Anda di halaman 1dari 12

Disampakan dalam acara MUSDA PARI JABAR, Bandung 15 Juli 2011

*Dosn Pol!kks "mks Jakar!a 2
Pnas#a! PARI Pusa!
Tujuan Umum
Psr!a mng!a#ui dan mampu mlakukan !indakan pro!ksi radiasi un!uk kslama!an dirin$a,
pasn dan mas$araka!
Tujuan Khusus
%& Mng!a#ui !n!ang radiasi pngion dan si'a!(si'a!n$a
2& Mng!a#ui )ilai Ba!as Dosis
*& Prs$ara!an "r+a dngan radiasi pngion
,& Mampu mm-ua! Prosdur kr+a dngan radiasi pngion&
. prncanaan, plaksanaan dan /aluasi 0
5& Mampu mlakukan 1knik pngukuran dosis radiasi
2& Mampu mlakukan !knik pngukuran !ingka! paparan radiasi
3& Mampu mlakukan 1knik 1indakan Pro!ksi Radiasi
3& Mampu mlakukan 1knik 4/aluasi 1indakan pro!ksi radiasi
BAB I& P4)DA5U6UA)
1& "7)S4P DASAR
Smua 8a! radioak!i' dan radiasi pngion dapa! mnim-ulkan rsiko -a#a$a radiasi -aik un!uk
ks#a!an dan kslama!an manusia dan lingkungann$a, +ika !idak dikndalikan dngan -aik& Pro!ksi
radiasi adala# sua!u s$s!m un!uk mngndalikan -a#a$a !rs-u! dngan mnggunakan prala!an
pro!ksi dan krka$asaan $ang canggi# sr!a mngiku!i pra!uran pro!ksi $ang suda# di-akukan&
"mungkinan -a#a$a radiasi i!u dis-a-kan pn$inaran !u-u# s-la# luar .ks!rnal0, +ika sum-r
radiasi -rada di luar !u-u# dan mungkin dis-a-kan pn$inaran dalam !u-u# +ika sum-r radiasi
-rada di dalam !u-u#&
Dngan alasan i!ula# Pmrin!a# mngluarkan pra!uran(pra!uran $ang -r!u+uan mngurangi
aki-a!(aki-a! $ang mrugikan ini -rupa PP no 11, 12, 1* !a#un 1935, sdangkan k!n!uan
plaksanaann$a dikluarkan mlalui S" Dir+n BA1A) no& 2,:DJ:II:19;*& Di dalamn$a di+laskan
ruang lingkupn$a s-- <
"!n!uan kslama!an kr+a dimaksudkan s-agai p!un+uk -agi
mrka $ang -kr+a dngan sum-r radiasi pangion di-idang ks#a!an, indus!r$, pndidikan,
pnli!ian dan s-again$a& "!n!uan $ang !rdapa! dalam -uku p!un+uk ini mmua! dasar(dasar
pro!ksi radiasi an!ara lain mnga!ur <
a& )I6AI BA1AS D7SIS radiasi $ang dii+inkan
-& Prs$ara!an kr+a dngan sum-r radiasi
c& Prosdur kr+a $ang #arus di!aa!i dan dilaksanakan ol# s!iap orang $ang -kr+a dngan sum-r
radiasi&
Apaka# dan -agaimanaka# konsp a!au la!ar -lakang pra!uran $ang mndasari -a!as(-a!as dosis
spr!i $ang dia!ur dalam k!n!uan !rs-u! =
Marila# ki!a ka+i #al(#al ini l-i# dulu <
( Radiasi pangion dapa! mnim-ulkan aki-a! -iologi $ang mrugikan
( Png!a#uan orang !n!ang aki-a! -iologi dari radiasi dan mkanismn$a !rus -rkm-ang
Jadi masuk akalla# apa-ila "7)S4P maupun )I6AI BA1AS D7SIS pada sua!u >ak!u -ru-a#
mngiku!i prkm-angan png!a#uan& Agar dapa! mma#ami "7)S4P pro!ksi radiasi marila#
l-i# da#ulu ki!a !in+au masala# 4?4" BI767@I dan RADIASI&
2& 4?4" BI767@I DARI RADIASI
4'k $ang mrugikan dapa! diklompokkan s-- <
a& 4'k S7MA1I" )7) S17"AS1I", a&1 kmra#an pada kuli!, ka!arak, dll&
-& 4'k S7MA1I" S17"AS1I", a&1 lukimia&
c& 4'k @n!ik S17"AS1I", 4'k $ang dapa! muncul pada gnrasi -riku!n$a&
4'k )7) S17"AS1I" !r+adi apa-ila dosis $ang di!rima ml-i#i D7SIS AMBA)@ !r!n!u
