Anda di halaman 1dari 25

1001 Kisah Teladan

KUBUR BERKATA-KATA
Dikisahkan bahawa sewaktu Fatimah r.a. meninggal dunia
maka jenazahnya telah diusung oleh 4 orang, antara :-
1. Ali bin Abi Talib suami Fatimah r.a!
". #asan anak Fatima r.a!
$. #usin anak Faimah r.a!
4. Abu Dza%rrin Al-&hi%ary r.a
'ewaktu jenazah Fatimah r.a diletakkan di te(i kubur maka
Abu Dza%rrin Al-&hi%ary r.a berkata ke(ada kubur, )*ahai
kubur, tahukah kamu jenazah sia(akah yang kami bawakan
ke(ada kamu + ,enazah yang kami bawa ini adalah 'iti
Fatimah az--ahra, anak Rasulullah s.a.w.)
.aka berkata kubur, )Aku bukannya tem(at bagi mereka yang
berdarjat atau orang yang bernasab, ada(un aku adalah
tem(at amal soleh, orang yang banyak amalnya maka dia akan
selamat dariku, teta(i kalau orang itu tidak beramal soleh
maka dia tidak akan terle(as dari aku akan aku layan dia
dengan seburuk-buruknya!.)
Abu /aits as-'amar0andi berkata kalau seseorang itu hendak
selamat dari siksa kubur hendaklah melazimkan em(at (erkara
semuanya :-
1. #endaklah ia menjaga solatnya
". #endaklah dia bersedekah
$. #endaklah dia memba1a al-2uran
4. #endaklah dia mem(erbanyakkan memba1a tasbih kerana
dengan mem(erbanyakkan memba1a tasbih, ia akan da(at
menyinari kubur dan mela(angkannya.
Ada(un em(at (erkara yang harus dijauhi ialah :-
1. ,angan berdusta
". ,angan mengkhianat
$. ,angan mengadu-domba jangan suka men1u1uk sana
1u1uk sini!
4. ,angan ken1ing sambil berdiri
Rasulullah s.a.w. telah bersabda yang bermaksud,
"Bersucilah kamu semua dari kencing, kerana
sesungguhnya kebanyakan siksa kubur itu berpunca
dari kencing."
'eseorang itu tidak dijamin akan terle(as dari segala ma1am
siksaan dalam kubur, walau(un ia seorang alim ulama3 atau
seorang anak yang ba(anya sangat dekat dengan Allah s.w.t..
'ebaliknya kubur itu tidak memandang adakah orang itu orang
miskin, orang kaya, orang berkedudukan tinggi atau
sebagainya, kubur akan melayan seseorang itu mengikut amal
soleh yang telah dilakukan sewaktu hidu(nya di dunia ini.
,angan sekali-kali kita ber%ikir bahawa kita akan da(at
menjawab setia( soalan yang dikemukakan oleh dua malaikat
.ungkar dan 4akir dengan 1ara kita mengha%al. 5ada hari ini
kalau kita berkata ke(ada saudara kita yang jahil takutlah
kamu ke(ada Allah s.w.t. dan takutlah kamu ke(ada soalan
yang akan dikemukakan ke atas kamu oleh malaikat .ungkar
dan 4akir, maka mereka mungkin akan menjawab, )Ah mudah
sahaja, aku boleh mengha%al untuk menjawabnya.)
6tu adalah kata-kata orang yang tidak ber%ikiran. 'eseorang itu
tidak akan da(at menjawab setia( soalan di alam kubur jikalau
dia tidak mengamalkannya sebab yang akan menjawab ialah
amalnya sendiri. 'ekiranya dia rajin memba1a al-2uran, maka
al-2uran itu akan membelanya dan begitu juga seterusnya.
KISAH ASAL USUL HAJAR ASWAD
7etika 4abi 6brahim a.s bersama anaknya membina 7aabah
banyak kekurangan yang dialaminya. 5ada mulanya 7aabah itu
tidak ada bumbung dan (intu masuk. 4abi 6brahim a.s
bersama 4abi 6smail bertungkus kumus untuk menjayakan
(embinaannya dengan mengangkut batu dari berbagai
gunung. Dalam sebuah kisah disebutkan a(abila (embinaan
7aabah itu selesai, ternyata 4abi 6brahim masih merasakan
kekurangan sebuah batu lagi untuk diletakkan di 7aabah. 4abi
6brahim berkata 4abi 6smail berkata, )5ergilah engkau men1ari
sebuah batu yang akan aku letakkan sebagai (enanda bagi
manusia.)
7emudian 4abi 6smail a.s (un (ergi dari satu bukit ke satu
bukit untuk men1ari batu yang baik dan sesuai. 7etika 4abi
6smail a.s sedang men1ari batu di sebuah bukit, tiba-tiba
datang malaikat ,ibril a.s memberikan sebuah batu yang
1antik. 4abi 6smail dengan segera membawa batu itu ke(ada
4abi 6brahim a.s. 4abi 6brahim a.s. merasa gembira melihat
batu yang sungguh 1antik itu, beliau men1iumnya bebera(a
kali. 7emudian 4abi 6brahim a.s bertanya, )Dari mana kamu
da(at batu ini+)
4abi 6smail berkata, )8atu ini kuterima dari(ada yang tidak
memberatkan 1u1uku dan 1u1umu ,ibril!.)
4abi 6brahim men1ium lagi batu itu dan diikuti oleh 4abi 6smail
a.s. 'ehingga sekarang #ajar Aswad itu di1ium oleh orang-
orang yang (ergi ke 8aitullah. 'ia(a sahaja yang bertawa% di
7aabah disunnahkan men1ium #ajar Aswad. 8eratus ribu kaum
muslimin berebut ingin men1ium #ajar Aswad itu, yang tidak
men1ium 1uku(lah dengan memberikan isyarat lambaian
tangan sahaja. Ada riwayat menyatakan bahawa dulunya batu
#ajar Aswad itu (utih bersih, teta(i akibat di1ium oleh setia(
orang yang datang menziarahi 7aabah, ia menjadi hitam
se(erti terda(at sekarang. *allahu a3alam.
A(abila manusia men1ium batu itu maka timbullah (erasaan
seolah-olah men1ium 1iuman 4abi 6brahim dan 4abi 6smail.
6ngatlah wahai saudara-saudaraku, #ajar Aswad itu
meru(akan tem(at di(erkenan doa. 8agi yang ada kela(angan,
berdoalah di sana, 6nsya Allah doanya akan dikabulkan oleh
Allah s.w.t.. ,agalah hati kita sewaktu men1ium #ajar Aswad
su(aya tidak menyengutukan Allah s.w.t., sebab ti(u daya
syaitan kuat di Tanah 'u1i .ekah. 6ngatlah kata-kata 7hali%ah
9mar bin Al-7hattab a(abila beliau men1ium batu itu #ajar
Aswad! : )Aku tahu, sesungguhnya engkau hanyalah batu
biasa. Andaikan aku tidak melihat Rasulullah s.a.w.
men1iummu, sudah tentu aku tidak akan melakukan men1ium
#ajar Aswad!.)
UNTA ENJADI HAKI
5ada zaman Rasulullah s.a.w., ada seorang :ahudi yang
menuduh orang .uslim men1uri untanya. .aka dia datangkan
em(at orang saksi (alsu dari golongan muna%ik. Rasulullah
s.a.w. lalu memutuskan hukum unta itu milik orang :ahudi
dan memotong tangan .uslim itu sehingga orang .uslim itu
kebingungan. .aka ia (un mengangkatkan ke(alanya
menengadah ke langit seraya berkata, )Tuhanku, En!"au
aha en!etahui bahawa sesungguhnya aku tidak men1uri
unta itu.)
'elanjutnya orang .uslim itu berkata ke(ada Rasulullah
s.a.w., )*ahai Rasulullah, sungguh ke(utusanmu itu adalah
benar, akan teta(i mintalah keterangan dari unta ini.)
