Anda di halaman 1dari 4

Contoh Kreatif dan Inovasi: MAJOR MATEMATIK

PENGGUNAAN MULTIMEDIA (POER POINT !LIDE!"


Pengajaran harus merangkumi penggunaan kreatif teknologi seperti ICT
untuk pembelajaran penerokaan dan konstruktivis dalam matematik.
Sebagai contoh, guru yang mengajar bab pecahan, mungkin agak sukar
untuk menerangkan bagaimana proses pecahan itu berlaku, tetapi guru
dapat menjelaskan proses tersebut melalui penggunaan slaid atau pun
perisian matematik. Dengan cara ini pelajar dapat menggambarkan proses
pecahan tersebut.
Sila lihat contoh slaid di baah!
Slaid 1
Tahun 4: PECAHAN
Penambahan dan Penolakan Pecahan Yang sama Penyebut
Situasi:
Ibu mengambil sebiji limau dari peti sejuk. Kemudian, ibu memotong
buah oren tersebut kepada 8 bahagian yang sama. li memakan ! ulas
daripada limau itu dan di memakan " ulas daripada limau
itu. #erapakah jumlah ulas limau yang telah dimakan oleh li dan
di$$

Slaid !
"
%om kita kira sama&sama berapa bahagiankah yang dimakan oleh li
dan di '.
li makan ! daripada 8 ulas limau (!)8
di makan " daripada 8 ulas limau ( ")8
%umlah bilangan ulas limau yang telah dimakan ialah: !)8 * ")8( +)8
Persembahan slaid di atas boleh dikategorikan sebagai pengajaran
kreatif dan inovatif yang disediakan oleh guru matematik.
C#$T#% &'D()
PENGGUNAAN PERISIAN BERBANTUKAN KOMPUTER
T)%($ *! T)+(& SI,I-
Pengajaran guru merangkumi pendekatan konstruktivisme di mana murid
belajar melalui kaedah penerokaan
.uru perlu meujudkan persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang
perpusatkan murid /student centred0
.uru 1enggunakan persisian komputer yang sesuai untuk membantu murid
menerokai konsep operasi darab dan seterusnya membina sifir darab mereka
sendiri
2angkah32angkah &aedah Pengajaran 4aru /berbantukan komputer0
". .uru minta murid membaca sifir darab sekali sahaja /4(&)$ 1'$.%),)20!
5 6 " 7 5
5 6 5 7 8
5 6 * 7 9
:
5 6 ; 7"<
5. .uru mengemukakan soalan berikut!
)pakah maksud 5 6 * =. 1engapa 5 6 * adalah sama dengan 9
)pakah maksud * 6 5 = 1engapakah * 6 5 juga sama dengan 9
*. .uru membimbing murid menjalan aktiviti menerokai konsep operasi darab
dengan persisian yang sesuai /lihat contoh gambar0
5
a0 Pelajar menerokai konsep dengan perisian3perisian /-ajah ", -ajah 5 dan
-ajah *0
Rajah 1: Menerokai Konsep Operasi darab
Rajah 2: Menerokai Konsep Operasi arab
Rajah !: Menerokai Konsep Operasi arab
*
8. .uru meminta murid menerangkan maksud darab yang mereka dapati kepada
murid3murid lain. .uru menjadi fasilitator untuk membantu murid mendapatkan
persefahaman tentang maksud operasi darab
>. .uru meminta murid bekerja dalam kumpulan kecil untuk membina sifir darab
yang berasaskan 5.
9. .uru mencabar murid membina sifir darab yang berasaskan * /aktiviti
pengayaan0
8