Anda di halaman 1dari 12

25 RASUL

Pada prinsipnya semua Rasul memeluk dan mengajar agama


tauhid atau Islam.
Nabi Adam (rasul pertama) yang diperkirakan hidup lebih
kurang 930 tahun merupakan manusia pertama yang bergelar
khalifah Allah dimuliakan dan ditinggikan darjatnya menjadi
nabi yang pertama. Baginda diutuskan kepada anak uunya
agar menyembah Allah! "uhan #ang $aha %sa. $aka diantara
mereka ada yang taat dan adapula yang membangkang
Nabi Idris as. (rasul ke &) merupakan keturunan 'abi (its as.
)iutus *leh Allah kepada anak uu +abil agar bertaubat dan
menyembah Allah (,"! namun mereka terus menerus
membangkang perintah Allah (,". Begitu juga
Nabi Nuh as. (rasul ke 3) merupakan keturunan 'abi Idris as.
yang diutus Allah kepada kaum kafir. Baginda menyeru supaya
semua manusia menyembah Allah! tetapi ajakan 'abi 'uh
dit*lak! akhirnya *rang-*rang yang ingkar atau kafir itu
tenggelam dalam banjir yang besar.
Nabi Idris as. (rasul ke &) merupakan keturunan 'abi (its as.
)iutus *leh Allah kepada anak uu +abil agar bertaubat dan
menyembah Allah (,"! namun mereka terus menerus
membangkang perintah Allah (,". Begitu juga
Nabi Nuh as. (rasul ke 3) merupakan keturunan 'abi Idris as.
yang diutus Allah kepada kaum kafir. Baginda menyeru supaya
semua manusia menyembah Allah! tetapi ajakan 'abi 'uh
dit*lak! akhirnya *rang-*rang yang ingkar atau kafir itu
tenggelam dalam banjir yang besar.
Nabi Hud as. (rasul ke .) adalah keturunan #afit bin 'uh!
bertempat tinggal di /adharal $aut 0tara. Baginda diutus Allah
kepada kaum Aad kerana bangsa itu menyembah patung.
1emudian 'abi 'uh menyuruh mereka supaya menyembah
Allah! tetapi mereka ingkar! akhirnya mereka menerima
seksaan dengan ditimpa badai dan udara yang sangat dingin
selama tujuh hari lapan malam. Begitu juga
Nabi Saleh as. (rasul ke 2) merupakan keturunan (am bin
'uh yang diutuskan Allah kepada bangsa "samud disebelah
selatan Palastin. 1ebudayaan mereka sudah tinggi tetapi
mereka menyembah de3a dan patung! kemudian 'abi (aleh
menyuruh kepada mereka agar menyembah Allah! sebahagian
besar bangsa "samud men*lak untuk memeluk agama Allah.
$ereka ingkar kepada larangan 'abi (aleh. Pada hari pertama
muka mereka ber3ajah kuning! hari kedua menjadi merah!hari
ketiga menjadi hitam! akhirnya mereka disambar petir.

