Anda di halaman 1dari 11

NOTA PENDIDIKAN SIVIK DAN

KEWARGANEGARAAN TINGKATAN SATU


Nota 2 Sivik Tingkatan 1


UNIT 1: IDENTITI DIRI
Identiti diri merupakan gambaran keseluruhan tentang seseorang dan matlamat hidup yang
ingin dicapainya.
Setiap individu juga mempunyai potensi diri iaitu intelek, rohani, jasmani dan emosi.
CARA-CARA MENGEMBANGKAN POTENSI DIRI
Mengenalpasti potensi diri.
Mencatatkan perkembangan diri.
Menghubungkan potensi diri dengan cita-cita.
Mengambil daya usaha untuk mencapai cita-cita.
UNIT 2: PENYELESAIAN KONFLIK
Penyelesaian Konflik
Berkongsi masalah dengan individu yang dipercayai.
Berbincang untuk mencari jalan penyelesaian.
Menjaga maruah diri.
Bijak memilih rakan.
Berkongsi minat dan pengalaman
Sikap Asertif
Tegas
Mempunyai harga diri
Tidak terpengaruh dengan ajakan negatif rakan.
Berfikir dengan matang.
Menjauhi tingkah laku antisosial.
Berupaya menimbangkan baik buruk sesuatu keputusan.
TEMA 2: KELUARGA BAHAGIA
CIRI-CIRI KELUARGA BAHAGIA
Saling menyayangi sesama keluarga.
Menjalinkan hubungan yang mesra dan akrab.
Peka terhadap perasaan anggota keluarga.
Amalan gaya hidup yang sihat.
Perlakuan yang beradab.
CARA MEMBINA KELUARGA BAHAGIA
Mengingati hari istimewa dalam keluarga.
Berkomunikasi secara sopan.
Melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti keluarga.
Menjaga keselamatan anggota keluarga.
Menghargai anggota keluarga.
Menjaga kebersihan rumah/ persekitaran.
TEMA 3: HIDUP BERMASYARAKAT
BANGGA TERHADAP SEKOLAH
Mengenali sejarah/identiti sekolah.
Menghargai budaya sekolah.
Menjaga keceriaan sekolah.
Belajar bersungguh-sungguh.
Berbakti kepada sekolah.
CONTOH-CONTOH BUDAYA SEKOLAH
a. Budaya Sekolah Berdisiplin
Beratur dengan tertib.
Ponteng sifar.
Kes salah laku yang minima.
Ketepatan waktu.
b. Budaya Sekolah dalam Taman
Kebersihan dan keindahan persekitaran.
Amalan Kitar Semula.
c. Budaya Sekolah Penyayang
Kempen warga sekolah penyayang.
Program mentor-mentee
Tabung penyayang.
Bantuan Kebajikan.
Persatuan Ibu Bapa dan Guru.
d.Budaya Sekolah Cemerlang Kokurikulum
Cemerlang dalam aktiviti sukan.
Aktif dalam aktiviti, kelab, persatuan dan unit uniform.
Mengambil bahagian dalam program komuniti.
PENJAGAAN DAN PENINGKATAN IMEJ SEKOLAH
Penglibatan diri dalam aktiviti sekolah.
Sahsiah dan sikap yang positif.
Mematuhi peraturan sekolah.
Memberi sokongan moral.
Mengharumkan nama sekolah.
Menghormati warga sekolah.
CIRI-CIRI/SIKAP MURID YANG POSITIF
Menjaga dan meningkatkan imej sekolah
Sentiasa berdisiplin.
Menghormati pendapat komuniti sekolah.
Mengamalkan nilai-nilai murni masyarakat.
KEBAIKAN SAHSIAH DAN SIKAP POSITIF MURID KEPADA SEKOLAH
Sekolah menjadi tempat yang selamat dan selesa untuk belajar.
Sekolah menjadi tempat kecemerlangan murid.
Sekolah mendapat sokongan daripada ibubapa dan komuniti di sekitar sekolah.
Peningkatan budaya ilmu.
Budaya penyayang dapat dipupuk.
TEMA 4: WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA MALAYSIA
CERITA RAKYAT PELBAGAI KAUM
CIRI-CIRI CERITA RAKYAT PELBAGAI KAUM.
Disampaikan oleh tukang cerita atau penglipurlara.
Berdasarkan kehidupan masyarakat setempat.
Mengandungi teladan dan nasihat yang berguna.
Disampaikan dari mulut ke mulut.
JENIS-JENIS CERITA RAKYAT
Cerita hikayat.
Cerita asal usul.
Cerita jenaka.
Cerita binatang.
Cerita kepahlawanan.
Cerita lipur lara.
TEMA 5: MALAYSIA NEGARA BERDAULAT
PRINSIP-PRINSIP UTAMA DALAM PEMBENTUKAN KERAJAAN DEMOKRASI.
Proses pilihan raya.
Hak-hak asasi individu terjamin.
Persamaan dan keadilan.
Kepelbagaian budaya dalam masyarakat.
Membentuk dan melaksanakan dasar-dasar negara.
Warganegara yang patriotik.
Ketelusan dalam membuat keputusan.
CIRI-CIRI NEGARA DEMOKRASI
RAJA BERPERLEMBAGAAN
Bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong ditetapkan oleh perlembagaan dan undang-undang.
PILIHAN RAYA
Rakyat diberi peluang untuk melibatkan diri dalam proses pemerintahan melalui wakil-wakil
yang dipilih.
BADAN PERUNDANGAN
Dewan Rakyat dan Dewan Negara berfungsi untuk menggubal undang-undang di peringkat
Persekutuan.
PARTI-PARTI POLITIK
Memberi peluang kepada rakyat untuk bersuara dan memperjuangkan hak kea rah
pemerintahan sebuah negara demokrasi yang makmur dan stabil.
BADAN PELAKSANA
Kabinet berfungsi sebagai badan penggubal dasar negara yang tertinggi dan melaksanakan
kuasa eksekutif.
BADAN KEHAKIMAN
Berfungsi untuk mentafsirkan undang-undang dan menjatuhkan hukuman.
TEMA 6: CABARAN MASA DEPAN
KESINAMBUNGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
CABARAN MENGEKALKAN KESINAMBUNGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Perpaduan kaum.
Kelestarian alam sekitar.
Kesedaran Sivik.
Empati terhadap golongan kurang berupaya.
KESEDARAN SIVIK
Memelihara kepentingan semua pihak.
Menjaga kemudahan awam.
Mematuhi peraturan dan undang-undang.
Memulihara dan mengekalkan alam sekitar
Pembangunan infrastruktur.
MASYARAKAT SEJAHTERA TAHUN 2020
Masyarakat ICT
Memelihara kelestarian alam sekitar.
Sistem pengangkutan yang canggih.Email ThisBlogThis!


