Anda di halaman 1dari 132

ISI KANDUNGAN Muka Surat

1. Pendahuluan 3
2. Moto / Piagam / Visi / Misi / Matlamat / Objektif Sekolah 4
3. Carta Organisasi Penolong anan kokurikulum !
4. Senarai "ugas #
$. Senarai "ugas uasa % &ubungan erja dengan Pega'ai luar 11
!. Proses erja( Carta )liran dan Senarai Semak
Pengurusan )kademik 1$
Pentadbiran * "ak'im 1+
Pengurusan e'angan 21
Pen,ediaan emudahan Prasarana Sukan 24
Pen,elenggaraan Prasarana Sukan 2#
Semakan Peralatan/Stok/-n.entori 2/
ursus 0uaran e1ega'aian/ejurulatihan 32
ursus 2alaman e1ega'aian/ ejurulatihan 3$
Pengelolaan ejohanan Olahraga "ahunan 3+
Pengelolaan Sukantara Sekolah 44
Pengelolaan Merentas 2esa Sekolah 4#
Pengelolaan Pertandingan )ntara 3umah Sukan $2
Penubuhan Pasukan Sukan dan Permainan $$
Penubuhan elab Sukan dan Permainan $/
Pertandingan )4ara Sukan )njuran Pejabat Pelajaran 2aerah/5P6 !4
Penubuhan Persatuan dan elab !#
Penubuhan Pasukan 7eruniform 3S #2
Pertandingan a'at aki Pasukan 7eruniform 3S/8O/68O #$
Penubuhan Pasukan 7eruniform 8O #+
Penubuhan Pasukan 7eruniform 68O +3
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
1
!.21 Perkhemahan "ahunan 7adan 7eruniform +!
!.22 Penganjuran Majlis )nugerah okurikulum /9
!.23 Penganjuran &ari okurikulum /$
!.24 Pengurusan o1erasi Sekolah 199
!.2$ Penggurusan 3 % 2 193
!.2! Penerbitan Majalah Sekolah 19!
# Senarai :ndang*undang dan Peraturan 19/
+. Senarai 7orang ,ang 2igunakan 114
/. Senarai 5a'atankuasa ,ang 2ianggotai 114
19. 6orma erja 11#
11. 0og Senarai "ugas &arian 139
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
2
PENDAHULUAN
ail Meja Penolong anan okurikulum ini dihasilkan dengan tujuan membantu 1ara
Penolong anan okurikulum Sekolah untuk meran4ang( mengurus( men,elaras dan memantau
kegiatan kokurikulum se4ara 4eka1 dan efisien. ;ail Meja ini dihasilkan sebagai 1emangkin untuk
menjana idea*idea baru ,ang kreatif dan ino.atif di kalangan Penolong anan okurikulum
berkaitan ran4angan( 1elaksanaan( 1en,elarasan dan 1en,elidikan akti.iti kokurikulum di sekolah .
:ntuk membantu merealisasikan tujuan ,ang dimaksudkan di atas( maka kandungan ;ail
Meja ini di1ersembahkan ber1andukan ke1ada Carta Organisasi dan Senarai "ugas Penolong
anan okurikulum Sekolah serta Pekeliling*Pekeliling ,ang berkaitan dengan 1elaksanaan
kokurikulum.
)khirn,a( dihara1kan agar ;ail Meja ini benar*benar da1at memberi manfaat ke1ada
8uru*8uru Penolong anan Sekolah demi ke4emerlangan sekolah.
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
3
F
2.0. MOTO KOKURIKULUM
’Kokurikulum ke arah kecemerlanan’
2.! "IAGAM "#LANGGAN KOKURIKULUM
2.1.1 Memberi perkhidmatan yang berkualiti kepada semua
pelanggan.
2.1.2 Memberi bimbingan kepada pelanggan yang memerlukan
bantuan berkaitan dengan Pengurusan Kokurikulum
2.1.3 Bersikap terbuka dalam memberi dan menerima cadangan
yang membina.
2.1.4 Mengamalkan dasar pintu terbuka kepada semua pelanggan.
2.2 $ISI KOKURIKULUM
Men%a&i 'e(uah 'ekolah )an unul* (erketeram+ilan &an
cemerlan &alam (i&an kokurikulum men%elan tahun 20!,.
MISI KOKURIKULUM
Memastikan pencapaian yang cemerlang dalam bidang
kokurikulum serta melahirkan modal insan yang unggul dan
berketerampilan selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
2.-. MATLAMAT KOKURIKULUM
2.3.1 Melahirkan golongan pelaar yang prihatin terhadap kecergasan
dan kesihatan fi!ikal boleh mencapai kecemerlangan dalam
pertandingan kokurikulum.
2.3.2 Melahirkan golongan pelaar yang aktif" produktif" berdisplin"
bersemangat sukan yang tinggi dan bersatupadu.
2.3.3 Menyediakan peluang seluas#luasnya penyertaan dikalangan
pelaar melalui program dan akti$iti
kokurikulum ke arah kecemerlangan.
2.3.4 Memperseimbangkan perancangan program
kokurikulum selaraskan dengan falsafah pendidikan %egara.
2.3.& Memastikan semua guru melibatkan diri dalam semua akti$iti
kokurikulum serta berusaha untuk mengecapi kecemerlangan
dengan prasarana yang sedia ada.
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
4

2., O./#KTI0 KOKURIKULUM
2.4.1 Merancang" mengurus dan menentukan pelaksanaan program
pendidikan kokurikulum.
2.4.2 Menyelaras dan menilai program pendidikan kokurikulum.
2.4.3 Meningkatkan kepimpinan dalam pengurusan program
pendidikan kokurikulum.
2.4.4 Membantu dalam pengelolaan program pendidikan ko#
kurikulum bagi pihak '%() *'K+% ,P%* dan PP-
2.$ NILAI-NILAI TERAS Sekolah
7er1egang teguh 1ada agama
7erilmu
7erfikir
3ajin
7erani
-kram
Sentiasa mengejar ke4emerlangan
7erbakti
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
&
*'K+% . P/0M+(%+%
/% M'1- )1+21+1 B
,+M+2'-(%
STRUKTUR ORGANISASI UNIT KOKURIKULUM

FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
3
P/%4/0'*(
/% M51+M/- 05-16( B M51-. %51
P% /27+%+ B) (*M+(2
8P/%525%4 K+%+%
K/2+B . P/0*+)'+%
P% *++-(+1 B) M51- *55-
84'0' P/%7/2+0+*)
'%() B/0'%(F50M
1, M51- 05-6( B +9+%4 )/1
84'0' P/%7/2+0+*)
P6. S)0-6) 7" )6-
<3:M)& M=3)&>
P6. 6O3M-?)6"- 7" )&M)2
<3:M)& 7-3:>
P6. S-"- &)"-5)& 7" )72.
5)0-0
<3:M)& :6-68>
P6. S:3-)"- 7" )72:00)&
"):&-2
<3:M)& &-5):>
84'0' P/%+*(1+):
P/%4+K+P
1, M51- 05-6( B +9+%4 )/1
)K0*
;(K 6'B+(-+1 B) 41+6+2(
P')/0( (*2+M
P% F+'6(+1 B) 1+M(-
4'0' P/%+*(1+)
*/P+K )+K0+9
/% M'1- )1+21+1 B
,+M+2'-(%
B52+ */P+K
-6'21+*-( B) M+) 6+M+%
B52+ B+2(%4 82:
/% M'1- +(-(2 B) ,+M++0(*
B52+ B+2(%4 8P:
P% +)(K+1 B) +B' B+K+0
B52+ ,+0(%4
1,1 +-(2+1 B) +B' 1+**+%
52+10+4+
P% ,+M(2+1 B) M- %+%
*/)(+'*+1+ K5K'0(K'2'M
P% 1, *+0(+1 B)
5)1M+%
/% 1+2(M B 1, 05*/2+% <
M.-05*
*/)(+'*+1+ *'K+%
EN MUHD AIDIL B
4'0' P/%+*(1+)
P/0*+)'+% B+1+*+ M/2+7'
P% %50*1+)(0+1 B) M'1+M+-
+2(
P/0*+)'+% B+1+*+ (%44/0(*
P% *++-(+1 B) M51- *55-
*+(%*=M+)/M+)(K
1,1 M+*()+ B) 5*M+%
+4+M+ (*2+M
P% (0-+9+)7 B) (*M+(2
KK,0
P% 1+2(M+)'* +0F+1 B) +1M+-
+0(F(%
K/2+B *PB)
P% %501+*1(M+1 B) +0(FF(%
K/2+B 0'K'% %/4+0+
P% %550 F+0(-+1 B) (*M+(2
K/2+B P/%;/4+1+% ,/%+7+1
P% *'0(+)( B) 7'*5F
4 SENARAI TUGAS GURU PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
4.1 Bia!" T#"a$
4.1.1 Menjalankan tugas Pengetua semasa ketiadaan Pengetua( Penolong anan dan
Penolong anan &=M
4.1.2 7ertanggungja'ab ke1ada Pengetua dalam 1engurusan 1entadbiran okurikulum
4.1.3 7ertanggungja'ab ke1ada Pengetua dalam meran4ang dan mengurus 1rogram
kokurikulum
SENARAI TUGAS
4.% Ak&i'i&i Pe!"a(a)a! a! Pe*+ela(a)a!
Melaksanakan tugas mengajar sekurang*kurangn,a 12 'aktu seminggu
4., S#ka! a! -e)*ai!a!
4.3.1 Meran4ang tak'im dan strategi 1englibatan 1elajar dalam akti.iti sukan
dan 1ermainan di semua 1eringkat
4.3.2 Men,ediakan 1eran4angan agihan 1eruntukan sukan dan 1ermainan
4.3.3 Men,ediakan ke1erluan 1eran4angan dari as1ek 1rasarana/infrastuktur(
kemudahan*kemudahan asas( 1erkakasan dan 1eralatan sukan
men4uku1i untuk kegunaan 1elajar.
4.3.4 Men,ediakan 1eran4angan untuk ke1erluan sumber
tenaga/ke1ega'aian/kejurulatihan( bahan*bahan ba4aan dan
sumber rujukan
4.3.$ Men,elia 1elaksanaan kegiatan sukan dan 1ermainan.
4.3.$.1 elab Sukan dan 1ermainan
4.3.$.2 MSSM
4.3.$.3 Sukan jem1utan agensi luar
4.3.! Melaksana Sukan "ahunan / Sukantara / Merentas 2esa / 3oad 3ela,
4.3.# Memantau atau men,elia 1engurusan @S1orts ;or =A4ellen4eB .
4.3.+ Menilai setia1 kegiatan sukan dan 1ermainan berdasarkan skema
Penilaian )kti.iti kokurikulum <untuk indi.idu> dan 1enilaian kokurikulum
mengikut Standard ualiti Pendidikan Mala,sia <SPM > su1a,a
men4a1ai matlamatn,a
4.3./ Memastikan data dan rekod sukan dan 1ermainan diselenggara dengan
baik.
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
>
4.3.19 Meran4ang dan melaksana kajian tindakan dan 1en,elidikan untuk
1enambahbaikan .
4.3.11 Meran4ang( mengurus dan melaksana majlis 1enghargaan kokurikulum
untuk sukan dan 1ermainan.
4.4 Kela+ a! Pe)$a&#a!
4.4.1 Meran4ang tak'im dan kegiatan kelab dan 1ersatuan ,ang ber4orak
akademik dan bukan akademik di semua 1eringkat.
4.4.2 Men,ediakan 1eran4angan agihan 1eruntukan kelab dan 1ersatuan
4.4.3 Men,ediakan 1eran4angan untuk ke1erluan sumber
tenaga/ke1ega'aian/kejurulatihan( bahan*bahan ba4aan dan sumber
rujukan
4.4.4 Men,elia 1elaksanaan akti.iti kelab dan 1ersatuan
4.4.4.1 Minggu / 7ulan 7ahasa
4.4.4.2 Minggu / 7ulan Persatuan(
4.4.4.3 Minggu 7ahasa )ntarabangsa
4.4.4.4 Minggu Sains dan "eknologi
4.4.$ Menilai setia1 kegiatan kelab dan 1ersatuan ,ang ber4orak akademik dan
bukan akademik su1a,a men4a1ai matlamatn,a
4.4.! Memastikan data dan rekod kelab dan 1ersatuan diselenggara dengan
baik.
4.4.# Meran4ang dan melaksana kajian tindakan dan 1en,elidikan untuk
1enambahbaikan.
4.4.+ Meran4ang( mengurus serta melaksana majlis 1enghargaan kokurikulum.
4.. Baa! Be)#!i/o)*
4.$.1 Meran4ang tak'im dan strategi 1englibatan 1elajar dalam akti.iti badan
beruniform
4.$.2 Men,ediakan 1eran4angan agihan 1eruntukan badan beruniform
4.$.3 Men,ediakan ke1erluan 1eran4angan dari as1ek 1rasarana/infrastuktur(
kemudahan*kemudahan asas( 1erkakasan dan 1eralatan badan beruniform
men4uku1i untuk kegunaan 1elajar.
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
?
4.$.4 Men,ediakan 1eran4angan untuk ke1erluan sumber
tenaga/ke1ega'aian/kejurulatihan( bahan*bahan ba4aan dan sumber
rujukan
4.$.$ Memantau atau men,elia 1elaksanaan kegiatan badan beruniform
4.$.! Melaksanakan 1ertandingan a'at aki / 1erkhemahan antara unit
beruniform.
4.$.# Menilai setia1 kegiatan badan beruniform su1a,a men4a1ai matlamatn,a
4.$.+ Memastikan data dan rekod badan beruniform diselenggara dengan baik.
4.$./ Meran4ang dan melaksana kajian tindakan dan 1en,elidikan untuk
1enambahbaikan.
4.$.19 Meran4ang( mengurus dan melaksana majlis 1enghargaan kokurikulum
untuk badan beruniform
4.0 Pe)$e*+aha! Sekolah
4.!.1 Mengenal1asti jenis*jenis akti.iti 1ersembahan sekolah .
4.!.2 Memantau 1erjalanan akti.iti 1ersembahan sekolah.
4.!.3 Memastikan 1elaksanaan 1rogram 1ersembahan sekolah mengikut
ke1erluan.
4.!.4 Memastikan kualiti 1ersembahan sekolah.
4.1 Pe!2eliika! a! Pe*+a!"#!a! 3 R 4 D 5
4.#.1 Mengenal1asti jenis*jenis 1rogram 3 % 2 ,ang bersesuaian.
4.#.2 Meran4ang strategi 1englibatan 1elajar dalam 1rogram 3 % 2 bersama
guru 1enasihat
4.#.3 Men,elia 1elaksanaan 1ertandingan 1eringkat dalaman untuk men4ungkil
bakat dalam 1rogram 3 % 2
4.#.4 Memastikan 1en,ertaan 1elajar dalam 1rogram dan 1ertandingan berkaitan
3 % 2
4.6 Pe!e)+i&a! Ma(alah Sekolah
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
@
4.+.1 Memantau dan memastikan 1rogres 1enerbitan majalah sekolah mengikut
jadual ,ang diteta1kan .
4.+.2 Memastikan kualiti 1enerbitan majalah dan mengikut jadual ,ang telah
diteta1kan mengikut standard.
4.7 Ko-e)a$i Sekolah
4./.1 Memastikan 1erjalanan 1engurusan ko1erasi sekolah selaras dengan
hasrat dan dasar sekolah.
4./.2 Memastikan mes,uarat agung ko1erasi berjalan mengikut keteta1an ,ang
telah dibuat oleh 5abatan Pembangunan o1erasi.
4.18 Melak$a!a Ma(li$-*a(li$ Pe!"ha)"aa! 9 Ak&i'i&i i Sekolah
4.19.1 &ari okurikulum
4.19.2 Majlis )nugerah okurikulum .
4.11 Melaksana Program Pengantarabangsaan.
4.12 Melaksana Program Sukarela'an.
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
1A
5 Senarai Tugas Kuasa & Hubungan Kerja Dengan pegawai
Lain
Sekolah/
Jawatan Pe!olo!" Ka!a! Kok#)ik#l#*
"ugas Pega'ai
)tasan ?ang )da
&ubungan
"ugas dan "anggungja'ab uasa ?ang 2iberi
"ugas Pega'ai 0ain
?ang )da &ubungan
Pengarah 5P6(
PP(PP2(
Pengetua
Semua 1erkara
berkaitan tugas
untuk semakan(
1andangan dan
ke1utusan/kelulusan.
1
a
b
%
a

b
4
.
d
DASAR
Melaksanakan dasar
kokurikulum
Pelaksanaan akti.iti
mengikut tak'im
kokurikulum
PERAN:ANGAN
Meran4ang akti.iti
tahunan
Men,ediakan
1eran4angan agihan
1eruntukan kokurikulum
Men,ediakan ke1erluan
1eran4angan dari as1ek
1rasarana/infrastuktur(
kemudahan*kemudahan
asas( 1erkakasan dan
1eralatan
Men,ediakan
1eran4angan untuk
ke1erluan sumber
tenaga/ke1ega'aian
/kejurulatihan( bahan*
bahan ba4aan dan
Pelajar di'ajibkan
men,ertai sekurang*
kurangn,a 3 jenis
akti.iti kokurikulum
iaitu badan
beruniform(
1ersatuan/kelab dan
sukan 1ermainan.
Pelajar menjalankan
akti.iti kokurikulum
dengan kebenaran
1engetua
Men,ediakan tak'im
tahunan
Membelanjakan
1eruntukan
kokurikulum dan
moti.asi
Peruntukan
kemudahan
1rasarana/infrastuktur(
kemudahan*
kemudahan asas(
1erkakasan dan
Penolong anan(
Penolong anan &=M
8uru anan
Mata1elajaran
Setiausaha
okurikulum(
Setiausaha Sukan
Pen,elaras dan
8uru Pembimbing
Penolong anan(
Penolong anan &=M
8uru anan
Mata1elajaran
Setiausaha
okurikulum(
Setiausaha Sukan
Penolong anan(
Penolong anan &=M
8uru anan
Mata1elajaran
Setiausaha
okurikulum(
Setiausaha Sukan
Pen,elaras dan
8uru Pembimbing
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
11
"ugas Pega'ai
)tasan ?ang )da
&ubungan
"ugas dan "anggungja'ab uasa ?ang 2iberi
"ugas Pega'ai 0ain
?ang )da &ubungan
,
a
b
4
d
sumber rujukan
PELAKSANAAN
Pelaksanaan tak'im.
Menguruskan
ke1erluan*ke1erluan
1entadbiran
1elaksanaan akti.iti
Menguruskan
1engelolaan
1elaksanaan majlis
1enghargaan
kokurikulum ,ang
berkaitan
Menjalin kerjasama
<@net 'orkingB> dengan
1ihak luar untuk
menganjurkan
1ertandingan/1rogram/
akti.iti bersama
agensi luar ke1ada
1elajar( guru dan ibu
ba1a
1eralatan
ursus*kursus ,ang
dita'arkan oleh Majlis
Sukan Sekolah
Mala,sia / 5P6(
7erkanun dan 1ihak
S'asta
Memberi taklimat
1elaksanaan akti.iti
kokurikulum ke1ada
guru*guru 1enasihat
Surat Siaran dari
PM/5P6/PP2 dan
agensi luar
Men,elia dan
menga'asi
1erbelanjaan
kokurikulum
Mengiktiraf
1englibatan dan
1en4a1aian 1elajar
dalam kokurikulum
Surat*surat jem1utan
dari agensi*agensi luar
Penolong anan(
Penolong anan &=M
8uru anan
Mata1elajaran
Setiausaha
okurikulum(
Setiausaha Sukan
Pen,elaras
Setiausaha
okurikulum(
Setiausaha Sukan
Pen,elaras
Penolong anan(
Penolong anan &=M
Setiausaha
okurikulum(
Setiausaha Sukan
Pen,elaras
kokurikulum
8uru Penasihat
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
12
"ugas Pega'ai
)tasan ?ang )da
&ubungan
"ugas dan "anggungja'ab uasa ?ang 2iberi
"ugas Pega'ai 0ain
?ang )da &ubungan
e
4
.
Men,ebarkan
maklumat/arahan/
ta'aran/dsbn,a ,ang
diterima dari1ada
PM(5P6(PP2 dan
agensi luar
PEMANTAUAN
9PEN;ELIAAN
Menjalankan
Pemantauan/1en,eliaan
ke atas akti.iti
kokurikulum
PELAPORAN
Menjalankan Penilaian
Surat Siaran dari
PM/5P6/PP2 dan
agensi luar
Skema 1enilaian
)kti.iti okurikulum
<untuk indi.idu murid>
Penilaian okurikulum
mengikut Standard i
ualiti Pendidikan
Mala,sia <SPM>
Setiausaha
okurikulum(
Setiausaha Sukan
Pen,elaras
okurikulum
Setiausaha
okurikulum(
Setiausaha Sukan
Pen,elaras
okurikulum
8uru Penasihat
Setiausaha
okurikulum(
Setiausaha Sukan
Pen,elaras
okurikulum(
Penasihat
0 KAJIAN TINDAKAN
Meran4ang dan
melaksana ajian
"indakan dan
1en,elidikan untuk
1enambahbaikan
Pelan ajian
"indakan berdasarkan
3an4angan Strategik
0ima "ahun
okurikulum
Setiausaha
okurikulum(
Setiausaha Sukan
Pen,elaras dan
8uru Penasihat
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
13
"ugas Pega'ai
)tasan ?ang )da
&ubungan
"ugas dan "anggungja'ab uasa ?ang 2iberi
"ugas Pega'ai 0ain
?ang )da &ubungan
1 PENGHARGAAN
Meran4ang dan
menguruskan serta
melaksanakan majlis
1enghargaan
kokurikulum.
&ari Majlis
okurikulum
Penolong anan(
Penolong anan &=M
8uru anan
Mata1elajaran
Setiausaha
okurikulum(
Setiausaha Sukan
Pen,elaras
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
14
6. Proses Kerja, Carta Aliran dan Senarai Semak
)"-V-"- 0.1 PENGURUSAN AKADEMIK
S:7 )"-V-"- 0.1.1
MELAKSANAKAN TUGAS MENGAJAR
1% SEKURANG-KURANGN;A <AKTU
SEMINGGU
Muka surat
ini
191
P)o$e$ Ke)(a
Pe"a=ai ;a!"
Mel#l#$ka! 9 Di)#(#k
U!a!"-U!a!" 9
Pe)a&#)a!
1 Menulis ran4angan 1engajaran harian
Pengetua
2 Masuk kelas mengikut jadual
3 :4a1 selamat dan doa
4 Memastikan kebersihan kelas
$ Men,emak kehadiran 1elajar
! -nduksi set
# Memaklumkan tajuk dan objektif 1engajaran
dan 1engajaran
+ Pengajaran dan 1embelajaran berlangsung.
/
8uru memberi soalan se4ara lisan atau
bertulis ke1ada 1elajar dan menilai
1engajaran dan 1embelajaran sama ada
berkesan atau tidak
19
Membimbing 1elajar
,ang lemah dan ,ang tidak memahami
konse1
11 Menera1kan nilai*nilai murni
12
Merumus dan membuat tindak ikut
seterusn,a dengan memberi latihan
tambahan / kerja rumah
13 :4a1an terima kasih ke1ada guru
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
1&
Carta Ali)a!
)kti.iti 0.1 PENGURUSAN AKADEMIK
Subakti.iti 0.1.%
MELAKSANAKAN TUGAS MENGAJAR 1%
<AKTU SEMINGGU
Muka surat
ini
1 9 1

FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
13
Penilaian
Objektif ter4a1ai C
0atihan dan 1engukuhan
Membuat rumusan 1engajaran dan
1embelajaran
Pelajar u4a1 selamat dan doa
8uru memastikan kebersihan kelas
8uru men,emak kehadiran 1elajar
-nduksi set
Memaklumkan tajuk dan objektif 1engajaran
Pengajaran dan 1embelajaran berlangsung
Menulis ran4angan 1engajaran
Masuk kelas mengikut jadual
?a
7imbingan
indi.idu atau
kum1ulan
"indak ikut selanjutn,a
"idak
:4a1an terima kasih ke1ada guru
Senarai Semak
)kti.iti 0.1 Pe!"#)#$a! Akae*ik
Subakti.iti 0.1.,
Melak$a!aka! T#"a$ Me!"a(a) 1%
<ak&# Se*i!""#
Muka surat
ini
191
Bil Ak&i'i&i Ti!aka! :a&a&a!
1.
Menulis ran4angan 1engajaran harian
%.
Masuk kelas mengikut jadual
,.
U>a- $ela*a& a! oa
4.
Me*a$&ika! ke+e)$iha! kela$
..
Me!2e*ak kehai)a! -ela(a)
0
I!#k$i $e&
1
Memaklumkan tajuk dan objektif 1engajaran
dan 1embelajaran
6
Pe!"a(a)a! a! -e*+ela(a)a!
+e)la!"$#!"
7
8uru memberi soalan se4ara lisan atau
bertulis ke1ada 1elajar dan menilai
1engajaran dan 1embelajaran sama ada
berkesan atau tidak
18
Membimbing 1elajar ,ang lemah dan ,ang
tidak memahami konse1
11
Me!e)a-ka! !ilai-!ilai *#)!i
1%
Me)#*#$ a! *e*+#a& &i!ak ik#&
$e&e)#$!2a e!"a! *e*+e)i la&iha!
&a*+aha! 9 ke)(a )#*ah
1,
:4a1an terima kasih ke1ada guru
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
1>
Proses Kerja
)kti.iti 0.% Pe!&a+i)a!
Subakti.iti 0.%.1 Me)a!>a!" Tak=i* Tah#!a! Kok#)ik#l#*
Muka
surat ini
1 9 1
P)o$e$ Ke)(a
Pe"a=ai ;a!"
Mel#l#$ka! 9 Di)#(#k
U!a!"-U!a!" 9
Pe)a&#)a!
1. )rahan dari1ada 1engetua untuk
men,ediakan tak'im tahunan
kokurikulum.
Pengetua Surat Pekeliling -ktisas
7il. 1/1/+$ D
Pen,ertaan 1elajar
dalam akti.iti
kokurikulum
Surat Pekeliling -ktisas
7il. 1!/2999D
1elaksanaan )kti.iti
kokurikulum
berdasarkan 1rinsi1
1en,ertaan beramai*ra
mai
Earta erajaan 1/!#
11/7il 2# Peruntukan
masa untuk kegiatan
kokurikulum
Surat Pekeliling -ktisas
7il. +/1/++ D
keselamatan 2iri
Pelajar 2i sekolah
Surat Pekeliling -ktisas
7il. $/2992 D 0a'atan
Sekolah Pada &ari
Persekolahan
2 Mengedar borang 1eran4angan
akti.iti kokurikulum tahunan ke1ada
guru 1enasihat.
3 Menerima borang 1eran4angan
akti.iti kokurikulum tahunan dari1ada
guru 1enasihat.
4 Men,elaras akti.iti kokurikulum
$ Membentang draf tak'im dalam
mes,uarat 1engurusan
!. Men,ia1kan tak'im.
#. Mengedarkan tak'im ke1ada semua
guru 1enasihat 1ada mes,uarat
guru.
+. Melaksanakan akti.iti ,ang
diran4ang mengikut tak'im.
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
1?
Carta Aliran
)kti.iti 0.% Pe!&a+i)a!
Subakti.iti 0.%.%
Pe!2eiaa! Tak=i* Tah#!a!
Kok#)ik#l#*
Muka
surat ini
1 9 1
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
1@
Men,ediakan borang 1eran4angan tak'im
tahunan okurikulum
Mengedar borang 1eran4angan akti.iti tahunan
ke1ada guru 1enasihat
"erima arahan dari1ada Pengetua
Men,usun dan men,elaras tak'im akti.iti kokurikulum
Membentang draf tak'im dalam mes,uarat
1engurusan
Melaksana akti.iti kokurikulum mengikut tak'im.
Men,ia1kan dan mengedarkan tak'im
ke1ada semua guru 1enasihat semasa
mes,uarat guru.
"idak
Sesuai
emaskini
"idak
Sesuai
emaskini
Menerima borang 1eran4angan akti.iti
okurikulum
Senarai Semak
)kti.iti 0.% Pe!&a+i)a!
Subakti.iti 0.%.%
Pe!2eiaa! Tak=i* Tah#!a!
Kok#)ik#l#*
Muka surat
ini
191
.il Akti1iti Tin&akan 2atatan
1. Sediakan 7orang Peran4angan akti.iti
2. Mengedarkan borang 1eran4angan kokurikulum
ke1ada guru 1enasihat.
3. Menerima borang 1eran4angan kokurikulum
dari1ada guru 1enasihat.
4. Pen,ediaan draf 1eran4angan.
&. Membentangkan 1eran4ang kokurikulum semasa
mes,uarat 1engurusan.
3. Men,ia1kan tak'im.
>. Mengedarkan tak'im semasa mes,uarat guru kali
1ertama.
?. ;ailkan/2okumentasi
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
2A
Proses Kerja
)kti.iti 0., Pe!"#)#$a! Ke=a!"a!
Subakti.iti 0.,.1
Me)a!>a!" A"iha! Pe)#!&#ka! Ke=a!"a!
Kok#)ik#l#*
Muka
surat ini
1 9 1
P)o$e$ Ke)(a
Pe"a=ai ;a!"
Mel#l#$ka! 9 Di)#(#k
U!a!"-U!a!" 9
Pe)a&#)a!
1.
Menerima arahan Pengeua
P okurikulum
2.
Memberi taklimat agihan 1eruntukan
ke'angan okurikulum ke1ada guru
1enasihat< semasa mes,uarat
kokurikulum 1ertama >
P okurikulum
3.
Mengedar borang 1ermohonan
1erbelanjaan okurikulum ke1ada
guru 1enasihat
P okurikulum
4.
Mem1roses 1ermohonan dan
men,elaras agihan 1eruntukan
kokurikulum
P okurikulum
$.
Men,ediakan draf agihan 1eruntukan
kokurikulum
P okurikulum
!.
Membentang draf agihan 1eruntukan
kokurikulum dalam mes,uarat
1engurusan
P okurikulum
#.
Memaklumkan agihan 1eruntukan
kokurikulum ke1ada guru 1enasihat
P okurikulum
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
21
Carta Ali)a!
)kti.iti 0., Pe!"#)#$a! Ke=a!"a!
Subakti.iti 0.,.%
Me)a!>a!" A"iha! Pe)#!&#ka! Ke=a!"a!
Kok#)ik#l#*
Muka surat
ini
1 9 1
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
22
MULA
Memberi taklimat agihan 1eruntukan ke'angan
kokurikulum ke1ada guru 1enasihat< semasa mes,uarat
kokurikulum 1ertama >
"erima arahan dari1ada Pengetua
Mem1roses 1ermohonan dan men,elaras agihan
ke'angan okurikulum
Membentang draf belanja'an kokurikulum
dalam mes,uarat 1engurusan
Memaklumkan belanja'an okurikulum ke1ada guru
1enasihat
"idak
2raf belanja'an di1ersetujui
emaskini
Mengedar borang 1ermohonan 1erbelanjaan
okurikulum ke1ada guru 1enasihat
,a
Men,ediakan draf agihan 1eruntukan ke'angan
Senarai Semak
Ak&i'i&i 0., Pe!"#)#$a! Ke=a!"a!
S#+ak&i'i&i 0.,.,
Se!a)ai Se*ak A"iha! Pe)#!&#ka!
Ke=a!"a!
M#ka $#)a&
i!i
191
.il Akti1iti Tin&akan 2atatan
1 Sediakan 7orang )gihan Peruntukan e'angan
2 "aklimat 1eran4angan agihan 1eruntukan
ke'angan
3 Mengedar borang agihan 1eruntukan ke'angan
ke1ada guru 1enasihat
4 Menerima borang agihan 1eruntukan ke'angan
dari1ada guru 1enasihat
$
Mem1roses 1ermohonan dan men,elaras
agihan ke'angan okurikulum
! Membentangkan draf 1eran4angan agihan
1eruntukan ke'angan dalam mes,uarat
1engurusan
# Maklumkan agihan 1eruntukan ke'angan
ke1ada guru 1enasihat unit*unit kokurikulum
+ ;ailkan/dokumentasi
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
23
Proses Kerja
)kti.iti 0.4 Ke*#aha! P)a$a)a!a S#ka!
Subakti.iti 0.4.1
Me)a!>a!" Ke*#aha! P)a$a)a!a
S#ka!
Muka surat ini 1 9 1
Bil P)o$e$ Ke)(a
Pe"a=ai ;a!"
Mel#l#$ka! 9 Di)#(#k
U!a!"-U!a!" 9
Pe)a&#)a!
1.
Menda1atkan maklumat dari1ada
Setiausaha Sukan tentang ke1erluan
1rasarana sukan.
Pengetua
SP- 7il.4/1//1
Pela1oran ejadian
?ang "idak 2iingini
SP- 7il.4/1//1
eselamatan 2iri
Pelajar Semasa
Pengajaran
Pendidikan 5asmani
dan esihatan serta
egiatan okurikulum
dan Sukan di
a'asan 0uar
sekolah
%. Meminta Setiausaha men,ediakan ertas
Cadangan 1en,ediaan kemudahan
1rasarana
Setiausaha Sukan
,. Me!a-a&ka! kel#l#$a! a)i-aa
Pe!"e&#a.
PK Kok#)ik#l#*
4. Me!"#)#$ka! -e)oleha!. PK Kok#)ik#l#*
.. Failka!9Dok#*e!&a$i PK Kok#)ik#l#*9
Se&ia#$aha S#ka!
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
24
Carta Ali)a!
Carta Aliran
)kti.iti 0.4 Ke*#aha! P)a$a)a!a S#ka!
Subakti.iti 0.4.% Me)a!>a!" Ke*#aha! P)a$a)a!a S#ka!
Muka
surat ini
1 9 1
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
2&
Meminta Setiausaha men,ediakan ertas
Cadangan 1embelian kemudahan 1rasarana sukan.
Menda1atkan maklumat ke1erluan 1rasarana
sukan.
Mengurus 1erolehan.
;ailkan/2okumentasi.
"idak
emaskini
Menda1at kelulusan Pengetua.
2iluluskan
Senarai Semak
)kti.iti 0.4 Ke*#aha! P)a$a)a!a S#ka!
Subakti.iti 0.4.,
Me)a!>a!" Ke*#aha!
P)a$a)a!a S#ka!
Muka surat
ini
191
Bil Ak&i'i&i Ti!aka! :a&a&a!
1.
Menda1atkan maklumat ke1erluan 1rasarana sukan
2.
Meminta Setiausaha men,ediakan ertas Cadangan
1embelian kemudahan 1rasarana sukan.
3.
Menda1at kelulusan Pengetua
4.
Mengurus 1erolehan.
$.
;ailkan/2okumentasi.
!.
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
23
Carta Ali)a!
)kti.iti 0.. Ke*#aha! -)a$a)a!a
Subakti.iti 0...%
Me)a!>a!" Pe!2ele!""a)aa! P)a$a)a!a
S#ka!
Muka
surat ini
1 9 1
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
2>
Setiausaha men,ediakan ertas Cadangan
Pen,elenggaraan 1rasarana sukan.
Menda1at maklumat status fiFikal kemudahan
1rasarana.
Memajukan 1ermohonan ke1ada Sektor S7P.
Menda1atkan sebut harga untuk kerja*kerja
1en,elenggaraan kemudahan 1rasarana
sukan.
Perlaksanaan kerja*kerja 1en,elenggaraan
1rasarana sukan
"idak
2iluluskan
emaskini
Tidak
Lulus
emaskini
Menda1at kelulusan Pengetua.
;ail/2okumentasi
Senarai Semak
)kti.iti 0.. Ke*#aha! -)a$a)a!a
Subakti.iti 0...,
Me)a!>a!" Pe!2ele!""a)aa! P)a$a)a!a
S#ka!
Muka surat
ini
191
Bil Ak&i'i&i Ti!aka! :a&a&a!
1.
Menda1at maklumat status fiFikal kemudahan
1rasarana.
2.
Men,emak 1eruntukan untuk 1en,elenggaraan
sukan.
3.
Setiausaha men,ediakan ertas Cadangan
Pen,elenggaraan 1rasarana sukan.
4.
Menda1at kelulusan Pengetua.
&.
Menda1atkan sebut harga untuk kerja*kerja
1en,elenggaraan kemudahan 1rasarana sukan.
3.
Memajukan 1ermohonan ke1ada Sektor S7P.
>.
Men,elia kerja*kerja 1en,elenggaraan 1rasarana
sukan.
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
2?
Proses Kerja
)kti.iti 0.0 Ke*#aha! P)a$a)a!a
Subakti.iti 0.0.1 Se*aka! -e)ala&a! 9 $&ok 9 i!'e!&o)i
Muka
surat ini
1 9 1
P)o$e$ Ke)(a
Pe"a=ai ;a!"
Mel#l#$ka! 9 Di)#(#k
U!a!"-U!a!" 9
Pe)a&#)a!
1 Menerima 1eralatan ,ang telah dibeli Pengetua 3ujuk ke1ada
1ekeliling )P e'
311 hingga 31$
"ata4ara 1engurusan
stor "PS 4+
2 Men,erahkan 1eralatan ke1ada
Setaiausaha sukan
3 Merekod dan mendaftar stok /
in.entori
4 Melabel alatan sukan < jika
bersesuaian >
$ Merekod 1ergerakan alatan sukan
! Memeriksa dan mengemaskini stok /
-n.entori sukan.
# Mem.erifikasi stok / -n.entori sukan
+ Men,ediakan la1oran
/ ;ail / 2okementasi
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
2@
Carta Ali)a!
)kti.iti 0.0 Ke*#aha! P)a$a)a!a
Subakti.iti 0.0.% Se*aka! -e)ala&a! 9 $&ok 9 i!'e!&o)i $#ka!
Muka
surat ini
1 9 1
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
3A
Men,erahkan 1eralatan ke1ada Setaiausaha
sukan
Membuat stok / in.entori
Menerima 1eralatan ,ang telah dibeli
Merekod 1ergerakan alatan sukan
Melabel alatan sukan
;ail / 2okementasi
Memeriksa stok / -n.entori sukan
emaskini stok / -n.entori sukan
Men,edia la1oran stok / -n.entori sukan
Senarai Semak
)kti.iti 0.0 Se*aka! -e)ala&a! 9 $&ok 9 i!'e!&o)i $#ka!
Subakti.iti 0.0., P)o$e$ ke)(a $e*aka!
Muka surat
ini
191
Bil Ak&i'i&i Ti!aka! :a&a&a!
1 Menerima 1eralatan ,ang telah dibeli
2
Men,erahkan 1eralatan ke1ada Setaiausaha
sukan
3 Membuat stok / in.entori
4 Melabel alatan sukan
$ Merekod 1ergerakan alatan sukan
! Memeriksa stok / -n.entori sukan
# Men,edia la1oran stok / -n.entori sukan
+ emaskini stok / -n.entori sukan
/ ;ail / 2okementasi
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
31
Proses Ke)(a
)kti.iti 0.1 Pe!"#)#$a! S#*+e)
Sub akti.iti 0.1.1
Me)a!>a!" K#)$#$ L#a)a!
Ke-e"a=aia!9Ke(#)#la&iha!
Muka
surat ini
1 9 1
P)o$e$ Ke)(a
Pe"a=ai ;a!"
Mel#l#$ka! 9 Di)#(#k
U!a!"-U!a!" 9
Pe)a&#)a!
1. Menganalisis ke1erluan kursus di
kalangan guru.

