Anda di halaman 1dari 11
NOTA PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN SATU Nota 2 Sivik Tingkatan 1 UNIT 1: IDENTITI DIRI  Identiti diri merupakan gambaran keseluruhan tentang seseorang dan matlamat hidup yang ingin dicapainya.  Setiap individu juga mempunyai potensi diri iaitu intelek, rohani, jasmani dan emosi. CARA-CARA MENGEMBANGKAN POTENSI DIRI  Mengenalpasti potensi diri.  Mencatatkan perkembangan diri.  Menghubungkan potensi diri dengan cita-cita.  Mengambil daya usaha untuk mencapai cita-cita. UNIT 2: PENYELESAIAN KONFLIK Penyelesaian Konflik  Berkongsi masalah dengan individu yang dipercayai.  Berbincang untuk mencari jalan penyelesaian.  Menjaga maruah diri.  Bijak memilih rakan.  Berkongsi minat dan pengalaman Sikap Asertif  Tegas  Mempunyai harga diri  Tidak terpengaruh dengan ajakan negatif rakan.  Berfikir dengan matang.  Menjauhi tingkah laku antisosial.  Berupaya menimbangkan baik buruk sesuatu keputusan. TEMA 2: KELUARGA BAHAGIA CIRI-CIRI KELUARGA BAHAGIA  Saling menyayangi sesama keluarga.  Menjalinkan hubungan yang mesra dan akrab.  Peka terhadap perasaan anggota keluarga.  Amalan gaya hidup yang sihat.  Perlakuan yang beradab. CARA MEMBINA KELUARGA BAHAGIA  Mengingati hari istimewa dalam keluarga.  Berkomunikasi secara sopan.  Melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti keluarga.  Menjaga keselamatan anggota keluarga.  Menghargai anggota keluarga.  Menjaga kebersihan rumah/ persekitaran. TEMA 3: HIDUP BERMASYARAKAT BANGGA TERHADAP SEKOLAH Mengenali sejarah/identiti sekolah. Menghargai budaya sekolah. Menjaga keceriaan sekolah. Belajar bersungguh-sungguh. Berbakti kepada sekolah. CONTOH-CONTOH BUDAYA SEKOLAH a. Budaya Sekolah Berdisiplin  Beratur dengan tertib.  Ponteng sifar.  Kes salah laku yang minima.  Ketepatan waktu. b. Budaya Sekolah dalam Taman  Kebersihan dan keindahan persekitaran.  Amalan Kitar Semula. c. Budaya Sekolah Penyayang  Kempen warga sekolah penyayang.  Program mentor-mentee  Tabung penyayang.  Bantuan Kebajikan.  Persatuan Ibu Bapa dan Guru. d.Budaya Sekolah Cemerlang Kokurikulum  Cemerlang dalam aktiviti sukan.  Aktif dalam aktiviti, kelab, persatuan dan unit uniform.  Mengambil bahagian dalam program komuniti. PENJAGAAN DAN PENINGKATAN IMEJ SEKOLAH  Penglibatan diri dalam aktiviti sekolah.  Sahsiah dan sikap yang positif.  Mematuhi peraturan sekolah.  Memberi sokongan moral.  Mengharumkan nama sekolah.  Menghormati warga sekolah. CIRI-CIRI/SIKAP MURID YANG POSITIF  Menjaga dan meningkatkan imej sekolah  Sentiasa berdisiplin.  Menghormati pendapat komuniti sekolah.  Mengamalkan nilai-nilai murni masyarakat. KEBAIKAN SAHSIAH DAN SIKAP POSITIF MURID KEPADA SEKOLAH  Sekolah menjadi tempat yang selamat dan selesa untuk belajar.  Sekolah menjadi tempat kecemerlangan murid.  Sekolah mendapat sokongan daripada ibubapa dan komuniti di sekitar sekolah.  Peningkatan budaya ilmu.  Budaya penyayang dapat dipupuk. TEMA 4: WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA MALAYSIA CERITA RAKYAT PELBAGAI KAUM CIRI-CIRI CERITA RAKYAT PELBAGAI KAUM.  Disampaikan oleh tukang cerita atau penglipurlara.  Berdasarkan kehidupan masyarakat setempat.  Mengandungi teladan dan nasihat yang berguna.  Disampaikan dari mulut ke mulut. JENIS-JENIS CERITA RAKYAT  Cerita hikayat.  Cerita asal usul.  Cerita jenaka.  