(f)
cerita mitos.4.Faedah menghayati cerita rakyat:-
(a)
mengetahui cerita rakyat pelbagai kaum;
(b)
memahami budaya masyarakat zaman dahulu;
(c)
memberikan hiburan kepada pendengar;
(d)
dapat mengambil iktibar dan pengajaran daripada cerita tersebut;
(e)
dapat mengekalkan warisan budaya.
5.
Cerita rakyat perlu dikekalkan dan dipelihara supaya generasi muda dapat menghayatinya.
6.
Antara cara mengekalkan cerita rakyat:
(a)
diterbitkan dalam bentuk buku atau video supaya dapat dibaca dan ditonton;
(b)
menggalakkan pelajar membaca cerita-cerita ini;
(c)
menceritakan cerita rakyat kepada pelajar;
(d)
mengadakan pertandingan bercerita tentang cerita rakyat;
(e)
mengadakan sudut cerita rakyat di dalam kelas.7.Antara cerita rakyat yang popular: -
(a)
Nakhoda Tanggang - Cerita kaum Melayu;
(b)
Kong Zhi Meminta Tunjuk Ajar Budak Kecil - Cerita kaum Cina;
(c)
Ahli Sihir yang Angkuh - Cerita kaum India;
(d)
Kura-kura yang Pintar - Cerita kaum Iban;
(e)
Burung layang-layang - Cerita kaum Kadazan.Unit 7
Kerajaan DemokrasiPengenalan
1.
Demokrasi
bermaksud sistem pemerintahan negara oleh rakyat menerusi wakil-wakil yangdipilih menerusi
pilihan raya.
2.
Kata demokrasi berasal daripada bahasa Yunani 'demo' yang bermaksud
rakyat
dan 'kratos'yang bermaksud
kekuasaan.
3.
Kerajaan demokrasi ialah kerajaan yang dipilih oleh rakyat.
4.
Prinsip-prinsip dalam pembentukan kerajaan demokrasi:-
(a)
pemerintahan kerajaan dipilih oleh rakyat melalui proses pilihan raya;
(b)
kerajaan bertanggungjawab membentuk dan melaksanakan dasar-dasar negara demikesejahteraan
rakyat dan keamanan negara;
(c)
hak asasi setiap rakyat termaktub dalam perlem-bagaan negara;
(d)
persamaan dan keadilan dalam aspek politik, ekonomi, sosial, dan undang-undang;
(e)
warga yang patriotik;
(f)
amalan kepelbagaian budaya;
(g)
ketelusan pemerintahan.
Sistem Demokrasi Berparlimen di Malaysia
1.
Negara kita Malaysia mengamalkan
sistem demokrasi berparlimen
dengan
rajaberperlembagaan.
2.
Kerajaan demokrasi berparlimen adalah kerajaan yang dipilih oleh rakyat untuk rakyat.
11