Pengetua Surat Pekeliling -ktisas
1/1/+$ Pen,ertaan semua
guru untuk memastikan
keberkesanan akti.iti
kokurikulum
%. Menunggu ta'aran/1eluang kursus
,ang disediakan oleh
PP2/5P6/)gensi 0uar.
,. Mengarahkan sumber sumber tenaga
untuk menghadir kursus.
4. Pega'ai mengikuti kursus.
.. Pega'ai men,ediakan minit 4urai
kursus.
0. Pega'ai mengelolakan kursus
dalaman.
1. Pega'ai men,ediakan la1oran
kursus dalaman.
6. ;ailkan/2okumentasi.
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
32
Carta Ali)a!
)kti.iti 0.1 Pe!""#)#$a! S#*+e)
Subakti.iti 0.1.%
Me)a!>a!" K#)$#$ L#a)a!
Ke-e"a=aia!9Ke(#)#la&iha!
Muka surat
ini
1 9 1
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
33
Menunggu ta'aran/1eluang kursus ,ang
disediakan oleh PP2/5P6/)gensi 0uar.
Mengarahkan sumber sumber tenaga untuk
menghadir kursus.
Menganalisis ke1erluan kursus di kalangan guru.
Pega'ai men,ediakan minit 4urai kursus.
Pega'ai mengelolakan kursus dalaman.
;ailkan/2okumentasi.
Pega'ai men,ediakan la1oran kursus
dalaman.
Pega'ai mengikuti kursus.
Senarai Semak
)kti.iti 0.1. Pe!"#)#$a! S#*+e)
Sub akti.iti 0.1.,
Me)a!>a!" K#)$#$ L#a)a!
Ke-e"a=aia!9Ke(#)#la&iha!
Muka surat
ini
191
Bil Ak&i'i&i Ti!aka! :a&a&a!
1. Menganalisis ke1erluan kursus di kalangan guru.
2. Menunggu ta'aran/1eluang kursus ,ang
disediakan oleh PP2/5P6/)gensi 0uar.
3. Mengarahkan sumber sumber tenaga untuk
menghadir kursus.
4. Pega'ai mengikuti kursus.
&. Pega'ai men,ediakan minit 4urai kursus.
3. Pega'ai mengelolakan kursus dalaman.
>.
Pega'ai men,ediakan la1oran kursus dalaman.
?.
;ailkan/2okumentasi.
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
34
Proses Ke)(a
)kti.iti 0.6 Pe!"#)#$a! S#*+e)
Sub akti.iti 0.6.1
Me)a!>a!" K#)$#$ Dala*a!
Ke-e"a=aia!9Ke(#)#la&iha!
Muka
surat ini
1 9 1
P)o$e$ Ke)(a
Pe"a=ai ;a!"
Mel#l#$ka! 9 Di)#(#k
U!a!"-U!a!" 9
Pe)a&#)a!
1 Menganalisis ke1erluan kursus di
kalangan guru.
Setiusaha okurikulum
Surat Pekeliling -ktisas
1/1/+$ Pen,ertaan
semua guru untuk
memastikan
keberkesanan akti.iti
kokurikulum
2 Men,ediakan ertas Cadangan Setiausaha
3 Menda1at kelulusan Pengetua. P okurikulum
4 Mengurus kursus dalaman. P okurikulum
$ Menilai hasil kursus. P okurikulum
! Men,ediakan la1oran kursus dalaman. Setiausaha
# ;ailkan/2okumentasi. Setiausaha
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
3&
Carta Ali)a!
)kti.iti 0.6 Pe!"#)#$a! S#*+e)
Sub akti.iti 0.6.%
Me)a!>a!" K#)$#$ Dala*a!
Ke-e"a=aia!9Ke(#)#la&iha!
Muka
surat ini
1 9 1
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
33
Menda1at maklumat 1eruntukan ke'angan untuk
mengadakan kursus dalaman
Menda1at kelulusan Pengetua.
Menda1at maklumat ke1erluan kursus di kalangan
guru.
Mengurus kursus dalaman.
;ailkan/2okumentasi.
Menilai hasil kursus.
Men,ediakan ertas Cadangan.
Men,ediakan la1oran kursus dalaman.
Mengenal1asti 1en4eramah
Senarai Semak
)kti.iti 0.6 Pe!"#)#$a! S#*+e)
Sub akti.iti 0.6.,
Me)a!>a!" K#)$#$ Dala*a!
Ke-e"a=aia!9Ke(#)#la&iha!
Muka surat
ini
191
Bil Ak&i'i&i Ti!aka! :a&a&a!
1. MenMenda1at maklumat ke1erluan kursus di
kalangan guru.
2. Menda1at maklumat 1eruntukan ke'angan untuk
mengadakan kursus dalaman
3. Mengenal1asti 1en4eramah
4. Men,ediakan ertas Cadangan.
&. Menda1at kelulusan Pengetua.
3. Mengurus kursus dalaman.
>. Menilai hasil kursus.
?. Men,ediakan la1oran kursus dalaman.
@. ;ailkan/2okumentasi.
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
3>
Proses Ke)(a
)kti.iti 0.7 Pe!"#)#$a! S#ka! a! Pe)*ai!a!
Sub
akti.iti
0.7.1
Pe!"elolaa! Ke(oha!a! Olah)a"a Tah#!a!
Sekolah
Muka surat
ini
1 9 %
Bil P)o$e$ Ke)(a
Pe"a=ai ;a!"
Mel#l#$ka! 9 Di)#(#k
U!a!"-U!a!" 9
Pe)a&#)a!
1 Meneta1kan "arikh dan Menentukan
"etamu kehormat untuk ejohanan
Olahraga "ahunan Sekolah
Pengetua SP- 7il 1/1/+! 0arangan
ke )tas Pemberian
Cenderamata
SP- 7il 1/1//1
Permohonan
Mengundang Orang
enamaan ke :1a4ara
Sekolah/-nstitusi
1endidikan
SP- 7il 1/1/++
Pen,ertaan Pelajar
2alam egiatan Sukan
2 Men,ediakan ertas Cadangan
Pengelolaan ejohanan Olahraga
"ahunan Sekolah dan 1erlantikan
ja'atankuasa 1elaksana.
3 Menda1atkan kelulusan ertas
Cadangan
4 Mes,uarat Pengelolaan ejohanan
Olahraga "ahunan Sekolah dan
Pembentangan )nggaran Perbelanjaan.
$ Men,emak dan meneliti surat*surat ,ang
berkaitan dan 1enghasilan draf buku
1rogram
! Meneta1kan jadual dan akti.iti latihan
rumah sukan
# Memantau 1elaksanaan latihan mengikut
jadual.
+ Mes,uarat ja'atankuasa 1engelolaan kali
ke 2 < untuk menda1atkan maklumat
1ersia1an >
/ Mes,uarat ja'atankuasa teknikal
19 "aklimat ke1ada 1elajar
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
3?
11 Mengadakan a4ara saringan dan a4ara
sebelum hari kejohanan.
12 Mengadakan ra1tai kejohanan
13 Pelaksanaan olahraga kejohanan
14 Surat*surat 1enghargaan dan :4a1an
"erima kasih dihantar ke1ada "etamu
ehormat dan Penaja
1$ Post Mortem
1! Markah dimasukkan ke 2alam Sistem
3umah / -S-S
1# ;ailkan/2okumentasi
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
3@
Carta Ali)a!
)kti.iti 0.7 Pe!"#)#$a! S#ka! a! Pe)*ai!a!
Sub
akti.iti
0.7.%
Pe!"elolaa! Ke(oha!a! Olah)a"a Tah#!a!
Sekolah
Muka
surat ini
1 9 %


FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
4A
Setiausaha Sukan men,ediakan ertas Cadangan
Pengelolaan ejohanan Olahraga "ahunan Sekolah
Menda1atkan kelulusan ertas Cadangan dari1ada
Pengetua.
Meneta1kan "arikh dan Menentukan "etamu kehormat dari1ada
1engetua untuk ejohanan Olahraga "ahunan Sekolah dari1ada
Pengetua
Mes,uarat Pengelolaan ejohanan Olahraga "ahunan
Sekolah dan Pembentangan )nggaran Perbelanjaan
"idak
2iluluskan
emaskinii
Men,emak dan meneliti surat*surat ,ang berkaitan
dan 1enghasilan draf buku 1rogram
Menulis surat Dsurat ,ang berkaitan
"erima
"idak
emaskini
Program latihan
Menda1at maklumat 1eruntukan ke'angan
Menghasilkan draf buku 1rogram
Senarai Semak
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
41
Mengadakan a4ara saringan
Surat*surat 1enghargaan dan :4a1an "erima kasih
dihantar ke1ada "etamu ehormat dan Penaja
Mes,uarat 1engelolaan kali ke 2 < untuk
menda1atkan maklumat 1ersia1an >
Mengadakan ra1tai kejohanan
"aklimat ke1ada 1elajar
Pelaksanaan olahraga kejohanan
Pen,ediaan la1oran kejohanan
Markah dimasukkan ke 2alam Sistem 3umah / -S-S
Post Mortem
;ailkan / 2okementasi.
)kti.iti 0.7 Pe!"#)#$a! S#ka! a! Pe)*ai!a!
Sub
akti.iti
0.7.,
Pe!"elolaa! Ke(oha!a! Olah)a"a
Tah#!a! Sekolah
Muka surat
ini
19%
Bil Ak&i'i&i Ti!aka! :a&a&a!
1
Meneta1kan "arikh dan Menentukan "etamu
kehormat dari1ada 1engetua untuk ejohanan
Olahraga "ahunan Sekolah dari1ada Pengetua
2 Menda1at maklumat 1eruntukan ke'angan
3 Setiausaha Sukan men,ediakan ertas Cadangan
Pengelolaan ejohanan Olahraga "ahunan Sekolah
4 Menda1atkan kelulusan ertas Cadangan dari1ada
Pengetua.
$ Mes,uarat Pengelolaan ejohanan Olahraga
"ahunan Sekolah dan Pembentangan )nggaran
Perbelanjaan
! Menulis surat Dsurat ,ang berkaitan
1. Surat 1ermohonan 1en,e'aan 1adang /
stadium
2. Surat jem1utan tetamu kehormat
3. Surat jem1utan 1ele1as / 1ega'ai
kejohanan
4. Surat 5em1utan P-78 / -bu ba1a
$. Surat 5em1utan 1engetua sekolah
berham1iran.
!. Surat jem1utan a4ara jem1utan
#. Surat 1enajaan
+. Surat 1emberitahuan ke1ada 1ihak hos1ital
#
Menghasilkan draf buku 1rogram
+ Men,emak dan meneliti surat*surat ,ang berkaitan
dan 1enghasilan draf buku 1rogram
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
42
/ Program latihan
19 Mes,uarat 1engelolaan kali ke 2 < untuk
menda1atkan maklumat 1ersia1an >
11 "aklimat ke1ada 1elajar
12 Mengadakan a4ara saringan
13 Mengadakan ra1tai kejohanan
14 Pelaksanaan olahraga kejohanan
1$
Surat*surat 1enghargaan dan :4a1an "erima kasih
dihantar ke1ada "etamu ehormat dan Penaja
1! Post Mortem
1# Markah dimasukkan ke 2alam Sistem 3umah /
-S-S
1+ ;ailkan/2okumentasi
Proses Ke)(a
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
43
)kti.iti 0.18 Pe!"#)#$a! S#ka! a! Pe)*ai!a!
Subakti.iti 0.18.1 Me!"#)#$ S#ka!&a)a Sekolah
Muka surat
ini
1 9 1
P)o$e$ Ke)(a
Pe"a=ai ;a!"
Mel#l#$ka! 9 Di)#(#k
U!a!"-U!a!" 9
Pe)a&#)a!
1 Meneta1kan "arikh Sukantara. Pengetua
SP- 7il 1/1/++
Pen,ertaan Pelajar
2alam egiatan
Sukan
SP- 7il 1. 1/1//$
eselamatan diri
Pelajar Semasa
1engajaran
1endidikan 5asmani
dan esihatan serta
egiatan
okurikulum dan
Sukan di 0uar
a'asan sekolah
2 Men,ediakan ertas Cadangan
Pengelolaan Sukantara Sekolah
3 Mes,uarat Pengelolaan Sukantara
Sekolah.
4 Meneta1kan jadual dan akti.iti latihan
rumah sukan
$ Melaksana Sukantara Sekolah.
! Memaklumkan markah ke1ada guru
dan 1elajar
# Men,ediakan 0a1oran dan e1utusan
Sukantara.
+ Memastikan Markah ejohanan
2imasukkan ke dalam Sistem
3umah / -S-S
/ ;ailkan/2okumentasi
Carta Ali)a!
)kti.iti 0.18 Pe!"#)#$a! S#ka! a! Pe)*ai!a!
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
44
Subakti.iti 0.18.% Me!"#)#$ S#ka!&a)a Sekolah
Muka
surat ini
1 9 1

Senarai Semak
)kti.iti 0.18 Pe!"#)#$a! S#ka! a! Pe)*ai!a!
Subakti.iti 0.18., Me!"#)#$ S#ka!&a)a Sekolah Muka surat 191
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
4&
Setiausaha Sukan men,ediakan ertas
Cadangan Pengelolaan Sukantara Sekolah
MULA
Menda1atkan kelulusan ertas Cadangan dari1ada
Pengetua.
Menetapkan )arikh *ukantara *ekolah
Mes,uarat Pengelolaan Sukantara Sekolah dan
1embentangan anggaran 1erbelanjaan
Perlaksanaan Sukantara Sekolah
"idak
2iluluskan
emaskini
Memaklumkan ke1utusan Sukantara Sekolah ke1ada
guru*guru dan 1elajar*1elajar
Markah ejohanan 2imasukkan ke dalam
Sistem 3umah / -S-S
Pelaksanaan Program 0atihan
ini
Bil Ak&i'i&i Ti!aka! :a&a&a!
1 Meneta1kan "arikh Sukantara Sekolah
2 ertas Cadangan Pengelolaan Sukantara Sekolah
3 elulusan ertas Cadangan dari1ada Pengetua.
4 Mes,uarat Pengelolaan Sukantara Sekolah
$ Program latihan
! Perlaksanaan Sukantara Sekolah
# Men,ediakan 0a1oran dan Memaklumkan ke1utusan
Sukantara Sekolah
+ Memastikan Markah 2imasukkan ke dalam Sistem rumah /
-S-S.
/ ;ailkan / 2okumentasi
Proses Ke)(a
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
43
)kti.iti 0.11 Pe!"#)#$a! S#ka! a! Pe)*ai!a!
Subakti.iti 0.11.1
Me!"#)#$ Pe!"elolaa! Me)e!&a$ De$a
Sekolah
Muka surat
ini
1 9 %
Bil P)o$e$ Ke)(a Pe"a=ai ;a!"
Mel#l#$ka! 9 Di)#(#k
U!a!"-#!a!" 4
Pe)a&#)a!
1
Meneta1kan "arikh Merentas 2esa
Sekolah
Pengetua
SP- 7il 1/1/++
Pen,ertaan Pelajar
2alam egiatan
Sukan
SP- 7il 1. 1/1//$
eselamatan diri
Pelajar Semasa
1engajaran
1endidikan 5asmani
dan esihatan serta
egiatan
okurikulum dan
Sukan di 0uar
a'asan sekolah
2 Men,ediakan ertas Cadangan
Merentas 2esa Sekolah dan
)nggaran Perbelanjaan
3 Mes,uarat Pengelolaan Merentas
2esa Sekolah.
4 Menulis surat*surat berkaitan
$ Men,emak dan meneliti surat*surat
,ang berkaitan.
! Pemeriksaaan laluan merentas desa
# Memberi taklimat ke1ada 1elajar
+ Mengadakan 1rogram latihan.
/ Pelaksanaan Merentas 2esa Sekolah
19 Men,ediakan 0a1oran Merentas
2esa Sekolah dan Post mortem
11 Menghantar surat*surat 1enghargaan
12 Markah 2imasukkan ke dalam Sistem
3umah / -S-S
13 ;ailkan/2okumentasi
Carta Ali)a!
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
4>
)kti.iti 0.11 Pe!"#)#$a! S#ka! a! Pe)*ai!a!
Subakti.iti 0.11.%
:a)&a Ali)a! Pe!"elolaa! Me)e!&a$ De$a
Sekolah
Muka surat
ini
1 9 %

FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
4?
Setiausaha Sukan men,ediakan ertas
Cadangan Pengelolaan Merentas 2esa Sekolah
dan )nggaran Perbelanjaan
MULA
Menda1atkan kelulusan ertas Cadangan dari1ada
Pengetua.
Meneta1kan "arikh Merentas 2esa Sekolah
Mes,uarat Pengelolaan ejohanan Merentas 2esa
Sekolah
Program 0atihan Merentas 2esa
"idak
"erima
emaskini
Men,emak dan meneliti surat*surat ,ang berkaitan
Surat Dsurat ,ang berkaitan dihantar ke1ada
1ihak*1ihak tertentu
"erima
"idak
emaskini
Pemeriksaaan laluan merentas desa
Memberi taklimat ke1ada 1elajar
Senarai Semak
)kti.iti 0.11 Pe!"#)#$a! S#ka! a! Pe)*ai!a!
Subakti.iti 0.11.,
Se!a)ai Se*ak Pe!"elolaa! Me)e!&a$
De$a Sekolah
Muka surat
ini
19%
Bil Ak&i'i&i Ti!aka! :a&a&a!
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
4@
Menerima 0a1oran dan Markah dimasukkan ke 2alam
Sistem 3umah / -S-S
;ailkan/2okumentasi
Pelaksanaan ejohanan Merentas 2esa Sekolah
Menghantar surat*surat 1enghargaan
Post Mortem
1
Menetapkan )arikh Merentas -esa
*ekolah
2 Mengarahkan *etiausaha *ukan
menyediakan Kertas ;adangan Merentas
-esa *ekolah dan +nggaran Perbelanaan
3 Mempengerusikan Mesyuarat
Pengelolaan Merentas -esa *ekolah.
4 Menulis surta#surat berkaitan
i. *urat,emputan pegaBai keohanan
Merentas desa
ii. *urat kebenaran polis
iii. *urat kebenaran penguasa tempatan
i$. *urat penaa
& Menyemak dan meneliti surat#surat yang
berkaitan.
3 Pemeriksaaan laluan merentas desa
> Memberi taklimat kepada pelaar
? Mengadakan program latihan.
@ Pelaksanaan Merentas -esa *ekolah
1A Memaklumkan markah kepada guru dan
pelaar
11 Menyediakan 2aporan Merentas -esa
*ekolah dan Post mortem
12 Menghantar surat#surat penghargaan
13 Markah -imasukkan ke dalam *istem
0umah = (*(*
14 Failkan=-okumentasi
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
&A
Proses Ke)(a
)kti.iti 0.1% Pe!"#)#$a! S#ka! a! Pe)*ai!a!
Subakti.iti 0.1%.1
Me!"#)#$ Pe!"elolaa! Pe)&a!i!"a! A!&a)a
R#*ah S#ka!
Muka surat
ini
1 9 %
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
&1
Bil P)o$e$ Ke)(a Pe"a=ai ;a!"
Mel#l#$ka! 9 Di)#(#k
U!a!"-#!a!" 4
Pe)a&#)a!
1
Meneta1kan "arikh Pertandingan
)ntara 3umah Sukan
Pengetua
2 Pen,ediaan ertas Cadangan
Pertandingan )ntara 3umah Sukan
dan )nggaran Perbelanjaan
3 Mes,uarat Pengelolaan
Pertandingan )ntara 3umah Sukan
4 "aklimat ke1ada 1elajar*1elajar
$ Program latihan.
! Memantau Program 0atihan
# Pelaksanaan Pertandingan )ntara
3umah Sukan
+ Mem1amerkan markah kedudukan
rumah
/ Majlis Pen,am1aian &adiah
19 Men,ediakan 0a1oran Pertandingan
)ntara 3umah Sukan dan Post
mortem
+ Memastikan Markah 2imasukkan ke
dalam Sistem 3umah / -S-S
/ ;ail/2okumentasi
Carta Ali)a!
)kti.iti 0.1% Pe!"#)#$a! S#ka! a! Pe)*ai!a!
Subakti.iti 0.1%.%
:a)&a Ali)a! Pe!"elolaa! Pe)&a!i!"a!
A!&a)a R#*ah S#ka!
Muka surat
ini
1 9 1
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
&2
Meneta1kan "arikh Pertandingan )ntara 3umah
Sukan