un!uk macam 'k !r!n!u& 5arga dosis am-ang ini un!uk macam 'k !r!n!u !idak sama un!uk
s!iap orang dan -rgan!ung pada kondisi pn$inaran&

Un!uk pnrimaan dosis dia!as dosis am-ang 'kn$a makin ga>a! -ila dosis $ang di!rima makin
!inggi& Biasan$a !im-ul S4@4RA . "URA)@ 1 !a#un s+ak pn$inaran 0
1r+adin$a 'k S!okas!ik mngiku!i #u-ungan pro-a-ili!ik dalam ar!i -ila sua!u klompok orang
mnrima dosis l-i# !inggi akan makin -sar kmungkinan !r+adi 'k S!okas!ik !r!n!u&
4'k ini . dalam #al soma!ic 0 akan dialami ol# --rapa orang dalam klompok ini scara acak&
Dalam #al ini gn!ic 'rkunsi adan$a sua!u klainan pada gnrasi -riku!n$a makin !inggi -ila
dosis $ang di!rima ol# klompok makin !inggi&
D4?I)ISI PR714"SI RADIASI < adala# ilmu a!au !knik mmpla+ari !n!ang prlindungan kpada
sklompok orang a!au indi/idu $ang diaki-a!kan ol# -a#a$an$a radiasi&
Sdangkan 1UJUA) PR714"SI RADIASI
<
1&M4)A4@A5 !r+adin$a 'k non s!okas!ik $ang mm-a#a$akan
2& M4MI)IMA6"A) !r+adin$a 'k s!okas!ik #ingga k !ingka! $ang cukup rnda# $ang masi#
dapa! di!rima ol# s!iap anggo!a mas$araka!&
Pngalaman !la# mm-uk!ikan -a#>a dngan mnggunakan s$s!m pm-a!asan dosis !r#adap
pn$inaran !u-u# .-aik radiasi ks!rna maupun in!rnal0 kmungkinan rsiko -a#a$a radiasi dapa!
dia-aikan P!ugas Pro!ksi Radiasi dngan mngiku!i Pra!uran Pro!ksi Radiasi dan mnggunakan
prala!an pro!ksi $ang canggi dapa! mn$lama!kan pkr+a radiasi dan mas$araka! pada umumn$a&
Prosdur $ang -iasa diapakai un!uk mncga+ dan mngndalikan -a#a$a radiasi adala# <
a& Mniadakan -a#a$a radiasi
-& Mngisolasi -a#a$a radiasi dari manusia
c& Mngisolasi manusia dari -a#a$a radiasi
Un!uk mnrapkan !iga prinsip pro!ksi radiasi di a!as dilaksanakan ol# P!ugas Pro!ksi
Radiasi& Prinsip u!ama cukup +las dngan mn!aa!i dan mlaksanakan pra!uran pro!ksi radiasi B
kdua dngan mrancang !mpa! kr+a dan mnggunakan prala!an pro!ksi radiasi $ang -aik dan
pna#an radiasi $ang mmadai s#ingga kondisi kr+a dan lingkungann$a aman dan slama!B dan
k!iga mmrlukan pmoni!oran dan pnga>asan scara !rus mnrus -aik pkr+a radiasi maupun
lingkungann$a dngan mnggunakan ala! pmoni!oran prorangan, pmoni!oran lingkungan dan
sur/im!r&
BAB II& A1URA) DASAR PR714"SI RADIASI
1& Bsaran dan Sa!uan Dasar $ang digunakan dalam Pro!ksi Radiasi
a& PAPARA) adala# pr-andingan +umla# mua!an lis!rik smua ion .dari sa!u !anda0 $ang !r-n!uk
aki-a! in!raksi lc!ron skundr dngan a!om udara di dalam -agian /olum udara $ang massan$a
dm&
S$ara! paparan <
( 5an$a un!uk radiasi 'o!on
( 4lk!ron #asil in!raksi 'o!on dngan -a#an sluru#n$a -r#n!i di udara&
Rumus <
C D dE:dm A:kg
1 R D 2,5; F 10
(,
A:kg
-& D7SIS S4RAP adala# pr-andingan nrg$ ra!a(ra!a $ang disrap dari radiasi pngion dalam -agian
massa dm -a#an&
Rumus <
D D d4:dm rad
1 gra$.@$0 D 100 rad
c& D7SIS 4"IGA64) adala# dosis sgala +nis radiasi pngion $ang mng#asilkan 'k -iologis $ang
sama spr!i $ang di#asilkan ol# 1 R nrg$ radiasi sinar C a!au gamma&
Rumus < * Radio-iologi
5 D D & RB4 rm
RB4 < Rla!i/ Biological 4''c!