7emudian Rasulullah s.a.w. bertanya ke(ada unta itu, )#ai
unta, milik sia(akah engkau ini +) 9nta itu menjawab dengan
kata-kata yang %asih dan terang, )*ahai Rasulullah, aku
adalah milik orang .uslim ini dan sesungguhnya (ara saksi itu
adalah dusta.) Akhirnya Rasulullah s.a.w. berkata ke(ada
orang .uslim itu, )#ai orang .uslim, beritahukan ke(adaku,
a(akah yang engkau (erbuat, sehingga Allah Taala
menjadikan unta ini da(at ber1aka( (erkara yang
benar.) ,awab orang .uslim itu, )*ahai Rasulullah, aku tidak
tidur di waktu malam sehingga lebih dahulu aku memba1a
selawat ke atas engkau se(uluh kali.)
Rasulullah s.a.w bersabda, "Engkau telah selamat dari
hukum potong tanganmu di dunia dan selamat juga dari
seksaan di akhirat nantinya dengan sebab berkatnya
engkau membaca selawat untukku."
.emang memba1a selawat itu sangat digalakkan oleh agama
sebab (ahala-(ahalanya sangat tinggi di sisi Allah s.w.t. /agi
(ula boleh melindungi diri dari segala ma1am ben1ana yang
menim(a, baik di dunia dan di akhirat nanti. 'ebagaimana
dalam kisah tadi, orang .uslim yang dituduh men1uri itu
menda(at (erlindungan dari(ada Allah s.w.t. melalui seekor
unta yang menghakimkannya.
KEJUJURAN SE#RAN$ SAUDA$AR %ERATA
5ada suatu hari, seorang saudagar (erhiasan di zaman Tabiin
bernama :unus bin 9baid, menyuruh saudaranya menjaga
kedainya kerana ia akan keluar solat. 7etika itu datanglah
seorang badwi yang hendak membeli (erhiasan di kedai itu.
.aka terjadilah jual beli di antara badwi itu dan (enjaga kedai
yang diamanahkan tuannya tadi. 'atu barang (erhiasan
(ermata yang hendak dibeli harganya em(at ratus dirham.
'audara ke(ada :unus menunjukkan suatu barang yang
sebetulnya harga dua ratus dirham. 8arang tersebut dibeli oleh
badwi tadi tan(a diminta mengurangkan harganya tadi.
Ditengah jalan, dia terserem(ak dengan :unus bin 9baid.
:unus bin 9baid lalu bertanya ke(ada si badwi yang membawa
barang (erhiasan yang dibeli dari kedainya tadi. 'ememangnya
dia mengenali barang tersebut adalah dari kedainya. 'audagar
:unus bertanya ke(ada badwi itu, )8era(akah harga barang ini
kamu beli+)
8adwi itu menjawab, );m(at ratus dirham.) )Teta(i harga
sebenarnya 1uma dua ratus dirham sahaja. .ari ke kedai saya
su(aya saya da(at kembalikan wang selebihnya ke(ada
saudara.) 7ata saudagar :unus lagi. )8iarlah, ia tidak (erlu.
Aku telah merasa senang dan beruntung dengan harga yang
em(at ratus dirham itu, sebab di kam(ungku harga barang ini
(aling murah lima ratus dirham.) Teta(i saudagar :unus itu
tidak mahu mele(askan badwi itu (ergi. Didesaknya juga agar
badwi tersebut balik ke kedainya dan bila tiba dikembalikan
wang baki ke(ada badwi itu. 'etelah badwi itu beredar,
berkatalah saudagar :unus ke(ada saudaranya, )A(akah kamu
tidak merasa malu dan takut ke(ada Allah s.w.t. atas
(erbuatanmu menjual barang tadi dengan dua kali ganda+)
.arah saudagar :unus lagi.
)Teta(i dia sendiri yang mahu membelinya dengan harga
em(at ratus dirham.) 'audaranya 1uba mem(ertahankan
bahawa dia di(ihak yang benar. 7ata saudagar :unus lagi, ):a,
teta(i di atas belakang kita ter(ikul satu amanah untuk
mem(erlakukan saudara kita se(erti mem(erlakukan terhada(
diri kita sendiri.)
,ika kisah ini da(at dijadikan tauladan bagi (eniaga-(eniaga
kita yang beriman, amatlah te(at. 7erana ini menunjukkan
(eribadi seorang (eniaga yang jujur dan amanah di jalan
men1ari rezeki yang halal. ,ika semuanya berjalan dengan
aman dan tenteram kerana tidak ada (eni(uan dalam
(erniagaan.
Dalam hal ini Rasulullah s.a.w. bersabda, "Sesungguhnya
Allah itu penetap harga, yang menahan, yang melepas
dan memberi rezeki dan sesungguhnya aku harap
bertemu Allah di dalam keadaan tidak seorang pun dari
kamu menuntut aku lantaran menzalimi di jiwa atau
diharga." (Diriwayat lima imam kecuali imam Nasa'i)
&AUJ BIN UNU' DIBINASAKAN #LEH BURUN$ HUD-HUD
3Auj bin 9nu0 adalah manusia yang berumur sehingga 4,<==
tahun. Tinggi tubuh badannya di waktu berdiri adalah se(erti
ketinggian air yang da(at menenggelamkan negeri (ada
zaman 4abi 4uh a.s. 7etinggian air tersebut tidak da(at
melebihi lututnya. Ada yang mengatakan bahawa dia tinggal di
gunung. A(abila dia merasa la(ar, dia akan menghulurkan
tangannya ke dasar laut untuk menangka( ikan kemudian
memanggangnya dengan (anas matahari. A(abila dia marah
atas sesebuah negeri, maka dia akan mengen1ingi negeri
tersebut hinggalah (enduduk negeri itu tenggelam di dalam air
ken1ingnya.
A(abila 4abi .usa bersama kaumnya tersesat di kebun teh,
maka 3Auj bermaksud untuk membinasakan 4abi .usa
bersama kaumnya itu. 7emudian 3Auj datang untuk memeriksa
tem(at kediaman askar 4abi .usa a.s., maka dia menda(ati
bebera(a tem(at kediaman askar 4abi .usa itu tidak jauh dari
tem(atnya. 7emudian dia men1abut gunung-gunung yang ada
di sekitarnya dan diletakkan di atas ke(alanya su(aya mudah
untuk di1am(akkan ke(ada askar-askar 4abi .usa a.s.
'ebelum sem(at 3Auj men1am(akkan gunung-gunung yang
diunjung di atas ke(alanya ke(ada askar 4abi .usa a.s, Allah
s.w.t. telah mengutuskan burung hud-hud dengan membawa
batu berlian dan meletakkannya di atas gunung yang dijunjung
oleh 3Auj. Dengan kekuasaan Allah s.w.t., berlian tersebut
menembusi gunung yang dijunjung oleh 3Auj sehinggalah
sam(ai ke tengkuknya. 3Auj tidak sanggu( menghilangkan
berlian itu, akhirnya 3Auj binasa disebabkan batu berlian itu.
Dikatakan bahawa ketinggian 4abi .usa a.s adalah em(at
(uluh hasta dan (anjang tongkatnya juga em(at (uluh hasta
dan memukulkan tongkatnya ke(ada 3Auj te(at mengenai mata
dan kakinya. 7etika itu jatuhlah 3Auj dengan kehendak Allah
s.w.t. dan akhirnya tidak da(at lari dari(ada kematian
sekali(un badannya tinggi serta memiliki kekuatan yang hebat.
(INTA SEJATI SE#RAN$ IBU TERHADA% ANAK-ANAKN)A
*anita itu sudah tua, namun semangat (erjuangannya teta(
menyala se(erti wanita yang masih muda. 'etia( tutur kata
yang dikeluarkannya selalu menjadi (endorong dan bualan
orang disekitarnya. .aklumlah, ia memang seorang (enyair
dua zaman, maka tidak kurang (ula ber1aka( dalam bentuk
syair. Al-7hansa bin Amru, demikianlah nama wanita itu. Dia
meru(akan wanita yang terkenal 1antik dan (andai di kalangan
orang Arab. Dia (ernah bersyair mengenang kematian
saudaranya yang bernama 'akhr :
)'etia( mega terbit, dia mengingatkan aku (ada 'akhr,
malang. Aku (ula masih teringatkan dia setia( mega hilang dii
u%uk barat 7alaulah tidak kerana terlalu ramai orang menangis
di sam(ingku ke atas mayat-mayat mereka, nes1aya aku
bunuh diriku.)