3.
Raja-raja Melayu menjadi lambang taat setia rakyat.
4.
Rakyat berkuasa untuk menyokong, mengekal, dan menukar kerajaan menerusi pilihan raya.
5.
Raja berperlembagaan
pula ditakrifkan sebagai sistem beraja mengikut peraturan PerlembagaanMalaysia.
6.
Di Malaysia, Ketua Negara ialah
Yang di-Pertuan Agong.
7.
Ketua kerajaan pula ialah
Perdana Menteri.
8. Setiap warganegara yang berumur 21 tahun ke atas dan yang sudah layak
mengundi, perlulahmengundi pemimpin negara dengan bijaksana dan penuh tanggungjawab kerana
pilihan andapenentu masa hadapan negara.
Cara Rakyat Menghargai Amalan Demokrasi di Malaysia
1.
Amalan demokrasi membenarkan rakyat bebas bersuara dan melakukan sebarang aktiviti asalsahaja
aktiviti tersebut tidak menyentuh sensitiviti kaum-kaum lain dan menyebabkan huru-hara.
2.
Antara cara yang perlu rakyat lakukan sebagai menghargai amalan demokrasi di
Malaysiatermasuklah :-
(a)
tidak menghina agama dan budaya kaum-kaum lain sama ada melalui perkataan mahupunmelalui
tindakan;
(b)
tidak melakukan rusuhan;
(c)
tidak terlibat dalam aktiviti yang menyebabkan negara huru-hara;
(d)
berbaik-baik dengan semua kaum.Unit 8
KESINAMBUNGAN KESEJAHTERAAN RAKYATPengenalan
1.
Kesejahteraan rakyat merujuk kepada rakyat yang berbilang kaum dan agama hidup bersamadengan
aman dan harmoni untuk memajukan negara.
2.
Demi mengekalkan kesinambungan kesejahteraan rakyat pada masa hadapan, kita haruslah:
(a)
memiliki kesedaran sivik dan jati diri untuk menghadapi cabaran dan halangan;
(b)
mempunyai daya empati terhadap golongan kurang bernasib baik dan golongan kurangupaya;
(c)
mengamalkan dan meneruskan perpaduan kaum;
(d)
menghargai dan menyayangi alam sekitar (kelestarian alam sekitar).
Kesedaran Sivik
1.
Individu yang mempunyai kesedaran sivik mempunyai perlakuan yang membantu
mengekalkannorma-norma masyarakat dan mematuhi undang-undang.
2.
Antara sikap orang yang mempunyai kesedaran sivik:
(a)
menjaga dan bertanggungjawab ke atas kemudahan yang disediakan;
(b)
mematuhi peraturan dan undang-undang;
(c)
memikirkan kepentingan kemudahan untuk faedah
bersama.3.Contoh individu yang tiada kesedaran sivik:
(a)
membuang sampah merata;
(b)
merosakkan kemudahan awam;
(c)
meludah merata di tempat awam;
(d)
bertolak-tolak ketika menaiki komuter dan sebagainya.
12