Nabi Ibrahim as. (rasul ke 4) juga keturunan (am bin 'uh
yang diutuskan Allah kepada kaum 'amrud di negeri Babil*n
lebih kurang .000 tahun sebelum $asehi. 1aum 'amrud
menyembah berhala bahkan akhirnya 'amrud menganggap
dirinya sebagai "uhan. 'abi Ibrahim juga menyerukan ajaran
tauhid atau Islam kepada mereka namun mereka tetap ingkar!
akhirnya Allah mendatangkan kepada mereka tentera nyamuk
sebagai balasan! maka musnahlah kaum yang ingkar. Begitu
halnya dengan
Nabi Luth as. (rasul ke 5) adalah bersaudara dengan 'abi
Ibrahim yang diutuskan kepada kaumnya di negeri (adum!
supaya kaumnya menyembah Allah (,"! namun mereka
ingkar. Allah (," membalas keingkaran mereka dengan dibalik
bumi (adum sehingga musnah negeri tersebut.
Nabi Ismail as. (rasul ke 6) adalah anak 'abi Ibrahim melalui
perkah3inannya dengan (iti /ajar. Baginda diutus kepada
bangsa Arab di negeri #aman! kerana mereka belum kenal
dengan agama tauhid atau Islam. $ereka juga diperintahkan
supaya berpuasa! membayar 7akat dan menunaikan haji.
Baginda mempunyai 8& *rang anak lelaki yang seluruhnya
disebut dengan Bani Ismail atau Adnanniyun. )ari keturunan
inilah lahirnya suku +uraisy yang melahirkan 'abi $uhammad
(A,.
Nabi Ishaq as. (rasul ke 9) adalah anak kandung 'abi
Ibrahim melalui perkah3inan dengan (iti (arah. Baginda
diutus *leh Allah di negeri 1an9an untuk menyembah Allah!
mengajarkan tauhid! menyuruh membayar 7akat! berpuasa
dan menunaikan haji. 'abi Isha: berkah3in dengan Rifka dan
mendapat anak kembar iaitu ish dan #aakub. 'abi Isha: 3afat
dalam usia 850 tahun dan dimakamkan di Baitul $a:dis daerah
Palastin. Begitu juga dengan
Nabi Ya'kub as. (rasul ke 80) diutus *leh Allah (," di negeri
1an9an kerana penduduknya telah ramai menyembah berhala.
'abi #a9kub mengajar kaumnya supaya menyembah Allah!
"uhan #ang $aha %sa. Baginda 3afat dalam usia 8.6 tahun
dan beliau mempunyai 8& *rang anak lelaki.
Nabi Yusuf as. (rasul ke 88) anak 'abi #aakub as yang diutus
sebagai nabi kepada bangsa $esir untuk mengajarkan agama
tauhid iaitu agar menyembah Allah! "uhan yang $aha %sa.
)isamping baginda se*rang nabi ia juga se*rang raja dengan
dasar pemerintahannya adalah Islam. Beliau
3afat dalam usia 8&0 tahun dan dimakamkan ditepi sungai 'il.
Nabi Ayyub as. (rasul ke 8&) anak Amus bin "arikh bin Rum
bin Ish yang diutuskan *leh Allah (," ke negeri R*m untuk
mengajarkan agama tauhid iaitu menyembah Allah (,". Beliau
3afat dalam usia lebih kurang 93 tahun dan dimakamkan di
suatu tempat di daerah Itali.
Nabi Dzulkifli as. (rasul ke 83) adalah anak 'abi Ayub as.
diutus *leh Allah (," ke negeri R*m. )isamping beliau
se*rang nabi juga se*rang raja yang tetap mengajarkan
agama tauhid iaitu supaya menyembah Allah! "uhan #ang
$aha %sa. Beliau menyeru kepada kaumnya supaya
meninggalkan penyembahan berhala dan melaksanakan syariat
Islam supaya s*lat dan membayar 7akat. Beliau 3afat dalam
usia 92 tahun dan dimakamkan di 'ap*li! daerah R*m (elatan.
Nabi Syu'aib as. (rasul ke 8.) keturunan 'abi ;uth as! diutus
*leh Allah ke negeri< $adyan! Palastin (elatan agar mengajar
agama tauhid iaitu menyembah Allah (,". membayar 7akat
dan berlaku jujur kepada kaumnya. Ramai kaumnya yang tidak
beriman! akhirnya ditimpa benana daripada Allah berupa
gempa bumi dan kepingan a3an panas daripada langit.
Nabi Musa as. (rasul ke 82) dan 'abi /arun as. (rasul ke 84)
diutus *leh Allah (," kepada kaumnya Bani Israil supaya
menyembah Allah! membayar 7akat! berpuasa dan berlaku
jujur. Bani Israil ramai yang ingkar sehingga mereka