'etelah 7hansa memeluk 6slam, keberanian dan
ke(andaiannya bersyair telah digunakan untuk
menyemarakkan semangat (ara (ejuang 6slam. 6a mem(unyai
em(at orang (utera yang kesemuanya diajar ilmu bersyair dan
dididik berjuang dengan berani. 7emudian (uteranya itu telah
diserahkan untuk berjuang demi kemenangan dan ke(entingan
6slam. 7hansa telah mengajar anaknya sejak ke1il lagi agar
jangan takut menghada(i (e(erangan dan 1abaran.
5ada tahun 14 #ijrah, 7hali%ah 9mar 6bnul 7hattab
menyediakan satu (asukan tem(ur untuk menentang Farsi.
'emua 6slam dari berbagai kabilah telah dikerahkan untuk
menuju ke medan (erang, maka terkum(ullah seramai 41,===
orang tentera. 7hansa telah mengerahkan keem(at-em(at
(uteranya agar ikut mengangkat senjata dalam (erang su1i
itu. 7hansa sendiri juga ikut ke medan (erang dalam kum(ulan
(asukan wanita yang bertugas merawat dan menaikkan
semangat (ejuan tentera 6slam.
Dengarlah nasihat 7hansa ke(ada (utera-(uteranya yang
sebentar lagi akan ke medan (erang, )*ahai anak-anakku>
7amu telah memilih 6slam dengan rela hati. 7emudian kamu
berhijrah dengan sukarela (ula. Demi Allah, yang tiada tuhan
selain Dia, sesungguhnya kamu sekalian adalah (utera-(utera
dari seorang lelaki dan seorang wanita. Aku tidak (ernah
mengkhianati ayahmu, aku tidak (ernah memburuk-burukkan
saudara-maramu, aku tidak (ernah merendahkan keturuna
kamu, dan aku tidak (ernah mengubah (erhubungan kamu.
7amu telah tahu (ahala yang disediakan oleh Allah s.w.t.
ke(ada kaum muslimin dalam memerangi kaum ka%ir itu.
7etahuilah bahawasanya kam(ung yang kekal itu lebih baik
dari(ada kam(ung yang binasa.)
7emudian 7hansa memba1akan satu ayat dari surah Ali 6mran
yang bermaksud, "Wahai orang yang beriman Sabarlah,
dan sempurnakanlah kesabaran itu, dan teguhkanlah
kedudukan kamu, dan patuhlah kepada Allah, moga!
moga menjadi orang yang beruntung." 5utera-(utera
7hansa tertunduk khusyuk mendengar nasihat bonda yang
disayanginya.
'eterusnya 7hansa berkata, ),ika kalian bangun esok (agi,
insya Allah dalam keadaan selamat, maka keluarlah untuk
ber(erang dengan musuh kamu. &unakanlah semua
(engalamanmu dan mohonlah (ertolongan dari Allah s.w.t..
,ika kamu melihat a(i (ertem(uran semakin hebat dan kamu
dikelilingi oleh a(i (e(erangan yang sedang bergejolak,
masuklah kamu ke dalamnya. Dan da(atkanlah (un1anya
ketika terjadi (erlagaan (ertem(urannya, semoga kamu akan
berjaya menda(at balasan di kam(ung yang abadi, dan tem(at
tinggal yang kekal.)
'ubuh esoknya semua tentera 6slam sudah berada di tikar
sembahyang masing-masing untuk mengerjakan (erintah
Allah s.w.t. iaitu solat 'ubuh, kemudian berdoa moga-moga
Allah s.w.t. memberikan mereka kemenangan atau syurga.
7emudian 'aad bin Abu *a0as (anglima besar 6slam telah
memberikan arahan agar bersia(-sedia sebaik sahaja
semboyan (erang berbunyi. 5erang satu lawan satu (un
bermula dua hari. 5ada hari ketiga bermulalah (ertem(uran
besar-besaran. 41,=== orang tentera 6slam melawan tentera
Farsi yang berjumlah "==,=== orang. 5asukan 6slam menda(at
tentangan hebat, namun mereka teta( yakin akan (ertolongan
Allah s.w.t..
5utera-(utera 7hansa maju untuk merebut (eluang memasuki
syurga. 8erkat dorongan dan nasihat dari bondanya, mereka
tidak sedikit (un berasa takut. 'ambil mengibas-ngibaskan
(edang, salah seorang dari mereka
bersyair, )#ai saudara-saudaraku> 6bu tua
kita yang banyak (engalaman itu, telah memanggil kita
semalam dan membekalkan nasihat. 'emua mutiara yang
keluar dari mulutnya bernas dan ber%aedah. 6nsya Allah akan
kita buktikan sedikit masa lagi.)
7emudian ia maju menetak setia( musuh yang datang.
'eterusnya disusul (ula oleh anak kedua maju dan menentang
setia( musuh yang men1abar. Dengan semangat yang bera(i-
a(i ia bersyair,
)Demi Allah> 7ami tidak akan melanggar nasihat dari ibu tua
kami 4asihatnya wajib ditaati dengan ikhlas dan rela hati
'egeralah bertem(ur, segeralah bertarung dan menggem(ur
mush-musuh bersama-sama 'ehingga kau lihat keluarga
7aisar musnah.) Anak 7hansa yang ketiga (ula segera
melom(at dengan beraninya dan bersyair, )'ungguh ibu tua
kami kuat keazamannya, teta( tegas tidak gon1ang 8eliau
telah menggalakkan kita agar bertindak 1eka( dan berakal
1emerlang 6tulah nasihat seorang ibu tua yang mengambil
berat terhada( anak-anaknya sendiri. .ari> 'egera memasuki
medan tem(ur dan segeralah untuk mem(ertahankan diri
Da(atkan kemenangan yang bakal membawakegembiraan di
dalam hati Atau tem(uhlah kematian yang bakal mewarisi
kehidu(an yang abadi.)
Akhir sekali anak keem(at menghunus (edang dan melom(at
menyusul abang-abangnya. 9ntuk menaikkan semangatnya ia
(un bersyair, )8ukanlah aku (utera 7hansa3, bukanlah aku
anak jantan Dan bukanlah (ula kerana 3Amru yang (ujiannya
sudah lama terkenal 7alau aku tidak membuat tentera asing
yang berkelom(ok-kelom(ok itu terjunam ke jurang bahay,
dan musnah mangsa oleh senjataku.) 8ergelutlah keem(at-
em(at (utera 7hansa dengan tekad bulat untuk menda(atkan
syurga diiringi oleh doa munajat bondanya yang berada di
garis belakang. 5ertem(uran terus hebat. Tentera 6slam (ada
mulanya kebingungan dan ka1au kerana (ada mulanya tentera
Farsi menggunakan tentera bergajah di barisan hada(an,
sementara tentera berjalan kaki berlindung di belakang
binatang tahan lasak itu. 4amun tentera 6slam da(at
men1ederakan gajah-gajah itu dengan memanah mata dan
bahagian-bahagian lainnya. &ajah yang 1edera itu marah
dengan menghem(askan tuan yang menungganginya,
memijak-mijak tentera Farsi yang lannya. 7esem(atan ini
digunakan oleh (ihak 6slam untuk memusnahkan mereka.
5anglima (erang bermahkota Farsi da(at di(enggal ke(alanya,
akhirnya mereka lari lintang-(ukang menyeberangi sungai dan
di(anah oleh (asukan 6slam hingga air sungai menjadi merah.
5asukan Farsi kalah teruk, dari "==,=== tenteranya hanya
sebahagian ke1il sahaja yang da(at menyelamatkan diri.
9mat 6slam lega. 7ini mereka mengum(ul dan mengira tentera
6slam yang gugur. Ternyata yang beruntung menemui syahid di
medan 7adisia itu berjumlah lebih kurang ?,=== orang. Dan
dari(ada ?,=== orang syuhada itu terbujur em(at orang adik-
beradik 7hansa. 'eketika itu juga ramailah tentera 6slam yang
datang menemui 7hansa memberitahukan bahawa keem(at-
em(at anaknya telah menemui syahid. Al-7hansa menerima
berita itu dengan tenang, gembira dan hati tidak bergon1ang.