Senarai Semak
)kti.iti 0.1% Pe!"#)#$a! S#ka! a! Pe)*ai!a!
Subakti.iti 0.1%.,
Se!a)ai Se*ak Pe!"elolaa!
Pe)&a!i!"a! A!&a)a R#*ah S#ka!
Muka surat
ini
191
Bil Ak&i'i&i Ti!aka! :a&a&a!
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
&3
Setiausaha Sukan men,ediakan ertas Cadangan
Pengelolaan Pertandingan )ntara 3umah Sukan
dan )nggaran Perbelanjaan
dan +nggaran Perbelanaan
Menda1atkan kelulusan ertas Cadangan dari1ada
Pengetua.
Mes,uarat Pengelolaan Pertandingan )ntara 3umah
Sukan
Memantau Program 0atihan
"idak
"erima
emaskini
Menerima 0a1oran dan Post Mortem serta Markah
dimasukkan ke dalam Sistem 3umah / -S-S
Pelaksanaan Pertandingan )ntara 3umah Sukan
Mem1amerkan kedudukan markah markah
Majlis Pen,am1aian &adiah
1
Meneta1kan "arikh Pertandingan )ntara
3umah Sukan
2 Pen,ediaan ertas Cadangan Pertandingan
)ntara 3umah Sukan dan )nggaran
Perbelanjaan
3 Mes,uarat Pengelolaan Pertandingan )ntara
3umah Sukan
4 "aklimat ke1ada 1elajar*1elajar
$ Program latihan.
! Memantau Program 0atihan
# Pelaksanaan Pertandingan )ntara 3umah
Sukan
+ Mem1amerkan markah kedudukan rumah
/ Majlis Pen,am1aian &adiah
19 Men,ediakan 0a1oran Pertandingan )ntara
3umah Sukan dan Post mortem
11 Memastikan Markah 2imasukkan ke dalam
Sistem 3umah / -S-S
12 ;ail/2okumentasi
Proses Ke)(a
)kti.iti 0.1, Pe!"#)#$a! S#ka! a! Pe)*ai!a!
Subakti.iti 0.1,.1
Pe!#+#ha! Pa$#ka! S#ka! a! Pe)*ai!a!
Sekolah
Muka surat
ini
1 9 %
P)o$e$ Ke)(a Pe"a=ai ;a!"
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
&4
Mel#l#$ka! 9 Di)#(#k
1
Penubuhan Pasukan Sukan dan
Permainan sekolah
Pengetua
Surat Pekeliling
-ktisas 7il. 1/1/+$ D
Pen,ertaan 1elajar
dalam akti.iti
kokurikulum
Surat Pekeliling
-ktisas 7il. 1!/2999D
1elaksanaan )kti.iti
kokurikulum
berdasarkan 1rinsi1
1en,ertaan beramai*
ra mai
Earta erajaan 1/!#
11/7il 2# Peruntukan
masa untuk kegiatan
kokurikulum
SP-- 7il #/1/++
Pen,ertaan 1elajar
dalam Pertandingan
atau ejohanan
Sukan anjuran
Persatuan 7adan
-nduk Sukan
2 Pen,ediaan ertas Cadangan
1enubuhan Pasukan*1asukan Sukan
dan Permainan sekolah
3 Mes,uarat 1enubuhan Pasukan Sukan
dan Permainan sekolah
4 Mengadakan 1emilihan 1emain utama
dan 1ela1is dan sesi latihan.
$ Sesi 0atihan
! Mes,uarat Pengurus Pasukan 1eringkat
daerah/Fon
# Pen,ertaan 1elajar dalam 1ertandingan
,ang dianjurkan oleh PP2 / 5P6 / PM /
S7P
+ Men,ediakan 0a1oran Pertandingan
/ Post mortem
19 Memastikan Markah 2imasukkan ke
dalam Sistem 3umah / -S-S
11 ;ailkan/2okumentasi
Carta Ali)a!
)kti.iti 0.1, Pe!"#)#$a! S#ka! a! Pe)*ai!a!
Subakti.iti 0.1,.%
:a)&a Ali)a! Pe!#+#ha! Pa$#ka! S#ka! a!
Pe)*ai!a! Sekolah
Muka surat
ini
1 9 %
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
&&
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
&3
Pen,ediaan ertas Cadangan untuk menubuhkan
1asukan sukan dan 1ermainan sekolah

Menda1atkan kelulusan ertas Cadangan dari1ada
Pengetua untuk menubuhkan 1asukan sukan dan
1ermainan sekolah
)rahan dari1ada 1engetua untuk menubuhkan
1asukan sukan dan 1ermainan sekolah
Mes,uarat 1enubuhan 1asukan sukan dan 1ermainan
sekolah
Sesi 1emilihan 1emain utama dan 1ela1is dan sesi
latihan.
)idak 2iluluskan
emaskini
Mes,uarat Pengurus Pasukan 1eringkat
daerah/Fon
Pen,ertaan 1elajar dalam 1ertandingan ,ang dianjurkan
oleh PP2 / 5P6 / PM / S7P
Memastikan Markah 2imasukkan ke dalam
Sistem 3umah / -S-S
Se!a)ai Se*ak
)kti.iti 0.1, Pe!"#)#$a! S#ka! a! Pe)*ai!a!
Subakti.iti 0.1,.,
Se!a)ai Se*ak Pe!#+#ha! Pa$#ka!
S#ka! a! Pe)*ai!a! Sekolah
Muka surat
ini
19%
Bil Ak&i'i&i Ti!aka! :a&a&a!
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
&>
;ailkan/2okumentasi
1
Penubuhan Pasukan Sukan dan Permainan
sekolah
2 Pen,ediaan ertas Cadangan 1enubuhan Pasukan*
1asukan Sukan dan Permainan sekolah
3 Mes,uarat 1enubuhan Pasukan Sukan dan Permainan
sekolah
4 Mengadakan 1emilihan 1emain utama dan 1ela1is dan
sesi latihan.
$ Sesi 0atihan
! Mes,uarat Pengurus Pasukan 1eringkat daerah/Fon
# Pen,ertaan 1elajar dalam 1ertandingan ,ang
dianjurkan oleh PP2 / 5P6 / PM / S7P
+ Men,ediakan 0a1oran Pertandingan
/ Post mortem
19 Memastikan Markah 2imasukkan ke dalam Sistem
3umah / -S-S
11 ;ailkan/2okumentasi
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
&?
Proses Ke)(a
Ak&i'i&i 0.14 Pe!"#)#$a! S#ka! a! Pe)*ai!a!
S#+ak&i'i&i 0.14.1 Pe!#+#ha! Kela+ S#ka! a! Pe)*ai!a! M#ka $#)a& i!i 19%
Bil P)o$e$ Ke)(a
Pe"a=ai ;a!"
Mel#l#$ka! 9 Di)#(#k
U!a!"-#!a!"9
-e)a&#)a!
1 Me!"e!al -a$&i kelab sukan dan
1ermainan 2a!" aka! i&#+#hka!
Earta kerajaan 1//+
5il. 42 <Peraturan
Pendidikan Persatuan
sekolah>
Surat Pekeliling
-khtisas 7il. 1/1/+$
Surat Pekeliling
-khtisas 7il. 2/1//#
Surat Pekeliling
-khtisas 7il. #/1/++
Surat Pekeliling
-khtisas 7il. 4/1//$
Surat Pekeliling
-khtisas 7il. 1+/2999
Earta kerajaan
1//+ 5il 42 Peraturan*
1eraturan Pendidikan
<1ersatuan sekolah>
2 Pen,ediaan ertas Cadangan 1enubuhan
5a'atankuasa Penaja kelab sukan dan
1ermainan
Pengetua
3 Me!"aaka! *e$2#a)a& Ja=a&a!k#a$a
Pe!a(a
4 Me!"e*#kaka! $#)a& -e)*oho!a!
-e!#+#ha! kela+ $#ka! a! -e)*ai!a!
ke-aa -e!"e&#a +e)$a*a )a/
-e)le*+a"aa!
$ Meluluskan 1enubuhan elab sukan dan
1ermainan
! Melantik guru 1enasihat
# Mengadakan Mes,uarat )gung 1enubuhan
elab sukan dan 1ermainan
+ Mendaftarkan ahli elab sukan dan
Permainan
/ Memfailkan 1erlembagaan dan 1eraturan*
1eraturan elab sukan dan 1ermainan
19 Mula menguti1 derma / ,uran keahlian
kelab berdasarkan 1erlembagaan.
11 Men,ediakan )kaun ke'angan elab sukan
dan 1ermainan
12 Mengemukakan surat 1ermohonan untuk
menjadi ahli gabungan dengan badan
luar melalui 1engetua
13 Men,ediakan la1oran tahunan 1ersatuan
dan elab
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
&@
:a)&a Ali)a!
)kti.iti 0.14 Pengurusan Sukan dan Permainan
Subakti.iti 0.14.% Penubuhan elab sukan dan 1ermainan
Muka surat
ini
1 9 %

FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
3A
Mengenal 1asti 1ersatuan atau elab sukan dan 1ermainan
,ang ditubuhkan
Pen,ediaan ertas Cadangan 1enubuhan 5a'atankuasa Penaja
elab sukan dan 1ermainan
Mengemukakan surat 1ermohonan 1enubuhan Penaja
elab sukan dan 1ermainan
Mengadakan mes,uarat 5a'atankuasa Penaja
2iluluskan
emaskini
Meluluskan 1enubuhanelab sukan dan 1ermainan
Mendaftarkan ahli kelab sukan dan 1ermainan
Memfailkan 1erlembagaan dan 1eraturan*1eraturan kelab
sukan dan 1ermainan
Mengadakan mes,uarat agung 1enubuhan elab sukan dan
1ermainan
Mengemukakan surat 1ermohonan menguti1 derma ke1ada
1engetua
Mula menguti1 derma setelah menerima surat
kelulusan dari1ada 1engetua
Melantik guru 1enasihat
Senarai Semak
Ak&i'i&i 0.14 Pe!"#)#$a! S#ka! a! Pe)*ai!a!
S#+ak&i'i&i 0.14., Pe!#+#ha! kela+ $#ka! a! -e)*ai!a! M#ka $#)a& 19%
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
31
Men,ediakan )kaun ke'angan kelab sukan dan
1ermainan
Mengemukakan surat 1ermohonan untuk menjadi
ahli gabungan dengan badan luar ke1ada
1engetua
Mengemukakan surat 1ermohonan untuk menjadi
ahli gabungan dengan badan
luar setelah menda1at kelulusan 1engetua
Men,ediakan la1oran tahunan kelab sukan
dan 1ermainan
i!i
Bil Ak&i'i&i Ti!aka! :a&a&a!
1
Me!"e!al -a$&i Kela+ S#ka! a! Pe)*ai!a!
2a!" i&#+#hka!

2 Pen,ediaan ertas Cadangan 1enubuhan 5a'atankuasa
Penaja elab Sukan dan Permainan
3 Me!"aaka! *e$2#a)a& Ja=a&a!k#a$a Pe!a(a
4 Me!"e*#kaka! $#)a& -e)*oho!a! -e!#+#ha! Kela+
S#ka! a! Pe)*ai!a! ke-aa -e!"e&#a
$ Melantik guru 1enasihat
! Mengadakan mes,uarat agung 1enubuhan elab Sukan
dan Permainan
# Meluluskan 1enubuhan elab Sukan dan Permainan
+ Mendaftarkan ahli elab Sukan dan Permainan
/ Memfailkan 1erlembagaan dan 1eraturan*1eraturan elab
Sukan dan Permainan
19 Mengemukakan surat 1ermohonan
menguti1 derma ke1ada 1engetua
11 Mula menguti1 derma setelah menerima surat kelulusan
dari1ada 1engetua
12 Men,ediakan )kaun ke'angan elab Sukan dan
Permainan

Ak&i'i&i 0.14 Pe!"#)#$a! S#ka! a! Pe)*ai!a!
S#+ak&i'i&i 0.14., Pe!#+#ha! kela+ $#ka! a! -e)*ai!a!
M#ka $#)a&
i!i
19%
Bil Ak&i'i&i Ti!aka! :a&a&a!
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
32
13 Mengemukakan surat 1ermohonan untuk menjadi ahli
gabungan dengan badan luar ke1ada 1engetua
14 Mengemukakan surat 1ermohonan untuk menjadi ahli
gabungan dengan badan luar setelah menda1at
kelulusan 1engetua
1$ Men,ediakan la1oran tahunan elab Sukan dan
Permainan
Proses Ke)(a
)kti.iti 0.1. Pe!"#)#$a! S#ka!
Subakti.iti 0.1..1
Pe!"elola Pe)&a!i!"a! S#ka! A!(#)a!
Pe(a+a& Pela(a)a! Dae)ah 9 JPN
Muka surat
ini
1 9 1
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
33
Bil P)o$e$ Ke)(a Pe"a=ai ;a!"
Mel#l#$ka! 9 Di)#(#k
U!a!"-#!a!" 4
Pe)a&#)a!
1 )rahan dari1ada PP2 / 5P6 menjadi
1engerusi 1engelola 1ertandingan.
Pengetua SP- 7il 1. 1/1//$
eselamatan diri
Pelajar Semasa
1engajaran
1endidikan 5asmani
dan esihatan serta
egiatan
okurikulum dan
Sukan di 0uar
a'asan sekolah
2 Membentuk )5 dan anggaran
1erbelanjaan.
3 Mem1engerusikan mes,uarat )5
Pelaksana Pertandingan.
4 Mes,uarat Pengurus Pasukan.
$ Pelaksanaan 1ertandingan
! Men,ediakan la1oran dan 1erin4ian
tuntutan 1erbelanjaan Pertandingan.
# Menuntut 1erbelanjaan 1engelolaan
1ertandingan dari PP2 / 5P6
+ ;ailkan / 2okumentasi.
/ Menghantar la1oran / dokumentasi
ke PP2 / 5P6
Carta Ali)a!
)kti.iti 0.1. Pe!"#)#$a! S#ka!
Subakti.iti 0.1..% :a)&a Ali)a! Pe!"elola Pe)&a!i!"a! S#ka!
A!(#)a! Pe)i!"ka& Pe(a+a& Pela(a)a!
Muka surat
ini
1 9 %
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
34
Dae)ah 9 JPN
Senarai Semak
)kti.iti 0.1. Pe!"#)#$a! S#ka!
Subakti.iti 0.1..,
Se!a)ai Se*ak Ali)a! Pe!"elola
Pe)&a!i!"a! S#ka! A!(#)a! Pe)i!"ka&
Pe(a+a& Pela(a)a! Dae)ah 9 JPN
Muka surat
ini
191
Bil Ak&i'i&i Ti!aka! :a&a&a!
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
3&
Membentuk )5 dan anggaran 1erbelanjaan.

)rahan dari1ada PP2 / 5P6 menjadi 1engerusi
1engelola 1ertandingan.
Mes,uarat )5 Pelaksana Pertandingan.
Pelaksanaan 1ertandingan
Men,ediakan 0a1oran Pertandingan dan 1erin4ian
1erbelanjaan
;ailkan / 2okumentasi
Menuntut 1erbelanjaan keseluruhan dari PP2 / 5P6
Persia1an tem1at kejohanan
Menghantar la1oran / dokumentasi ke PP2 / 5P6
1 )rahan dari1ada PP2 / 5P6 menjadi 1engerusi
1engelola 1ertandingan.
2 Membentuk )5 dan anggaran 1erbelanjaan.
3 Mem1engerusikan mes,uarat )5 Pelaksana
Pertandingan.
4 Persia1an tem1at kejohanan
$ Pelaksanaan 1ertandingan
! Men,ediakan 0a1oran dan tuntutan 1erin4ian
1erbelanjaan Pertandingan.
# Menuntut 1erbelanjaan 1engelolaan
1ertandingan dari PP2 / 5P6
+ ;ailkan / 2okumentasi.
/ Menghantar la1oran / dokumentasi ke PP2 /
5P6
Proses erja
Ak&i'i&i 0.10 Kela+ a! Pe)$a&#a!
S#+ak&i'i&i 0.10.1 Pe!#+#ha! Pe)$a&#a! a! Kela+
M#ka $#)a&
i!i
19%
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
33
Bil P)o$e$ Ke)(a
Pe"a=ai 2a!"
Mel#l#$ka!9Di)#(#k
U!a!"-#!a!"9
-e)a&#)a!
1 Me!"e!al -a$&i -e)$a&#a! a&a# kela+
2a!" i&#+#hka!
Pengetua Earta kerajaan 1//+
5il. 42 <Peraturan Pendidikan
Persatuan sekolah>
2 Pen,ediaan ertas Cadangan 1enubuhan
5a'atankuasa Penaja Persatuan dan
kelab
Surat Pekeliling
-khtisas 7il. 1/1/+$
, Me!"aaka! *e$2#a)a& Ja=a&a!k#a$a
Pe!a(a
Surat Pekeliling
-khtisas 7il. 2/1//#
4 Me!"e*#kaka! $#)a& -e)*oho!a!
-e!#+#ha! -e)$a&#a! a! kela+ ke-aa
Pe!"e&#a
Surat Pekeliling
-khtisas 7il. #/1/++
$ Melantik guru 1enasihat Surat Pekeliling
-khtisas 7il. 4/1//$
! Mengadakan mes,uarat agung 1enubuhan
1ersatuan dan kelab
Surat Pekeliling
-khtisas 7il. 1+/2999
# Meluluskan 1enubuhan 1ersatuan dan
kelab
+ Mendaftarkan ahli 1ersatuan dan kelab
/ Memfailkan 1erlembagaan dan 1eraturan*
1eraturan 1ersatuan dan kelab
Earta kerajaan
1//+ 5il 42 Peraturan*
1eraturan Pendidikan
<1ersatuan sekolah>
19 Mengemukakan surat 1ermohonan
menguti1 derma ke1ada 1engetua
11 Mula menguti1 derma setelah menerima surat
kelulusan dari1ada 1engetua
12 Men,ediakan )kaun ke'angan 1ersatuan dan
kelab
13 Mengemukakan surat 1ermohonan untuk menjadi
ahli gabungan dengan badan
luar ke1ada 1engetua
14 Mengemukakan surat 1ermohonan untuk menjadi
ahli gabungan dengan badan
luar setelah menda1at kelulusan
1engetua
1$ Men,ediakan la1oran tahunan 1ersatuan dan
kelab
Carta Ali)a!
)kti.iti 0.10
elab dan Persatuan
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
3>
Subakti.iti 0.10.% Penubuhan Persatuan dan elab
Muka surat
ini
1 9 %

FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
3?
Me!"e!al -a$&i -e)$a&#a! a&a# kela+
2a!" i&#+#hka!
Pen,ediaan ertas Cadangan 1enubuhan 5a'atankuasa Penaja
Persatuan dan
kelab
Mengemukakan surat 1ermohonan 1enubuhan 1ersatuan dan kelab
ke1ada 1engetua
Melantik guru 1enasihat
Mengadakan mes,uarat 5a'atankuasa Penaja
Diluluskan
emaskini
Meluluskan 1enubuhan 1ersatuan dan
kelab
Mendaftarkan ahli 1ersatuan dan kelab
Memfailkan 1erlembagaan dan 1eraturan*1eraturan 1ersatuan dan kelab
Mengadakan mes,uarat agung 1enubuhan 1ersatuan dan kelab
Mengemukakan surat 1ermohonan
menguti1 derma ke1ada 1engetua
Mula menguti1 derma setelah menerima surat kelulusan dari1ada
1engetua
Men,ediakan )kaun ke'angan 1ersatuan dan kelab
Mengemukakan surat 1ermohonan untuk menjadi ahli gabungan dengan
badan luar ke1ada 1engetua
Mengemukakan surat 1ermohonan untuk menjadi ahli gabungan
dengan badan luar setelah menda1at kelulusan 1engetua
Men,ediakan la1oran tahunan 1ersatuan dan kelab
Senarai Semak
Ak&i'i&i 0.10 Kela+ a! Pe)$a&#a!
S#+ak&i'i&i 0.10., Pe!#+#ha! Pe)$a&#a! a! Kela+
M#ka $#)a&
i!i
19%
7il )kti.iti "indakan Catatan
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
3@
1 Me!"e!al -a$&i -e)$a&#a! a&a# kela+
2a!" i&#+#hka!