menyembah patung anak sapi yang dipel*p*ri *leh (amiri.
'abi $usa as. mendapat kitab "aurat daripada Allah (," dan
diberi mukji7at.
Nabi Daud as. (rasul ke 85) dibekalkan *leh Allah dengan
kitab =abur mengajarkan kepada kaumnya agar menyembah
Allah dan mengerjakan ibadah puasa. 'abi )aud as. 3afat
dalam usia lebih kurang 800 tahun! lalu dimakamkan di
Palastin.
Nabi Sulaiman as. (rasul ke 86) adalah anak 'abi )aud as.
Beliau se*rang nabi dan raja. 'abi (ulaiman berd*a kepada
Allah (," agar diberikan kepadanya kerajaan yang tidak akan
diper*lehi sesa*rang pun sesudahnya. )*a beliau dikabulkan
Allah! sehingga beliau dapat menguasai semua makhluk
termasuk jin dan hai3an. 'abi (ulaiman mengajak semua
kaumnya agar menyembah Allah dan menghindari daripada
mensyirikkannya.
Nabi Ilyas as. (rasul ke 89) merupakan keturunan 'abi /arun
diutus Allah sebagai rasul di negeri Balbik di ;eban*n (elatan
kerana *rang Balbik ramai yang telah menyembah berhala.
Patung terbesar sembahan mereka bernama >Ba9al> dibuat dari
emas. 'abi Ilyas as. mengajak kaumnya agar menyembah
Allah (," iaitu agama tauhid! namun ramai yang ingkar!
sehingga kebanyakan mereka ditimpa musibah gempa yang
dahsyat. 'abi Ilyas 3afat dan dimakamkan di daerah ;eban*n
(elatan.
Nabi Ilyasa' as. (rasul ke &0) diutus Allah (," kepada Bani
Israil! agar mengajarkan agama tauhid berdasarkan kitab
"aurat dan kitab =abur. 1erana kederhakaan dan
pembangkangan mereka terhadap Allah dan Rasul-'ya
akhirnya *rang-*rang yahudi dijajah *leh raja dari Babil
bernama 'ebukad 'e7ar. 1emudian 'ebekud 'e7ar dikalahkan
*leh ?yrus raja dari Persia. Pada tahun 50 (ebelum $asehi raja
R*m bernama "itus memasuki Palastin< dan mer*sak seluruh
k*ta @erusalam! keuali Baitul $a:dis. Begitulah bangsa #ahudi
mendapat kutukan dan laknat daripada Allah dan Rasul-'ya
sehingga bertebaranlah mereka ke seluruh pel*s*k! dikutuk
dan dihina *leh bangsa-bangsa lain di dunia.
Nabi Yunus as. (rasul ke &8) keturunan 'abi #a9kub as.
diutus *leh Allah kepada bangsa 'ina3a didaerah $ansul
dalam kerajaan Babil. Beliau mengajak kaumnya agar
menyembah Allah ! namun ajakan beliau ditentang bahkan
diejek. Akhirnya 'abi #unus meninggalkan kaumnya dan
berd*a kepada Allah agar diturunkan a7ab kepada mereka.
1etika tanda-tanda a7ab akan turun! maka seluruh penduduk
menari nabi #unus kerana ingin bertaubat! namun nabi #unus
telah meneruskan pelayarannya. $ereka semuanya beriman
kepada Allah serta menyesal kerana mela3an Rasul Allah. 'abi
#unus diuji Allah ketika berada didalam perut ikan 'un.
(etelah kembali ke 'ina3a dilihatnya mereka semua telah
beriman! maka nabi #unus meneruskan dak3ahnya! sehingga
negeri tersebut menjadi aman dan makmur.
Nabi Zakaria as. (rasul ke &&) dan 'abi #ahya as. (rasul ke
&3) diutus kepada bangsa #ahudi! agar mereka menyembah
Allah (,"! berlaku jujur! adil dengan memegang petunjuk yang
ada dalam kitab Allah. 1emudian nabi #ahya dibunuh! kepala
baginda dipenggal. Begitu juga dengan
'abi =akaria dibunuh ketika itu juga. 1edua nabi tersebut telah
mati syahid. Begitu s*mb*ng bangsa #ahudi sehingga hati
mereka menjadi tertutup dalam menerima kebenaran. /anya
seksa Allah yang sesuai bagi mereka yang ingkar.
Nabi Isa as. (rasul ke &.) adalah insan yang lahir dari tubuh
$aryam tanpa ayah! kemudian diangkat martabatnya menjadi
nabi dan Rasul. (edangkan /a3a dilahirkan dari tubuh Adam
tanpa ibu di dalam syuga. 1emudian ditakdirkan *leh Allah
(," menjadi ibu dari seluruh umat manusia. $aka agar tidak
keliru dalam beriman atau beriktikad!