Cerita binatang.  Cerita kepahlawanan.  Cerita lipur lara. TEMA 5: MALAYSIA NEGARA BERDAULAT PRINSIP-PRINSIP UTAMA DALAM PEMBENTUKAN KERAJAAN DEMOKRASI.  Proses pilihan raya.  Hak-hak asasi individu terjamin.  Persamaan dan keadilan.  Kepelbagaian budaya dalam masyarakat.  Membentuk dan melaksanakan dasar-dasar negara.  Warganegara yang patriotik.  Ketelusan dalam membuat keputusan. CIRI-CIRI NEGARA DEMOKRASI RAJA BERPERLEMBAGAAN  Bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong ditetapkan oleh perlembagaan dan undang-undang. PILIHAN RAYA  Rakyat diberi peluang untuk melibatkan diri dalam proses pemerintahan melalui wakil-wakil yang dipilih. BADAN PERUNDANGAN  Dewan Rakyat dan Dewan Negara berfungsi untuk menggubal undang-undang di peringkat Persekutuan. PARTI-PARTI POLITIK  Memberi peluang kepada rakyat untuk bersuara dan memperjuangkan hak kea rah pemerintahan sebuah negara demokrasi yang makmur dan stabil. BADAN PELAKSANA  Kabinet berfungsi sebagai badan penggubal dasar negara yang tertinggi dan melaksanakan kuasa eksekutif. BADAN KEHAKIMAN  Berfungsi untuk mentafsirkan undang-undang dan menjatuhkan hukuman. TEMA 6: CABARAN MASA DEPAN KESINAMBUNGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT CABARAN MENGEKALKAN KESINAMBUNGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  Perpaduan kaum.  Kelestarian alam sekitar.  Kesedaran Sivik.  Empati terhadap golongan kurang berupaya. KESEDARAN SIVIK  Memelihara kepentingan semua pihak.  Menjaga kemudahan awam.  Mematuhi peraturan dan undang-undang.  Memulihara dan mengekalkan alam sekitar  Pembangunan infrastruktur. MASYARAKAT SEJAHTERA TAHUN 2020  Masyarakat ICT  Memelihara kelestarian alam sekitar.  Sistem pengangkutan yang canggih. Email ThisBlogThis! (f) cerita mitos.4.Faedah menghayati cerita rakyat:- (a) mengetahui cerita rakyat pelbagai kaum; (b) memahami budaya masyarakat zaman dahulu; (c) memberikan hiburan kepada pendengar; (d) dapat mengambil iktibar dan pengajaran daripada cerita tersebut; (e) dapat mengekalkan warisan budaya. 5. Cerita rakyat perlu dikekalkan dan dipelihara supaya generasi muda dapat menghayatinya. 6. Antara cara mengekalkan cerita rakyat: (a) diterbitkan dalam bentuk buku atau video supaya dapat dibaca dan ditonton; (b) menggalakkan pelajar membaca cerita-cerita ini; (c) menceritakan cerita rakyat kepada pelajar; (d) mengadakan pertandingan bercerita tentang cerita rakyat; (e) mengadakan sudut cerita rakyat di dalam kelas.7.Antara cerita rakyat yang popular: - (a) Nakhoda Tanggang - Cerita kaum Melayu; (b) Kong Zhi Meminta Tunjuk Ajar Budak Kecil - Cerita kaum Cina; (c) Ahli Sihir yang Angkuh - Cerita kaum India; (d) Kura-kura yang Pintar - Cerita kaum Iban; (e) Burung layang-layang - Cerita kaum Kadazan.Unit 7 Kerajaan DemokrasiPengenalan 1. Demokrasi bermaksud sistem pemerintahan negara oleh rakyat menerusi wakil-wakil yangdipilih menerusi pilihan raya. 2. Kata demokrasi berasal daripada bahasa Yunani 'demo' yang bermaksud rakyat dan 'kratos'yang bermaksud kekuasaan. 3. Kerajaan demokrasi ialah kerajaan yang dipilih oleh rakyat. 