hasil
pen#apaian
1--
21/./13
PJ
KECERGAS
AN FI0IKAL
1e2 K5"s"Aktiviti:
"ompat dakap
Hop tiga kali dan
lompat
Hop lima kali dan
A&"s 1
Melakukan langkah-langkah keselamatan
dalam melaksanakan aktiviti kelajuan.
Menyatakan maksud kelajuan.
Melakukan sekurang-kurangnya satu
lompat
Hop-step-jump
(ii) Kaedah "atihan
!rinsip-prinsip latihan
!rosedur latihan
(iii) %aedah latihan
1<2 Ke("=5"$
Aktiviti:
"ari pe#ut 12 meter
"ari pe#ut 022 meter
(ii) Kaedah latihan
!rinsip-prinsip latihan
!rosedur latihan
(iii) %aedah latihan
aktiviti kelajuan dengan betul dan selamat.
A&"s 2
Menyatakan faedah latihan aktiviti
kelajuan.
Mengaplikasikan kelajuan dalam a#ara
sukan.
3ormat-menghormatii
)oleransi
Melakukan aktiviti kelajuan.
Menyediakan folio individu
berkaitan dengan aktiviti kelajuan.
Membin#angkan kaedah dan
faedah latihan kelajuan.
Menamakan lima otot utama
yang terlibat dalam aktiviti kelajuan.
Membin#angkan sistem tenaga
yang terlibat dalam aktiviti kelajuan.
24-
2//./13
PK
KEBERSIHA
N DAN
1. Kese("'"#"$A*#" %"$
U$%"$,-5$%"$,>
(i) Akta perlindungan kanak-
A&"s 1
Menyatakan jenis penderaan kanak-
kanak.
Menyatakan akta perlindungan

23. B1 DK3
E1
24. B2DK4E1 .
'eramah oleh
pen#eramah
jemputan.
!erbin#angan
KESELAMAT
AN
PERSEKITA
RAN
kanak
(ii) *enis penderaan:
!enganiayaan fiikal
!enderaan mental
dan emosi
!enderaan seks
Buruh kanak-kanak
!engabaian kanak-
kanak
(iii) Agensi bagi perlindungan
kanakkanak:
!olis 8iraja Malaysia
*abatan Kebajikan
Masyarakat
!ertubuhan Badan
Kerajaan
(iv) !eranan agensi
kanakkanak.
A&"s 2
Menjelaskan peranan agensi yang
terbabit dalam kes penderaan kanak-kanak.
A&"s 3
Membin#angkan kesan pengabaian dan
penganiayaan kanak-kanak kepada masyarakat.
dalam kumpulan ke#il.
Kajian kes :
Kes buli di sekolah
%orum.
1-6/-/13 PJ
2. O("!&","1"2 B"(")"$ A&"s 1
Melakukan langkah-langkah keselamatan
dalam melaksanakan aktiviti lari berganti-ganti.
26. B2 DJ3 E1
2.. B3 DJ2 E2
Melakukan
teknik menghantar dan
menerima baton
KECERGAS
AN FI0IKAL
(i) A#ara lari berganti-ganti
)eknik hantaran dan
terima baton
)eknik larian di
selekoh
,ndang-,ndang dan
!eraturan
-kedudukan pelari dalam
lorong dan on pertukaran
baton
-susunan pelari dalam lorong
(ii) Aspek-Aspek
Keselamatan:
"atihan yang
sistematik
Mengenal pasti
kemampuan tahap dan
ke#ergasan murid semasa
melakukan aktiviti
Kesesuaian pakaian
!ersekitaran atau
Melakukan kemahiran lari berganti-ganti
dengan teknik yang betul dan selamat.
A&"s 2
Menyatakan undang-undang dan
peraturan dalam a#ara lari berganti-ganti.
Menyatakan undang-undang dan
peraturan kedudukan pelari dalam lorong dan on
pertukaran baton.
Mengenal pasti kesalahan teknik lakuan
dalam a#ara lari berganti-ganti.
