Anda di halaman 1dari 9

FONETIK AKUSTIK

Ilmu fonetik akustik melibatkan pengkajian gelombang udara yang membawa bunyi ke
telinganfonetik akustik merupakan aspek kedua yang dikaji selepas fonetik artikulasiFonetik
akustik melibatkan !iri fi"ikal u!apan ba#asaKetiga$tiga !irri tersebut iala# nada%kelantangan
dan kepanjanganKesemua !irri ini bole# diterangkan dengan menggunakan spe!trogram
&iri$!iri Fi"ikal ba#asa
i'Nada
Nada bunyi bergantung pada frekuensi(KEKE)A*AN' getaran pita suara%Ada beberapa jenis
nada yang mempunyai kualiti yang berbe"aselalunya bagi bunyi$bunyi +o!al dan bunyi$bunyi
bersuara lebi# ketara didengari berbanding dengan nada bagi bunyi$bunyi tidak bersuara dan
bunyi bisikan
Suara perempuan mempunyai nada jau# lebi# tinggi jika dibandingkan dengan suara
lelakiSuara perempuan mempunyai ,-. pusingan bagi setiap saatSementara suara lelaki pula
/0. pusingan bagi setiap saatparas nada suara berbe"a antara indi+idu dan antara bunyi yang
diu!apkan ole# seorang penutur
ii'Kelantangan
Suatu bunyi suku kata bole# jadi lebi# lantang jika dibandingkan dengan suku kata yang lainIni
dapat dikesan daripada !irri bunyinya yang lebi# panjang daripada bunyi yang didampinginyaIa
bole# dikaitkan dengan kepadatan semasa peng#asilan bunyiKelantangan juga ada kena
mengena dengan sai" dan amplitid getaran serta perasaan pendengar semasa memberi
penekanan bunyi1unyi yang lantang akan meng#asilkan getaran dan kesan daripada itu
amplitude yang luas ter!ipta2engan kata lain%apabila bunyi atau sukukata ditekan%tekanan
udara bertamba# dan kesannya lebi# luas amplitude getaran dapat di#asilkan &onto#nya 3s4
dan 3 54 mempunyai kepadatan dan sebagai #asilnya pola forman yang lebi# #itam dapat
dikesan jika dibandingkan dengan bunyi 3f4 dan 3 +4
6etaran dalam satu tempo# masa tidak mengambil kira amplitudeSatu pusingan bole#
disempurnakan dalam jangka masa waktu yang pendek ataupun panjang berdasarkan masa
dan kepanjangan masa7umla# pusingan bagi setiap saat 8 Frekuensi bagi getaran )aja# (a'
akan menunjukkan apa itu satu pusingan sementara raja# (b' pula iala# apa itu amplitud
Satu pusingan iala# dari tempat permulaan kea ra# titik amplitude yang maksimum dalam satu
ara# dan dari situ kembali ke titik yang satu lagi
iii' Kepanjangan
2engan %menggunakan osilogram atau spe!trogram%kita bole# mengukur sempadan bagi suatu
bunyi dan suku kataTempo# kepanjangan bagi bunyi atau suku kata bergantung pada kelajuan
susuatu ujaranpukul rata 9$,. fonem atau segmen di#asilkan dalam ,/ saat
1UN:I *E)IO2IK 2AN A*E)IO2IK
2alam fonetik akustik kita mempunyai dua jenis bunyi iaitu bunyi periodi! dan bunyi aperiodik
I' 1unyi periodi! ter#asil apabila jarak antara pusingan adala# sama1unyi periodi!
memberi sensasi nada yang jelasKetinggian nada bole# dikaitkan dengan frekuensi
getaranSemakin tinggi frekuensi semakin tinggi nada1unyi$bunyi periodi!