4. Prinsip-prinsip dalam pembentukan kerajaan demokrasi:- (a) pemerintahan kerajaan dipilih oleh rakyat melalui proses pilihan raya; (b) kerajaan bertanggungjawab membentuk dan melaksanakan dasar-dasar negara demikesejahteraan rakyat dan keamanan negara; (c) hak asasi setiap rakyat termaktub dalam perlem-bagaan negara; (d) persamaan dan keadilan dalam aspek politik, ekonomi, sosial, dan undang-undang; (e) warga yang patriotik; (f) amalan kepelbagaian budaya; (g) ketelusan pemerintahan. Sistem Demokrasi Berparlimen di Malaysia 1. Negara kita Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dengan rajaberperlembagaan. 2. Kerajaan demokrasi berparlimen adalah kerajaan yang dipilih oleh rakyat untuk rakyat. 11 3. Raja-raja Melayu menjadi lambang taat setia rakyat. 4. Rakyat berkuasa untuk menyokong, mengekal, dan menukar kerajaan menerusi pilihan raya. 5. Raja berperlembagaan pula ditakrifkan sebagai sistem beraja mengikut peraturan PerlembagaanMalaysia. 6. Di Malaysia, Ketua Negara ialah Yang di-Pertuan Agong. 7. Ketua kerajaan pula ialah Perdana Menteri. 8. Setiap warganegara yang berumur 21 tahun ke atas dan yang sudah layak mengundi, perlulahmengundi pemimpin negara dengan bijaksana dan penuh tanggungjawab kerana pilihan andapenentu masa hadapan negara. Cara Rakyat Menghargai Amalan Demokrasi di Malaysia 1. Amalan demokrasi membenarkan rakyat bebas bersuara dan melakukan sebarang aktiviti asalsahaja aktiviti tersebut tidak menyentuh sensitiviti kaum-kaum lain dan menyebabkan huru-hara. 2. Antara cara yang perlu rakyat lakukan sebagai menghargai amalan demokrasi di Malaysiatermasuklah :- (a) tidak menghina agama dan budaya kaum-kaum lain sama ada melalui perkataan mahupunmelalui tindakan; (b) tidak melakukan rusuhan; (c) tidak terlibat dalam aktiviti yang menyebabkan negara huru-hara; (d) berbaik-baik dengan semua kaum.Unit 8 KESINAMBUNGAN KESEJAHTERAAN RAKYATPengenalan 1. Kesejahteraan rakyat merujuk kepada rakyat yang berbilang kaum dan agama hidup bersamadengan aman dan harmoni untuk memajukan negara. 2. Demi mengekalkan kesinambungan kesejahteraan rakyat pada masa hadapan, kita haruslah: (a) memiliki kesedaran sivik dan jati diri untuk menghadapi cabaran dan halangan; (b) mempunyai daya empati terhadap golongan kurang bernasib baik dan golongan kurangupaya; (c) mengamalkan dan meneruskan perpaduan kaum; (d) menghargai dan menyayangi alam sekitar (kelestarian alam sekitar). Kesedaran Sivik 1. Individu yang mempunyai kesedaran sivik mempunyai perlakuan yang membantu mengekalkannorma-norma masyarakat dan mematuhi undang-undang. 2. Antara sikap orang yang mempunyai kesedaran sivik: (a) menjaga dan bertanggungjawab ke atas kemudahan yang disediakan; (b) mematuhi peraturan dan undang-undang; (c) memikirkan kepentingan kemudahan untuk faedah bersama.3.Contoh individu yang tiada kesedaran sivik: (a) membuang sampah merata; (b) merosakkan kemudahan awam; (c) meludah merata di tempat awam; (d) bertolak-tolak ketika menaiki komuter dan sebagainya. 12 Perasaan Empati 1. Perasaan empati ialah kebolehan memahami perasaan orang lain. 2. Sikap keprihatinan ini penting dalam setiap individu . Contohnya perasaan empati terhadapgolongan kurang upaya dan orang yang kurang bernasib baik. 3. Apabila kita mempunyai perasaan empati, kita bersedia menolong orang lain dari segi moral,kebendaan, dan nasihat tanpa mengharapkan ganjaran. Perpaduan Kaum 1. Perpaduan kaum penting dalam situasi kehidupan masyarakat yang berbilang kaum seperti diMalaysia. 