Al-7hansa terus memuji Allah dengan u1a(an,
)'egala (uji bagi Allah s.w.t., yang telah memuliakanku
dengan mensyahidkan mereka, dan aku mengahra(kan darii
Tuhan"u, agar Dia mengum(ulkan aku dengan mereka di
tem(at tinggal yang kekal dengan rahmat-N*a>)
Al-7hansa kembali semula ke .adinah bersama (ara (erajurit
yang masih hidu( dengan meninggalkan mayat-mayat
(uteranya di medan (ertem(uran 7adisia. Dari (eristiwa
(e(eranan itu (ula wanita (enyair ini menda(at gelaran
kehormatan 39mmu syuhada yang ertinya ibu ke(ada orang-
orang yang mati syahid.)
NABI IDRIS DAN %ED#AN HIDU%
4abi 6dris a.s adalah keturunan keenam 4abi Adam, (utera
dari :azid bin .ihla3iel bin 2oinan bin Anusy bin 'yith bin Adam
a.s dan dia adalah keturunan (ertama yang dikurniakan
kenabian setelah Adam dan 'yith. 4abi 6dris a.s mengikut
sementara riwayat bermukim di .esir, di mana ia berdakwah
untuk agama Allah s.w.t. mengajarkan tauhid dan beribadah
menyembah Allah s.w.t. serta memberi bebera(a (edoman
hidu( bagi (engikut-(engikut agar menyelamatkan diri dari
siksaan di akhirat dan kehan1uran serta kebinasaan di dunia.
6a hidu( sam(ai berusia @" tahun.
Di antara bebera(a nasihat dan kata-kata mutiaranya ialah :-
". #esabaran yang disertai iman kepada Allah s.w.t.
membawa kemenangan.
$. %rang yang bahagia adalah orang yang merendah diri
dan mengharapkan sya&aat dari 'uhannya dengan amal!
amal solehnya.
(. Bila kamu memohon sesuatu daripada Allah s.w.t. dan
berdoa, maka ikhlaskanlah niatmu. )emikian pula puasa
dan sembahyangmu.
*. +anganlah bersumpah dengan keadaan kamu
berdusta dan janganlah menuntut sumpah dari orang
yang berdusta agar kamu tidak menyekutui mereka
dalam dosa.
,. Bertaatlah kepada raja!rajamu dan tunduklah kepada
pembesar!pembesarmu serta penuhilah selalu mulut!
mulutmu dengan ucapan syukur dan puji kepada Allah
s.w.t.
-. +anganlah mengiri orang yang mujur nasibnya kerana
mereka tidak akan banyak dan lama menikmati
kemujuran nasibnya.
.. Barangsiapa melampaui kesederhanaan, tidak
suatupun akan memuaskannya.
/. 'anpa membahagi!bahagikan nikmat yang diperolehi,
seseorang tidak dapat bersyukur kepada Allah s.w.t.
atau nikmat!nikmat yang diperolehinya itu.
LIA BELAS BUKTI KEIANAN
Al-#akim meriwayatkan Al0amah bin #aris r.a berkata, aku
datang ke(ada Rasulullah s.a.w dengan tujuh orang dari
kaumku. 7emudian setelah kami beri salam dan beliau tertarik
sehingga beliau bertanya, )'ia(akah kamu ini+) ,awab kami,
)7ami adalah orang beriman.) 7emudian baginda bertanya,
)'etia( (erkataan ada buktinya, a(akah bukti keimanan
kamu +) ,awab kami, )8uktinya ada lima belas (erkara. /ima
(erkara yang engkau (erintahkan ke(ada kami, lima (erkara
yang di(erintahkan oleh utusanmu ke(ada kami dan lima
(erkara yang kami terbiasakan sejak zaman jahiliyyah +)
Tanya Rasulullah s.a.w, )A(akah lima (erkara yang aku
(erintahkan ke(ada kamu itu +) ,awab mereka, )7amu telah
(erintahkan kami untuk beriman ke(ada Allah s.w.t., (er1aya
ke(ada alai"at-N*a, Kita+-"ita+-N*a, Rasul-,asul-N*a,
(er1aya ke(ada takdir Allah s.w.t. yang baik mahu(un yang
buruk.) 'elanjutnya tanya Rasulullah s.a.w )A(akah lima
(erkara yang di(erintahkan oleh (ara utusanku itu +) ,awab
mereka, )7ami di(erintahkan oleh (ara utusanmu untuk
bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau
adalah utusan Allah, hendaknya kami mendirikan solat wajib,
mengerjakan (uasa di bulan Aamadhan, menunaikan zakat
dan berhaji bila mam(u.)
Tanya Rasulullah s.a.w selanjutnya, )A(akah lima (erkara
yang kamu masih terbiasakan sejak zaman jahiliyyah +) ,awab
mereka, )8ersyukur di waktu senang, bersabar di waktu
kesusahan, berani di waktu (erang, redha (ada waktu kena
ujian dan tidak merasa gembira dengan sesuatu musibah yang
menim(a (ada musuh.) .endengar u1a(an mereka yang amat
menarik ini, maka Rasulullah s.a.w berkata, )'ungguh kamu
ini termasuk di dalam kaum yang amat (andai sekali dalam
agama mahu(un dalam tata1ara berbi1ara, ham(ir sahaja
kamu ini seru(a dengan (ara 4abi dengan segala ma1am yang
kamu katakan tadi.)
7emudian Rasulullah s.a.w selanjutnya, ).ahukah kamu aku
tunjukkan ke(ada lima (erkara amalan yang akan
menyem(urnakan dari yang kamu (unyai +
+anganlah kamu mengumpulkan sesuatu yang tidak
akan kamu makan.
+anganlah kamu mendirikan rumah yang tidak akan
kamu tempati.
+anganlah kamu berlumba!lumba dalam sesuatu yang
bakal kamu tinggalkan,
Berusahalah untuk mencari bekal ke dalam akhirat."
KAIN KA-AN DARI%ADA RASULULLAH S.A.W
'eorang wanita datang ke(ada Rasulullah s.a.w. 6a
menyerahkan kain yang ditenunnya sendiri dan diserahkan
ke(ada Rasulullah s.a.w sebagai rasa 1intanya ke(ada
Rasulullah s.a.w. Dengan senang hati Rasulullah s.a.w
menerima (emberian itu dan memakainya. Dengan memakai
kain (emberian wanita itu, Rasulullah s.a.w keluar menemui
sahabatnya. 'alah seorang dari(ada sahabat melihat begitu
indahnya kain yang di(akai Rasulullah s.a.w, lau berkata,
)*ahai Rasulullah, alangkah indahnya kain yang engkau
(akai itu. 8eta(a senangnya jika aku memakainya,) ujarnya.
)8aiklah,) jawab Rasulullah s.a.w ringkas. 'etelah keluar dari
suatu majlis,Rasulullah s.a.w datang lagi ke tem(at itu,
teta(i tidak lagi menggunakan kain tenun yang baru di(akai
itu. 7ain (emberian wanita itu berli(at di tangannya, dan
kemudian diserahkan ke(ada sahabat yang memujinya
tadi. )Terimalah kain ini dan (akailah,) ujar Rasulullah s.a.w
.elihat (eristiwa itu, ramai sahabat yang men1ela lelaki itu.
7ain (emberian wanita itu sangat disenangi Rasulullah s.a.w
kerana itu di(akainya, teta(i Rasulullah s.a.w tidak (ernah
menolak (ermintaan seseorang. ).enga(a engkau masih
memintanya +) sungut (ara sahabat.
A(a jawab sahabat yang meminta kain ke(ada Rasulullah
s.a.w, )'aya minta kain itu bukan untuk saya (akai,
melainkan untuk saya gunakan untuk kain ka%anku.)
RAHSIA KHUS)UK DALA SEBAH)AN$
'eorang ahli ibadah bernama 6sam bin :usu%, dia sangat warak
dan sangat khusyuk solatnya. 4amun dia selalu khuatir kalau-
kalau ibadahnya kurang khusyuk dan selalu bertanya ke(ada
orang yang diangga(nya lebih ibadahnya, demi untuk
mem(erbaiki dirinya yang selalu dirasakan kurang khusyuk.