RB4 adala# pr-andingan dosis sinar C 250 kG dngan dosis radiasi lain $ang mm-rikan 'k
-iologi $ang sama .dngan sinar C !rs-u!0&
Aon!o# <
Jika 'k -iologi dari 100 rad sua!u radiasi sama dngan 'k -iologi $ang di!im-ulkan ol# *00 rad
radiasi sinar C 250 kG -rapa RB4 n$a =
RB4 D *00 < 100 D *
1AB46 ?A"17R RB4 U)1U" B4RBA@AI RADIASI
)o J4)IS RADIASI E?
1& Sinar C 0,1 H 100 MG 1
2& 4lk!ron 0,1 H 100 MG 1
*& Pro!on s:d 10 MG 10
,& )!ron s:d 10 MG *
5& Al'a 10
2& In!i rcoil -ra! 20
*Pro!ksi Radiasi
5 D D& D?& E? rm
D? < Dis!ri-u!r ?ac!or E? < Euali!$ ?ac!or 1 S/ D 1000 rm
1AB46 5AR@A E? U)1U" B4RBA@AI J4)IS RADIASI
)7 J4)IS RADIASI E?
1& Sinar C, gamma, lc!ron dngan 4 maF *0 kG 1
2& B!a dngan 4 mak *0 kG 1,3
*& n cpa1, p dg 4 s:d 10 mG 10
,& n !rmik *
5& Al'a .dari pluru# radioak!i'0 20
2& In!i rcoil -ra! 20
3& p dg 4 D 50 MG *,2

5arga D? sampai saa! ini dianggap D 1I
d& 5u-ungan R, rad dan rm pada Pro!ksi radiasi un!uk C ra$ dan @amma Ra$
D D 0,;3 & C J&&.10
Un!uk pro!ksi Radiasi #arga 0,;3 -ol# dianggap D 1 , s#ingga Rumus .10 mn+adi
D D C J&&.20
5 D D& D?& E? J&&&.*0
"arna #arga D? D 1, sdangkan #arga E? un!uk C ra$ dan gamma ra$ sama dngan 1 maka rumus
.*0 mn+adi
5 D D J&&.,0
Dari rumus .20 dan rumus .,0 +ika diga-ungkan mn+adi
5 D D D C J&&.50 a!au 1 rm D 1 rad D 1 Ron!gn .#an$a -rlaku un!uk sinar C dan pada
pro!ksi radiasi0&
2& 1knik Pro!ksi Radiasi

Radiasi ks!rna $ang -rasal dari 8a! radioak!i' a!au dari psa>a! sinar C $ang dirancang k#usus
mmproduksi sinar C -aik un!uk kprluan diagnos!ic maupun !rapi dan sum-r lainn$a& Mnginga!
disamping man'aa! dari radiasi ks!rna $ang mrupakan radiasi pangion po!nsial mnim-ulkan
-a#a$a radiasi, sdangkan scara !knik mus!a#il mniadakan sum-r !rs-u!, maka -a#a$a
pn$inaran radiasi ks!rna !r#adap p!ugas a!aupun lingkungann$a dapa! dikndalikan dngan !iga
a!uran dasar pro!ksi radiasi
a& Mmprkcil >ak!u pn$inaran
-& Mngusa#akan +arak dari sum-r radiasi s+au# mungkin
c& Mnggunakan pna#an radiasi
a& ?ak!or >ak!u
Prncanaan dan prsiapan #arus dilakukan dngan #a!i(#a!i agar >ak!u pn$inaran spndk
mungkin& 5al ini mmrlukan sorang pkr+a !radisi $ang !rla!i# dan !rdidik dan -rpngalaman,
s#ingga dia !rampil dan mlaksanakan pkr+aan pada >ak!u $ang rla!i/ pndk namun !idak
!rgsa(gsa&
Un!uk !u+uan pro!ksi radiasi pman'aa!an 'ac!or >ak!u -rlaku #u-ungan <
D D D F !