2. Perpaduan kaum dapat membentuk identiti negara yang positif serta menyumbang ke arahkemajuan negara. Jati Diri 1. Jati diri yang kukuh penting sebagai benteng untuk menghadapi segala bentuk cabaran dalamandan luaran yang boleh mengancam kesejahteraan diri, masyarakat, dan negara. 2. Cara-cara jati diri dibina: (a) melalui pendidikan agama dan moral; (b) tindakan yang wajar serta bijak; (c) jalinan hubungan kemanusiaan yang baik; (d) aktiviti yang berfaedah. 3. Remaja yang rapuh jati dirinya mudah terpengaruh dengan aktiviti yang tidak sihat seperti meragut,merokok, menghisap dadah, terlibat dalam jenayah siber dan sebagainya. Kelestarian Alam Sekitar 1. Lestari bermaksud mengekalkan alam semula jadi ciptaan Tuhan untuk manusia. 2. Setiap individu bertanggungjawab memelihara dan memulihara alam sekitar. 3. Sebarang aktiviti yang mengganggu dan mencemarkan alam sekitar, mestilah dielakkan. TEMA 1 : PENCAPAIAN KENDIRI Pilih jawapan yang paling sesuai bagi soalan-soalan yang berikut. 1. Mengapakah setiap individu digalakkan untuk mengembangkan potensi dirinya? A Menimba ilmu pengetahuan B Membina identiti diri yang positif C Menonjolkan bakat dan kemahiran D Mengenal pasti kekurangan pada diri 2. Seseorang yang mempunyai identiti diri yang positif akan sentiasa A yakin terhadap kebolehan dirinya. B memupuk semangat kekitaan. C hidup aman dan sejahtera. D bersaing dengan orang lain. 3. Antara berikut, yang manakah merujuk kepada potensi diri seseorang individu? I Bakat II Kebolehan III Kekuatan diri IV Keyakinan diri A I, II, dan III B I, II, dan IV C I, III, dan IV D I, II, III, dan IV 4. Antara berikut, yang manakah merupakan cirri-ciri yang terkandung di dalam perkembangan potensi jasmani? I Melakukan aktiviti riadah II Meningkatkan kualiti kehidupan III Mengembangkan kemahiran bakat IV Meningkatkan daya pengeluaran A I, II, dan III B I, II, dan IV C I, III, dan IV D I, II, III, dan IV 5. Bagaimanakah cita-cita atau matlamat hidup dapat dikecapi? A Mengenal pasti potensi diri B Mengembangkan potensi diri C Menilai potensi diri D Mengubah potensi diri 6. Apakah kepentingan untuk mengembangkan potensi diri? A Menonjolkan kemahiran dan bakat B Mencapai kejayaan dalam kehidupan C Menyumbang kepada masyarakat dan negara D Melibatkan diri dalam pelbagai bidang 7. Pilih situasi yang menunjukkan usaha untuk meningkatkan kecemerlangan diri. A Radiah bercita-cita untuk menjadi jurutera kerana ia merupakan pekerjaan bergaji tinggi B Woon Yong gigih berlatih badminton setelah ditegur oleh ayahnya. C Anita menyertai kem kepimpinan untuk meningkatkan keperibadian diri. D Martin bergaul dengan murid-murid yang pandai supaya menjadi lebih popular. 8. Apakah potensi diri yang mungkin dimiliki oleh seseorang yang bercita-cita menjadi peguam? A Daya kreativiti yang tinggi B Lemah-lembut dan mesra C Pandai berpidato dan bersyarah D menguasai Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris 9. Keperibadian seseorang individu merujuk kepada I perlakuan II pergaulan III perwatakan IV penampilan A I, dan II B I , dan III C II, dan IV D III, dan IV 10. Bagaimanakah potensi diri dapat dikembangkan di alam persekolahan? I Bakat II Pendidikan III Latihan yang berterusan IV aktiviti kokurikulum A I, II, dan III B I, II, dan IV C I, III, dan IV D I, II, III, dan IV JAWAPAN 1. B 2. A 3. A 4. C 5. B 6. B 7. C 8. C 9. B 10. D