5ada suatu hari, 6sam menghadiri majlis seorang abid bernama
#atim Al-6sam dan bertanya : )*ahai Aba Abdurrahman,
bagaimanakah 1aranya tuan solat+) #atim berkata : )A(abila
masuk waktu solat aku berwudhu3 zahir dan batin.)
6sam bertanya, )8agaimana wudhu3 zahir dan batin itu+) #atim
berkata, )*udhu3 zahir sebagaimana biasa, iaitu membasuh
semua anggota wudhu3 dengan air. 'ementara wudhu3 batin
ialah membasuh anggota dengan tujuh (erkara :-
". Bertaubat
$. 0enyesali dosa yang dilakukan
(. 'idak tergila!gilakan dunia
*. 'idak mencari 1 mengharap pujian orang 2riya34
,. 'inggalkan si&at berbangga
-. 'inggalkan si&at khianat dan menipu
.. 0eninggalkan si&at dengki
'eterusnya #atim berkata, )7emudian aku (ergi ke masjid,
aku kemaskan semua anggotaku dan menghada( kiblat. Aku
berdiri dengan (enuh kewas(adaan dan aku bayangkan Allah
s.w.t. ada di hada(anku, syurga di sebelah kananku, neraka di
sebelah kiriku, malaikat maut berada di belakangku, dan aku
bayangkan (ula bahawa aku seolah-olah berdiri di atas titian
3'irratul .usta0im3 dan aku mengangga( bahawa solatku kali
ini adalah solat terakhirku, kemudian aku berniat dan bertakbir
dengan baik.
'etia( ba1aan dan doa dalam solat ku%aham maknanya,
kemudian aku ruku3 dan sujud dengan tawadhu3, aku
bertasyahhud dengan (enuh (enghara(an dan aku memberi
salam dengan ikhlas. 8eginilah aku bersolat selama $=
tahun.) A(abila 6sam mendengar, menangislah dia kerana
membayangkan ibadahnya yang kurang baik bila dibandingkan
dengan #atim.
KISAH DARI KITAB ALLAH S.W.T. )AN$ DAHULU
'uatu ketika Rasulullah s.a.w telah ditanya tentang suhu%
yang diturunkan ke(ada suhu% 4abi Allah .usa a.s.
Rasulullah s.a.w berkata, )'ebahagian dari(ada kandungan
suhu% 4abi .usa a.s :-
". Aku hairan pada orang yang telah meyakinkan akan
datangnya kematian 2yakin dirinya akan mati dan
ditanya tentang amalannya4, tetapi mengapa mereka
merasa seronok dan gembira di dunia 2tidak membuat
persediaan4.
$. Aku hairan kepada orang yang telah meyakini akan
adanya 5adar 2ketentuan4 Allah s.w.t., tetapi mengapa
mereka marah!marah 2bila sesuatu musibah menimpa
dirinya4.
(. Aku hairan pada orang yang telah meyakini akan
adanya hisab 2hari pengiraan amal baik dan buruk4,
tetapi mengapa mereka tidak berbuat kebaikan6"
Rasulullah s.a.w ditanya (ula tentang sebahagian dari(ada
kitab Taurat, 4abi berkata, )Antara kandungannya ialah :-
". Wahai anak Adam, janganlah kau merasa khuatir
akan kekuasaan 2pangkat4, selagi kekuasaan#u kekal
abadi iaitu tidak akan hilang selamanya.
$. Wahai anak Adam, sesungguhnya #ami menciptakan
kamu adalah untuk beribadah kepada#u, maka dari itu
janganlah kamu mensia!siakan 2menghabiskan masamu
untuk berhibur sahaja4.
(. Wahai anak Adam, #ami tidak mengira akan
amalanmu yang akan dilakukan esok, oleh itu janganlah
kamu cemas akan rezekimu untuk esok.
*. Wahai anak Adam, sesungguhnya bagi kamu ada
kewajipan dan ketentuan rezeki, sekalipun kamu
mengabaikan kewajipanmu terhadap#u, namun Aku
tidak akan mengabaikan rezeki yang telah ditentukan
untukmu.
,. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika kamu redha
pada apa!apa yang telah aku berikan kepadamu, maka
kamu akan merasakan bahagia zahir dan batin. 'etapi
jika kamu tidak redha dengan apa!apa yang telah Aku
berikan itu, maka kamu akan dikuasai oleh dunia
sehingga kamu akan melompat!lompat dan melenting
kepanasan di padang pasir yang panas. )emi
#eagungan dan #emuliaan#u, ketika itu pun kau tidak
akan memperolehi apa!apa selain yang telah aku
tetapkan, malahan engkau termasuk di dalam golongan
orang yang tercela di sisi#u."
KISAH %ERLAWANAN ANTARA SE#RAN$ LELAKI DAN
IBLIS
'uami isteri itu hidu( tenteram mula-mula. .eski(un melarat,
mereka taat ke(ada (erintah Tuhan. 'egala yang dilarang
Allah s.w.t. dihindari, dan ibadah mereka tekun sekali. 'i
'uami adalah seorang yang alim yang ta0wa dan tawakkal.
Teta(i sudah bebera(a lama isterinya mengeluh terhada(
kemiskinan yang tiada habis-habisnya itu. 6a memaksa
suaminya agar men1ari jalan keluar. 6a membayangkan
alangkah senangnya hidu( jika segala-galanya serba
1uku(. 5ada suatu hari, lelaki yang alim itu berangkat ke ibu
kota, mahu men1ari (ekerjaan. Di tengah (erjalanan is melihat
sebatang (ohon besar yang tengah dikerumuni orang. 6a
mendekat. Ternyata orang-orang itu sedang memuja-muja
(ohon yang konon keramat dan sakti itu. 8anyak juga kaum
wanita dan (edagang-(edagang yang meminta-minta agar
suami mereka setia atau dagangnya laris.
)6ni syirik,) %ikir lelaki yang alim tadi. )6ni harus dibanteras
habis. .asyarakat tidak boleh dibiarkan menyembah serta
meminta selain Allah s.w.t..) .aka (ulanglah dia terburu.
6sterinya hairan, menga(a se1e(at itu suaminya kembali. /ebih
hairan lagi waktu dilihatnya si suami mengambil sebilah ka(ak
yang diasahnya tajam. /antas lelaki alim tadi bergegas keluar.
6sterinya bertanya teta(i ia tidak menjawab. 'egera dinaiki
keldainya dan di(a1u 1e(at-1e(at ke (ohon itu. 'ebelum
sam(ai di tem(at (ohon itu berdiri, tiba-tiba melom(at
sesusuk tubuh tinggi besar dan hitam. Dia adalah iblis
laknatullah yang menyeru(ai sebagai manusia.
)#ai, mahu ke mana kamu+) tanya si iblis laknatullah. Brang
alim tersebut menjawab, )'aya mahu menuju ke (ohon yang
disembah-sembah orang bagaikan menyembah Allah s.w.t..
'aya sudah berjanji ke(ada Allah s.w.t. akan menebang
roboh (ohon syirik itu.) )7amu tidak ada a(a-a(a hubungan
dengan (ohon itu. :ang (enting kamu tidak ikut-ikutan syirik
se(erti mereka. 'udah (ulang sahaja.) )Tidak boleh,
kemungkaran mesti dibanteras,) jawab si alim bersika( tegas.
)8erhenti, jangan teruskan>) bentak iblis laknatullah
marah. )Akan saya teruskan>)
7erana masing-masing tegas (ada (endirian, akhirnya
terjadilah (erkelahian antara orang alim tadi dengan iblis
laknatullah. 7alau melihat (erbezaan badannya, seharusnya
orang alim itu dengan mudah boleh dibinasakan. 4amun
ternyata iblis laknatullah menyerah kalah, meminta-minta
am(un. 7emudian dengan berdiri menahan kesakita dia
berkata, )Tuan, maa%kanlah kekasaran saya. 'aya tak akan
berani lagi mengganggu tuan. 'ekarang (ulanglah. 'aya
berjanji, setia( (agi, a(abila Tuan selesai menunaikan
sembahyang 'ubuh, di bawah tikar sembahyang Tuan saya
sediakan wang emas em(at dinar. 5ulang saja berburu, jangan
teruskan niat Tuan itu dulu,)
.endengar janji iblis laknatullah dengan wang emas em(at
dinar itu, lunturlah kekerasan tekad si alim tadi. 6a teringatkan
isterinya yang hidu( tidak berke1uku(an. 6a teringat akan
saban hari rungutan isterinya. 'etia( (agi em(at dinar, dalam
sebulan sahaja dia sudah boleh menjadi orang kaya.