Dimana < D < dosis !o!al , D< la+u dosis ! < >ak!u pn$inaran
Aon!o# <
1& )ilai Ba!as Dosis .)BD0 D 50 mS/ pr !a#un, sa!u !a#un D 50 minggu, )BD dalam sminggu D .50 <
500 D 1 mS/ D 1000 S/& Brapa lama sorang pkr+a radiasi #arus -kr+a +ika laku dosis D 50
S/:+am =
Ja>a- < D D D F !
1000 D 50 F !
! D 20 +amn
2& Jika sorang pkr+a radiasi -kr+a slama ,0 +am sminggu& Brapa la+u dosis $ang di!rima ol#
pkr+a !rs-u!, -ila !idak mlampaui )BD mingguan =
Ja>a- < D D D F !
1000 D D F ,0
D D 1000 < ,0
D D 25 S/:+am
-& ?ac!or +arak
Sua!u sum-r -r-n!uk !i!ik akan mmancarkan radiasi scara sragam k sgala ara#& ?luks radiasi
pada +arak r dari sum-r mngiku!i #ukum k-alikan +arak k>adra!& 7l# karna B la+u dosis
-r#u-ung langsung dngan 'luks, maka la+u dosis +uga mngiku!i #ukum k-alikan +arak k>adra!&
5al ini #an$a -nar +ika sum-r radiasi -rupa !i!ik, dan mnga-aikan pn$rapan radiasi an!ara
sum-r dan d!c!or& Dalam pkr+aan radiogra'i diasumsikan sum-r -r-n!uk !i!ik& 5uku k-alikan
k>adra! un!uk dosis adala# <
D D k : r
2
Dimana k adala# kons!an!a un!uk sum-r !r!n!u&
Apa-ila la+u dosis Di pada +akar ri dari sum-r dan D la+u dosis pada +arak r dari sum-r, maka <

D1 r1
2
D D2 r
2
2
D1 < D2 D .r1 < r
2
0
2
Aon!o# <
6a+u dosis pada +arak 2 m dari sum-r gamma adala# ,00:u S/:+am& 5i!ung +arak pada la+u dosis
25:uS/:+am
Ja>a- <
Di&ri
2
D D & r
2
r2 D .,00:520 F 2
2
r D D ; m
c& Pna#an Radiasi
M!od k!iga un!uk mngndalikan -a#a$a radiasi ks!rna adala# dngan mnggunakan pna#an
radiasi& M!od ini $ang -iasan$a l-i# disukai, ol# karna mncip!akan kondisi kr+a $ang aman&
Disamping i!u 'ac!or >ak!u dan +arak dapa! dipan!au !rus mnrus pada >ak!u plaksanaan kr+a,
agar pkr+a radiasi dapa! !r+amin kslama!ann$a&
Jumla# pna#an radiasi $ang diprlukan -rgan!ung pada macam !adiasi ak!i/i!as dan la+u dosis&
1& Pna#an Radiasi un!uk par!ikl al'a
Par!ikl al'a adala# sanga! muda# disrap, cukup dngan mnggunakan s#lai kr!as !ipis suda#
cukup un!uk mna#ann$a& Pna#an radiasi un!uk par!ikl al'a !idak ada masala#
2& Pna#an Radiasi un!uk par!ikl -!a
Pr!ikl -!a mmpun$ai da$a !m-us $ang l-i# -sar dari al'a& Jangkauan nrg$ par!ikl -!a
-iasan$a !rl!ak an!ar 1(10 MG $ang mmrlukan pna#an radiasi s!-al 10 mm prspF un!uk
mn$rapn$a scara smpurna& "adang(kadang radiasi diprlakukan scara sdr#ana dngan
mnganggap -a#>a par!ikl -!a -a#a$an$a !idak spr!i gamma dan n!ron& 1!api #arus diinga!