Perasaan Empati
1.
Perasaan
empati
ialah kebolehan memahami perasaan orang lain.
2.
Sikap keprihatinan ini penting dalam setiap individu . Contohnya perasaan empati terhadapgolongan
kurang upaya dan orang yang kurang bernasib baik.
3.
Apabila kita mempunyai perasaan empati, kita bersedia menolong orang lain dari segi
moral,kebendaan, dan nasihat tanpa mengharapkan ganjaran.
Perpaduan Kaum
1.
Perpaduan kaum penting dalam situasi kehidupan masyarakat yang berbilang kaum seperti
diMalaysia.
2.
Perpaduan kaum dapat membentuk identiti negara yang positif serta menyumbang ke
arahkemajuan negara.
Jati Diri
1.
Jati diri yang kukuh penting sebagai benteng untuk menghadapi segala bentuk cabaran dalamandan
luaran yang boleh mengancam kesejahteraan diri, masyarakat, dan negara.
2.
Cara-cara jati diri dibina:
(a)
melalui pendidikan agama dan moral;
(b)
tindakan yang wajar serta bijak;
(c)
jalinan hubungan kemanusiaan yang baik;
(d)
aktiviti yang berfaedah.
3.
Remaja yang rapuh jati dirinya mudah terpengaruh dengan aktiviti yang tidak sihat seperti
meragut,merokok, menghisap dadah, terlibat dalam jenayah siber dan sebagainya.
Kelestarian Alam Sekitar
1.
Lestari bermaksud mengekalkan alam semula jadi ciptaan Tuhan untuk manusia.
2.
Setiap individu bertanggungjawab memelihara dan memulihara alam sekitar.
3.
Sebarang aktiviti yang mengganggu dan mencemarkan alam sekitar, mestilah dielakkan.
TEMA 1 : PENCAPAIAN KENDIRI
Pilih jawapan yang paling sesuai bagi soalan-soalan yang berikut.
1. Mengapakah setiap individu digalakkan untuk mengembangkan potensi dirinya?
A Menimba ilmu pengetahuan
B Membina identiti diri yang positif
C Menonjolkan bakat dan kemahiran
D Mengenal pasti kekurangan pada diri
2. Seseorang yang mempunyai identiti diri yang positif akan sentiasa
A yakin terhadap kebolehan dirinya.
B memupuk semangat kekitaan.
C hidup aman dan sejahtera.
D bersaing dengan orang lain.
3. Antara berikut, yang manakah merujuk kepada potensi diri seseorang individu?
I Bakat
II Kebolehan
III Kekuatan diri
IV Keyakinan diri
A I, II, dan III B I, II, dan IV C I, III, dan IV D I, II, III, dan IV
4. Antara berikut, yang manakah merupakan cirri-ciri yang terkandung di dalam perkembangan
potensi jasmani?
I Melakukan aktiviti riadah
II Meningkatkan kualiti kehidupan
III Mengembangkan kemahiran bakat
IV Meningkatkan daya pengeluaran
A I, II, dan III B I, II, dan IV C I, III, dan IV D I, II, III, dan IV
5. Bagaimanakah cita-cita atau matlamat hidup dapat dikecapi?
A Mengenal pasti potensi diri
B Mengembangkan potensi diri
C Menilai potensi diri
D Mengubah potensi diri
6. Apakah kepentingan untuk mengembangkan potensi diri?
A Menonjolkan kemahiran dan bakat
B Mencapai kejayaan dalam kehidupan
C Menyumbang kepada masyarakat dan negara
D Melibatkan diri dalam pelbagai bidang
7. Pilih situasi yang menunjukkan usaha untuk meningkatkan kecemerlangan diri.
A Radiah bercita-cita untuk menjadi jurutera kerana ia merupakan pekerjaan bergaji tinggi
B Woon Yong gigih berlatih badminton setelah ditegur oleh ayahnya.
C Anita menyertai kem kepimpinan untuk meningkatkan keperibadian diri.
D Martin bergaul dengan murid-murid yang pandai supaya menjadi lebih popular.
8. Apakah potensi diri yang mungkin dimiliki oleh seseorang yang bercita-cita menjadi peguam?
A Daya kreativiti yang tinggi
B Lemah-lembut dan mesra
C Pandai berpidato dan bersyarah
D menguasai Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris
9. Keperibadian seseorang individu merujuk kepada
I perlakuan
II pergaulan
III perwatakan
IV penampilan
A I, dan II B I , dan III C II, dan IV D III, dan IV
10. Bagaimanakah potensi diri dapat dikembangkan di alam persekolahan?
I Bakat
II Pendidikan
III Latihan yang berterusan
IV aktiviti kokurikulum
A I, II, dan III B I, II, dan IV C I, III, dan IV D I, II, III, dan IV
JAWAPAN
1. B
2. A
3. A
4. C
5. B
6. B
7. C
8. C
9. B
10. D