2 Pen,ediaan ertas Cadangan 1enubuhan 5a'atankuasa
Penaja Persatuan dan kelab
3 Me!"aaka! *e$2#a)a& Ja=a&a!k#a$a Pe!a(a
4 Me!"e*#kaka! $#)a& -e)*oho!a! -e!#+#ha!
-e)$a&#a! a! kela+ ke-aa -e!"e&#a
$ Melantik guru 1enasihat
! Mengadakan mes,uarat agung 1enubuhan 1ersatuan dan
elab
# Meluluskan 1enubuhan 1ersatuan dan kelab
+ Mendaftarkan ahli 1ersatuan dan kelab
/ Memfailkan 1erlembagaan dan 1eraturan*1eraturan
1ersatuan dan kelab
19 Mengemukakan surat 1ermohonan
menguti1 derma ke1ada 1engetua
11 Mula menguti1 derma setelah menerima surat kelulusan
dari1ada 1engetua
12 Men,ediakan )kaun ke'angan 1ersatuan dan kelab
Ak&i'i&i 0.10 Kela+ a! Pe)$a&#a!
S#+ak&i'i&i 0.10., Pe!#+#ha! Pe)$a&#a! a! Kela+
M#ka $#)a&
i!i
19%
7il )kti.iti "indakan Catatan
13 Mengemukakan surat 1ermohonan untuk menjadi ahli
gabungan dengan badan luar ke1ada 1engetua
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
>A
14 Mengemukakan surat 1ermohonan untuk menjadi ahli
gabungan dengan badan luar setelah menda1at kelulusan
1engetua
1$ Men,ediakan la1oran tahunan 1ersatuan dan kelab
Proses Ke)(a
Ak&i'i&i 0.11 Baa! Be)#!i/o)*.
S#+ak&i'i&i 0.11.1 Pe!#+#ha! Pa$#ka! KRS
M#ka
$#)a& i!i
1 9 1
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
>1
P)o$e$ Ke)(a
Pe"a=ai 2a!" Mel#l#$ 9
Di)#(#k
U!a!"-#!a!" 4
Pe)a&#)a!
1 Menubuhkan ,aBatankuasa
Penaa Pasukan K0*
Pengetua Surat Pekeliling
-ktisas 7il. 4/1//$ D
Pelaksanaan adet
3emaja sekolah
Mengenal1asti dan
mengagihkan tugas.
Surat Pekeliling
-ktisas 7il. 24/1//+ D
Penglibatan 8uru
2an Murid 2alam
)kti.iti Pasukan
Pakaian Seragam
)njuran )gensi
erajaan 2an
Pertubuhan 7ukan
erajaan
2 Men,ediakan ertas Cadangan
1enubuhan 3S
3 Mes,uarat 5a'atankuasa Penaja
Pasukan 3S
4 Mengemukakan 1ermohonan ke1ada
Pengetua
& Melantik guru 1enasihat
3 Memaklumkan ke1ada Pendaftar
kokurikulum di PP2/5P6
> Mes,uarat )gung Penubuhan
? Minit mes,uarat )gung Penubuhan
@ ;ailkan/2okumentasi
Carta Ali)a!
)kti.iti 0.11 Baa! Be)#!i/o)*
Subakti.iti 0.11.% :a)&a Ali)a! Pe!#+#ha! Pa$#ka! KRS
Muka surat
ini
1 9 %
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
>2
Senarai Semak
Ak&i'i&i 0.11 Baa! Be)#!i/o)*
S#+ak&i'i&i 0.11.,
Se!a)ai Se*ak Pe!#+#ha! Pa$#ka!
KRS
M#ka $#)a&
i!i
191
Bil Ak&i'i&i Ti!aka! :a&a&a!
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
>3
Mes,uarat 5a'atankuasa Penaja Pasukan 3S
Pen,ediaan ertas Cadangan 1enubuhan 3S
Penubuhan 5a'atankuasa Penaja Pasukan 3S
Pelantikan 8uru Penasihat.
"idak
2iluluskan
emaskini
Menerima Minit Mes,uarat/0a1oran Mes,uarat
)gung Penubuhan Pasukan 7eruniform 3S
;ailkan/2okumentasi
emukakan kelulusan ke1ada Pengetua
Memaklumkan ke1ada Pendaftar kokurikulum di
PP2/5P6
Mes,uarat )gung 1enubuhan
1
Penubuhan 5a'atankuasa Penaja Pasukan 3S
2
Mes,uarat 5a'atankuasa Penaja Pasukan 3S
3 Pen,ediaan ertas Cadangan 1enubuhan 3S
4 emukakan kelulusan dari1ada Pengetua
& Pelantikan guru 1enasihat
3 Mes,uarat )gung Penubuhan
> Minit mes,uarat )gung Penubuhan
? Memaklumkan ke1ada Pendaftar kokurikulum di
PP2/5P6
@ ;ailkan/2okumentasi
Proses Ke)(a
Ak&i'i&i 0.16 Baa! Be)#!i/o)*
S#+ak&i'i&i 0.16.1
P)o$e$ Ke)(a Pe)&a!i!"a! Ka=a& Pa$#ka!
Be)#!i/o)* KRS 9 GO 9 NGO
M#ka
$#)a& i!i
1 9 1
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
>4
P)o$e$ Ke)(a Pe"a=ai 2a!" *el#l#$ 9
Di)#(#k
U!a!"-#!a!" 4
Pe)a&#)a!
1 Menerima tak'im 1ertandingan ka'at
dari1ada PP2/5P6
Pengetua
Surat Pekeliling
-ktisas 7il. 24/1//+ D
Penglibatan 8uru
2an Murid 2alam
)kti.iti Pasukan
Pakaian Seragam
)njuran )gensi
erajaan 2an
Pertubuhan 7ukan
erajaan
2 Mes,uarat 1engelolaan 1ertandingan
a'at 1eringkat daerah
3 Men,ediakan 1asukan ka'at
4 Sesi latihan ka'at
$ Memantau 1elaksanaan latihan dan
bersedia untuk men,ertai 1ertandingan
a'at anjuran PP2 / 5P6 / PM / S7P
! Men,ediakan 0a1oran Pertandingan
# Post mortem
+ Memasukkan Markah ke dalam Sistem
3umah / -S-S
/ ;ailkan / 2okumentasi
Carta Ali)a!
Ak&i'i&i 0.16 Baa! Be)#!i/o)*
S#+ak&i'i&i 4.16.%
:a)&a Ali)a! Pe)&a!i!"a! Ka=a& Pa$#ka!
Be)#!i/o)* KRS 9 GO 9 NGO .
M#ka
$#)a& i!i
1 9 1
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
>&
Senarai Semak
Ak&i'i&i 0.16 Baa! Be)#!i/o)*.
S#+ak&i'i&i 0.16.%
Se!a)ai Se*ak Pe)&a!i!"a! Ka=a&
Pa$#ka! Be)#!i/o)* KRS 9 GO 9 NGO .
M#ka $#)a&
i!i
191
Bil Ak&i'i&i Ti!aka! :a&a&a!
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
>3
Mes,uarat 1engelolaan 1ertandingan a'at 1eringkat
daerah
Menerima tak'im 1ertandingan ka'at dari1ada
PP2/5P6
Post Mortem
Men,ediakan 0a1oran
Pen,ediaan 1asukan ka'at
Sesi latihan ka'at
Markah dimasukkan ke 2alam
Sistem 3umah / -S-S
;ail/2okumentasi
Pertandingan a'at
1 Menerima tak'im 1ertandingan ka'at dari1ada
PP2/5P6
2 Mes,uarat 1engelolaan 1ertandingan a'at 1eringkat
daerah
3 Pen,ediaan 1asukan ka'at
4 Sesi latihan ka'at
& Pen,ertaan dalam 1ertandingan ka'at
3 Men,ediakan 0a1oran Pertandingan
> Post mortem
? Markah 2imasukkan ke dalam Sistem 3umah / -S-S
@ ;ailkan / 2okumentasi
Proses Ke)(a
Ak&i'i&i 0.17 Baa! Be)#!i/o)*.
S#+ak&i'i&i 0.17.1 Pe!#+#ha! Pa$#ka! Be)#!i/o)* GO
M#ka
$#)a& i!i
1 9 1
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
>>
Bil P)o$e$ Ke)(a
Pe"a=ai ;a!"
Mel#l#$ka! 9 Di)#(#k
U!a!"-#!a!" 4
Pe)a&#)a!
1 Mengenal1asti Pasukan 7eruniform
8O ,ang ingin ditubuhkan Pengetua
Surat Pekeliling
-ktisas 7il. 24/1//+ D
Penglibatan 8uru
2an Murid 2alam
)kti.iti Pasukan
Pakaian Seragam
)njuran )gensi
erajaan 2an
Pertubuhan 7ukan
erajaan
2 Men,ediakan ertas Cadangan
1enubuhan 5a'atankuasa Penaja
Pasukan 7eruniform 8O.
3 Mes,uarat 1enubuhan
5a'atankuasa 1enaja Pasukan
Pasukan 7eruniform 8O.
4 Mengemukakan Permohonan
7ertulis :ntuk Menubuhkan Pasukan
7eruniform 8O dari1ada 7adan
8abungan ,ang berham1iran
! Memanjangkan Permohonan ke1ada
5P6 sele1as menerima surat
sokongan 1enubuhan dari1ada
7adan 8abungan
# Menerima elulusan dan
Mengarahkan Proses Penubuhan.
+ Mes,uarat )gung Penubuhan
/ Merima la1oran Mes,uarat )gung
Penubuhan.
19 ;ailkan/2okumentasi
Carta )liran
Ak&i'i&i 0.17 Baa! Be)#!i/o)*.
S#+ak&i'i&i 0.17.%
:a)&a Ali)a! Pe!#+#ha! Pa$#ka!
Be)#!i/o)* GO
M#ka
$#)a& i!i
1 9 %
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
>?
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
>@
Pen,ediaan ertas Cadangan 1enubuhan 5a'atankuasa
Penaja Pasukan 7eruniform 8O
Menda1atkan kelulusan ertas Cadangan dari1ada
Pengetua untuk menubuhkan 5a'atankuasa Penaja
Pasukan 7eruniform 8O.
enal 1asti Pasukan 7eruniform 8O ,ang ingin
ditubuhkan
Mes,uarat 1enubuhan Pasukan Pasukan 7eruniform
8O.
Mengemukakan Permohonan 7ertulis :ntuk Menubuhkan
Pasukan 7eruniform 8O dari1ada 7adan 8abungan ,ang
berham1iran
)idak 2iluluskan
emaskini
Menerima 0a1oran mes,uarat agung 1enubuhan
1asukan sukan dan 1ermainan
Failkan/Dokumentasi
Memanjangkan Permohonan ke1ada 5P6 sele1as
menerima surat sokongan 1enubuhan dari1ada 7adan
8abungan
"idak "erima
Mes,uarat )gung Penubuhan
failkan
Senarai Semak
)kti.iti 0.17 Baa! Be)#!i/o)*.
Subakti.iti 0.17.,
Se!a)ai Se*ak Pe!#+#ha! Pa$#ka!
Be)#!i/o)* GO
Muka surat
ini
191
Bil Ak&i'i&i Ti!aka! :a&a&a!
1 enal 1asti Pasukan 7eruniform 8O ,ang ingin
ditubuhkan
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
?A
2 Pen,ediaan ertas Cadangan 1enubuhan
5a'atankuasa Penaja Pasukan 7eruniform 8O.
3 Mes,uarat 1enubuhan 5a'atankuasa 1enaja
Pasukan 7eruniform 8O.
4 Mengemukakan Permohonan 7ertulis :ntuk
Menubuhkan Pasukan 7eruniform 8O dari1ada
7adan 8abungan ,ang berham1iran.
$ Memanjangkan Permohonan ke1ada 5P6 sele1as
menerima surat sokongan 1enubuhan dari1ada
7adan 8abungan
! Menerima elulusan dan Mengarahkan Proses
Penubuhan.
# Mes,uarat )gung Penubuhan
+ Merima la1oran Mes,uarat )gung Penubuhan.
@ Failkan=-okumentasi
Proses Kerja
)kti.iti 0.%8 Baa! Be)#!i/o)*.
Subakti.iti 0.%8.1 Pe!#+#ha! Pa$#ka! Be)#!i/o)* NGO
M#ka
$#)a& i!i
1 9 %
Bil. P)o$e$ Ke)(a
Pe"a=ai ;a!"
Mel#l#$ka! 9 Di)#(#k
U!a!"-U!a!" 9
Pe)a&#)a!
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
?1
1
enal 1asti Pasukan 7eruniform 68O
,ang ingin ditubuhkan
Pengetua
Surat Pekeliling
-ktisas 7il. 24/1//+ D
Penglibatan 8uru
2an Murid 2alam
)kti.iti Pasukan
Pakaian Seragam
)njuran )gensi
erajaan 2an
Pertubuhan 7ukan
erajaan
2 Pen,ediaan ertas Cadangan
1enubuhan 5a'atankuasa Penaja
Pasukan 7eruniform 68O.
3 Menda1atkan kelulusan ertas
Cadangan dari1ada Pengetua untuk
5a'atankuasa Penaja menubuhkan
Pasukan 7eruniform 68O
4 Mes,uarat 1enubuhan Pasukan
5a'atankuasa Penaja Pasukan
7eruniform 68O.
$ Mengemukakan Permohonan 7ertulis
:ntuk Menubuhkan Pasukan
7eruniform 68O ke1ada 7adan
8abungan ,ang berham1iran
! Menerima elulusan dan
Mengarahkan Proses Penubuhan.
# Mes,uarat )gung Penubuhan
+ Menerima la1oran Mes,uarat )gung
Penubuhan
/ Memaklumkan 1enubuhan 1asukan
beruniform 68O ke1ada PP2 / 5P6
19 ;ail/2okumentasi
Carta Ali)a!
)kti.iti 0.%8 Baa! Be)#!i/o)*.
Subakti.iti 0.%8.%
:a)&a Ali)a! Pe!#+#ha! Pa$#ka!
Be)#!i/o)* NGO
Muka surat
ini
1 9 %
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
?2
enal 1asti Pasukan 7eruniform 68O ,ang ingin
ditubuhkan
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
?3
Mes,uarat 1enubuhan Pasukan 5a'atankuasa
Penaja Pasukan 7eruniform 68O.
Menda1atkan kelulusan ertas Cadangan dari1ada
Pengetua untuk 5a'atankuasa Penaja menubuhkan
Pasukan 7eruniform 68O
Mes,uarat 1enubuhan Pasukan Pasukan 7eruniform
68O dan 1elantikan 8uru Penasihat.
Memulakan Proses Permohonan Pendaftaran
Sebagai :nit 8abungan 68O
"idak
2iluluskan
emaskini
Menerima 0a1oran Mes,uarat )gung Penubuhan
Pasukan 7eruniform 68O dan menghantar ke 5P6 /
PP2
"idak
2iluluskan
Mes,uarat )gung Penubuhan
emaskini
Senarai Semak
Ak&i'i&i 0.%8 Baa! Be)#!i/o)*.
S#+ak&i'i&i 0.%8.,
Se!a)ai Se*ak Pe!#+#ha! Pa$#ka!
Be)#!i/o)* NGO
M#ka $#)a&
i!i
191
Bil Ak&i'i&i Ti!aka! :a&a&a!
1 enal 1asti Pasukan 7eruniform 68O ,ang ingin
ditubuhkan
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
?4
;ailkan/2okumentasi
2 Pen,ediaan ertas Cadangan 1enubuhan
5a'atankuasa Penaja Pasukan 7eruniform 68O.
3 Menda1atkan kelulusan ertas Cadangan dari1ada
Pengetua untuk 5a'atankuasa Penaja
menubuhkan Pasukan 7eruniform 68O
4 Mes,uarat 1enubuhan Pasukan 5a'atankuasa
Penaja Pasukan 7eruniform 68O.
$ Mengemukakan Permohonan 7ertulis :ntuk
Menubuhkan Pasukan 7eruniform 68O dari1ada
7adan 8abungan ,ang berham1iran
# Memanjangkan Permohonan ke1ada 5P6 sele1as
menerima surat sokongan 1enubuhan dari1ada
7adan 8abungan
+ Menerima elulusan dan Proses Penubuhan.
/ Mes,uarat )gung Penubuhan
19 ;ail/2okumentasi
Proses Ke)(a
Ak&i'i&i 0.%1 Baa! Be)#!i/o)*
S#+ak&i'i&i 0.%1.1
Pe!"a!(#)a! Pe)khe*aha! Tah#!a! Baa!
Be)#!i/o)*
M#ka
$#)a& i!i
1 9 1
Bil P)o$e$ Ke)(a
Pe"a=ai ;a!"
Mel#l#$ka! 9 Di)#(#k
U!a!"-#!a!" 4
Pe)a&#)a!
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
?&
1 Meneta1kan "arikh Perkhemahan
"ahunan 7adan 7eruniform
Pengetua
2 Men,ediakan ertas Cadangan dan
)nggaran 1erbelanjaan.
3 Meluluskan ertas Cadangan
Perkhemahan "ahunan 7adan
7eruniform
4 Mes,uarat )5 Pelaksana
Perkhemahan "ahunan 7adan
7eruniform
$ Memastikan Prosedur Perkhemahan
di1atuhi
! Persediaan ta1ak 1erkhemahan
# )kti.iti Perkhemahan "ahunan
+ Men,ediakan 0a1oran dan Perin4ian
Perbelanjaan
/ Markah )kti.iti Perkhemahan
"ahunan 2imasukkan ke dalam
Sistem 3umah / -S-S.
19 ;ailkan / 2okumentasi.
Carta Ali)a!
Ak&i'i&i 0.%1 Baa! Be)#!i/o)*
S#+ak&i'i&i 0.%1.%
:a)&a Ali)a! Pe!"a!(#)a! Pe)khe*aha!
Tah#!a! Baa! Be)#!i/o)*
M#ka
$#)a& i!i
1 9 %
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
?3
Meneta1kan "arikh Perkhemahan "ahunan
7adan 7eruniform.
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
?>
Pen,ediaan ertas Cadangan Perkhemahan
"ahunan dan )nggaran 1erbelanjaan.

Meluluskan ertas Cadangan Perkhemahan "ahunan 7adan
7eruniform
Men,ediakan 0a1oran Pertandingan dan 1erin4ian
1erbelanjaan
"idak
2iluluskan
emaskini
Mengadakan Mes,uarat )5 Pelaksana
Perkhemahan "ahunan 7adan 7eruniform
Memastikan Prosedur Perkhemahan di1atuhi
Pelaksanaan Perkhemahan "ahunan
Memastikan Markah )kti.iti Perkhemahan "ahunan
2imasukkan ke dalam Sistem 3umah / -S-S
Persediaan ta1ak 1erkhemahan
Senarai Semak
)kti.iti 0.%1 Baa! Be)#!i/o)*
Subakti.iti 0.%1.,
Se!a)ai Se*ak Pe)khe*aha! Tah#!a!
Baa! Be)#!i/o)*
M#ka $#)a&
i!i
191
Bil Ak&i'i&i Failka! 9
Dok#*e!&a$i.
:a&a&a!
1 Meneta1kan "arikh Perkhemahan "ahunan 7adan
7eruniform
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
??
;ailkan / 2okumentasi
2 Men,ediakan ertas Cadangan dan )nggaran
1erbelanjaan.
3 Meluluskan ertas Cadangan Perkhemahan
"ahunan 7adan 7eruniform
4 Mes,uarat )5 Pelaksana Perkhemahan "ahunan
7adan 7eruniform
$ Memastikan Prosedur Perkhemahan di1atuhi
! Persediaan ta1ak 1erkhemahan
# )kti.iti Perkhemahan "ahunan
+ Men,ediakan 0a1oran dan Perin4ian Perbelanjaan
/ Markah )kti.iti Perkhemahan "ahunan 2imasukkan
ke dalam Sistem 3umah / -S-S.
19 ;ailkan / 2okumentasi.
Proses Ke)(a
Ak&i'i&i 0.%% Ma(li$ Pe!"ha)"aa! Kok#)ik#l#*
S#+ak&i'i&i 0.%%.1 Ma(li$ A!#"e)ah Kok#)ik#l#*
M#ka
$#)a& i!i
1 9 %
Bil P)o$e$ Ke)(a
Pe"a=ai ;a!"
Mel#l#$ka! 9 Di)#(#k
U!a!"-#!a!" 4
Pe)a&#)a!
1 Meneta1kan "arikh Majlis )nugerah
okurikulum
Pengetua
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
?@
2 Menentukan "etamu kehormat untuk
Majlis )nugerah okurikulum
3 Men,ediakan ertas Cadangan dan
)nggaran 1erbelanjaan.
4 Meluluskan ertas Cadangan Majlis
)nugerah okurikulum
$ Mes,uarat )5 Pelaksana Majlis
)nugerah okurikulum
! Mes,uarat 5a'atankuasa Penilai
Penerima )nugerah
# Men,emak dan meneliti surat*surat
,ang berkaitan dan 1enghasilan
buku 1rogram
+ Persediaan dan 3a1tai Majlis
)nugerah okurikulum
/ Pelaksanaan Majlis )nugerah
okurikulum
19 Memastikan surat*surat
1enghargaan dan :4a1an "erima
kasih dihantar ke1ada "etamu
ehormat dan Penaja
11 Men,ediakan 0a1oran dan 1ost
mortem
Ak&i'i&i 0.%% Ma(li$ Pe!"ha)"aa! Kok#)ik#l#*
S#+ak&i'i&i 0.%%.1 Ma(li$ A!#"e)ah Kok#)ik#l#*
M#ka
$#)a& i!i
1 9 %
Bil P)o$e$ Ke)(a
Ja=a&a! 9 Pe!"a=ai 2a!"
a*+il &i!aka!
U!a!"-#!a!" 4
Pe)a&#)a!
12 Memastikan Markah Penerima
)nugerah okurikulum ke dalam
Sistem 3umah / -S-S.
13 ;ailkan / 2okumentasi.
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
@A
Carta Ali)a!
Ak&i'i&i 0.%% Ma(li$ Pe!"ha)"aa! Kok#)ik#l#*
S#+ak&i'i&i 0.%%.% Ma(li$ A!#"e)ah Kok#)ik#l#*
M#ka
$#)a& i!i
1 9 %
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
@1
Meneta1kan "arikh dan Menentukan "etamu
kehormat untuk Majlis )nugerah okurikulum emaskini
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
@2
Meminta Setiausaha Men,ediakan ertas
Cadangan dan )nggaran 1erbelanjaan.

