Anda di halaman 1dari 21

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

KULIAH KERJA NYATA
UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GANJIL TA. 2010/2011
KELURAHAN PIJOAN KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA
KABUPATEN MUARO JAMBI

Sekretariat : Posko KUKERTA UNJA, Kelurahan Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten uaro Jambi
Ju!ul : PANTAN"AN "A#$S AKAN #$TEN"A% P$NTU
Sumber :Suhati
Umur :&& tahun
Kel :Pijoan
Kec :Jaluko
Status :itos
oran' tua !ulu bilan' kalau seoran' 'a!is makan !iten'ah pintu
men'akibatkan pria ti!ak ja!i melamarn(a, kalaupun a!a si lelaki balik la'i ) ti!ak ja!i
melamar si 'a!is**

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KULIAH KERJA NYATA
UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GANJIL TA. 2010/2011
KELURAHAN PIJOAN KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA
KABUPATEN MUARO JAMBI

Sekretariat : Posko KUKERTA UNJA, Kelurahan Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten uaro Jambi
Ju!ul : ASAL ULA TANAAN SA+$T #$ S$#,,UL-,
Sumber :Kartini
Umur :&. tahun
Kel :Pijoan
Kec :Jaluko
Status :itos
sekitar tahun /0.1 loron' si!omul(o ke!atan'an mahasis2a kkn !ari uni3ersitas jambi*
erekalah (an' pertama kali mempekenalkan cara menanam pohon kelapa kepa!a 2ar'a
si!omul(o,sejak saat itu loron' si!omul(o !i penuhi !en'an tanaman kelapa* Tetapi seirin'
berjalann(a 2aktu !an !i karenakan tanah (an' ti!ak cocok untuk !i tanami pohon
kelapa,maka mas(arakat sekitar mulai men''antin(a !en'an tanaman sa2it,hin''a saat ini

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KULIAH KERJA NYATA
UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GANJIL TA. 2010/2011
KELURAHAN PIJOAN KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA
KABUPATEN MUARO JAMBI

Sekretariat : Posko KUKERTA UNJA, Kelurahan Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten uaro Jambi
Ju!ul : ANAK -AN" 4ERA#A #$ KELAS / SELAA 5 TA%UN
Sumber :Kartini
Umur :&. tahun
Kel :Pijoan
Kec :Jaluko
Status :itos
!i 2ila(ah pijoan a!a seoran' anak laki6laki (an' ti!ak bisa membaca !an ti!ak tau
huru7,hin''a ia bera!a !i kelas / selama 5 tahun

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KULIAH KERJA NYATA
UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GANJIL TA. 2010/2011
KELURAHAN PIJOAN KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA
KABUPATEN MUARO JAMBI

Sekretariat : Posko KUKERTA UNJA, Kelurahan Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten uaro Jambi
Ju!ul : KER4AU ASUK SUUR
Sumber :Kartini
Umur :&. tahun
Kel :Pijoan
Kec :Jaluko
Status :itos
seoran' 2ar'a pijoan memiliki beberapa kerbau seba'ai he2an ternakn(a, tetapi karena
kelalaian si pemilik saat akan !i masukkan ke kan!an', salah satu kerbaun(a masuk ke
!alam sumur !i pin''ir sa2ah, hin''a men'akibatkan kerbaun(a mati*

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KULIAH KERJA NYATA
UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GANJIL TA. 2010/2011
KELURAHAN PIJOAN KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA
KABUPATEN MUARO JAMBI

Sekretariat : Posko KUKERTA UNJA, Kelurahan Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten uaro Jambi
Ju!ul : SARAN UNTUK +AN$TA %A$L
Sumber :-usnah
Umur :18 tahun
Kel :Pijoan
Kec :Jaluko
Status :itos
oran' tua !ulu bilan' apabila seoran' 2anita hamil harus selalu memba2a tanaman jerin'o
!an ban'le serta 'untun' kecil kemana pun ia per'i,it !i 'unakan seba'ai penan'kal makhluk
halus a'ar calon ba(i !alam kan!un'an ti!ak !i 'an''u

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KULIAH KERJA NYATA
UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GANJIL TA. 2010/2011
KELURAHAN PIJOAN KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA
KABUPATEN MUARO JAMBI