.engingatkan desakan-desakan isterinya itu maka (ulanglah
dia. 5atah niatnya semula hendak membanteras
kemungkaran.
Demikianlah, semejak (agi itu isterinya tidak (ernah marah
lagi. #ari (ertama, ketika si alim selesai sembahyang,
dibukanya tikar sembahyangnya. 8etul di situ tergolek em(at
benda berkilat, em(at dinar wang emas. Dia melon1at riang,
isterinya gembira. 8egitu juga hari yang kedua. ;m(at dinar
emas. 7etika (ada hari yang ketiga, matahari mulai terbit dan
dia membuka tikar sembahyang, masih dida(atinya wang itu.
Ta(i (ada hari keem(at dia mulai ke1ewa. Di bawah tikar
sembahyangnya tidak ada a(a-a(a lagi ke1ulai tikar (andan
yang ra(uh. 6sterinya mulai marah kerana wang yang kelmarin
sudah dihabiskan sama sekali.
'i alim dengan lesu menjawab, ),angan khuatir, esok
barangkali kita bakal da(at la(an dinar sekaligus.) 7eesokkan
harinya, hara(-hara( 1emas suami-isteri itu bangun (agi-(agi.
'elesai sembahyang dibuka tikar sejadahnya kosong. )7urang
ajar. 5eni(u,) teriak si isteri. )Ambil ka(ak, tebanglah (ohon
itu.) ):a, memang dia telah meni(uku. Akan aku habiskan
(ohon itu semuanya hingga ke ranting dan daun-daunnya,)
sahut si alim itu. .aka segera ia mengeluarkan keldainya.
'ambil membawa ka(ak yang tajam dia mema1u keldainya
menuju ke arah (ohon yang syirik itu. Di tengah jalan iblis
laknatullah yang berbadan tinggi besar tersebut sudah
menghalang. 7atanya menyorot tajam, ).ahu ke mana kamu+)
herdiknya menggegar.
).ahu menebang (ohon,) jawab si alim dengan gagah
berani. )8erhenti, jangan lanjutkan.) larang si iblis laknatullah
)8agaimana(un juga tidak boleh, sebelum (ohon itu
tumbang.) jawab lelaki itu.
.aka terjadilah kembali (erkelahian yang hebat. Teta(i kali ini
bukan iblis laknatullah yang kalah, ta(i si alim yang terkulai.
Dalam kesakitan, si alim tadi bertanya (enuh hairan, )Dengan
kekuatan a(a engkau da(at mengalahkan saya, (adahal dulu
engkau tidak berdaya sama sekali+) 6blis laknatullah itu
dengan angkuh menjawab, )Tentu sahaja engkau dahulu boleh
menang, kerana waktu itu engkau keluar rumah untuk Allah,
demi Allah. Andaikata kukum(ulkan seluruh belantaraku
menyerangmu sekali(un, aku takkan mam(u mengalahkanmu.
'ekarang kamu keluar dari rumah hanya kerana tidak ada
wang di bawah tikar sejadahmu. .aka biar(un kau keluarkan
seluruh kebolehanmu, tidak mungkin kamu mam(un
menjatuhkan aku. 5ulang saja. 7alau tidak, ku(atahkan nanti
batang lehermu.)
.endengar (enjelasan iblis laknatullah ini si alim tadi
termangu-mangu. 6a merasa bersalah, dan niatnya memang
sudah tidak ikhlas kerana Allah s.w.t. lagi. Dengan terhuyung-
hayang ia (ulang ke rumahnya. Dibatalkan niat semula untuk
menebang (ohon itu. 6a sedar bahawa (erjuangannya yang
sekarang adalah tan(a keikhlasan kerana Allah s.w.t., dan ia
sedar (erjuangan yang sema1am itu tidak akan menghasilkan
a(a-a(a selain dari kesiaan yang berlanjutan. 'ebab tujuannya
adalah kerana harta benda, mengatasi keutamaan Allah s.w.t.
dan agama. 8ukankah bererti ia menyalahgunakan agama
untuk ke(entingan hawa na%su semata-mata +
"Barangsiapa di antaramu melihat sesuatu
kemungkaran, hendaklah 2berusaha4 memperbaikinya
dengan tangannya 2kekuasaan4, bila tidak mungkin
hendaklah berusaha memperbaikinya dengan lidahnya
2nasihat4, bila tidak mungkin pula, hendaklah
mengingkari dengan hatinya 2tinggalkan4. 7tulah
selemah!lemah iman."
8adith 9iwayat 0uslim
KISAH ASAL USUL BEKAS TA%AK KAKI NABI IBRAHI
A.S .A'A/
'etelah 4abi 6smail bersetuju untuk membantu 4abi 6brahim
membangunkan 7aabah, maka 4abi 6brahim bersama dengan
anaknya (un mula membina 7aabah setelah Allah s.w.t.
menunjukkan ke(ada mereka tem(at yang harus dibina
8aitullah itu.
Ada dua riwayat yang mengatakan bahawa Allah s.w.t.
meninggikan ta(ak 8aitullah sebelum dibina oleh 4abi 6brahim
dan anaknya, ta(ak 8aitullah tidak terkena bala ben1ana
tau%an sewaktu tau%an besar melanda. 'atu riwayat lagi
mengatakan bahawa ta(ak 8aitullah itu telah runtuh dalam
tau%an besar se(ertimana runtuhnya binaan-binaan besar yang
lain. 'etelah (eristiwa tau%an besar melanda maka
sesungguhnya tidak ada orang lain yang mulakan
(embinaannya semula ke1uali 4abi 6brahim dan anaknya.
4abi 6brahim dan 4abi 6smail memulakan (embinaan 8aitullah.
4abi 6brahim menyusun naik batu sementara 4abi 6smail (ula
menguti( batu-batu besar se(erti yang di%irman oleh Allah
s.w.t. yang bermaksud, ")an 2ingatlah4 ketika :abi
7brahim bersama!sama anaknya :abi 7smail
meninggikan binaan 2tapak4 Baitullah 2#aabah4 sambil
keduanya berdoa dengan berkata, Wahai 'uhan kami
'erimalah, daripada kami amal kami sesungguhnya
Engkau amat mendengar lagi Amat 0engetahui." 2surah
al!Ba5arah ayat "$.4.
A(abila binaan sudah meninggi, 4abi 6smail, menghulurkan
batu besar yang 1uku( tinggi dan diambil oleh 4abi 6brahim
dan membina 8aitullah sehingga ia sia( (embinaannya. .aka
dengan kehendak Allah s.w.t. sebaik sahaja 4abi 6brahim
meletakkan kakinya di batu besar itu, maka terlekatlah ta(ak
kaki 4abi 6brahim se(ertimana da(at kita melihatnya sehingga
hari ini dekat 8aitullah. Dan ini adalah suatu tanda kebesaran
Allah s.w.t.
A(abila agama 6slam datang, Allah s.w.t. mensyariatkan
untuk bersembahyang di belakang ma0am 6brahim
se(ertimana %irman Allah s.w.t. yang bermaksud, ")an
jadikanlah oleh kamu ma5am 7brahim itu tempat
sembahyang." 2surah al!Ba5arah ayat "$,4.
:ang dikatakan ma0am 4abi 6brahim itu adalah kedua belah
bekas ta(ak kaki beliau dan bukan kubur 4abi 6brahim.
'etelah selesai (embinaan 8aitullah, maka Allah s.w.t.
memerintahkan 4abi 6brahim memberi kebenaran ke(ada
umat manusia menunaikan haji di 8aitullah. Firman Allah
s.w.t. yang bermaksud, ")an serulah umat manusia untuk
datang mengerjakan haji, nescaya mereka akan datang
ke 29umah Allah4mu dengan berjalan kaki, dengan
berkenderaan berjenis!jenis unta yang kurus, yang
datangnya dari berbagai jalan 2ceruk rantau4 yang
jauh." 2surah al!8aj ayat $.4.