A&"s 3
Menganalisis fasa pergerakan dalam
a#ara lari berganti-ganti.
Meran#ang strategi dalam a#ara lari
berganti-ganti.
Berhati-hati
-ayangi diri
)anggungja&ab
dalam a#ara lari
berganti-ganti dengan
betul dan selamat.
Membin#angk
an aspek keselamatan
yang perlu diambil kira
dalam a#ara lari
berganti-ganti.
Membin#angk
an tentang undang-
undang dan peraturan
asas dalam a#ara lari
berganti-ganti.
Membin#angk
an kesalahan teknik
lakuan dalam a#ara
lari berganti-ganti.

Menyediakan folio
individu a#ara lari
berganti-ganti.
Membin#angk
an strategi dalam
a#ara lari berganti-
ganti.
tempat beraktiviti
!enyeliaan$ arahan
dan bimbingan
!erlakuan aktiviti
Berdisiplin murid
/-
12/-/13
PJ
KEMAHIRAN
SUKAN DAN
REKREASI
2. O("!&","1"2 B"(")"$
(i) A#ara lari berganti-ganti
)eknik hantaran dan
terima baton
)eknik larian di
selekoh
,ndang-,ndang dan
!eraturan
-kedudukan pelari dalam
lorong dan on pertukaran
baton
-susunan pelari dalam lorong
(ii) Aspek-Aspek
Keselamatan:
"atihan yang
sistematik
Mengenal pasti
A&"s 1
Melakukan langkah-langkah keselamatan
dalam melaksanakan aktiviti lari berganti-ganti.
Melakukan kemahiran lari berganti-ganti
dengan teknik yang betul dan selamat.
A&"s 2
Menyatakan undang-undang dan
peraturan dalam a#ara lari berganti-ganti.
Menyatakan undang-undang dan
peraturan kedudukan pelari dalam lorong dan on
pertukaran baton.
Mengenal pasti kesalahan teknik lakuan
dalam a#ara lari berganti-ganti.
A&"s 3
Menganalisis fasa pergerakan
dalamna#ara lari berganti-ganti.
Meran#ang strategi dalam a#ara lari
berganti-ganti.
kemampuan tahap dan
ke#ergasan murid semasa
melakukan aktiviti
Kesesuaian pakaian
!ersekitaran atau
tempat beraktiviti
!enyeliaan$ arahan
dan bimbingan
!erlakuan aktiviti
Berdisiplin murid
Berhati-hati
-ayangi diri
)anggungja&ab
Melakukan teknik menghantar
dan menerima baton dalam a#ara lari berganti-
ganti dengan betul dan selamat.
Membin#angkan aspek
keselamatan yang perlu diambil kira dalam a#ara
lari berganti-ganti.
Membin#angkan tentang undang-
undang dan peraturan asas dalam a#ara lari
berganti-ganti.
Membin#angkan kesalahan
teknik lakuan dalam a#ara lari berganti-ganti.
Menyediakan folio individu a#ara
lari berganti-ganti.
Membin#angkan strategi dalam
a#ara lari berganti-ganti.
16-
19/-/13
PJ
KEMAHIRAN
SUKAN DAN
REKREASI
172 P"%"$,12 Me&e="'
(e'7$,
)eknik pegangan
lembing
%asa persediaan
%asa lari landas
A&"s 1
Melakukan langkah-langkah keselamatan
dalam melaksanakan aktiviti merejam lembing
Melakukan kemahiran merejam lembing
dengan teknik yang betul dan selamat.
2-. B1 DJ3 E1
2/. B1 DK3 E2
29. B3 DJ2 E3
3:. B4 DJ2 E2
Melakukan
kemahiran dalam
a#ara merejam
lembing dengan betul
dan selamat.
Membin#angk
%asa rejaman
- sudut pelepasan
%asa ikut lajak
,ndang-undang dan
peraturan
(ii) Aspek-aspek keselamatan
"atihan yang
sistematik
Mengenal pasti
kemampuan tahap dan
ke#ergasan murid semasa
melakukan aktiviti
Kesesuaian pakaian
!ersekitaran atau
tempat beraktiviti
!enyeliaan$ arahan
dan bimbingan
!erlakuan aktiviti
Berdisiplin murid
A&"s 2
Menyatakan undang-undang dan
peraturan dalam a#ara merejam lembing
Mengenal pasti kesalahan teknik lakuan
merejam lembing..