Sekretariat : Posko KUKERTA UNJA, Kelurahan Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten uaro Jambi
Ju!ul : PANTAN"AN #U#UK #$ TEN"A% P$NTU
Sumber :Suhati
Umur :&& tahun
Kel :Pijoan
Kec :Jaluko
Status :itos
as(arakat pijoan perca(a bah2a apabila a!a seoran' 'a!is !u!uk melamun !i ten'ah pintu
men'akibatkan si 'a!is ti!ak menemukan jo!ohn(a*

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KULIAH KERJA NYATA
UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GANJIL TA. 2010/2011
KELURAHAN PIJOAN KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA
KABUPATEN MUARO JAMBI

Sekretariat : Posko KUKERTA UNJA, Kelurahan Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten uaro Jambi
Ju!ul : PANTAN"AN +AN$TA %A$L 4ERA#A #$ A$R 4ERLAA6LAA
Sumber :Sa9a!ah
Umur :15 tahun
Kel :Pijoan
Kec :Jaluko
Status :itos
#i 2ila(ah pijoan mas(araktn(a san'at mempeca(ai apa (an' !i katakan nenek mo(an' mereka
:aman !ahulu, salah satun(a a!alah apabila seoatan' 2anita hamil,ti!ak boleh bera!a !i !ekat
air berlama6lama,!i akibatkan ba(i (an' !i kan!un' akan kembar air

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KULIAH KERJA NYATA
UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GANJIL TA. 2010/2011
KELURAHAN PIJOAN KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA
KABUPATEN MUARO JAMBI

Sekretariat : Posko KUKERTA UNJA, Kelurahan Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten uaro Jambi
Ju!ul : PERAP,KAN #$ S$#,UL-,
Sumber :Sa9a!ah
Umur :&8 tahun
Kel :Pijoan
Kec :Jaluko
Status :itos
A!a seoran' pria 2ar'a pijoan (an' bekerja !i kota jambi,setiap malam ia pulan'* Suatu hari ia
pulan' terlalu malam karena pekerjaan (an' menumpuk,hin''a ia ti!ak sa!ar bah2a su!ah a!
(an' men'ikutin(a !ari kota jambi untuk merampok*
Sesampain(a !i !epan loron' Si!omul(o pria tersebut pun !iberhentikan oleh ; oran' (an'
men'ikutin(a, !an memaksan(a untuk men(erahkan baran' (an' !iba2an(a*

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KULIAH KERJA NYATA
UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GANJIL TA. 2010/2011
KELURAHAN PIJOAN KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA
KABUPATEN MUARO JAMBI

Sekretariat : Posko KUKERTA UNJA, Kelurahan Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten uaro Jambi
Ju!ul : $STER$ KAAR AN#$ S#/;&
Sumber :Kho!ijah
Umur :5& tahun
Kel :Pijoan
Kec :Jaluko
Status :itos
Enam tahun silam !i kelurahan pijoan tepatn(a !i S# /;&* !i ten'ah malam (an'
'elap 'ulita seoran' ibu bernama ijah per'i nonton tele3isi !irumah 2ar'a sekitar jam /;
malam,tiba6tiba ia men!en'ar suara oran' man!i !i kamar man!i S# /;&* semakin lama
semakin jelas ter!en'ar, karena penasaran ibu ijah lan'sun' keatas untuk melihat siapa (an'
man!i !i kamar man!i S# /;& tersebut* Setelah sampai !i!epan kamar man!i itu bu ijah
lan'sun' membuka pintu kamar man!i, setelah !ibuka bu ijah san'at terkejut karena ti!ak a!a
siapa6siapa !i!alm kamr man!i itu* Setelah melihat !i kamar man!i itu ti!ak a!a siapa6siapa bu
ijah lan'sun' berlari kerumahn(a !en'an terburu6buru karena merasa ketakutan* Jam !in!in'
su!ah menunjukkan pukul <<=>< bu ijah lan'sun' memasuki kamarn(a untuk melanjutkan
ti!urn(a karena bu ijah su!ah merasa ketakutan melihat keja!ian tersebut*