-a#>a sum-r -!a pada +arak * mm dngan ak!i/i!as MBK mng#ailkan la+u dosis kira(kira 1
@$:+am&
Sa!u masala# pn!ing $ang #arus dipr#a!ikan dalam mmili# -a#an pna#an radiasi, un!uk radiasi
-!a iala# radiasi -rms!ra#lung $ang di#asilkan pada >ak!u par!ikl -!a diprlam-a! dngan cpa!
ol# a!om(a!om pna#an radiasi& ?raksi par!ikl -!a $ang dapa! mng#asilkan -rms!ra#lung
diprkirakan L4:*000 L adala# nomor a!om pna#an radiasi dan 4 adala# nrg$ pr!ikl -!a dalam
MG& 5al ini -rar!i un!uk mna#an pr!ikl -!a #arus digunakan -a#an dngan nomor a!om $ang
kcil spr!i alumunium dan PrspF un!uk mngurangi kluarn$a radiasi -rms!ra#lung&
*& Pna#an Radiasi un!uk radiasi sinar C dan gamma
Apa-ila radiasi sinar C gamma mlalui ssua!u -a#an dan mngalami plma#an scara
Fponnsial& 6a+u dosis $ang dis-a-kan ol# radiasi sinar F dan gamma ssuda# mlalui pna#an
radiasi adala# <
D! D Do & (:u!
Do adala# la+u dosis !anpa pna#an radiasi
D! adala# la+u dosis ssuda# mlalui pna#an radiasi dngan k!-alan ! dan ko'isin a-sor-s :u&
BAB III& P4R4)AA)AA) P4RISAI U)1U" SI)AR C
1& Jnis(+nis prisai
Prisai un!uk mm-rikan pro!ksi !r#adap radiasi sinar C dapa! di-agi dalam 2 ka!agori B Prisai
Sum-r dan Prisai S!ruk!ural&
Prisai sum-r < -iasan$a di-ua! ol# pa-rik pm-ua! !a-ung, $ai!u -rupa prisai !im-al $ang
-r'ungsi skaligus s-agai ruma# !a-ung sinar C .C Ra$ !u-0& Ada 2 +nis prisai plindung un!uk
psa>a! sinar C mdis $ai!u <
1& Jnis diagnos!ic, mnggunakan prisai $ang !u+uann$a un!uk mngurangi la+u nilai sinaran .paparan0
pada +arak 1 m dari sasaran mn+adi 100 mR:+am apa-ila !a-ung dioprasikan pada arus !a-ung
maksimum dan !gangan maksimum&
2& Jnis 1rapi, mnggunakan prisai $ang mngurangi la+u nilai pn$inaran pada +arak 1 m dari sasaran
mn+adi 1000 mR:+am dan pada +arak 5 cm dari prmukaan ruma# !a-ung mn+adi *0&000 mR:+am
apa-ila dioprasikan pada arus !a-ung maksimum un!uk !gangan !a-ung maFimum&
Prisai s!ruc!ural < dirancang un!uk mm-rikan prlindungan !r#adap -rkas sinar guna, radiasi
-ocoran dan radiasi #am-uran& Prisai s!ruc!ural mlingkupi -aik ruma# !a-ung dan !a-ungn$a
maupun ruang !mpa! o-$k disinari& Apapun -n!ukn$a prisai s!ruk!ural dirancang un!uk
mlindungi orang $ang ada diski!ar dara# radiasi !inggi, misaln$a orang diski!ar ruang pn$inaran&

Prs$arara!an prisai s!ruc!ural un!uk sua!u ins!alasi di!n!ukan ol#<
a& 1gangan !a-ung maksimum $ang mungkin digunakan
-& Arus !a-ung maksimum $ang mungkin digunakan
c& B-an kr+a .M0, sua!u ukuran $ang -r#u-ungan dngan +umla# pmakaian psa>a! sinar C& un!uk
!u+uan dsain, -iasan$a M din$a!akan dalam mA mni! pr minggu&
d& ?ac!or guna .Us 'ac!or0 U, $ai!u -agian dari --an kr+a kmana -rkas sinar sigunakan diara#kan&
& ?ac!or pmakaian .7ccupanc$ ?ac!or0, 1, $ai!u 'ac!or $ang diprlukan un!uk mngalikan M un!uk
mngorksi dra+a! a!au +nis pmakaian dari sua!u dara#& Apa-ila da!a pmakaian $ang mmadai
!ak diprol#, #arga 1 $ang !rdapa! pada !a-l di-a>a# ini dapa! digunakan dalam prncanaan