Airman Allah (," maksudnyaB


!
"

# $

%
& '(

Sesun!!uhnya "erbandin!an ke#adian Nabi Isa di sisi


Allah adalah sama se"erti ke#adian Nabi Adam$ Allah
telah men%i"takan Adam dari tanah$ lalu berfirman
ke"adanya& ''adilah en!kau( maka men#adilah ia' . )Ali
Imran&*+,
'abi Isa as. diutus *leh Allah kepada kaumnya sendiri iaitu
Bani Israil di daerah Palastin agar tetap taat kepada Allah (,".
Belaiu diberi kitab Injil yang melengkapi kitab "aurat dan
=abur. (egala firman Allah yang di3ahyukan kepada beliau
ditulis *leh pengikut-pengikutnya dengan tulisan Ibrani
(/ebre3 bahasa Ibrani #ahudi).
)apatkah kita menemukan kembali kitab Injil peninggalan 'abi
Isa as. ituC 0ntuk meyakinkan diri kita mari kita perhatikan
ayat-ayat Allah diba3ah iniB

Airman Allah (," maksudnyaB
& '( )* +

,
-

* '#

'.
-
)

'
2
,

*
Ia men#a-ab& Sesun!!uhnya aku ini hamba Allah. Ia
telah memberikan ke"adaku /itab In#il dan ia telah
men#adikan daku se0ran! Nabi. )Maryam&12,
Airman Allah (," maksudnyaB

)3
+
4

$
-

3
5
4

- ' 7 8 9
:
"

; $
:
.
-

5
Dan sesun!!uhnya Allah ialah 3uhanku dan 3uhan
kamu$ maka sembahlah kamu akan Dia$ inilah #alan
yan! betul atau lurus. )Maryam&14,
Ayat-ayat diatas membuktikan dengan jelas baha3a 'abi Isa
as. /anyalah se*rang nabi dan Rasul bukanlah sebagai anak
"uhan seperti yang didak3akan sesetengah pengikutnya. 1itab
Injil yang asal dengan tegas dan jelas menyuruh para
pengikutnya agar menyembah Allah semata tidak
menyekutukannya dengan yang lain. 'amun kebanyakan
pengikut nabi Isa telah merubah 1itab Injil yang asli itu
menurut selera mereka sendiri! maka lahirlah beratus-ratus
kitab Injil bahkan beribu-ribu jumlahnya. 1erana terlalu keras
tentangan kaumnya terhadap ajaran tauhid! bahkan beliau
dianam akan dibunuh! maka nabi Isa diba3a hijrah *leh
b*ndanya ke negeri $esir selama 8& tahun. 1emudian
berpindah lagi ke negeri 'a7arth daerah Palastin. )i negeri ini
beliau mulai ada pengikut yang membenarkan ajarannya iaitu
$engesakan Allah (,". )i antara *rang-*rang #ahudi tersiar
berita nabi Isa yang mempunyai ibu tanpa bapa itu sudah
ditangkap *leh #udas Iskari*t! lalu diserahkan kepada
penguasa R*ma3i! kemudian disalib di bukit D*lg*ta. Ada pula
yang berkata bukan Isa yang ditangkap tetapi #udas kerana
dia berkhianat. (ebahagian *rang meyakinkan diri berkata
baha3a bukan 'abi Isa! bukan #udas tetapi *rang lain yang
serupa dengan benar dengan beliau. 'abi Isa sendiri selamat
dari benana malapetaka dunia
(esungguhnya< Allah telah mengangkatnya ke atas langit.
$emang banyak sekali pendapat manusia bahkan antara satu
dengan yang lainnya bertentangan. $aka sebaiknya beriman
sesuai dengan ketentuan didalam Al +uran.
Airman Allah maksudnyaB

"

<

=7

'(

8 >

3
-
$

"
-

& '( 1

>

'=

) 3

? "

@
-

-
1

)3
+
4

$
-

A
-
"

B- =

'3

4
!
'C

*D

"

F G


-
6

H
-

' '

'I


-

Demi sesun!!uhnya$ telah kafirlah 0ran!50ran! yan!
berkata. baha-asanya Allah ialah Al Masih Ibni Maryam.
6adahal Al Masih sendiri berkata& 7ahai 8ani Israil$
sembahlah Allah$ 3uhanku dan 3uhan kamu$
baha-asanya sesia"a yan! mem"ersekutukan Allah
den!an sesuatu yan! lain$ maka sesun!!uhnya Allah
haramkan ke"adanya syur!a dan tem"at kembalinya
ialah neraka. dan tiadalah se0ran! "en0l0n! "un ba!i
0ran!50ran! yan! berlaku zalim. )Al Maidah&9:,

"

<

=7

'(

J '% F ! % K

% '

-
!