mempunyai bentuk sinusoid&onto#nya;
Tetapi ada juga bunyi periodi! yang kompleks
<ebi# kompleks sesuatu bunyi periodi! semakin banyak komponen sinusoid yang perlu dibina
Komponen sinusoid mempunyai bunyi periodi! yang komples dikenali sebagai
#armoniKetinggian #armoni bole# didapati dengan mendarab #armoni yang terenda# yang
dikenali sebagai frekuensi dasar dengan frekuensi yang mempunyai /.. pusingan bagi setiap
saat
)aja# di bawa# iala# alat yang digunakan untuk mengukur frekuensi dasar
ii' 1unyi Aperiodik
1unyi aperiodik ia tidak mempunyai #armoni dasar 1unyi bising yang di#asilkan wujud di setiap
ruang frekuensi menyebabkan kita tidak dpat mendengar nada bunyi sejelas bunyi
periodik&onto# frekuensi bagi bunyi aperiodik
)aja# di sebela# menunjukkan !onto# gambaran bunyi yang di#asilkan dengan alat bantuan
spe!trogram
A<AT$A<AT =EN6UKU) FONETIK AKUSTIK
&iri >!iri fi"ikal bunyi sebagaimana yang dibin!angkan bagi bunyi$bunyi tuturan yang berbe"a
bole# diterangkan dengan menggunakan spe!trogram dan osilograms
i' Spektrogram
Spektrogram iala# alat yang menterjema# bunyi ke representsi +isual dalam bentuk
komunikasi frekuensi berdasarkan tanda yang gelap1unyi +o!al selalunya bole#
dili#at dengan jelas dalam spe!trogram dan lebi# luas jika dibandingkan dengan
bunyi$bunyi konsonan
6ambar di bawa# menunjukkan rupa bentuk spe!trogram dan gambaran berskema
bagaimana spektogram itu bekerja
6ambar raja# di sebela# menunjukkan bagaimana alat spektogram
berfungsi1unyi$bunyi akan dirakam di bulatan pita bermagnet dan dianalisis apabila
diulang sebut*enganalisis akan membentuk daera# gelap dan terang pada kertas
yang disediakan
(Sumber ; &olin *ainter /?@? An Introdu!tion to In strumental *#oneti!s'
(Sumber ; &olin *ainter /?@? An Introdu!tion to Instrumental *#oneti!s'
Sala# satu kegunaan spe!trogram adala# untuk mengajar orang pekak
bertuturOrang yang normal pendengaran mereka mampu belajar ber!akap dengan
menggunakan sepenu#nya faeda# daripada mendengar berdasarkan kesan$kesan
akustik yang di#asilkan ole# pergerakkan pita suaraTetapi lain pula #alnya dengan
orang yang !a!at pendengaran=ereka #anya bole# meli#at pola spektrografi yang
terbentuk ketika mereka ber!akap
ii' Sinar Katod
Selain Spektrogram%kita bole# menggunakan sinar katod sama ada sinar katod
sama ada sinar katod osiloskop memaparkan bentuk gelombang di muka tiub
serupa sebagaimana yang terpan!ar di tele+isyen
Osilomink iala# penulisan dakwat osilografKelema#an alat ini iala# ia tidak dapat
men!atat semua bunyi kerana pen yang digunakan tidak selaju bunyi ba#asa yang
keluar*ada #alaman A menunjukkan !atatan osilomink bagi frasa apples,lemons
dan cherries.6aris atas iala# bentuk gelombang%6aris kedua iala# frekuensi
dasarnya(ditunjukkan dengan nada'% garis ketiga iala# kepadatan(ditunjukkan
dengan kelantangan'%garis keempat iala# kepadatan dengan frekuensi yang tinggi
dan garis terak#ir iala# penanda masanya
KE1AIKAN 2AN KE1U)UKKAN S*EKT)O6)A=
i' Kebaikan
$Ukuran merupakan sumber yang bole# diper!ayai untuk mengukur kepanjangan
sesuatu bunyiIa lebi# baik jika dibandingkan dengan bentuk gelombang*erbe"aan
antara bunyi + okal nasal dan sisian bole# dil#at pada spe!trogram
$*enunjuk yang bole# diper!ayai untuk meli#at kualiti +o!al7arak serta forman
pertama dan kedua tergambar berdasarkan darja# belakang sesuatu +o!al
- 1ole# menerangkan !ara artikulasi daripada spe!trogramKita bole# meli#at
sama ada bunyi letupan lebi# terang formannya dibandingkan dengan bunyi
frikatif atau gelun!uran dan sebagainya Kita bole# asingkan bunyi getaran dan
tamparan%bunyi bersuara dan bunyi tak bersuara