'etelah itu 4abi 6brahim naik ke gunung ,abal! Abi 2ubais
satu gunung yang (aling dekat dengan baitullah dan di sana
beliau memanggil dengan nama Allah s.w.t., )*ahai sekalian
manusia, sesungguhnya Tuhan kamu telah membina satu
rumah-N*a bagi kamu, oleh itu hendaklah kamu semua
tunaikan haji di sana.) 4abi 6brahim menyeru ke kanan dan ke
kiri seolah-olah orang melaungkan azan. Allah s.w.t.
menyam(aikan seruan 4abi 6brahim a.s (ada setia( orang
yang di1i(takan dalam ba1aan talbiah dan itulah (ernyataan
semua orang yang mengerjakan %ardhu haji, kerana haji itu
tidak akan sah tan(a talbiah.
8a1aan talbiah antara lainnya,
";abbaikallahhummalabbaik" yang bermakna, "Aku
datang untuk menunaikan panggilan!0u ya
Allah." .enunaikan haji adalah salah satu rukun 6slam, oleh
itu hendaklah kita menunaikannya a(abila kita sudah mam(u
melaksanakannya. 8anyak orang menunaikan haji, teta(i
sekembali mereka dari menunaikan haji yang sangat
menyedihkan ialah terda(at juga orang yang melakukan
maksiat lebih teruk dari masa sebelum menunaikan haji. Bleh
itu, hendaklah kita mulakan dengan sembahyang, (uasa, zakat
dan seterusnya menunaikan haji.
7alau kita menunaikan haji tan(a mengerjakan sembahyang
lima waktu maka sia-sia sahaja haji yang kita lakukan sebab ia
tidak akan diterima oleh Allah s.w.t. Dan ini adalah salah satu
(un1a mereka yang kembali dari menunaikan haji melakukan
berma1am-ma1am maksiat. 8agi mereka yang menda(at
kenikmatan haji mereka ini tidak akan berani melakukan kerja-
kerja yang dimurkai oleh Allah s.w.t. sebaliknya mereka akan
berusaha untuk menjadi muslim yang sem(urna. Tan(a
mengerjakan sembahyang, maka semua kerja-kerja yang
berbentuk amal, sedekah, zakat dan sebagainya semuanya itu
tidak akan diterima oleh Allah s.w.t.
KESABARAN SE#RAN$ %ERE%UAN )AN$ DIRASUK
Ata3 bin Abi rabah berkata, 6bnu Abbas r.a telah bertanya
ke(adanya, ).ahukah aku tunjukkan ke(ada engkau seorang
(erem(uan ahli syurga +) ,awab Ata, )8ahkan, sia(akah
(erem(uan itu +) 6bnu Abbas berkata, )5erem(uan hitam itu
telah menemui Rasulullah s.a.w mengadu ia telah
dirasuk.) 'abda Rasulullah s.a.w ke(ada (erem(uan itu,
),ika engkau tahan dan sanggu( bersabar maka syurga
bagimu, sekiranya engkau tidak tahan dan tidak sanggu(
bersabar aku akan mendoakan engkau su(aya engkau (ulih
segar.)
,awab (erem(uan itu, )Aku tahan dan sanggu( bersabar
maka baginya syurga!) 'ekian ter1atit dalam kitab sahih
8ukhari dan .uslim. Dari sini da(atlah kita satu keterangan,
bahawa (enyakit sarak atau rasukan bukanlah ia sesuatu yang
baru teta(i telah diketahui sejak zaman berzaman dan zaman
4abi dan sahabat.
%ERBUALAN ANTARA RASULULLAH S.A.W DEN$AN IBLIS
Telah di1eritakan bahawa Allah s.w.t. telah menyuruh iblis
laknatullah datang ke(ada Na+i uha00ad s.a.w agar
menjawab segala (ertanyaan yang baginda tanyakan (adanya.
5ada suatu hari 6blis laknatullah (un datang ke(ada Ba!inda
s.a.w. dengan menyeru(ai orang tua yang baik lagi bersih,
sedang ditangannya memegang tongkat.
8ertanya Rasulullah s.a.w1 )'ia(akah kamu ini +)
Brang tua itu menjawab, )Aku adalah iblis.)
)A(a maksud kamu datang berjum(a aku +)
Brang tua itu menjawab, )Allah menyuruhku datang
ke(adamu agar kau bertanyakan ke(adaku.)
8aginda Rasulullah s.a.w lalu bertanya, )#ai iblis, bera(a
banyakkah musuhmu dari kalangan umat-umatku +)
6blis menjawab, )/ima belas.)
". Engkau sendiri hai 0uhammad.
$. 7mam dan pemimpin yang adil.
(. %rang kaya yang merendah diri.
*. <edagang yang jujur dan amanah.
,. %rang alim yang mengerjakan solat dengan khusyuk.
-. %rang 0ukmin yang memberi nasihat.
.. %rang yang 0ukmin yang berkasih!sayang.
/. %rang yang tetap dan cepat bertaubat.
= %rang yang menjauhkan diri dari segala yang haram.
">. %rang 0ukmin yang selalu dalam keadaan suci.
"". %rang 0ukmin yang banyak bersedekah dan
berderma.
"$. %rang 0ukmin yang baik budi dan akhlaknya.
"(. %rang 0ukmin yang berman&aat kepada orang.
"*. %rang yang ha&al al!?uran serta selalu
membacanya.
",. %rang yang berdiri melakukan solat di waktu malam
sedang orang!orang lain semuanya tidur.
7emudian Rasulullah s.a.w bertanya lagi, )8era(a banyakkah
temanmu di kalangan umatku +)
,awab iblis laknatullah, )'e(uluh golongan :-
". 8akim yang tidak adil.
$. %rang kaya yang sombong.
(. <edagang yang khianat.
*. %rang pemabuk1peminum arak.
,. %rang yang memutuskan tali persaudaraan.
-. <emilik harta riba3.
.. <emakan harta anak yatim.
/. %rang yang selalu lengah dalam mengerjakan
solat1sering meninggalkan solat.
=. %rang yang enggan memberikan zakat1kedekut.
">. %rang yang selalu berangan!angan dan khayal
dengan tidak ada &aedah.
.ereka semua itu adalah sahabat-sahabatku yang setia.)
6tulah di antara (erbualan 4abi dan iblis laknatullah.
'ememangnya kita maklum bahawa sesungguhnya 6blis
laknatullah itu adalah musuh Allah s.w.t. dan manusia. Dari
itu hendaklah kita selalu berhati-hati jangan sam(ai kita
menjadi kawan iblis laknatullah, kerana sesia(a yang menjadi
kawan iblis laknatullah bermakna menjadi musuh Allah s.w.t..
Demikianlah sebaliknya, sesia(a yang menjadi musuh iblis
laknatullah bererti menjadi kawan kekasih Allah s.w.t..
ANTARA SABAR DAN EN$ELUH
5ada zaman dahulu ada seorang yang bernama Abul #assan
yang (ergi haji di 8aitul #aram. Diwaktu tawa% tiba-tiba ia
melihat seorang wanita yang bersinar dan berseri
wajahnya. )Demi Allah, belum (ernah aku melihat wajah
se1antik dan se1erah wanita itu, tidak lain kerana itu (asti
kerana tidak (ernah risau dan bersedih hati.) Tiba-tiba wanita
itu mendengar u1a(an Abul #assan lalu ia bertanya, )A(akah
katamu hai saudaraku + Demi Allah aku teta( terbelenggu oleh
(erasaan duka1ita dan luka hati kerana risau, dan seorang (un
yang menyekutuinya aku dalam hal ini.)