Menda1atkan kelulusan dari1ada Pengetua
.
Men,ediakan 0a1oran dan 1ost Mortem Majlis )nugerah
okurikulum
"idak 2iluluska
n
Mengadakan Mes,uarat )5 Pelaksana Majlis
)nugerah okurikulum
Pemilihan Penerima )nugerah
Memantau Persediaan dan 3a1tai Majlis
)nugerah okurikulum
Men,emak dan menghantar surat*surat ,ang
berkaitan dan 1enghasilan buku 1rogram
Surat*surat 1enghargaan dan :4a1an "erima kasih
dihantar ke1ada "etamu ehormat dan Penaja
Menulis surat*surat jem1utan dan membuat
draf buku 1rogram
Senarai Semak
Ak&i'i&i 0.%% Ma(li$ Pe!"ha)"aa! Kok#)ik#l#*
S#+ak&i'i&i 0.%%., Ma(li$ A!#"e)ah kok#)ik#l#*
M#ka $#)a&
i!i
1 9 %
Bil Ak&i'i&i Ti!aka! :a&a&a!
1 Meneta1kan "arikh Majlias )nugerah okurikulum
2 Menentukan "etamu kehormat untuk Majlis
)nugerah okurikulum
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
@3
;ailkan / 2okumentasi
Markah Penerima )nugerah okurikulum dimasukkan
ke dalam Sistem 3umah / -S-S. ke dalam Sistem
3umah / -S-S
3 Men,ediakan ertas Cadangan dan )nggaran
1erbelanjaan.
4 Meluluskan ertas Cadangan Majlis )nugerah
okurikulum
$ Mes,uarat )5 Pelaksana Majlis )nugerah
okurikulum
! Mes,uarat 5a'atankuasa Penilai Penerima
)nugerah
# Menghantar surat*surat jem1utan dan membuat
draf buku 1rogram
+ Men,emak dan meneliti surat*surat ,ang berkaitan
dan 1enghasilan buku 1rogram
/ Persediaan dan 3a1tai Majlis )nugerah
okurikulum
19 Pelaksanaan Majlis )nugerah okurikulum
11 Memastikan surat*surat 1enghargaan dan :4a1an
"erima kasih dihantar ke1ada "etamu ehormat
dan Penaja
12 Men,ediakan 0a1oran dan 1ost mortem
13 Memastikan Markah Penerima )nugerah
okurikulum ke dalam Sistem 3umah / -S-S.
14 ;ailkan / 2okumentasi.
Proses Ke)(a
Ak&i'i&i 0.%, Ha)i Kok#)ik#l#*
S#+ak&i'i&i 0.%,.1 Pe!"#)#$a! Ha)i Kok#)ik#l#*
M#ka
$#)a& i!i
1 9 %
Bil P)o$e$ Ke)(a
Pe"a=ai ;a!"
Mel#l#$ka! 9 Di)#(#k
U!a!"-#!a!" 4
Pe)a&#)a!
1 Meneta1kan "arikh &ari okurikulum Pengetua
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
@4
2 Men,ediakan ertas Cadangan dan
)nggaran 1erbelanjaan.
3 Meluluskan ertas Cadangan &ari
okurikulum
4 Mes,uarat )5 Pelaksana &ari
okurikulum
$ Men,emak dan meneliti surat*surat
,ang berkaitan dan 1enghasilan
buku 1rogram
! Mes,uarat )5 -nduk &ari
okurikulum
# Pemantauan 1elaksanaan &ari
okurikulum
+ Memastikan surat*surat
1enghargaan dan :4a1an "erima
kasih dihantar ke1ada "etamu
jem1utan dan Penaja <jika ada>
/ Men,ediakan 0a1oran dan 1ost
mortem
19 Memastikan Markah 1eserta &ari
okurikulum ke dalam Sistem
3umah / -S-S.
Ak&i'i&i 0.%, Ha)i Kok#)ik#l#*
S#+ak&i'i&i 0.%,.1 Pe!"#)#$a! Ha)i Kok#)ik#l#*
M#ka
$#)a& i!i
1 9 %
Bil P)o$e$ Ke)(a
Ja=a&a! 9 Pe!"a=ai
2a!" a*+il &i!aka!
U!a!"-#!a!" 4
Pe)a&#)a!
11 ;ailkan / 2okumentasi
.
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
@&
Carta Ali)a!
)kti.iti 0.%, &ari okurikulum
Subakti.iti 0.%,.% Pe!"#)#$a! Ha)i Kok#)ik#l#*
Muka surat
ini
1 9 %
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
@3
Meneta1kan "arikh &ari okurikulum
emaskini
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
@>
Meminta Setiausaha Men,ediakan ertas
Cadangan dan )nggaran 1erbelanjaan.

Menda1atkan kelulusan dari1ada Pengetua
.
"idak 2iluluskan
n
Mengadakan Mes,uarat )5 Pelaksana &ari
okurikulum
Pemantauan 1elaksanaan &ari okurikulum
Men,emak dan menghantar surat*surat ,ang
berkaitan dan 1enghasilan buku 1rogram
Surat*surat 1enghargaan dan :4a1an "erima kasih
dihantar ke1ada tetamu jem1utan dan Penaja
Menulis surat*surat jem1utan dan membuat
draf buku 1rogram
Mes,uarat )5 -nduk &ari okurikulum
Senarai Semak
Ak&i'i&i 0.%, Ha)i Kok#)ik#l#*
S#+ak&i'i&i 0.%,., Ha)i kok#)ik#l#*
M#ka $#)a&
i!i
191
Bil Ak&i'i&i Ti!aka! :a&a&a!
1 Meneta1kan "arikh &ari okurikulum
2 Men,ediakan ertas Cadangan dan )nggaran
1erbelanjaan.
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
@?
Men,ediakan 0a1oran dan 1ost &ari okurikulum
;ailkan / 2okumentasi
Memastikan Markah 1eserta &ari okurikulum ke
dalam Sistem 3umah / -S-S
3 Meluluskan ertas Cadangan &ari okurikulum
4 Mes,uarat )5 Pelaksana &ari okurikulum
$ Menghantar surat*surat jem1utan dan membuat
draf buku 1rogram
! Men,emak dan meneliti surat*surat ,ang berkaitan
dan 1enghasilan buku 1rogram
# Mes,uarat )5 -nduk &ari okurikulum
+ Pemantauan 1elaksanaan &ari okurikulum
/ Memastikan surat*surat 1enghargaan dan :4a1an
"erima kasih dihantar ke1ada "etamu jem1utan dan
Penaja <jika ada>
19 Men,ediakan 0a1oran dan 1ost mortem
11 Memastikan Markah 1eserta &ari okurikulum ke
dalam Sistem 3umah / -S-S.
12 ;ailkan / 2okumentasi.
Proses Ke)(a
Ak&i'i&i 0.%4 Ko-e)a$i Sekolah
S#+ak&i'i&i 0.%4.1 Pe!"#)#$a! Ko-e)a$i Sekolah M#ka $#)a& i!i 1 9 %
Bil P)o$e$ Ke)(a
Pe"a=ai ;a!"
Mel#l#$ka! 9 Di)#(#k
U!a!"-
#!a!"9Pe)a&#)a!
1 Memanggil Mes,uarat 0embaga Pengarah
o1erasi
Pengetua Seks,en 1! )kta
o1erasi
2 Mem1engerusi semua mes,uarat 0embaga
Pengarah
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
@@
3 Men,elenggara dan mengemaskini daftar
anggota( daftar 1enama( la1oran*la1oran
,ang dikehendaki )hli 0embaga
4
$
!
Men,ediakan )kaun "ahunan 2an 0a1oran
"ahunan o1erasi :ntuk diaudit oleh
juruaudit berdaftar
Mengadakan Mes,uarat )gung "ahunan
2an Mes,uarat )hli 0embaga Pengarah
Menghantar salinan la1oran ke1ada 5abatan
Pembangunan o1erasi
# Mengarahkan 5a'atankuasa )udit 2alaman
Su1a,a Mengaudit )kaun o1erasi Pada
7ila*7ila Masa dan membuat 0a1oran )udit
+ Pemantauan Pengurusan
7ekalan/7elian/Stok( 5ualan 2an
Perkhidmatan 7erjalan dengan "eratur
/ ;ailkan / 2okumentasi.
Carta Ali)a!
Ak&i'i&i 0.%4 Ko-e)a$i Sekolah
S#+ak&i'i&i 0.%4.% Pe!"#)#$a! Ko-e)a$i Sekolah
M#ka
$#)a& i!i
1 9 1
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
1AA
Senarai Semak
Ak&i'i&i 0.%4 Ko-e)a$i Sekolah
S#+ak&i'i&i 0.%4., Pe!"#)#$a! Ko-e)a$i Sekolah
M#ka $#)a&
i!i
191
Bil Ak&i'i&i Ti!aka! :a&a&a!
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
1A1
MULA

Mes,uarat 0embaga Pengarah
;ailkan / 2okumentasi.
Pemantauan Pengurusan 7ekalan/7elian/Stok( 5ualan
2an Perkhidmatan 7erjalan dengan "eratur
Memanggil Mes,uarat 0embaga Pengarah o1erasi
Men,elenggara dan mengemaskini daftar anggota(
daftar 1enama( la1oran*la1oran ,ang dikehendaki
)hli 0embaga
5a'atankuasa )udit 2alaman Mengaudit )kaun o1erasi
Pada 7ila*7ila Masa dan membuat 0a1oran
Men,ediakan )kaun "ahunan 2an 0a1oran "ahunan
o1erasi :ntuk 2ibentangkan 2alam Mes,uarat
0embaga Pengarah
1 Memanggil Mes,uarat 0embaga Pengarah
o1erasi
2 Mem1engerusi semua mas,uarat 0embaga
Pengarah
3 Men,elenggara dan mengemaskini daftar anggota(
daftar 1enama( la1oran*la1oran ,ang dikehendaki
)hli 0embaga
4 Men,ediakan )kaun "ahunan 2an 0a1oran
"ahunan o1erasi :ntuk 2ibentangkan 2alam
Mes,uarat 0embaga Pengarah
$ Mengarahkan 5a'atankuasa )udit 2alaman
Su1a,a Mengaudit )kaun o1erasi Pada 7ila*7ila
Masa dan membuat 0a1oran
! Pemantauan Pengurusan 7ekalan/7elian/Stok(
5ualan 2an Perkhidmatan 7erjalan dengan "eratur
# ;ailkan / 2okumentasi.
Proses Ke)(a
Ak&i'i&i 0.%. Pe!2eliika! a! Pe*+a!"#!a! 3R 4 D5
S#+ak&i'i&i 0.%..1 Pe!"#)#$a! R 4 D
M#ka
$#)a& i!i
1 9 1
Bil. P)o$e$ Ke)(a
Pe"a=ai ;a!"
Mel#l#$ka! 9 Di)#(#k
U!a!"-#!a!" 4
Pe)a&#)a!
1 )rahan dari1ada Pengetua untuk
Men,ediakan Pasukan 3 % 2
Pengetua
2 Membentuk 5a'atankuasa Pasukan 3
% 2
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
1A2
3
4
Mengenal 1asti 1rojek 3 % 2 (
um1ulan Pelajar dan menentukan
tarikh latihan dan 1ertandingan
Men,ediakan )nggaran Perbelanjaan
dan memohon kelulusan 1eruntukan
1rojek
$ Pertandingan 1rojek 3 % 2 di 1eringkat
sekolah mengikut jadual ,ang telah
diteta1kan
! Pemilihan 1rojek 3 % 2 ,ang ber1otensi
#
+
Pen,ertaan Pertandingan 3 % 2 di
1eringkat daerah/ negeri/ S7P/
kebangsaan/ s'asta
Men,ediakan la1oran 1ost mortem
1ertandingan
/ ;ailkan/2okumentasi
Carta Ali)a!
)kti.iti 0.%. Pen,elidikan dan Pembangunan <3 % 2>
Subakti.iti 0.%..% Pe!"#)#$a! R4D
Muka
surat ini
1 9 1
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
1A3
)rahan dari1ada Pengetua untuk Men,ediakan
Pasukan Pasukan 3 % 2
Membentuk 5a'atankuasa Pasukan 3 %
2
Senarai Semak
Ak&i'i&i 0.%. Pe!2eliika! a! Pe*+a!"#!a! 3R 4 D5
S#+ak&i'i&i 0.%.., Se!a)ai Se*ak Pe!"#)#$a! R4D
M#ka $#)a&
i!i
191
Bil Ak&i'i&i Ti!aka! :a&a&a!
1 )rahan dari1ada Pengetua untuk Men,ediakan
Pasukan Pasukan 3 % 2
2 Membentuk 5a'atankuasa Pasukan 3 % 2
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
1A4
Mengenal Pasti 1rojek 3 % 2 dan um1ulan
Pelajar
Pertandingan 3 % 2 di 1eringkat sekolah
Pemilihan 1rojek 3 % 2 ,ang ber1otensi
Pen,ertaan Pertandingan 3 % 2
;ailkan / 2okumentasi.
3 Mengenal Pasti 1rojek 3 % 2 dan um1ulan
Pelajar
4 Pertandingan 3 % 2 di 1eringkat sekolah
$ Pemilihan 1rojek 3 % 2 ,ang ber1otensi
! Pen,ertaan Pertandingan 3 % 2
# ;ailkan / 2okumentasi.
Proses Ke)(a
Ak&i'i&i 0.%0 Ma(alah Sekolah
S#+ak&i'i&i 0.%0.1 Pe!"#)#$a! Pe!e)+i&a! Ma(alah Sekolah
M#ka
$#)a& i!i
1 9 1
Bil. P)o$e$ Ke)(a
Pe"a=ai ;a!"
Mel#l#$ka! 9 Di)#(#k
U!a!"-#!a!" 4
Pe)a&#)a!
1 Membentuk 5a'atankuasa
Penerbitan Majalah
Pengetua
2 Mes,uarat 5a'atankuasa Penerbitan
Majalah
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
1A&
3 Menda1atkan sebut harga dan
memilih s,arikat 1enerbit
4 Membuat GProof readingG /
1ersetujuan 1engetua
$ Men4etak HdrafG majalah
! Membuat GProof readingG kali ke*2
# Men4etak dan mengedar Majalah
ke1ada semua 1elajar / 1ihak ,ang
berkaitan
+ Memastikan stok dikemaskini
/ ;ailkan/2okumentasi
Carta Ali)a!
)kti.iti 0.%0 Ma(alah Sekolah
Subakti.iti 0.%0.% Pe!"#)#$a! Pe!e)+i&a! Ma(alah Sekolah
Muka surat
ini
1 9 %
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
1A3
Mes,uarat 5a'atankuasa Penerbitan Majalah
Membentuk 5a'atankuasa Penerbitan Majalah
Senarai Semak
Ak&i'i&i 0.%0 Pe!e)+i&a! Ma(alah
S#+ak&i'i&i 0.%0., Pe!"#)#$a! Pe!e)+i&a! Ma(alah
M#ka $#)a&
i!i
191
Bil Ak&i'i&i Ti!aka! :a&a&a!
1 Membentuk 5a'atankuasa Penerbitan Majalah
2 Mes,uarat 5a'atankuasa Penerbitan Majalah
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
1A>
Menda1atkan sebut harga dan s,arikat 1enerbitan
Membuat GProof readingG kali ke*2
Membuat ‘Proof 3eadingG / Pengesahan Pengetua
Men4etak HdrafG majalah
tidak
terima
kemaskini
Men4etak dan mengedar Majalah ke1ada semua
1elajar / 1ihak ,ang berkaitan
Memastikan stok dikemaskini
;ailkan/2okumentasi
Baaran ke!an"an
#uti$an %ena&aan
3
4
Menguruskan 1enerimaan 1enajaan
Menda1atkan sebut harga dan memilih s,arikat
1enerbit
$ Membuat GProof readingG / 1ersetujuan 1engetua
! Men4etak HdrafG majalah
# Membuat G1roof readingG kali ke*2
# Men4etak dan mengedar Majalah ke1ada semua
1elajar / 1ihak ,ang berkaitan
+
/
Mengurus 1emba,aran majalah
Memastikan stok dikemaskini
/ ;ailkan/2okumentasi
1. SENARAI UNDANG-UNDANG9PERATURAN PEKELILING ;ANG BERKAITAN DENGAN
PELAKSANAAN KOKURIKULUM
 Ordinan Pelajaran 1/$#
 )kta Pelajaran 1/!1
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
1A?
 2asar =konomi 7aru <2=7>
 2asar Pendidikan ebangsaan
 0a1oran 5a'atankuasa abinet 1/#/
 )kta Pendidikan <Pindaan> 1//!

 Pekeliling emajuan Pentadbiran )'am
 Menggunakan 1rosedur 1engurusan surat men,urat( 1engurusan fail dan
1engurusan MS -SO /991 7ahagian Sekolah( ementerian Pelajaran Mala,sia