Berhati-hati
Bertanggungja&ab
an aspek keselamatan
yang perlu diambil kira
dalam a#ara merejam
lembing.
Membin#angk
an tentang undang-
undang dan peraturan
asas dalam a#ara
merejam lembing
Membin#angk
an kesalahan teknik
lakuan dalam a#ara
merejam lembing
Menyediakan
folio individu a#ara
merejam lembing
22-
2./-/13
PK
1. Kese("'"#"$Akta dan
,ndang-undang:
A&"s 1
Menyatakan jenis penderaan
kanakkanak.
KEBERSIHA
N DAN
KESELAMAT
AN
PESEKITAR
AN
(i) Akta perlindungan kanak-
kanak
(ii) *enis penderaan:
!enganiayaan fiikal
!enderaan mental
dan emosi
!enderaan seks
Buruh kanak-kanak
!engabaian kanak-
kanak
Menyatakan akta perlindungan
kanakkanak.
A&"s 2
Menjelaskan peranan agensi yang
terbabit dalam kes penderaan kanak-kanak.
A&"s 3
Membin#angkan kesan pengabaian dan
penganiayaan kanak-kanak kepada masyarakat.
Keselamatan
Bertanggung-ja&ab
'eramah oleh pen#eramah jemputan.
!erbin#angan dalam kumpulan ke#il.
Kajian kes : Kes buli di sekolah
%orum.
29/-/13
-2///12
PJ
KEMAHIRAN
SUKAN DAN
REKREASI
172 P"%"$,12 Me&e="'
(e'7$,
)eknik pegangan
lembing
%asa persediaan
%asa lari landas
%asa rejaman
A&"s 1
Melakukan kemahiran merejam lembing
dengan teknik yang betul dan selamat.
A&"s 2
Menyatakan undang-undang dan
peraturan dalam a#ara merejam lembing
- sudut pelepasan
%asa ikut lajak
,ndang-undang dan
peraturan
(ii) Aspek-aspek keselamatan
"atihan yang
sistematik
Mengenal pasti
kemampuan tahap dan
ke#ergasan murid semasa
melakukan aktiviti
Kesesuaian pakaian
!ersekitaran atau
tempat beraktiviti
!enyeliaan$ arahan
dan bimbingan
!erlakuan aktiviti
Berdisiplin murid
Mengenal pasti kesalahan teknik lakuan
merejam lembing.
A&"s 3
Mengenal pasti otot utama yang
digunakan dalam a#ara merejam lembing
Menganalisis fasa pergerakan dalam
a#ara merejam lembing.
Meran#ang aktiiviti pembinaan
ke#ergasan fiikal yang sesuai untuk a#ara
merejam lembing..
Bertanggungja-&ab
Bekerjasama
Membin#angkan undang-undang
dan peraturan asas dalam a#ara merejam
lembing
Membin#angkan kesalahan
teknik lakuan dalam a#ara merejam lembing
Menyediakan folio individu a#ara
merejam lembing
Menamakan otot yang digunakan
dalam a#ara merejam lembing
Membin#angkan aktiviti
pembinaan ke#ergasan fiikal yang sesuai untuk
a#ara merejam lembing
3///13
',)4 !.5).(/A3A( !.(//A" K.-6
12-
1.///12
PJ
KEMAHIRAN
SUKAN DAN
REKREASI
3. Pe$%%*"$ Pe&,e&"*"$1"2
G'$"s#* A&#s#*
/imnastik artistik
menekankan tiga aktiviti
utama iaitu imbangan$
ketangkasan dan lombol.
-trategi pengajaran dan
pembelajaran adalah se#ara
formal dan teran#ang.
)eknik dan gaya pelaksanaan
sesuatu kemahiran
pergerakan adalah khusus.