prisai
1AB46 ?A"17R P4MA"AIA) .10
Pmakaian Pnu#
1 D 1
R&pngndalian, -angsal, r kr+a, karmar glap,
koridor $ang l-ar $ang dapa! mnmpa!kan
-angku, MA pkr+a radiasi, r&!unggu, r&duduk
dara# main(main anak(anak, kamar s-la#
$angdipakai un!uk -kr+a
Pmakaian S-agian
1 D 1:,
"oridor $ang smpi!, k&prlngkapan MA $ang
!idak digunakan scara ru!in ol# pkr+a radiasi,
li'! $ang mnggunakan opra!or, !mpa! parkr
$ang !idak dia>asi&
Pmakaian kadang(kadanga
1 D 1:12
1angga, !angga -r+alan, dara# di luar $ang
digunakan ol# p+alan kaki a!au lalulin!as
kndaraan, MA $ang !ak digunakan scara ru!in
ol# mas$araka! umum&
Un!uk !u+uan dsain, prisai radiasi di-agi k dalam 2 ka!agori, $ai!u <
1& Pro!ksi radiasi primr < dirancang un!uk prlindungan !r#adap -rkas sinar guna
2& Pro!ksi radiasi skundr < dirancang un!uk prlindungan !r#adap radiasi -ocoran dan #am-uran
2& M!od un!uk mng#i!ung k!-alan pro!ksi
a& Pm-a!as pro!ksi primr
6a+u dosis maksimum dis!iap !mpa! $ang mungkin di!mpa!i $ang -r+arak d m!r dari sasaran
dalam !a-ung sinar C di-rikan ol# rumus <
Dm D P:1 R:minggu &&&.10
Bila P adala# )BR1M . 100 mR:minggu un!uk dara# dia>asi dan 10 mR:minggu un!uk dara# !ak
dia>asi0, dan dngan mnggunakan #ukum k>adra! +arak !r-alik, maka <
D1 D d
2
& Dm
D1 D d
2
& P:1 R:minggu pada +arak 1 m
Dosis ini di!im-ulkan ol# --an kr+a MU mA mni! pr minggu& Apa-ila did'inisikan mn+adi <
" D D1:MU
" D .d
2
&P0 < .MU10 R&mA mni! pada +arak 1 m &&&.10
-& Pm-a!as pro!ksi skundr
Prs$ara!an un!uk pm-a!as pro!ksi skundr di!n!ukan ol# kondisi pngoprasian !a-ung
sinar C an!ara lain !gangan !a-ung, arus !a-ung dan lama pmakaian pr minggu .mA(
mni!:minggu0, +arak dari dara# $ang di!inggali, dan si'a! dari dara# $ang di!inggali& "arna ruma#
!a-ung suda# mm-a!asi radiasi -ocoran sampai k !ingka! $ang dik!a#ui dan !!ap un!uk +arak 1 m,
s-narn$a scara rla!i/ muda# un!uk mnn!ukan k!-alan prisai s!ruc!ural skundr un!uk
-r-agai +arak, apa-ila nrg$ radiasi -ocoran dik!a#ui& Radiasi -ocoran $ang !la# mlalui -a#an
!im-al dari ruma# !a-ung, dapa! dika!akan suda# mndka!i monokroma!isB dank arna i!u #arga 5G6
n$a #an$a -rgan!ung pada !gangan !a-ung&
In!nsi!as radiasi #am-uran -rgan!ung pada s+umla# 'ac!or& Un!uk !u+uan pr#i!ungan
rancangan prisai, di-ua! pngandaian un!uk pn$dr#anaan <
1& 4nrg$ radiasi #am-urangB un!uk sinar C $ang !idak ml-i#i 500 kG radiasi #am-uran sama dngan
nrg$ radiasi primr
2& Sinar C primr $ang -rnrgi dia!as 500 kG s!la# di#am-urkan akan -rnrgi 500 kG
*& 6a+u dosis dari radiasi $ang di#am-urkan pada sudu! 90
0
pada +arak 1 m dari png#am-ur, iala# 0,1 N
dari la+u dosis radiasi masuk k png#am-ur&
Prlu dik!a#ui -a#>a paparan radiasi sinar C akan -r!am-a# apa-ila !gangan !a-ung -r!am-a#&
Un!uk mmpr#i!ungkan la+u dosis $ang #an$a 0,1N dari la+u dosis da!ing prsamaan .10 dipr-sar
dngan 'ac!or 1000B sdangkan un!uk mmpr#i!ungkan -r!am-a#n$a ou!pu! sinar C aki-a!