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KULIAH KERJA NYATA
UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GANJIL TA. 2010/2011
KELURAHAN PIJOAN KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA
KABUPATEN MUARO JAMBI

Sekretariat : Posko KUKERTA UNJA, Kelurahan Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten uaro Jambi
Ju!ul : PEN"%UN$ SUN"A$ P$J,AN
Sumber :* Nasir
Umur :1/ tahun
Kel :Pijoan
Kec :Jaluko
Status :itos
Sepuluh tahun (an' lalu tepatn(a !ikelurahan pijoan,!isana ter!apat sebuah sun'ai
(an' luas !an airn(a (an' jernih ,sun'ai tersebut san'at !isenan'i 2ar'a karena kesejukan
airn(a,Namun !i sun'ai itu ti!ak boleh man!i sembaran' man!i,misaln(a man!i ti!ak boleh
ti!ak pakai baju atau 'a(a barat,!isun'ai itu ju'a ti!ak boleh man!i terlalu subuh,!isian' hari
ti!k boleh man!i tepat 2aktun(a jam /; sian',!an ju'a ti!ak boleh man!i ma'rib6ma'rib
!isun'ai tersebut,apabila a!a (an' melan''ar peraturan tersebut mereka akan men!apat te'uran
atau sapaan !ari pen'huni sun'ai itu,#isun'ai itu kalau oran' la'i man!i m'rib6ma'rib !an !ia
men'eluarkan kata6kata apapun itu akan !ija2ab kembali oleh pen'huni sun'ai tersebut*

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KULIAH KERJA NYATA
UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GANJIL TA. 2010/2011
KELURAHAN PIJOAN KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA
KABUPATEN MUARO JAMBI

Sekretariat : Posko KUKERTA UNJA, Kelurahan Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten uaro Jambi
Ju!ul : TAN"$S TEN"A% ALA
Sumber :Sur(ati
Umur :11 tahun
Kel :Pijoan
Kec :Jaluko
Status :itos
#elapan tahun (an' lalu !i kelurahan pijoan tepatn(a !i Rt <&,#iten'ah malam (an'
'elap 'ulita tepatn(a malam jum9at*!i ten'ah lelapn(a ti!ur keluar'a pak tono tiba6tiba salah
satu !ari keluar'a tersebut terban'un !ari t!urn(a,(akni istri pak tono*istri pak tono ini bernama
bu suri,bu suri ini men!en'ar suara tan'isan anak ba(i !i !alam kebun pisan' !i belakan'
rumahn(a*karena merasa ketakutan bu suri ju'a ti!ak berani keluar untuk melihat atau mencari
suara tan'isan tersebut*bu suri lan'sun' memban'unkan suamin(,Setelah itu pak tono pun
ban'un !ari ti!urn(a !an lan'sun' men'ajak istrin(a keluar menuju belakan'
rumahn(a*namunsetelah sampai !ibelakan' rumahn(a pak tono !an bu suri san'at terkejut
karena ti!ak melihat siapa6siapa kecuali melihat pohon pisan' (an' ber'o(an'!an suara tan'isan
itu semakin jauh ke!en'arann(a*karena merasa ketakutan pak tono !an bu suri lan'sun'
ber'e'as memasuki rumahn(a !an men'ajak bu suri melanjutkan ti!urn(a kembali*

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KULIAH KERJA NYATA
UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GANJIL TA. 2010/2011
KELURAHAN PIJOAN KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA
KABUPATEN MUARO JAMBI

Sekretariat : Posko KUKERTA UNJA, Kelurahan Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten uaro Jambi
Ju!ul : SARAN PETAN$ JA"UN"
Sumber :Kartini
Umur :&. tahun
Kel :Pijoan
Kec :Jaluko
Status :itos
enurut keperca(aan oran' si!omul(o bah2a apabila a!a petani (an' in'in menanam
ja'un' ti!ak boleh tersen(um,karena menurut mereka jika petani tersebut menanam ja'un'
!en'an tersen(um !ikha2atirkan ja'un' (an' tumbuh ti!ak ba'us biji; n(a*
*

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KULIAH KERJA NYATA
UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GANJIL TA. 2010/2011
KELURAHAN PIJOAN KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA
KABUPATEN MUARO JAMBI