!ola !ergerakan :
(i) !ola 9
/erak edar
(ii) Aspek-Aspek
Keselamatan:
"atihan yang
A&"s 1
Melakukan langkah-langkah keselamatan
dalam melaksanakan aktiviti kemahiran gerak
edar
Melakukan kemahiran gerak edar dengan
teknik yang betul dan selamat.
A&"s 2
Menyatakan sekurang-kurangnya tiga
teknik lakuan dalam gerak edar.
Mengenal pasti ansur maju yang perlu
dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan.
A&"s 3
Menganalisis bentuk perlakuan
kemahiran gerak edar yang sempurna.
Berkerjasama
kegigihan
-istematik
31. B2 DJ4 E1
32. B4 DJ3 E1
Melakukan
kemahiran gerak edar
dengan teknik yang
betul dan selamat.
Membin#angk
an aspek-aspek ke
selamatan yang perlu
diambil kira dalam
pergerakan gimnastik
artistik.
Meran#ang
aktiviti latih tubi.
Membin#angk
an tiga teknik lakuan
dalam gerak edar.
Membin#angk
an bentuk perlakuan
yang sempurna dalam
kemahiran gerak edar.
sistematik
Mengenal pasti
kemampuan tahap dan
ke#ergasan murid semasa
melakukan aktiviti
Kesesuaian pakaian
!ersekitaran atau
tempat beraktiviti
!enyeliaan$ arahan
dan bimbingan
!erlakuan aktiviti
Berdisiplin murid
19-
23///13
PJ
KEMAHIRAN
SUKAN DAN
REKREASI
172 G'$"s#*
I&"'"/imnastik 4rama
bermaksud pergerakan yang
dilakukan segerak dengan
ritma untuk menghasilkan
pergerakan tubuh badan yang
estetik dan berkoordinasi
dengan penggunaan alatan.
P3(" Pe&,e&"*"$ >
(i) !ergerakan 9
Meringkuk dan
A&"s 1
Melakukan langkah-langkah keselamatan
dalam melaksanakan aktiviti kemahiran
meringkuk dan melunjur.
Melakukan dua kemahiran meringkuk dan
melunjur dengan teknik yang betul.
A&"s 2
Menyatakan sekurang-kurannya tiga
teknik lakuan dalam meringkuk dan melunjur.
Menyatakan ansur maju yang perlu dibuat
sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan.
Melakukan
pergerakan meringkuk
dan melunjur.
Membin#angk
an langkah-langkah ke
selamatan yang perlu
diambil kira dalam
pergerakan meringkuk
dan melunjur.
Menunjuk #ara
tahap ansur maju
dalam kemahiran
meringkuk dan
melunjur
(ii) Aspek-Aspek
Keselamatan:
"atihan yang
sistematik
Mengenal pasti
kemampuan tahap dan
ke#ergasan murid semasa
melakukan aktiviti

melunjur.
Menjelaskan
teknik lakuan dalam
meringkuk dan
melunjur..
2.-3: /
//12
PJ
KEMAHIRAN
SUKAN DAN
REKREASI
172 G'$"s#* I&"'"Maksud
/imnastik 4rama
P3(" Pe&,e&"*"$ >
(i) !ergerakan 9
Meringkuk dan
melunjur
(ii) Aspek-Aspek
Keselamatan:
"atihan yang
sistematik
Mengenal pasti
kemampuan tahap dan
ke#ergasan murid semasa
A&"s 2
Menyatakan sekurang-kurannya tiga
teknik lakuan dalam meringkuk dan melunjur.
Menyatakan ansur maju yang perlu dibuat
sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan.
A&"s 3
Menganalisis bentuk perlakuan
meringkuk dan melunjur yang sempurna
Meran#ang dan melaksanakan variasi
pergerakan meringkuk dan melunjur bersama
alatan.
Bertanggungja&ab
Berhati-hati
Melakukan pergerakan meringkuk dan
melakukan aktiviti
Kesesuaian pakaian
!ersekitaran atau
tempat beraktiviti
!enyeliaan$ arahan
dan bimbingan
!erlakuan aktiviti
Berdisiplin murid
melunjur.
