Anda di halaman 1dari 5

JABATAN SAINS

IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM
JOHOR BAHRU
SCE3113 PENILAIAN DALAM PENGAJARAN SAINS
TUTORIAL 1 : Definasi dan t!an "enta#si$an %1& 'a$#a()
1.
Rajah 1
a) Rajah 1 menunjukkan perkaitan antara pentaksiran, pengujian, pengukuran
dan penilaian oleh Ahmad Hozi (2009).
Lengkapkan Rajah 1 dengan istilah ang sesuai.
!entaksiran
H"#HA$%&&"' ("' AL"
)*0+1,0-,)+1
!!. #A"'# 1 A$(. /0(
2012
1) Lukiskan gam1arajah 2enn 1agi menunjukkan perkaitan antara A(&0
2. Bagaimanakah penilaian dapat membantu memperbaiki pengajaran dan pembelajaran?
!engukuran
!enilaian
!engujian
%jian
Kepentingan utama penilaian adalah membantu pembelajaran murid melalui kebijaksanaan
guru mengenalpasti kelemahan, halangan dan punca kesalahan murid. Ini kerana, menurut
Ronis (1999 penilaian melalui pemerhatian dan bertulis mampu membantu guru mengenalpasti
tahap pencapaian murid. .uru harus bijak dalam menentukan objekti! ujian dan mahir
men"ediakan soalan "ang sesuai dengan murid. #usteru, setiap guru haruslah merancang
dengan teliti kerana mengenalpasti kelemahan murid memerlukan guru bertindak lebih ban"ak
daripada bercakap. ($eterson, 2%11.
$enilaian penting untuk membantu murid menjalani program pemulihan berkesan.
&elalui ujian tersebut, guru akan memilih murid "ang berja"a pada akhir pembelajaran dan
membantu melaksanakan program pemulihan untuk murid "ang lemah (&otkhtar Ismail, 2%%9.
'asil penilaian membantu memulihkan murid melalui penggunaan model hubungkait sebagai
rujukan sebelum membuat rancangan mengajar, memilih algoritma "ang sesuai dengan murid
dan menggunakan bahan bantu mengajar "ang e!ekti!.
$rinsip(prinsip penilaian perlulah diketahui kerana prinsip tersebut penting dalam persediaan
guru mengendalikan ujian di sekolah.)ole (199* mengemukakan beberapa prinsip .+ntaran"a
ialah,
1.&enjalankan praujian
(&embantu guru mengenalpasti pengetahuan pelajar.)ara ini juga dapat membantu guru
merancang pelajaran.
2.-jian secara berkala
(-jian perlu diadakan secara berkala.-jian "ang berbentuk !ormati! dapat membantu guru
merangka pelajaran.-jian secara berkala dapat mengesan kelemahan pelajaran pada peringkat
a.al pelajaran.
/.-jian secara !ormati! dan sumati!
(0uru perlu mengadakan kedua(dua ujian ini.-jian !ormati! digunakan untuk menilai kemajuan
pelajaran sepanjang masa.-jian sumati! digunakan untuk mengetahui pencapaian pelajar pada
akhir tahun atau pada akhir sesuatu kursus.
*.&enggunakan pelbagai cara untuk menilai
($enilaian perlu dilakukan dengan pelbagai cara seperti ujian bertulis, tugasan atau praktikal
1.&enguji berbagai(bagai tahap pembelajaran
($elajar perlu diuji tahap pengetahuan, pemahaman, penggunaan, analisis, sistesis dan
menilai.$enilaian sebegini dapat mengukur kebolehan pelajar secara adil dan men"eluruh.
2.Bina bahan ujian untuk tujuan pemulihan
(Kekuatan dan kelemahan pelajara dapat dikesan daripada hasil ujian.
3.Bina bahan ujian "ang mempun"a kebolehperca"aan dan kesahan
(4esuatu ujian perlu mempun"ai kebolehperca"aan dan kesahan "ang tinggi bagi mencapai
objekti! sesuatu ujian.-jian "ang mempun"ai kebolehperca"aan "ang rendah menghasilkan
keputusan "ang tidak kental.-jian "ang mempun"ai kesahan "ang rendah pula tidak dapat
mengukur apa "ang sepatutn"a diukur.
5.-rutan bahan ujian dari "ang mudah kepada "ang sukar
(Item dalam ujian disusun dari "ang mudah kepada "ang susah.6engan cara ini, pelajar "ang
lemah akan lebih bersemangat untuk meneruskan ujian.
9.&en"impan !ail untuk merekod data ujian
(4egala hasil atau keputusan ujian perlu disimpan untuk rujukan.6ata "ang diperoleh dapat
membantu guru mengenalpasti keupa"aan pelajar.
1%.0unakan maklumat daripada penilaian untuk merancang pengajaran.
(&aklumat daripada penilaian merupakan data asas untuk merancang, memantau dan menilai
sesuatu program pengajaran.
/. &engapakah penilaian perlu dijalankan dalam bilik darjah?
$enilaian "ang dijalankan oleh guru dalam bilik darjah akan dapat memberikan maklum balas
kepada guru tentang tahap penguasaan pelajar terhadap pengetahuan dan kemahiran "ang
telah diajar. 6engan itu, guru dapat mengenal pasti kemajuan seseorang pelajar, sama ada
pada tahap "ang sangat memuaskan, memuaskan, sederhana, lemah atau tidak ada sebarang
kemajuan langsung. $enilaian "ang dijalankan pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran
dapat memberikan maklumat tentang tahap penguasaan para pelajar terhadap pengetahuan,
kemahiran dan sikap "ang ingin disampaikan guru. 'asil penilaian ini akan menunjukkan
pencapaian akademik pelajar mengikut gred "ang diberikan, seperti cemerlang, sederhana atau
gagal.
$enilaian juga penting dalam menentukan kesediaan pelajar untuk mempelajari sesuatu
kemahiran baru. $enilaian ini dijalankan guru sebelum memulakan sesi pengajaran dan
pembelajaran, "ang dibuat melalui pemerhatian ke atas keadaan !i7ikal pelajar, seperti tangan,
mata, jari(jemari dan penumpuan pelajar kepada guru. 'asil penilaian juga dapat memberikan
input kepada guru tentang keberkesanan pengajarann"a. &elalui maklum balas "ang
ditunjukkan oleh pelajar, guru dapat menilai sama ada pengajarann"a berkesan atau
sebalikn"a.
$enilaian ini "ang dijalankan dari masa ke masa dapat meningkatkan moti8asi pelajar
untuk belajar dengan lebih gigih supa"a memperoleh pencapaian akademik "ang lebih baik.
$elajar "ang mendapat keputusan cemerlang akan terus berusaha untuk mengekalkan
pencapaian mereka dengan semangat "ang tinggi.4eterusn"a, kepada ibu bapa, penilaian guru
dapat memberikan maklum balas tentang kemajuan dan pencapaian anak(anak mereka dalam
semua mata pelajaran dan juga dalam aspek sahsiah. Ibu bapa dapat mengambil tindakan
se.ajarn"a, seperti memberikan tumpuan "ang lebih atau menghantar anak(anak mereka ke
kelas tuis"en dengan harapan pencapaian anak(anak mereka akan meningkat.