Abu #assan bertanya, )8agaimana hal yang
merisaukanmu +) *anita itu menjawab, )5ada suatu hari
ketika suamiku sedang menyembelih kambing korban, dan
(ada aku mem(unyai dua orang anak yang sudah boleh
bermain dan yang satu masih menyusu, dan ketika aku
bangun untuk membuat makanan, tiba-tiba anakku yang agak
besar berkata (ada adiknya, )#ai adikku, sukakah aku
tunjukkan (adamu bagaimana ayah menyembelih
kambing +) ,awab adiknya, )8aiklah kalau begitu +)
/alu disuruh adiknya baring dan disembelihkannya leher
adiknya itu. 7emudian dia merasa ketakutan setelah melihat
darah meman1ut keluar dan lari ke bukit yang mana di sana ia
dimakan oleh serigala, lalu ayahnya (ergi men1ari anaknya itu
sehingga mati kehausan dan ketika aku letakkan bayiku untuk
keluar men1ari suamiku, tiba-tiba bayiku merangkak menuju
ke (eriuk yang berisi air (anas, ditariknya (eriuk tersebut dan
tum(ahlah air (anas terkena ke badannya habis mele1ur kulit
badannya. 8erita ini terdengar ke(ada anakku yang telah
berkahwin dan tinggal di daerah lain, maka ia jatuh (engsan
hingga sam(ai menuju ajalnya. Dan kini aku tinggal sebatang
kara di antara mereka semua.)
/alu Abul #assan bertanya, )8agaimanakah kesabaranmu
menghada(i semua musibah yang sangat hebat itu +) *anita
itu menjawab, )Tiada seorang (un yang da(at membedakan
antara sabar dengan mengeluh melainkan ia menemukan di
antara keduanya ada jalan yang berbeda. Ada(un sabar
dengan mem(erbaiki yang lahir, maka hal itu baik dan ter(uji
akibatnya. Dan ada(un mengeluh, maka orangnya tidak
menda(at ganti yakni sia-sia belaka.)
Demikianlah 1erita di atas, satu 1erita yang da(at dijadikan
tauladan di mana kesabaran sangat digalakkan oleh agama
dan harus dimiliki oleh setia( orang yang mengaku beriman
ke(ada Allah s.w.t. dalam setia( terkena musibah dan dugaan
dari Allah. 7erana itu Rasulullah s.a.w bersabda dalam
%irman Allah s.w.t. dalam sebuah hadith 2udsi,:
"'idak ada balasan bagi hamba!#u yang 0ukmin, jika
Aku ambil kekasihnya dari ahli dunia kemudian ia sabar,
melainkan syurga baginya."
8egitu juga mengeluh. 5erbuatan ini sangat dikutuk oleh
agama dan hukumnya haram. 7erana itu Rasulullah s.a.w
bersabda,:
" 'iga macam daripada tanda keka&iran terhadap Allah,
merobek baju, mengeluh dan menghina nasab orang."
Dan sabda Rasulullah s.a.w (ula, " 0engeluh itu termasuk
kebiasaan +ahiliyyah, dan orang yang mengeluh, jika ia
mati sebelum taubat, maka Allah akan memotongnya
bagi pakaian dari wap api neraka." 29iwayat oleh 7mam
0ajah4
'emoga kita dijadikan sebagai hamba Tuhan yang sabar dalam
menghada(i segala musibah.
DI%#T#N$ TAN$AN KERANA EBERI SEDEKAH
Dikisahkan bahawa semasa berlakunya kekurangan makanan
dalam kalangan 8ani 6srael, maka lalulah seorang %akir
mengham(iri rumah seorang kaya dengan berkata,
)'edekahlah kamu ke(adaku dengan se(otong roti dengan
ikhlas kerana Allah s.w.t.) 'etelah %akir miskin itu berkata
demikian maka keluarlah anak gadis orang kaya, lalu
memberikan roti yang masih (anas ke(adanya. 'ebaik sahaja
gadis itu memberikan roti tersebut maka keluarlah ba(a gadis
tersebut yang bakhil itu terus memotong tangan kanan anak
gadisnya sehingga (utus. 'emenjak dari (eristiwa itu maka
Allah s.w.t (un mengubah kehidu(an orang kaya itu dengan
menarik kembali harta kekayaannya sehingga dia menjadi
seorang yang %akir miskin dan akhirnya dia meninggal dunia
dalam keadaan yang (aling hina.
Anak gadis itu menjadi (engemis dan meminta-minta dari satu
rumah ke rumah. .aka (ada suatu hari anak gadis itu
mengham(iri rumah seorang kaya sambil meminta sedekah,
maka keluarlah seorang ibu dari rumah tersebut. 6bu tersebut
sangat kagum dengan ke1antikannya dan mem(elawa anak
gadis itu masuk ke rumahnya. 6bu itu sangat tertarik dengan
gadis tersebut dan dia berhajat untuk mengahwinkan anaknya
dengan gadis tersebut. .aka setelah (erkahwinan itu selesai,
maka si ibu itu (un memberikan (akaian dan (erhiasan bagi
menggantikan (akaiannya.
5ada suatu malam a(abila sudah dihidang makanan malam,
maka si suami hendak makan bersamanya. Bleh kerana anak
gadis itu kudung tangannya dan suaminya juga tidak tahu
bahawa dia itu kudung, manakala ibunya juga telah
merahsiakan tentang tangan gadis tersebut. .aka a(abila
suaminya menyuruh dia makan, lalu dia makan dengan tangan
kiri. A(abila suaminya melihat keadaan isterinya itu dia (un
berkata, )Aku menda(at tahu bahawa orang %akir tidak tahu
dalam tata1ara harian, oleh itu makanlah dengan tangan kanan
dan bukan dengan tangan kiri.)
'etelah si suami berkata demikian, maka isterinya itu teta(
makan dengan tangan kiri, walau(un suaminya berulang kali
memberitahunya. Dengan tiba-tiba terdengar suara dari
sebelah (intu, )7eluarkanlah tangan kananmu itu wahai hamba
Allah, sesungguhnya kamu telah mendermakan se(otong roti
dengan ikhlas kerana Ku, maka tidak ada halangan bagi-Ku
memberikan kembali akan tangan kananmu itu.)
'etelah gadis itu mendengar suara tersebut, maka dia (un
mengeluarkan tangan kanannya, dan dia menda(ati tangan
kanannya berada dalam keadaan asalnya, dan dia (un makan
bersama suaminya dengan menggunakan tangan kanan.
#endaklah kita sentiasa menghormati tetamu kita, walau(un
dia %akir miskin a(abila dia telah datang ke rumah kita maka
sesungguhnya dia adalah tetamu kita. Rasulullah s.a.w telah
bersabda yang bermaksud, "Barangsiapa menghormati
tetamu, maka sesungguhnya dia telah menghormatiku,
dan barangsiapa menghormatiku, maka sesungguhnya
dia telah memuliakan Allah s.w.t. )an barangsiapa telah
menjadi kemarahan tetamu, dia telah menjadi
kemarahanku. )an barangsiapa menjadikan
kemarahanku, sesungguhnya dia telah menjadikan
murka Allah s.w.t."
'abda Rasulullah s.a.w yang bermaksud, "Sesungguhnya
tetamu itu apabila dia datang ke rumah seseorang
mukmin itu, maka dia masuk bersama dengan seribu
berkah dan seribu rahmat."
JAN$AN EN)IKSA DIRI
Allah s.w.t. men1i(takan dunia seisinya untuk kemudahan
manusia itu sendiri, oleh itu hendaklah manusia
meman%aatkannya.
'ahabat Anas men1eritakan bahawa satu hari Rasulullah
s.a.w melihat seorang yang di(a(ah oleh kedua orang
anaknya menunaikan haji dengan berjalan kaki. A(abila
melihat keadan itu maka Ba!inda s.a.w. bertanya, ).enga(a
dengan orang ini+) Dua anak itu berkata, )Dia bernazar hendak
menunaikan hai dengan berjalan kaki.) Rasulullah s.a.w
berkata, )'esungguhnya Allah s.w.t. tidak memerlukan orang
yang menyiksakan dirinya.) 7etika itu juga Aasulullah
memerintahkan ke(ada orang itu agar naik kenderaan untuk
menunaikan haji.
Dalam satu (eristiwa lain, seseorang menziarahi tuan gurunya
yang sudah lama ber(isah, dia berjalan kaki bebera(a batu ke
rumah gurunya dengan maksud untuk menda(at (ahala yang
lebih. 'etiba di rumah gurunya itu, tuan guru itu bertanya,
)7amu datang dengan a(a+) Anak murid itu berkata, )'aya
berjalan kaki.) A(abila tuan guru itu mendengar jawa(an anak
muridnya itu dia berkata : )Dia telah men1i(takan kuda,
baghal dan keldai agar kamu mengenderainya.)