Menunjuk #ara tahap ansur maju dalam
kemahiran meringkuk dan melunjur.
Menjelaskan teknik lakuan dalam
meringkuk dan melunjur.
Membin#angkan bentuk perlakuan yang
sempurna dalam kemahiran meringkuk dan
melunjur.
2-./9/13 PJ
KEMAHIRAN
SUKAN DAN
REKREASI
182 G'$"s#*
Pe$%%*"$/imnastik
pendidikan memberi tumpuan
kepada pembelajaran individu
yang unik dari segi gaya
pergerakan$ dan
perkembangan pelajar.
)ema gimnastik pendidikan :
(i) )ema 9
Kesedaran masa
(ii) )ema 7
Kesedaran perkaitan
antara pelbagai bahagian
A&"s 1
Melakukan langkah-langkah keselamatan
dalam melaksanakan aktiviti gimnastik
pendidikan.
Melakukan gaya pergerakan tema tiga
dan tema empat dengan teknik yang betul dan
selamat.
A&"s 2
Mengenal pasti komponen ke#ergasan
yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik
pendidikan.
A&"s 3
Meran#ang dan melaksanakan variasi
pergerakan mengikut tema.
tubuh badan
(iii) Aspek-Aspek
Keselamatan:
"atihan yang
sistematik
Mengenal pasti
kemampuan tahap dan
ke#ergasan murid semasa
melakukan aktiviti
Kesesuaian pakaian.
!ersekitaran atau
tempat beraktiviti
!enyeliaan$ arahan
dan bimbingan$ perlakuan
aktiviti dan disiplin murid.
Menganalisis bentuk perlakuan yang unik
dari segi gaya pergerakan dalam gimnastik
pendidikan.
Bertanggungja&ab
Berhati-hati
Melakukan kemahiran gimnastik
pendidikan se#ara individu.
Membin#angkan gaya pergerakan tema
tiga dan tema empat.
Membin#angkan komponen ke#ergasan
yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik
pendidikan.
Membuat persembahan variasi
pergerakan.
Membin#angkan bentuk perlakuan yang
sempurna dalam aktiviti gimnastik pendidikan.
9-
13/9/13
PJ
KEMAHIRAN
SUKAN DAN
REKREASI
1%2 Pe&,e&"*"$
K&e"#<Maksud pergerakan
kreatif
)ema pergerakan :
(i) )ema :
!enyesuaian
A&"s 1
Melakukan langkah-langkah keselamatan
dalam melaksanakan aktiviti pergerakan kreatif.
Melakukan gaya pergerakan tema lima$
enam dan tujuh dengan teknik yang betul dan
selamat.
A&"s 2
terhadap rakan.
(ii) )ema 1
!enggunaan tubuh
badan sebagai alat.
(iii) )ema ;
"apan lakuan daya
asas.
(iv) Aspek-Aspek
Keselamatan:
"atihan yang
sistematik
Mengenal pasti
kemampuan tahap dan
ke#ergasan murid semasa
melakukan aktiviti
Kesesuaian pakaian
!ersekitaran atau
tempat beraktiviti

Mengenal pasti komponen ke#ergasan
yang diaplikasikan dalam pergerakan kreatif.
A&"s 3
Mereka#ipta aktiviti pergerakan
berasaskan tema lima$ enam dan tujuh.
Menganalisis bentuk perlakuan yang unik
dari segi gaya pergerakan dalam pergerakan
kreatif
Kerjasama
Kegigihan
Kesabaran
Membin#angkan aspek-aspek ke
selamatan yang perlu diambil kira dalam
pergerakan kreatif.
Membin#angkan gaya pergerakan tema
lima$ enam dan tujuh dan tema empat.
Membin#angkan komponen ke#ergasan
yang diaplikasikan dalam aktiviti pergerakan
kreatif.
Membuat persembahan variasi
pergerakan berdasarkan tema.