:
E 1

$
:
D

$
-

-
M

. =

'

=7


-
1"

<

$
-
M

-
:
7
;Sesun!!uhnya telah kafirlah 0ran! yan! berkata&
8aha-asanya Allah ialah salah satu dari ti!a tuhan.
6adahal tiada 3uhan )yan! berhak disembah, melainkan
3uhan yan! Maha <sa. Dan #ika mereka tidak berhenti
dari a"a yan! mereka katakan itu$ sudah tentu akan
dikenakan 0ran! yan! kafir di antara mereka azab seksa
yan! tidak ter"eri sakitnya.; )Al Maidah&91,
Nabi Muhammad SAW (nabi dan rasul ke &2 yang terakhir)
dilahirkan pada tahun 258 $asehi melalui perkah3inan Aminah
dengan Abdullah bin Abdul $uthalib bin /asyim. Baginda
adalah keturunan 'abi Ismail as. bin 'abi Ibrahim as. 'abi
$uhammad (A, adalah insan termulia melebihi tingkat dan
darjat dari seluruh nabi-nabi dan umat manusia! bahkan
seluruh makhluk-makhluk Allah (,". (ebab itu Rasulullah
('abi $uhammad (A,) bergelar >Rahmatan ;il Alamin>.
ertinya >Rahmat bagi seluruh alam>.
Rasulullah diberi kitab Al +uran! diutus *leh Allah untuk
seluruh bangsa di dunia ini. (eperti nabi-nabi< atau rasul-rasul
Allah terdahulu baginda pun mengajar dan menyeru manusia
supaya menyembah Allah. 'abi $uhammad (A, adalah
penutup dari sekalian nabi dan rasul! jadi agama Allah yang
di3ahyukan semenjak nabi Adam seara bertahap-tahap lagi
teratur dilengkapi dan disempurnakan Allah pada kenabian
$uhammad (A,. (ebab itu tidak akan ada lagi nabi dan
3ahyu sesudah baginda. Bahkan dalam kitab-kitab yang
sebelumnya menyatakan tentang kelahiran 'abi $uhammad
(A, sebagai rasul yang terakhir. )alam hal ini 'abi Isa as.
sendiri menjelaskan kepada kaumnya tentang akan munulnya
se*rang nabi terakhir sesudahnya. )i dalam Al +uran
dijelaskan ungkapan 'abi Isa as tersebut sebagai berikut.
Airman Allah (," maksudnyaB
N -

& '(

3
-
$

"
-

'=

) 3

? "

@
-

)* +

& @

'( O
+
C


5
'


-
3

Q 4

-
. "
O
B+ ,

&
!
@

"

)# H
-
=

:
,

5
P /
-
3

@
-

E
-
D

'

$8 R'0

S '
+
,

-
'3

'( 7 8 "
:
T
-
@
=Dan ketika Nabi Isa ibni maryam berkata& 7ahai 8ani
Israel$ sesun!!uhnya aku ini 6esuruh Allah ke"ada
kamu$ men!esahkan kebenaran /itab yan! diturunkan
sebelumku$ iaitu /itab 3aurat$ dan memberikan berita
!embira den!an se0ran! >asul yan! akan datan!
kemudian dari"adaku bernama Ahmad. Maka tatkala ia
datan! ke"ada mereka memba-a keteran!an5
keteran!an yan! #elas nyata$ mereka berkata& Ini ialah
sihir yan! #elas nyata(; )As Saff&4,
Airman Allah (," lagi maksudnyaB
'

'

'3

! E

+
$
-

'0

4
+

& @

# ' 1


+
,

'

R!)
-
U '
O

=8ukanlah Nabi Muhammad itu men#adi ba"a yan!
sebenar ba!i sese0ran! dari 0ran! lelaki kamu$ teta"i ia
adalah >asul Allah dan kesudahan se!ala Nabi. Dan
Allah adalah Maha Men!etahui akan tia"5tia"
sesuatu.;)Al Ahzab&?2,
Ini bermakna syariat $uhammad (A, adalah penyudah atau
pelengkap atau 9Aull Release Eersi*n9 dalam menyempurnakan
segala syariat nabi-nabi terdahulu dan sesuai menurut
keperluan dan keadaan atau suasana manusia yang hidup di
akhir 7aman hinggalah ke hari 1iamat ()9day). Berdasarkan
keterangan ini jelas menunjukan agama para rasul terdahulu
adalah Islam kerana mereka menyeru manusia ke arah
ketundukkan dan kepatuhan kepada segala yang diperintahkan
*leh Allah (,"! sebagaimana juga nabi $uhammad (A,
diperintahkan menyeru manusia ke arah ketundukan dan
kepatuhan kepada segala yang diperintahkan *leh Allah (,".
)inukil dari 'urul Amin