-r!am-a#n$a !gangan !a-ung, " dikurangi dngan 'ac!or ' $ang -sarn$a -rgan!ung pada !gangan
!a-ung& Dngan mnggunakan korksi(korksi !s-, dan dngan mnggunakan U D 1 .karna radiasi
#am-uran dianggap iso!ropic0, diprol# prsamaan un!uk " <
" D R:mA(mni! pr minggu
Brlaku un!uk !mpa! $ang -r+arak 1 m dari png#am-ur
BAB IG 4GA6UASI 1I)DA"A) PR714"SI RADIASI
"'k!i'an !indakan pro!ksi !r#adap -a#a$a radiasi di/aluasi mlalui program pngama!an
!rus mnrus .sur/ilans0, !rmasuk o-sr/asi a!as prsonil dan lingkungan diski!arn$a& Ada
-r-agai macam !knik un!uk mlaksanakan program sur/ilans, -rgan!ung pada si'a! -a#a$a dan
aki-a! dari kgagalan s$s!m pnga>asan& 1knik $ang dimaksud an!ara lain <
1& Pmrikasaan ks#a!an +asmani
a& S-lum ada #u-ungan kr+a
-& Scara -rkala
2& Pmoni!oran prorangaan
*& Pmoni!oran lingkungan scara kon!in$u
Pmoni!oran prorangan
Pmoni!oran prorangan !idak lain adala# sua!u !indakan mngukur pnrimaan dosis
prorangan scara kon!in$u, mnggunakan sa!u a!au l-i# prala!an $ang ssuai, misaln$a dosim!r
saku, 'ilm -adg, ds-, $ang slalu mnmpl di-adan prsonil slama ia mlaksankaan !ugasn$a&
Dalam mmili# prala!an pmoni!oran prsonil #arus dipr#a!ikan +nis dan nrg$ radiasi $ang akan
diukur&
1u+uan u!ama dari pmoni!oran prorangan adala# un!uk mmprol# in'ormasi mngnai
pnrimaan pn$inaran ssorang& Disamping i!u +uga un!uk mngama!i kcndrungan a!au
pru-a#an k-iasaan kr+a ssorang a!au k-iasaan nilai k'k!i'an program pnga>asan radiasi&
Pmoni!oran lingkungan scara kon!in$u&
Un!uk mng!a#uin$a dipnu#in$a k!n!uan kslama!an kr+a !r#adap radiasi maka prlu
dilakukan sur/$radiasi -aik didara# kr+a maupun dilingkungann$aun!uk m$akinkan apaka#
kondisi kr+a scara radiologi aman dan !ingka! paparan radiasi di dara# kr+a dan lingkungann$a
!idak mlampaui )BD $ang !la# di!!apkan , s#ingga kmungkinan -a#a$a radiasi ks!rna dapa!
di#indarkan&
Sur/$ Dara# "r+a
Sur/$ radiasi di dara# kr+a -aik di dara# pnga>asan maupun didara# pngndalian #arus
dilakukan ol# P!ugas Pro!ksi Radiasi&Sur/$ !rmasuk pngukuran -rkas radiasi ssuda#
slsain$a pmasangan psa>a! sinar(F un!uk m$akinkan apaka# suda# dipnu#in$a prs$ara!an
pro!ksi gdung ins!alasi nuklir& Apa-ila #asil sur/$ mm-ri p!un+uk -a#>a kadaann$a di-a>a#
s!andar, maka !indakan korksi prlu prlu diam-il dan kmudian dilakukan sur/$ ulang&S-agai
!am-a#an sur/$ ulang #arus dilakukan s!iap kali ada pru-a#an dalam prala!an a!au l!akn$a un!uk
mn+amin !idak ada pngurangan pro!ksi radiasi&
Pnguasa ins!alasi #arus +uga mn!apkan -a!as -a!as dara# $ang dia>asi, un!uk mlindungi orang
dari pn$inaran radiasi&Jalan k dara# -r-a#a$a dapa! dia>asi dngan -r-agai cara, skurang(
kurangn$a dipasang !anda pringa!an . lampu mra#, dara# radiasi dll 0 Pnrimaan dosis di dara#
$ang dia>asi ol# p!ugas pro!ksi Radiasi !idak l-i# dari15 mS/: !a#un&