 Pekeliling emajuan Pentadbiran )'am D 7il +/1//1 I Panduan Mengenai Manual
Prosedur erja dan ;ail Meja
 Pekeliling emajuan Pentadbiran )'am 7il. 1/1//2 I Panduan Pengurusan ualiti
Men,eluruh <"JM> Perkhdimatan )'am
 Pekeliling emajuan Pentadbiran )'am 7il. 2/1//! I 8aris Panduan 7agi
Melaksanakan MS -SO /999 2alam Perkhidmatan )'am
 Pekeliling emajuan Pentadbiran )'am 7il. 4/1//1 I Strategi Peningkatan ualiti
 Pekeliling emajuan Pentadbiran )'am 7il. #/1//1 I um1ulan Meningkatkan
ualiti
BIL <ARTA9PEKELILING PERKARA
1 <a)&a Ke)a(aa! 17.8 3egistration of S4hools Ordinan4e 1/$9
% <a)&a Ke)a(aa! 17.0 S4hools So4ieties 3egulations(0.6. 1#/*1+9
, Ak&a Pela!>o!"a!
17.1
Pemberitahu :undang*:ndang 32!
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
1A@
BIL <ARTA9PEKELILING PERKARA
4 Ak&a Pela(a)a! 1701 Peraturan*Peraturan <ursus Pengajain Sekolah 1/$!>
. <a)&a Ke)a(aa! 1701 7il 2# 5il. 11. bertarikh 2+ 2isember 1/!#
0 <a)&a Ke)a(aa! 1771 Peraturan DPeraturan kokurikulum ebangsaan( P.:<)>$31dalam
)kta Pendidikan 1//! bertarikh 1 2isember 1//#
1 <a)&a Ke)a(aa! 1776 Pemberitahu :ndang*:ndang 1/!(5il. 42( 6o 11
6 SPI Bil. ,91764 8aris Panduan Mengenai )kti.iti*)kti.iti ebuda,aan 2i Sekolah.
andunganIMenegaskan dalam menjalankan akti.iti kebuda,aan
dan kesenian( nilai bahasa(1akaian mahu1un 1elakuan( harus
ditanam diji'a 1elajar.
7 SPI Bil.19176. Penubuhan 5a'atankuasa 7imbingan Sekolah
andunganImenjalankan tiga jenis akti.iti ,ang telah din,atakan
untuk 1er1aduan dan 1embentukan 1eribadi 1elajar
18 SPI Bil. 19 1760 0arangan e )tas Pemberian Cenderamata
andungan I Sebarang hadiah/4enderamata ,ang mahal adalah
tidak digalakkan diberi ke1ada tetamu khas.Memadai dengan
B4orsageB atau BrosetteB atau 4enderamata ke4ill.
11 SPI. Bil. %91760 3ekod edatangan dan 0a1oran 8erakerja okurikulum Pelajar
andunganI ehadiran 1elajar dalam erakerja okurikulum
adalah dinilai.
1% SPI Bil. ,91760 Pelarasan Pelaksanaan urikulum Pengenalan e1ada om1uter
dan kegiatan elab om1uter Sekolah
andungan I Pen,elarasan 1elaksanaan kom1uter dan kegiatan
elab om1uter di sekolah.
1, SPI Bil. .91760 Panduan Penubuhan dan Pengurusan elab om1uter Sekolah.
andunganI0anjutan dari1ada SP- 7il.3/1/+!.
14 SPI Bil. 191766 Panduan Penubuhan % Pengurusan elab 3eka4i1ta Sekolah.
andungan I Melahirkan generasi ,ang kreatif(berda,a 4i1ta.
1. SPI Bil.091766 Panduan "ajaan oleh S,arikat 7adan Perniagaan di Sekolah
andungan I Memberikan satu garis 1anduan ke1ada
s,arikat/badan 1erniagaan dalam membia,ai sesuatu 1rojek di
sekolah.
10 SPI Bil. 191766 Pen,ertaan Pelajar dalam Pertandingan atau ejohanan Sukan
)njuran Persatuan 7adan -nduk Sukan
andunganI Pelajar ,ang men,ertai 1erlu mematuhi 1eraturan*
1eraturan sebelum dibenarkan.
11 SPI Bil. 1891766 Senaman 7eramai*3amai
andunganI Sekolah hendak mengadakan senaman beramai*
ramai ,ang boleh dijadikan sebahagian dari1ada gerakerja
kokurikulum.
16 SPI Bil.1491766 eberangkatan 2?MM Sultan/ 3aja/ "?"/ ,ang 2i1ertua 6egeri
Menghadiri Majlis Sekolah
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
11A
BIL <ARTA9PEKELILING PERKARA
andunganI 8aris 1anduan tuntutan 1rotokol dan istiadat serta
segala 1ersia1an ,ang 1erlu dilakukan..
17 SPI Bil. 191767 Pen,ertaan Pelajar 2alam egiataan Sukan di Sekolah
andungan I Mem1eringatkan 1ihak sekolah baha'a 1en,ertaan
1elajar dalam sukan adalah di'ajibkan.
%8 SPI Bil.1891767 )tur4ara Majlis 3asmi Sekolah
andunganI Sekolah mesti mematuhi 1eneta1an ,ang telah
di1utuskan dalam mengendalikan majlis sekolah.&an,a tiga
u4a1an rasmi dibenarkan.
%1 SPI Bil. 191771 Pen4eramah 5em1utan :ntuk Majlis dan )kti.iti )gama -slam di
Sekolah.
andunganI Memeberikan keutamaan ke1ada guru*guru agama
-slam ,ang sedang berkhidmat di sekolah atau 1erkhidmatan ini.
%% SPI Bil.,91771 Mengundang Orang*Orangg enamaan e :1a4ara Sekolah
-nstitusi Pendidikan
<0ihat Pindaan SP- 7il +/1//1>
andungan I Sebarang undangan hendaklah melalui PM
%, SPI Bil.491771 Pela1oran ejadian ?ang "idak 2iingini di Sekolah
andunganI Pihak sekolah hendaklah serta merta mela1orkan
segala kejadian ,ang tidak diingini ke1ada PM melalui PP2 dan
5P6.
%4 SPI Bil.191771 Penggunaan emudahan Sekolah oleh Pertubuhan dan
Persatuan 7elia
andunganI Persatuan berkenaan boleh memohon untuk
menggunakan kemudahan sekolah bagi tujuan tertentu 1ada
masa 4uti.6amunkebenaran tertakluk ke1ada rasional( 1anduan
dan 1eraturan sebagai mana ,ang din,atakan.
%. SPI Bil. 691771 Permohonan Mengundang Oran*Orang enamaan ke :1a4ara
Sekolah/-nstitusi Pendidikan
andungan Pindaan ke atas 1ara 2 SP- 7il.3 /1//1>
:ndangan ke1ada etua Setiausaha(ketua Pengarah Pendidikan
Mala,sia(Pengarah 7ahagian dan Pega'ai "inggi ementerian
hendaklah dibuat melalui Pengarah Pendidikan 6egeri.
%0 SPI Bil. 49177% Panduan Penubuhan % Pengurusan Persatuan Silat Sekolah
andunganI Sekolah ,ang men4adang atau sudah menubuhkan
Persatuan Silat hendaklah mematuhi 1anduan 1enubuhan dan
1engurusan
%1 SPI Bil. 19177. eselamatan 2iri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan
5asmani dan esihatan Serta egiatan okurikulum dan Sukan 2i
a'asan 0uar Sekolah.
andunganI eselamatan diri 1elajar semasa menjalankan akti.iti
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
111
BIL <ARTA9PEKELILING PERKARA
tersebut amat diambil berat.
%6 PUP. Bil. 19177.
PS.1%17.9%
Pen,eliaan Perjalanan Pertubuhan/Persatuan 2i sekolah
0ihat SP- 7il. //2999
andunganI Persatuan luar tidak boleh tubuhkan 4a'angan di
sekolah.8uru 7esar/Pengetua tidak boleh disalahgunakan dengan
tujuan tertentu
%7 SPI Bil.,9177. Pelaksanaan Skim "akaful emalangan 2iri 7erkelom1ok 7agi
Semua Pelajar Sekolah 2an 7antuan erajaan
andunganI Pen,ertaan semua 1elajar.Pelindungan 24 jam selagi
masih menjadi 1elajar.7uat tuntutan mengikut 1rosedur.
,8 SPI Bil. 49177. Pelaksanaan adet 3emaja Sekolah
andunganI Mesti ditubuhkan di semua sekolah menengah
kerajaan dan bantuan kerajaan."erda1at kurikulum tersendiri.
,1 SPI Bil.69177. Pen,ertaan Pelajar 2alam 1ertandingan ejohanan Sukan
)njuran Persatuan 7adan -nduk Sukan
andunganI Pelajar tidak dibenarkan mengikat kontrak dengan
mana*mana 1ersatuan atau badan sukan untuk men,ertai
1ertandingan liga ,ang dianjurkan.
,% SPI Bil. %91771
3PS 11%685
Panduan Penubuhan dan Pengurusan elab / "ae 'an 2o /
Mem1ertahankan 2iri
andunganI 2iberikan 1anduan bagi sekolah untuk menubuhkan
Persatuan 7ela 2iri(Perlembagaan(Perjanjian((1anduan 5em1utan
jurulatih 0uar.
,, PUP. Bil. ,91771 Menjalankan Program/)kti.iti di Sekolah<termasuk akti.iti/1rogram
P-78 7erhubungkait 2engan uti1an Eang
andunganI Sebarang kuti1an hendaklahh menda1at kebenaran
5P6.
,4 SPI Bil..91776 )kta Pendidikan 1//! dan Peraturan*Peraturan 2i- 7a'ah )kta
Pendidikan 1//!.
andunganI Pemansuhan )kata Pelajaran 1/!1 dan )kata
Pelajaran 1//! dikuatkuasakan.Pemanushan han,alah untuk
1erkara 2.1(2.2(2.3(2.4(2.$(2.!(2.#(2.+(2./(2.19.
,. SPI Bil.%491776 Penglibatan 8uru % Murid 2alam )kti.iti Pasukan Pakaian
Seragam )njuran )gensi erajaan dan Pertubuhan 7ukan
erajaan
andunganI ebenaran men,ertai Pasukan Pakaian Seragam
anjuran )gensi erajaan dan 1ertubuhan 7ukan erajaan oleh
guru dan murid dari Pega'ai Pendidikan 6egeri
,0 SPI Bil 79%888 Panduan eselamatan 2iri Pelajar semasa Pengajaran
Pendidikan 5asmani dan esihatan Serta egiatan egiatan
okurikulum dan Sukan 2i 2alam dan 2i 0uar a'asan Sekolah.
andunganI 0anjutan dari1ada SP- 7il.1/1//$
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
112
BIL <ARTA9PEKELILING PERKARA
,1 SPI Bil.79%888
Ta*+aha!
Panduan eselamatan 2iri Pelajar semasa Pengajaran
Pendidikan 5asmani dan esihatan Serta egiatan egiatan
okurikulum dan Sukan 2i 2alam dan 2i 0uar a'asan Sekolah.
andunganI
,6 SPI Bil. 1%9%888 0a'atan Pendidikan Murid Pada &ari Sekolah
andunganI
,7 SPI Bil. 1,9%888 Pendaftaran egiatan Seni 7ela 2iri 2i Sekolah*Sekola
andunganI
48 SPI Bil.149%888 Sambutan &ari emerdekaan Peringkat Sekolah
andunganI Me'ajibkan sambutan ambang Merderka di S7P.
41 SPI Bil 109%888 Salah 0aku unsur Politik 2alam Soalan Pe1eriksaan/:jian 2i
Sekola 2an Perbuatan Menghasut/Mera4uni ;ikiran Pelajar
Memben4i erajaan.
andunganI
4% SPI Bil. 119%888 Penubuhan elab 3ukun 6egara 2i Sekolah.
andunganI
4, SPI Bil.169%888 Penggalakan )kti.iti ;otografi 2i alangan Murid Sekolah
44 SPI Bil 179%888 Panduan Menggalakkan erjasama 2an Sumbangan Pihak 0uar
2alam Program "eknologi Maklumat dan komunikasi 2i Sekolah.
4. SPI Bil.%89%888 Panduan Penubuhan Persatuan )gama 7ukan -slam 2i Sekolah*
Sekolah
andunganI Penubuhan kelab )gama bukan islam dan
1embubaran 1ersatuan
40 SPI Bil. .9%88% 0a'atan Sekolah Pada &ari Persekolahan.
anduganI 2ibenarkan la'atan 'aktu 1ersekolahan seban,ak 4
hari dalam setahun.
41 SPI Bil.79%884 Panduan Penglibatan Murid*Murid 2alam Program )tau )kti.iti
)njuran )gensi*)gensi Selain 2ari1ada )gensi 2i 7a'ah PM.
andungan IPermohonan melibatkan murid*murid sekolah dalam
a1a jua sahaja atau akti.iti anjuran agensi*agensi kerajaan di
ba'ah kementerian lain hendaklah melaui etua Pendaftar( PM
6. SENARAI BORANG ;ANG DIGUNAKAN
6.1 Bo)a!" Pe)*oho!a! Pe*iliha! U!i& Kok#)ik#l#*
6.% Bo)a!" Pe)*oho!a! Me!(ai Ahli
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
113
6., Da/&a) Ahli Kok#)ik#l#*
6.4 Bo)a!" Pe)*oho!a! -e!#+#ha! Baa! Be)#!i/o)*
6.. Se!a)ai Ahli Ja=a&a!k#a$a Kok#)ik#l#*
6.0 :a)&a Ga!&& Ak&i'i&i Tah#!a!
6.1 Reko kehai)a! Ahli U!i& Kok#)ik#l#*
6.6 La-o)a! Ak&i'i&i Mi!""#a! Kok#)ik#l#*
6.7 La-o)a! Tah#!a! Ak&i'i&i Kok#)ik#l#*
6.18 Bo)a!" Pe)*oho!a! Pe)+ela!(aa! Ak&i'i&i Kok#)ik#l#*
6.11 Se!a)ai $e*ak ke*#aha! -e)ala&a! a! -)a$a)a!a kok#)ik#l#*
6.1% La-o)a! Pe!>a-aia! Kok#)ik#l#*
6.1, Bo)a!" Pe!ilaia! Pe*+e)ia! A!#"e)ah Ke>e*e)la!"a! Kok#)ik#l#*
7. SENARAI JA<ATANKUASA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
1. "imbalan Pengerusi 5a'atankuasa okurikulum Sekolah
2. "imbalan Pengerusi 5a'atankuasa ejohanan Olahraga "ahunan Sekolah
3. Pengerusi 5a'atankuasa erja ejohanan Merentas 2esa
4. Pengerusi 5a'atankuasa erja Sukantara sekolah
$. Pengerusi 5a'atankuasa erja )kti.iti Pasukan :nit 7eruniform
!. Pengerusi 5a'atankuasa erja )kti.iti elab dan Persatuan
#. Pengerusi 5a'atankuasa erja Pembagunan dan Pen,elidikan < 3 % 2 >
+. Pengerusi 5a'atankuasa erja Penerbitan Majalah Sekolah
/. Pengerusi 5a'atankuasa erja Persembahan Sekolah
19. "imbalan Pengerusi Majlis Sukan Sekolah
11. "imbalan Pengerusi o1erasi Sekolah/0embaga Pengarah
12. 6aib Pengerusi Majlis Pengurusan Sekolah
13. 6aib Pengerusi Majlis urikulum
14. 6aib Pengerusi 0embaga "atatertib akitangan Sekolah
1$. 6aib Pengerusi 5a'atankuasa Perkembangan Staf
1!. 6aib Pengerusi 5a'atankuasa e'angan Sekolah
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
114
1#. 6aib Pengerusi 5a'atankuasa Sebut &arga
1+. 6aib Pengerusi 5a'atankuasa 2ata Sekolah % Pengurusan Maklumat <=M-S>
1/. 6aib Pengerusi 5a'atankuasa -n.entori % Stok Sekolah
29. 6aib Pengerusi 5a'atankuasa "ak'im dan 2okumentasi
21. 6aib Pengerusi 5a'atankuasa Majlis )nugerah Cemerlang
22. 6aib Pengerusi 0embaga 2isi1lin
23. 6aib Pengerusi e'angan Sekolah
24. 6aib Pengerusi 5a'atankuasa Pemantauan urikulum
2$. 6aib Pengerusi 5a'atankuasa Pen,eliaan 8uru
2!. 6aib Pengerusi 5a'atankuasa Program e4emerlangan SPM
2#. 6aib Pengerusi 5a'atankuasa Program e4emerlangan PM3
2+. 6aib Pengerusi 5a'atankuasa Pusat Sumber
2/. 6aib Pengerusi 5a'atankuasa Program 6ilam
39. 6aib Pengerusi 5a'atankuasa &al eh'al Murid
31. 6aib Pengerusi 5a'atankuasa Pengurusan )srama
32. 6aib Pengerusi 5a'atankuasa Sistem 3umah
33. 6aib Pengerusi 5a'atankuasa :nit 7imbingan % aunseling
34. 6aib Pengerusi 5a'atankuasa Per'akilan Pelajar
3$. 6aib Pengerusi 5a'atankuasa 7adan Penasihat Penga'as
3!. 6aib Pengerusi 5a'atankuasa Pengurusan esihatan Pelajar
3#. 6aib Pengerusi 5a'atankuasa 7iasis'a % 7antuan
3+. 6aib Pengerusi 5a'atankuasa Pengurusan -nsurans
3/. 6aib Pengerusi 5a'atankuasa e4eriaan elas
49. 6aib Pengerusi 5a'atankuasa ?a,asan Sabah % Sara'ak
41. 6aib Pengerusi 5a'atankuasa antin Sekolah
42. 6aib Pengerusi 5a'atankuasa Pendidikan Pen4egahan 5ena,ah
43. 6aib Pengerusi 5a'atankuasa Pengurusan 0a'atan Pelajar
44. 6aib Pengerusi 5a'atankuasa Pendaftaran dan 3ekod
4$. 6aib Pengerusi 5a'atankuasa ebersihan( e4eriaan % keselamatan <3>
4!. 6aib Pengerusi 5a'atankuasa eselamatan Sekolah
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
11&
4#. 6aib Pengerusi 5a'atankuasa "abung -hsan
4+. 6aib Pengerusi 5a'atankuasa Skim Pinjaman 7uku "eks
4/. 6aib Pengerusi 5a'atankuasa Pendaftaran Pelajar "ingkatan 1
$9. 6aib Pengerusi 5a'atankuasa Pendaftaran Pelajar "ingkatan 4
$1. 6aib Pengerusi 5a'atankuasa Suaikenal Pelajar 7aru
$2. 6aib Pengerusi 5a'atankuasa 1embangunan Sahsiah % e1emim1inan Pelajar
$3. 6aib Pengerusi 5a'atankuasa 7adan )gama -slam
NORMA KERJA GPK KOKURIKULUM
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
113
JENIS KERJA
MASA ;ANG
DIAMBIL
JUMLAH UNIT
;ANG BOLEH
DIJALANKAN
DALAM
SEMINGGU
1.8. Pe!"#)#$a! Akae*ik
1.1 Melaksanakan tugas mengajar 12 'aktu seminggu
1.2 Memastikan 1engajaran dan 1embelajaran berjalan
lan4ar se1erti ,ang diran4ang dan menangani
semua 1ermasalahan ,ang timbul
1.3 Memastikan ran4angan 1elajaran tahunan( harian
dan butiran 1eribadi lengka1 disediakan dalam
7uku 3ekod Mengajar
%.8 Pe!&a+i)a!
2.1 Men,ediakan tak'im tahunan untuk akti.iti
kokurikulum se1anjang tahun
2.2 Men,elaras akti.iti kokurikulum
2.3 Memastikan akti.iti kokurikulum diran4ang
mengikut tak'im ,ang telah disediakan
,.8 Pe!"#)#$a! S#*+e)
3.1 ursus 2alaman e1ega'aian/ejurulatihan
3.1.1 Mengenal1asti ke1erluan sumber tenaga
ke1ega'aian / kejurulatihan untuk akti.iti
okurikulum
3.1.2 Mengarahkan sumber tenaga untuk
mengikuti kursus ke1ega'aian dan
kejurulatihan untuk akti.iti okurikulum
berdasarkan ke1erluan semasa.
3.1..3 Mengurus kursus 1erkembangan staf
dalam bidang ke1ega'aian dan
kejurulatihan berdasarkan ke1akaran
49 minit /
sesi
!9 minit
29 minit
29 minit
1$ minit
39 minit
4+9 minit
seminggu
Sekali setahun
Mengikut
ke1erluan
Mengikut
ke1erluan
Mengikut
ke1erluan
Mengikut
ke1erluan
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
11>
JENIS KERJA
MASA ;ANG
DIAMBIL
JUMLAH UNIT
;ANG BOLEH
DIJALANKAN
DALAM
SEMINGGU
,ang sedia ada di sekolah
3.1..4 Memantau dan menilai hasil kursus
1erkembangan staf untuk tindakan
selanjutn,a
3.2 ursus 0uaran e1ega'aian/ejurulatihan
3.2.1 Menda1atkan ta'aran/1eluang kursus
,ang disediakan oleh PP2/5P6/)gensi
0uar.
3.2..2 Mengarahkan sumber sumber tenaga
untuk menghadir kursus.
3.2..3 Menda1atkan minit 4urai dari1ada
1eserta kursus.
4.9 Pe!2eiaa! Ke*#aha! P)a$a)a!a S#ka!
4.1 Men,emak 1eruntukan ke'angan untuk 1embelian
kemudahan 1rasarana sukan
4.2 Menda1atkan sekurang*kurangn,a 3 sebut harga
untuk 1embelian 1rasarana sukan
4.3 Mengurus daftar 1erolehan
..8 Pe!2ele!""a)aa! P)a$a)a!a S#ka!
$.1 Men,emak 1eruntukan ke'angan untuk