1.-
2:/9/13
PJ
KEMAHIRAN
SUKAN DAN
REKREASI
4. Re*&e"s1"2 Re*&e"s
Maksud 5ekreasi
(i) Orienteering
!enggunaan kompas
Menetap dan men#ari
bearing dengan
menggunakan kompas
Men#ari objek
dengan menggunakan
kompas
(ii) Aspek-Aspek
Keselamatan:
"atihan yang
sistematik
Mengenal pasti
kemampuan tahap dan
ke#ergasan murid semasa
melakukan aktiviti
Kesesuaian pakaian
!ersekitaran atau
tempat beraktiviti
!enyeliaan$ arahan
dan bimbingan
A&"s 1
Melakukan langkah-langkah keselamatan
dalam melaksanakan aktivitiorienteering.
Menyatakan maksudorienteering.
Menggunakan kompas.
A&"s 2
Menggunakan kompas untuk men#ari
bearing.
Menggunakan kompas untuk men#ari
objek.
*ujur
Amanah
Bertanggungja-&ab
33. B1 DJ4 E1
34. B2 DJ6 E1
36. B6DJ3 E1
Melukis dan
melabelkan kompas.
Menunjuk #ara
penggunaan kompas
dan peta.
Membin#angk
an #ara-#ara men#ari
bearing dan objek
dengan menggunakan
kompas..
Membin#angk
an aspek keselamatan
yang perlu diambil kira
dalam melakukan
aktivitiorienteering.
23-
2-/9/13
PK
GA;A HIDUP
SIHAT
9. !enyalahgunaan bahan:
Kesan pengambilan dadah
kepada:(ii) Keluarga
keruntuhan institusi
kekeluargaan
ekonomi tergugat
A&"s 3
Membin#angkan bahaya dadah kepada
masyarakat dan negara.
Men#adangkan pendirian yang perlu
diambil terhadap dadah.
Bersyukur
Berhati-hati
Kebersihan mental dan fiikal
Kasih sayang
Berdikari
"akonan <katakan tidak kepada
dadah=.
Main peranan dalam situasi
tertentu.
3:/9/1--
4/1:/13
PJ
KEMAHIRAN
SUKAN DAN
REKREASI
4. Re*&e"s1"2 Re*&e"s
(i) Orienteering
!enggunaan kompas
Menetap dan men#ari
bearing dengan
menggunakan kompas
Men#ari objek
dengan menggunakan
kompas
A&"s 1
Melakukan langkah-langkah keselamatan
dalam melaksanakan aktivitiorienteering.
Menyatakan maksudorienteering.
Menggunakan kompas.
A&"s 2
Menggunakan kompas untuk men#ari
bearing.
Menggunakan kompas untuk men#ari
3.. B4 DJ4 E1 Menyediakan
folio individu berkaitan
dengan
aktivitiorienteering.
Membin#angk
an aspek keselamatan
yang perlu diambil kira
dalam melakukan
aktivitiorienteering.
Membin#angk
(ii) Aspek-Aspek
Keselamatan:
"atihan yang
sistematik
Mengenal pasti
kemampuan tahap dan
ke#ergasan murid semasa
melakukan aktiviti
Kesesuaian pakaian
!ersekitaran atau
tempat beraktiviti
!enyeliaan$ arahan
dan bimbingan$ !erlakuan
aktiviti dan disiplin murid
objek.
A&"s 3
Menjelaskan faedah yang diperolehi
dalam aktiviti orienteering.
Meran#ang dan melaksanakan aktiviti
orienteering.
*ujur
Amanah
Bertanggungja-&ab
an faedah yang
diperoleh dalam aktiviti
orienteering.
Meran#ang
aktivitiorienteeringsem
asa &aktu lapang.
--
11/1:/13
PJ
KESUKANA
N

1. Pe$,5&5s"$!engurusan
alatan sukan dan permainan
(i) !enyemakan stok
A&"s 1
Membuat penyemakan stok alatan sukan
dan permainan.
A&"s 2
Menjelaskan dengan #ontoh #ara
menyemak stok alatan sukan dan permainan.