Sur/$ -riku!n$a -agi -rkas sinar(F dilakukan skurang(kurang ssuda# sa!u !a#un!!api -ila
!r+adi pru-a#an pada ins!alasi, sur/$ ulang #arus dilakukan& Sur/$ radiasi mncakup +uga
pngu+ian prala!an kslama!an spr!i s$s!m in!rlock pin!u,saklar, saklar pm-a!as un!uk
orin!asi -rkas dan png#n!i mkanis& Pngu+ian ini #arus dilakukansgra s!la# pmasangan
ins!alasi slsai, dngan mnggunakan prlngkapan ala! ukur radiasi $ang ssuai dngan rancangan
'asili!as&Ala! ukur radiasi !rs-u! #arus dipriksa ulang :kali-rasi scara -rkala& Pmriksaan ini
pn!ing dilakukan agar s!iap usa#a un!uk mm-uka pin!u ruang radiasi akan mmu!uskan #u-ungan
rangkaian in!rlock dan mngaki-a!kan psa>a! !idak -kr+a&dan psa>a! dapa! -roprasi lagi pada
kondisi pin!u ruang radiasi dalam kadaan !r!u!up dan !rkunci&6aporan #asil pngkuran #arus
mm-rikan p!un+uk apaka# sur/$ ulang diprlukan s!la# modi/ikasi slsai&

Prkiraan Dosis Radiasi $ang di!rima Pasn&
?ig *2(2& 1# ?amil$ o' cur/ is a nomogram 'or s!ima!ing ou!pu! F(ra$ in!nsi!$ 'rom a singl
p#as radiograp#ic uni! . Aour!s$ Jo#n R Aamrron, Uni/rsi!$ o' >incosin, Madison 0
Dngan mmprgunakan gam-ar *2(2 -rapaka# prkiraan -sar dosis kuli! pada pmriksaan kpala
la!ral, dngan 'ac!or ksposi 22 kG dan 150 mAS&
Ja>a- <Dngan mnarik garis /r!ical dari 1o!al ?il!ra!ion 2,5 mm Al dan garis #ori8on!al k sum-u
ksposu didapa! #arga *,; mR:mAS& "arna $ang dipakai adala# 150 mAS maka prkiraan dosis
$ang di!rima pasn un!uk pmriksaan radiogra'i kpala posisi la!ral adala# s-sar < *,; mR=mas F
150 mAS D 530 mR D530 mRad pada +arak 'ocus kkuli! 100 Am&. Bus#ong #al 532 0
BAB G& P4)U1UP
Dari pn+lasan di a!as !rn$a!a -a#>a un!uk mncapai !u+uan po!ksi radiasi ssuai dngan $ang
di#arapkan prlu adan$a pm-agian !ugas dan k>nangan dari s!iap komponn pn$lnggara
pla$anan radiasi dan pmrin!a# dalam #al ini BA1A) dan BAP414) s-agai ins!i!usi rgula!or
pman'aa!an radiasi k#ususn$a dalam soal pri8inan pman'aa!an radiasi&
Institusi Pelayanan Radiasi prlu mm-ua! "omisi :organisasi Pro!ksi radiasi un!uk
mngkoordinasi, mmoni!oring dan mng/aluasi plaksanaan pro!ksi radiasi dilingkungan
ins!i!usi&Instalasi Fasilitas Radiasi, mn$iapkan sarana dan prasarana:'asili!as slalu dalam kondisi
ssuai spsi'ikasi, s#ingga siap pakai s!iap saa!& Mm-ua! Dokumn!asi ru!in maupun k+adian
luar-iasa, ssuai dngan k!!apan EA:EA, sr!a mn$usun dan mn$iapkan S7P, /aluasi,dan r/isi
S7P& S!a' ?ungsional mn$usun dan mn$iapkan S7P, /aluasi dan r/isi S7P, mlaksankan kgia!an
pla$anan ssuai dngan S7P, mlaksankan /aluasi #asil pla$anan, mningka!kankuali!as
pla$anan dan $ang !ak kala# pn!ingn$a adala# mningka!kan kmampuan ssuai dngan
prkm-angan ilmu png!a#uan dan !knologi&
R'rnsi B
1& BSS 115 IA4A
1& Drs Ak#adi Muk#lis
2& Drs Su>arno Mir$osimin