1en,elenggaran sukan
$.2 Menda1atkan sekurang*kurangn,a 3 sebut harga
untuk 1en,elenggaraan 1rasarana sukan
$.3 Men,elia kerja*kerja 1en,elenggaraan 1rasarana
1$ minit
39 minit
39 minit
1$minit
1$ minit
1$ minit
39 minit
1$ minit
1$ minit
39 minit
39minit
Mengikut
ke1erluan
Mengikut
ke1erluan
Mengikut
ke1erluan
Mengikut
ke1erluan
Mengikut
ke1erluan
Sekiran,a ada
1eruntukan
Mengikut
ke1erluan
2 kali setahun
Sekiran,a ada
1eruntukan
Mengikut
ke1erluan
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
11?
JENIS KERJA
MASA ;ANG
DIAMBIL
JUMLAH UNIT
;ANG BOLEH
DIJALANKAN
DALAM
SEMINGGU
sukan
3.A Me!2e*ak Pe)ala&a! 9 $&ok 9 i!'e!&o)i
!.1 2aftar stok/in.entori
!.2 0abel 1eralatan sukan
!.3 3ekod 1ergerakan/1eminjaman 1eralatan sukan
!.4 Stok/in.entori
1.8 Pe!"#)#$a! Ke=a!"a!
#.1 Meran4ang agihan 1eruntukan ke'angan kokurikulum
#.2 Memberi taklimat agihan 1eruntukan kokurikulum
ke1ada guru
#.3 Men,elaras agihan 1eruntukan kokurikulum
6.8 S#ka! a! Pe)*ai!a!
+.1 Memastikan Pengurusan Sukan dan Permainan
berjalan lan4ar se1erti ,ang diran4ang dan
menangani semua 1ermasalahan ,ang timbul.
+.2 Memastikan 1eran4angan tahunan dan stategik
dilaksanakan.
+.3 Memastikan 1engurusan kehadiran 1elajar disemak
setia1 minggu
+.4 Menguruskan akti.iti 1emantauan dan 1en4era1an
bagi memastikan 1erjalanan Sukan dan
Permainan dilaksanakan dengan berkesan
mengikut standard ,ang diteta1kan.
$9minit
!9 minit
49 minit
39 minit
39 minit
!9 minit
Mengikut
ke1erluan
2 kali setahun
/ Mengikut
ke1erluan
Mengikut
ke1erluan
Sekali setahun
Sekali setahun
Sekali setahun
Sekali seminggu
Sekali seminggu
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
11@
JENIS KERJA
MASA ;ANG
DIAMBIL
JUMLAH UNIT
;ANG BOLEH
DIJALANKAN
DALAM
SEMINGGU
+.$ Melaksanakan 1en4era1an akti.iti sukan di sekolah.
+.! Men,emak kehadiran guru.
+.# Memastikan 1erjalanan 1engurusan sukan dan
1ermainan berjalan lan4ar.
+.+ Melaksanakan 1rogram ke4emerlangan Sukan dan
Permainan
+./ memastikan jadual latihan dan 1ertandingan dalaman
+.19 Menguruskan 1engelolaan kursus kemahiran
dalaman sesuatu 1ermainan.
+.11 Menilai setia1 kegiatan sukan dan 1ermainan
berdasarkan skema Penilaian )kti.iti kokurikulum <
untuk indi.idu> dan 1enilaian kokurikulum mengikut
Standard ualiti Pendidikan Mala,sia <SPM>
su1a,a men4a1ai matlamatn,a
+.12 Memastikan data dan rekod sukan dan 1ermainan
diselenggara dengan baik.
+.13 Meran4ang kajian tindakan dan 1en,elidikan untuk
1enambahbaikan
7.8 Pe!"#)#$a! Ke(oha!a! Olah)a"a Tah#!a!
/.1 Mengarahkan Setiausaha Sukan men,ediakan
ertas Cadangan Pengelolaan ejohanan
Olahraga "ahunan Sekolah
/.2 Mem1engerusikan Mes,uarat Pengelolaan
ejohanan Olahraga "ahunan Sekolah dan
Pembentangan )nggaran Perbelanjaan
/.3 Men,emak dan meneliti surat*surat ,ang berkaitan dan
1enghasilan buku 1rogram
/.4 Mengadakan 1rogram latihan dan saringan.
/.$ Memantau Program 0atihan dan Pelaksanaan
49 minit
1$ minit
29 minit
1$ minit
39 minit
1$ minit
39 minit
39 minit
1$ minit
1$ minit
!9 minit
39 minit
Sekali sminggu
Sekali minggu
Sekali seminggu
Sekali seminggu
Mengikut
ke1erluan
Sekali setahun
Mengikut
ke1erluan
Sekali setahun
Mengikut
ke1erluan
Mengikut
ke1erluan
Mengikut
ke1erluan
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
12A
JENIS KERJA
MASA ;ANG
DIAMBIL
JUMLAH UNIT
;ANG BOLEH
DIJALANKAN
DALAM
SEMINGGU
ejohanan Olahraga "ahunan Sekolah
/.! Memastikan surat*surat 1enghargaan dan :4a1an
"erima kasih dihantar ke1ada "etamu ehormat
dan Penaja
18.8 Pe!"#)#$a! S#ka!&a)a
19.1 Meneta1kan "arikh Sukantara Sekolah
19.2 Mes,uarat Pengelolaan Sukantara Sekolah
19.3 Meneta1kan jarak dan masa ,ang diteta1kan
mengikut umur 1elajar dan kategori.
19.4 Menentukan a4ara*4ara sukan ,ang akan
di1ertandingkan
19.$ Membuat 1emantauan dan semakan 1en4a1aian
1ara 1elajar.
19.! Pemantauan Perlaksanaan Sukantara Sekolah
11.8 Pe!"#)#$a! Me)e!&a$ De$a
11.1 Menguruskan ke1ega'aian ,ang 4eka1 dalam
a4ara Merentas 2esa.
11.2 Men,ediakan ke1erluan bagi melan4arkan 1erjalanan
1ertandingan merentas desa
11.3 Men,edia 1rasarana atau memilih lokasi ,ang sesuai
11.4 Memilih dan meneta1kan masa ,ang sesuai dan
/9 minit
Mengikut
ke1erluan
Sekali setahun
Mengikut
ke1erluan
Mengikut
ke1erluan
Sekali setahun
Mengikut
ke1erluan
Mengikut
ke1erluan
Mengikut
ke1erluan
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
121
JENIS KERJA
MASA ;ANG
DIAMBIL
JUMLAH UNIT
;ANG BOLEH
DIJALANKAN
DALAM
SEMINGGU
men4uku1i.
11.$ Memastikan 1ega'ai keselamatan se1erti 1olis dan
rela dimaklumkan untuk keselamatan 1ara 1eserta
1ertandingan.
11.! Memastikan jarak larian dan kesukaran mene1ati
kehendak MSS2 atau MSSM mengikut jantina dan
kelas 1eserta.
11.# Membantu men,elenggara 1erjalanan keseluruhan
a4ara ini.
11.+Membantu 1engetua meran4ang anggaran belanja
mengurus.
1%.8 Pe!"#)#$a! Pe)&a!i!"a! A!&a)a R#*ah
12.1 Membantu 1engetua meran4ang anggaran belanja
mengurus 1ertandingan sukan antara rumah.
12.2 Mem1engerusikan Mes,uarat Pengelolaan
Pertandingan )ntara 3umah Sukan
12.3 Meran4ang dan melaksanakan aliran kerja
1elaksanaan.
12.3 Memilih( men,usun dan meneta1kan 1rogram
kegiatan atau jenis akti.iti atau sub akti.iti.
12.4 Memantau 1rogram latihan
12.$ Mengenal1asti dan meneta1kan kemudahan asas(
1erkakasan dan 1eralatan ,ang di1erlukan sera
sumber untuk mem1erolehin,a.
12.! Men,edia atau menda1atkan bia,a 1elaksanaan.
13.9 Pe!"#)#$a! Pe!#+#ha! Pa$#ka! S#ka! a!
Pe)*ai!a!
129 minit
/9 minit
Mengikut
ke1erluan
Mengikut
ke1erluan
Sekali setahun
Sekali setahun
Sekali setahun
.
Mengikut
ke1erluan
Sekali seminggu
Mengikut
ke1erluan
Sekali setahun
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
122
JENIS KERJA
MASA ;ANG
DIAMBIL
JUMLAH UNIT
;ANG BOLEH
DIJALANKAN
DALAM
SEMINGGU
13.1Mengenal1asti 1asukan sukan dan 1ermainan ,ang
akan ditubuhkan di sekolah.
13.2Mes,uarat untuk menubuhkan 1asukan sukan dan
1ermainan sekolah dan 1erlantikan guru 1enasihat.
13.3Mengadakan 1emilihan 1emain utama dan 1ela1is dan
sesi latihan
13.4Memantau Pelaksanaan 1emilihan 1emain utama dan
1ela1is dan sesi latihan
13.$Memastikan 1asukan sukan dan 1ermainan sekolah
men,ertai 1ertandingan ,ang dianjurkan oleh
PP2 / 5P6 / PM / S7P
14.8. Pe!#+#ha! Pe)$a&#a! a! Kela+ S#ka! a!
Pe)*ai!a!
14.1 Mengenal 1asti kelab sukan dan 1ermainan ,ang
ditubuhkan
14.2 Mengemukakan surat 1ermohonan 1enubuhan
kelab sukan dan 1ermainan ke1ada 1engetua
14.3 Mengadakan Mes,uarat )gung 1enubuhan elab
sukan dan 1ermainan
14.4 Memantau 1engurusan kelab sukan dan 1ermainan
,ang ditubuhkan
14.$ Memantau 1erjalanan akti.iti 1ersatuan dan kelab
se1erti ,ang diran4angkan
1..8 Pe!"#)#$a! Pe!"elolaa! Pe)&a!i!"a! S#ka! a!(#)a!
PPD ? JPN a! SBP
1$.1 Menda1atkan kertas arahan 1engelolaan dari PP2
129 minit
Sekali setahun
Mengikut
ke1erluan
Mengikut
ke1erluan
Mengikut jadual
1ertandingan
Sekali setahun
Sekali setahun
Sekali setahun
Se1anjang tahun
Se1anjang tahun
Sekali/setahun
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
123
JENIS KERJA
MASA ;ANG
DIAMBIL
JUMLAH UNIT
;ANG BOLEH
DIJALANKAN
DALAM
SEMINGGU
atau 5P6
1$.2 Men,ediakan bajet dan anggaran ke'angan . Pada
dasarn,a setia1 kontinjen akan memberi
sumbangan ,ang telah diteta1kan bagi
menringankan beban tuan rumah kejohanan
1ertandingan selaku 1engurus kejohanan.
1$.3 Menda1atkan kerjasama dari1ada 1ihak kesatuan
negeri dari segi
1$.3.1 ke1ega'aian.
1$.3.2 e'angan
1$.3.3 "em1at kejohanan.
1$.3.4 hidmat nasihat 1ega'ai sukan ,ang
terbabit.
1$.3.$ Peraturan 1ermaian dan sukan standard
ebangsaan ,ang diubahsuai oleh
ementerian Pendidikan Mala,sia
7ahagian Sekolah
1$.4 Memastikan 1eserta meru1akan 1elajar ,ang
sedang belajar 1ada tahun semasa.
1$.$ 7ilangan 1eserta dari1ada setia1 kontinjen adalah
mengikut keteta1an dalam mes,uarat ,ang telah
di1ersetujui.
1$.! Perbelanjaan
10.8 Pe!#+#ha! Pe)$a&#a! a! Kela+
1!.1 Mengenal 1asti 1ersatuan atau kelab ,ang
ditubuhkan
1!.2 Mengadakan mes,uarat 5a'atankuasa Penaja
10., Mengemukakan surat 1ermohonanPenubuhan 1ersatuan
dan kelab ke1ada Pengetua
10.4 Mengadakan mes,uarat agung 1enubuhan 1ersatuan dan
kelab
10.. Memantau 1engurusan kelab sukan dan 1ermainan ,ang
/9 minit
Sekiran,a ada
1eruntukan
Mengikut
ke1erluan
Mengikut
ke1erluan
Mengikut
ke1erluan
Sekali setahun
Sekali setahun
Sekali setahun
Sekali setahun
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
124
JENIS KERJA
MASA ;ANG
DIAMBIL
JUMLAH UNIT
;ANG BOLEH
DIJALANKAN
DALAM
SEMINGGU
ditubuhkan
10.0 Memantau 1erjalanan akti.iti 1ersatuan dan kelab se1erti
,ang diran4angkan
11.8 Pe)&a!i!"a! Ka=a Pa$#ka! Be)#!i/o)* KRS 9 GO 9
NGO
14.1 Mem1engerusikan Mes,uarat Pertandingan
a'ad Pasukan 7eruniform
14.2 Pen,elaras men,ediakan 1asukan untuk
1ertandingan
14.3 Memantau Pelaksanaan 1en,ediaan 1asukan
14.4 Memastikan 1erjalanan 1ertandingan dan bersedia
untuk men,ertai 1ertandingan ke 1eringkat ,ang
lebih tinggi se1erti men,ertai 1ertandingan ,ang
dianjurkan oleh PP2 / 5P6 / PM / S7P
14.$ Men,ediakan 0a1oran Pertandingan dan 1ost
mortem
14.! Memastikan Markah 2imasukkan ke dalam Sistem
3umah / -S-S
1..8 Pe!#+#ha! Pa$#ka! Be)#!i/o)* GO
1$.1 Mem1engerusikan Mes,uarat 1enubuhan Pasukan
Pasukan 7eruniform 8O.
1$.2 Mengemukakan Permohonan 7ertulis :ntuk
Menubuhkan Pasukan 7eruniform 8O dari1ada
7adan 8abungan ,ang berham1iran
1$.3 Memanjangkan Permohonan ke1ada 5P6 sele1as
menerima surat sokongan 1enubuhan dari1ada
7adan 8abungan
1$.4 Mengadakan Mes,uarat )gung Penubuhan
!9 minit
!9 minit
1$ minit
/9 minit
/9 minit
Sekali seminggu
Sekali seminggu
Se1anjang tahun
Sekali setahun
Sekali setahun
Sekali setahun
Sekali setahun
Sekali seminggu
Sekali seminggu
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
12&
JENIS KERJA
MASA ;ANG
DIAMBIL
JUMLAH UNIT
;ANG BOLEH
DIJALANKAN
DALAM
SEMINGGU
1$.$ Menerima la1oran Mes,uarat )gung Penubuhan
10.8 Pe!#+#ha! Pa$#ka! Be)#!i/o)* NGO
1!.1 Mem1engerusikan Mes,uarat 1enubuhan
Pasukan Pasukan 7eruniform 68O.
1!.2 Memulakan Proses Permohonan Pendaftaran
Sebagai :nit 8abungan 68O
1!.3 Menerima elulusan dan Mengarahkan Proses
Penubuhan.
1!.4 Mengadakan Mes,uarat )gung Penubuhan
1!.$ Menerima la1oran Mes,uarat )gung Penubuhan
dan menghantar ke 5P6 / PP2
11.8 Pe!#+#ha! Pa$#ka! KRS
1#.1 Mem1engerusikan Mes,uarat 1enubuhan
Pasukan Pasukan 3S.
1#.2 Memulakan Proses Permohonan Pendaftaran
Sebagai :nit 8abungan 68O
1#.3 Menerima elulusan dan Mengarahkan Proses
Penubuhan.
1#.4 Mengadakan Mes,uarat )gung Penubuhan
1#.$ Merima la1oran Mes,uarat )gung Penubuhan dan
menghantar ke 5P6 / PP2
16.8. Pe!"a!(#)a! Pe)khe*aha! Tah#!a! Baa!
Be)#!i/o)*
1+.1 Men,ediakan ertas Cadangan dan )nggaran
/9 minit
/9 minit
/9 minit
129 minit
Mengikut
ke1erluan
Sekali setahun
Sekali setahun
Mengikut
ke1erluan
Mengikut
ke1erluan
Sekali setahun
Sekali setahun
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
123
JENIS KERJA
MASA ;ANG
DIAMBIL
JUMLAH UNIT
;ANG BOLEH
DIJALANKAN
DALAM
SEMINGGU
1erbelanjaan.
1+.2 Meluluskan ertas Cadangan Perkhemahan
"ahunan 7adan 7eruniform
1+.3 Mengadakan Mes,uarat )5 Pelaksana
Perkhemahan "ahunan 7adan 7eruniform
1+.4 Memantau Persediaan dan Perjalanan )kti.iti
Perkhemahan "ahunan
1+.$ Men,ediakan 0a1oran dan Perin4ian Perbelanjaan
1+.! Memastikan Markah )kti.iti Perkhemahan "ahunan
2imasukkan ke dalam Sistem 3umah / -S-S.
17.9 Pe!e)+i&a! Ma(alah Sekolah
1/.1. Meran4ang 1enerbitan majalah sekolah bersama
guru 1en,elaras majalah sekolah.
1/.2. Men,ediakan jadual 1elaksanaan dan 1en,ediaan
majalah
1/.3 Menda1atkan sebutharga dan memilih s,arikat
1enerbit
1/.4 Memantau 1erkembangan 1enghasilan majalah
1/.$ Persediaan untuk 1er4etakan
1/.! Memastikan stok dikemaskini dan majalah
diedarkan ke1ada semua 1elajar
%8.8 Pe!"#)#$a! Ma(li$ A!#"e)ah Kok#)ik#l#*
29.1. Mes,uarat a'al bersama S: okurikulum( S:
Sukan( S: :nit 7eruniform dan S:
elab/Persatuan untuk menjalankan Majlis
)nugerah okurikulumI
1$ minit
129 minit
Mengikut
ke1erluan
Mengikut
ke1erluan
Sekali setahun
Sekali setahun
Mengikut
ke1erluan
Sekali setahun
Sekali setahun
Mengikut
ke1erluan
Sekali setahun
Mengikut
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
12>
JENIS KERJA
MASA ;ANG
DIAMBIL
JUMLAH UNIT
;ANG BOLEH
DIJALANKAN
DALAM
SEMINGGU
29.2 Mem1engerusikan Mes,uarat 5 -nduk Majlis
)nugerah okurikulum Pertama bagi tujuan
meneta1kan tugasan
29.3 Memastikan semua 5a'atankuasa da1at
menjalankan tugasan ,ang diberikan dengan
lan4ar.
29.4 Mem1engerusikan Mes,uarat 5 -nduk Majlis
)nugerah okurikulum kali ke 2I
29.$ Memantau dan memastikan ra1tai Majlis )nugerah
okurikulum berjalan dengan lan4ar.
29.! Mem1engerusikan Mes,uarat Post*Mortem Majlis
)nugerah okurikulum
%1. Ha)i Kok#)ik#l#*
21.1 Meneta1kan "arikh &ari okurikulum
21.2 Mes,uarat )5 Pelaksana &ari okurikulum
21.3 Men,emak dan meneliti surat*surat ,ang berkaitan
dan 1enghasilan buku 1rogram
21.4 Mes,uarat )5 -nduk &ari okurikulum
21.$ Persediaan dan 3a1tai Majlis )nugerah
okurikulum
21.! Memastikan surat*surat 1enghargaan dan :4a1an
"erima kasih dihantar ke1ada "etamu jem1utan
dan Penaja <jika ada>
%%.8 Pe!"#)#$a! Ko-e)a$i Sekolah
22.1 Mem1engerusikan Mes,uarat )gung "ahunan
o1erasi.
ke1erluan
Mengikut
ke1erluan
Mengikut
ke1erluan
Mengikut
ke1erluan
Mengikut
ke1erluan
Mengikut
ke1erluan
Sekali setahun
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
12?
JENIS KERJA
MASA ;ANG
DIAMBIL
JUMLAH UNIT
;ANG BOLEH
DIJALANKAN
DALAM
SEMINGGU
22.2 Mem1engerusikan Mes,uarat a'al bersama
Setiausaha o1erasi.
22.3 Mem1engerusikan Mes,uarat )5 o1erasi 1ada
1ertengahan Penggal/"ahun
22.4 Mem1engerusikan Mes,uarat )5 o1erasi 1ada
1enghujung Penggal/"ahun
%,.8. Pe!"#)#$a! R 4 D
23.1 Mes,uarat )'al dengan S: 3%2 sekolah
bersama 8uru Penasihat.
23.2 Mengenal1asti jenis*jenis 1rogram 3 % 2 ,ang
bersesuaian.
23.3 Meran4ang strategi 1englibatan 1elajar dalam
1rogram 3 % 2 bersama guru 1enasihat
23.4 Men,elia 1elaksanaan 1ertandingan 1eringkat
dalaman untuk men4ungkil bakat dalam 1rogram 3
% 2
23.$ Memastikan 1en,ertaan 1elajar dalam 1rogram dan
1ertandingan berkaitan 3 % 2
23.! Memastikan 1erjalanan dan 1erkembangan 1rojek
adalah lan4ar dan tiada masalah besar ,ang
dihada1i.
23.# Mes,uarat kali e 2 bersama semua 1ersonel ,ang
terlibat dengan 1rojek bagi tujuan menda1atkan
maklum balas.
23.+ Memastikan 1en,ertaan di dalam mana*mana
1ertandingan ,ang sesuai ,ang dianjurkan sama
ada oleh ementerian mahu1un badan s'asta.
Sekali setahun
Sekali setahun
Sekali setahun
Mengikut
ke1erluan
Mengikut
ke1erluan
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
12@
11. LOG SENARAI TUGAS HARIAN
NAMA @
JA<ATAN@
TARIKH @
BIL TUGAS SA;A HARI INI :ATATAN
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
13A
PANDUAN PENGURUSAN
KOKURIKULUM SEKOLAH
0AIL M#/A
"#NOLONG KANAN
KOKURIKULUM
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
131
MO3D 3ASAN MO3AM#D
"#N.""D UTARA4S""K5
FAIL MEJA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
132