A&"s 3
Menyatakan faedah melakukan
3-. B3 DJ3 E1 Melakukan
sumbangsaran
berkaitan dengan
penyemakan stok alat
sukan dan permainan
di sekolah.
Membin#angk
an faedah melakukan
penyemakan stok
alatan sukan dan
permainan.
penyemakan stok alatan sukan dan permainan.
Bekerjasama
Kreatif
Berdisiplin
14-
1//1:/13
PK
KEBERSIHA
N DAN
KESELAMAT
AN
PERSEKITA
RAN
2. Pe&#3(3$,"$ 8e'"s(i)
!rinsip dan prosedur
).>.).A.!.-
) ? Talk(Bertanya)
> ? Observe(!erhati)
) ? Touch(-entuh)
A ? Active(Bergerak
Aktif)
! ? Passive(Bergerak
!asif)
- ? Skills(Kemahiran)
A&"s 1
Menjelaskan prinsip dan prosedur
pertolongan #emas ).>.).A.!.-.
ARAS 2
Menerangkan #ara melaksanakan
prosedur ).>.).A.!.-.
ARAS 3
Menunjuk#ara pelaksanaaan prosedur
).>.).A.!.-.
Bersyukur
Berhati-hati
Kebersihan mental dan fiikal
Kasih sayang
Berdikari
3/. B3DK3 E1
39. B4DK1 E1
)unjuk #ara
Menyediakan
folio
21- PJ
2. Is5-s5 %"("' S5*"$ %"$
Pe&'"$"$(i) 4nsentif dalam
sukan dan permainan
A&"s 1
Menyatakan insentif dalam sukan dan
4:. B1 DJ6 E1
41. B2 DJ. E1
42. B6DJ4 E1
Membin#angk
an insentif dalam
sukan dan permainan.
26/1:/13 KESUKANA
N
jenis dan kesan
(ii) -osiobudaya:
pemilihan permainan
pakaian
4dola
permainan.
A&"s 2
Menghuraikan jenis dan kesan insentif
dalam sukan dan permainan.
Menghuraikan isu-isu sosio budaya
dalam sukan dan permainan.
A&"s 3
Membin#ang isu dalam sukan dan
permainan daripada keratan akhbar.
Membuat kesimpulan berkaitan isu-isu
sukan dan permainan.
)olong-menolong
Belas kasihan
Kasih sayang
Membahaskan
isu sosio budaya
dalam sukan dan
permainan.
Membin#angk
an implikasi isu-isu
dalam sukan dan
permainan.
Mengulas
laporan sukan dan
permainan daripada
keratan akhbar.
2//1:/13
-
1/11/13
PJ
KESUKANA
N
3. E#*"
Maksusd etika dalam
sukan dan
permainanPe&'"$"$ 7e&s!
1fair play 2
(i) Amalan permainan bersih
(atlit)
(ii) -emangat kesukanan
A&"s 1
Menyatakan maksud etika dalam sukan.
A&"s 2
Menyatakan amalan permainan bersih
Menyatakan maksud semangat
kesukanan.
43. B1DJ6 E2 Men#atatkan
maksud etika dalam
sukan.
Membin#angk
an amalan permainan
bersih dalam
kumpulan.
Membin#angk
(atlit)
Maksud semangat
kesukanan.
'iri-#iri semangat
kesukanan.
Kejayaan diri
berasaskan semangat
kesukanan.
Kejayaan pasukan
berasaskan semangat
kesukanan.
A&"s 3
Menghuraikan #ara meningkatkan etika
atlit dalam sukan dan permainan..
Men#atatkan maksud etika dalam sukan.
Membin#angkan amalan permainan
bersih dalam kumpulan.
Bekerjasama
Kreatif
Berdisiplin
an #ara untuk
meningkatkan etika
atlit.
4-
//11/13 -
16/11/13
PJ
PK
!.()AK-45A( !,-A)
1./11/13 ',)4 AK345 )A3,(
8isediakan oleh: 8isahkan >leh