Sekretariat : Posko KUKERTA UNJA, Kelurahan Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten uaro Jambi
Ju!ul : PEN"%UN$ T$KUN"AN JE4ATAN
Sumber :Supartono
Umur :&. tahun
Kel :Pijoan
Kec :Jaluko
Status :itos
Sepuluh tahun (an' silam tepatn(a !ikelurahan pijoan !isana a!a sebuah tikun'an (an'
!ian''ap tikun'an misteri (aitu tikun'an jembatan,!itikun'an ini serin' sekali oran' (an' le2at
tiba6tiba jatuh karena melihat !itikun'an itu selalu a!a ce2ek cantik (an' ber!iri !itikun'an itu*
Pen(ebab oran' oran' itu terjatuh karena men'hin!ari 2anita tersebut,2anita tersebut han(a
terlihat sepintas oleh oran' (an' le2at !itikun'an itu apabila (an' le2at itu ti!ak memberi salam
atau te'uran kepa!an(a* Tikun'an tersebut telah ban(ak memakan korban ji2a, terutama oran'
(an' ti!ak men'ikuti aturan le2at !itikun' jembatan tersebut

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KULIAH KERJA NYATA
UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GANJIL TA. 2010/2011
KELURAHAN PIJOAN KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA
KABUPATEN MUARO JAMBI

Sekretariat : Posko KUKERTA UNJA, Kelurahan Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten uaro Jambi
Ju!ul : SEJARA% JE4ATAN P$J,AN
Sumber : *NAS$R
Umur :&& tahun
Kel :Pijoan
Kec :Jaluko
Status :Le'en!a
Jembatan pijoan !i!irikan tahun /05< oleh pasukan belan!a, Kemu!ian jembatan tersebut
roboh karna mobil (an' mele2atin(a melebihi kapasitas,setelah itu jembatan tersebut ti!ak
!apat !ile2ati la'i oleh mas(arakat*
Jembatan (an' telah roboh tersebut !i!irikan kembali pa!a tahun /00/ perio!e ke !ua
(an' !ibuat oleh perusahaan a!alah A#$ KAR-A* Sampai sekaran' jembatan pijoan ini
san'at berman7aat ba'i mas(arakat untuk mempelancar jalann(a ke'iatan mas(arakat
setempat!an ju'a mas(arakat luar (an' mele2ati jembatan tersebut*

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KULIAH KERJA NYATA
UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GANJIL TA. 2010/2011
KELURAHAN PIJOAN KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA
KABUPATEN MUARO JAMBI

Sekretariat : Posko KUKERTA UNJA, Kelurahan Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten uaro Jambi
Ju!ul : AR,A SUUR TUA
Sumber : ulkana:im
Umur :1&th
Kel :Pijoan
Kec :Jaluko
Status :itos
Enam tahun (an' lalu !i kelurahan pijoan tepatn(a ! Rt /; !i loron' Si!omul(o* #i
sana a!a sebuah sumur (an' !ian''ap misteri ba'i 2ar'a si!omul(o*
Sumur tersebut selalu men'eluarkan aroma harum !ipa'i hari !an sore hari*!ulu
sumur itu a!alah tempat peman!ian kaum6kaum 2anita soleha* Pa!a suatu hari 2anita62anita itu
man!i !isumur tersebut !an !i !atan'i oleh lelaki hi!un' belan', lelaki hi!un' belan' itu ti!ak
!apat meno!ai 2anita62anita tersebut !an lelaki itupun membunuh mereka !an jena:ahn(a
!imasukkan ke !alam sumur tersebut*
Semenjak keja!ian itu sumur tersebut men'eluarkan aroma harum setiap hari !an
tercium oleh 2ar'a setempat*

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KULIAH KERJA NYATA
UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GANJIL TA. 2010/2011
KELURAHAN PIJOAN KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA
KABUPATEN MUARO JAMBI

Sekretariat : Posko KUKERTA UNJA, Kelurahan Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten uaro Jambi
Ju!ul : ASAL6USUL T$T$AN TERAS
Sumber : Sulaiman
Umur :5; tahun
Kel :Pijoan
Kec :Jaluko
Status :Le'en!a
Titian teras artin(a ?tan''a batu@ (aitu ti!ak lekan' oleh panas !an oleh hujan, titian teras !iberi
nama oleh para tua ten''anai !an kemu!ian !isepakati oleh #inas Pen!i!ikan serta !i sahkan
oleh seluruh an''ota (an' terbaik*
Titian teras !i!irikan !ikelurahan pijoan, kecamatan jaluko, kabupaten muaro jambi pa!a tahun
/00/* titian teras terkenal kebersihan lin'kun'ann(a*

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KULIAH KERJA NYATA
UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GANJIL TA. 2010/2011
KELURAHAN PIJOAN KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA
KABUPATEN MUARO JAMBI

Sekretariat : Posko KUKERTA UNJA, Kelurahan Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten uaro Jambi
Ju!ul : SEJARA% RA#EN PAUK
Sumber : Sulaiman
Umur :5; tahun
Kel :Pijoan
Kec :Jaluko
Status :Le'en!a
Ra!en pamuk a!alah pejuan' Jambi (an' ikut peran' membela mas(arakat Jambi*
Semasa hi!upn(a Ra!en Pamuk terkenal keramahann(a, kabajikann(a serta sopan santunn(a
!en'an mas(arakat* Ra!en pamuk berjaun' membela Jambi !en'an taruhan n(a2an(a*
Ra!en pamuk!i tan'kap 4elan!a !an !i4a2a ke Ternate pa!a tahun /0<.* ra!en
pamuk 2a7at !ibunuh oleh 4elan!a setelah !iba2a ke Ternate*

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KULIAH KERJA NYATA
UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GANJIL TA. 2010/2011
KELURAHAN PIJOAN KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA
KABUPATEN MUARO JAMBI

Sekretariat : Posko KUKERTA UNJA, Kelurahan Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten uaro Jambi
$bu suhaiti bercerita tentan' pantan'an seoran' 'a!is makan !iten'ah pintu
$bu Sa9a!ah se!an' bercerita tentan' perampokan !iSi!omul(o

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KULIAH KERJA NYATA
UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GANJIL TA. 2010/2011
KELURAHAN PIJOAN KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA
KABUPATEN MUARO JAMBI

Sekretariat : Posko KUKERTA UNJA, Kelurahan Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten uaro Jambi
Ju!ul : SEJARA% L,R,N" KE4UN JERUK
Sumber : S$T$ A$A%
Umur :&. tahun
Kel :Pijoan
Kec :Jaluko
Status :Le'en!a
Loron' Kebun jeruk terletak !isampin' S# /;&)$A loron' tersebut !iberi nama loron' kebun
jeruk karna !i!alam loron' tersebut ban(ak sekali pohon jeruk*
#ulu mas(arakat !isana ban(ak sekali (an' berkebun jeruk, jeruk jerukn(a pun terkenal
manis, besar buahn(a !an har'a (an' !ijualpun ju'a murah, karena semakon hari jeruk6jeruk
tersebut semakin terkenal !i mana6mana*
as(arakat setempatpun sepakat memberi nama loron' tersebut (aitu loron' kebun jeruk*

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KULIAH KERJA NYATA
UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GANJIL TA. 2010/2011
KELURAHAN PIJOAN KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA
KABUPATEN MUARO JAMBI

Sekretariat : Posko KUKERTA UNJA, Kelurahan Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten uaro Jambi
Ju!ul : TERTE4AKN-A KER4AU
Sumber : SUT,-,
Umur :5; tahun
Kel :Pijoan
Kec :Jaluko
Status :Le'en!a
Pa!a bulan No3ember ;</< 2ar'a pijoan !i hebohkan !en'an tertembakn(a kerbau !i kelurahan
pijoan* Keja!ian tersebut san'at men''emparkan, kerbau tersebut tertembak karena san'
penembak 'eram atau kesal pa!a he2an tersebut, !ikerenakan kerbau tersebut memakan hasil
panen pen!u!uk, (aitu pa!i !an sa(ur6sa(uran* asalah ini san'at meresahkan 2ar'a (an'
mempun(ai he2an kerbau* Karena takut terja!i kembali keja!ian ini*
asalah ini sampai sekarn' belum selesai*