ii' Keburukkan
2arja# kesengauan sesuatu bunyi atau meli#at titik artikulasi tidak bole# diukurKita
tidak bole# menentukan titik artikulasi dengan berpandukan spe!trogramIni kerana
fungsi spe!trogram lebi# kepada mengukur sesuatu yang abstrak seperti nada dan
kelantangandaripada mengukur sesuatu yang konkrit seperti bibir dan gusi
FONETIK AU2ITO)I
,. *EN2ABU<UAN
Fonetik Auditori adala# berkenaan dengan pendengaran dan proses yang wujud
apabila kita menerima bunyi dan bagaimana bunyi itu dirasaiFonetik auditori
melibatkan otak dan telinga6elombang bunyi yang sampai ke telinga sebenarnya
adala# getaran mekanikal bagi partikel$partikel udara1unyi yang bole# didengar dan
dirasa mestila# mempunyai jurang frekuensi dan kepadatan tertentu
,/ Fungsi telinga dan otak
*enerimaan tuturan tidak bole# bergantung semata$mata pada analisis akustikIa
adala# bentuk Cpengenalan polaD dengan input akustik yang menyediakan isyarat
bagi identifikasi bunyi dan perkataan tetapi tidak men!ukupi untuk
mengenalinya*enerimaan pertuturan dipengaru#i oel# sistem fonologi dan
merupkan #asil daripada proses pembelajaran ba#asa*roses penerimaan ba#asa
terutamanya merupakan satu bentuk yang kompleks dalam mengenal pola$pola
bunyi ba#asa Faktor utama dalam pengenalan bunyi ba#asa bergantung pada
operasi bagaimana telinga dan otak bertindak ter#adap gelombang bunyi yang
sampai
Faktor utama dalam pengenalan bunyi ba#asa bergantung pada operasi bagaimana
telinga dan otak bertindak ter#adap gelombang bunyi yang sampaiEalaupun otak
bole# digunakan untuk mengukur gelombang bunyi tnapa bantuan telinga%kita tidak
akan mampu untuk menyatakan tentang apa$apa tentang bunyi ba#asa7umla#
maklumat diterima begitu banyak dan luas dengan baantuan telinga menapisnya
sa#ajaKita bole# mengasingkan sesuatu yang rele+en%yang tidak rele+en yang
penting atau berguna
,, Struktur seta tugas telinga dan Otak
Telinga mempunyai tiga fungsi utama iaitu;
a' =emungut ransangan
b' =eminda#kan ransangan
!' Kadang$kadang menganalisis ransangan
6elombang bunyi disalurkan melalui satu terusan yang bole# menyebabkan gegendang
telinga bergetar1a#agian tenga# telinga mengandungi tiga tulang ke!il yang
disambungkan ke gegendang telinga dank e ba#agian dalam telinga1#agian tenga#
telinga merupakan satu rongga ke!il yang dipenu#i ole# udara1a#agian tenga# telinga
di sambungkan ke #idung dan bole# digunakan untuk menyeimbangkan tekanan udara
dari luar dn di dalam telinga1#agian tenga# telinga juga memanjangkan getaran
sebelum menyalurkan gelombang$gelombang bunyi ke ba#agian dalam telinga 2i
ba#agian dlam telinga terdapat koklea yang mempunyai dua jendela iaitu jendela bujur
dan jendela bulat7endela bujur bole# bergetar dn menyalurkan gelombang bunyi
kepada !e!air yang terkandung di dalm kokleaSementara jendela bulat menentukan
peruba#an tekanan dalam !e!air tersebutApabila melalui !e!air tersebut%getaran ino
akan menyebabkan pemba#agi membrane turut bergetar ak#irnya maklumat akan
disalurkan ke otak melalui nadi auditori
*roses yang berlaku dalam otak merupakan proses yang berterusanSama ada kita
yang ber!akap atau kita yang mendengar%akti+iti otak tetap berterusanTelinga akan
tetap menerima gelombang bunyi yang di#asilkan daripada ujurn penuturTetapi ini
masi# belum dpat menjamin kejaaan kita menya#kod kesemua mesej7ika mesej yang
disampaikan dlam ba#asa asing yang tidak diketa#ui ole# pendengar%suda# tentu si
pendngar tidak akan terus menya#kod mesej yang disampaikan
6elombang dan maklumat yang mampu dipili# ole# otak akan diproses dan kemudian
diberikan garis kasar pad mesej tersebut supaya dapat diterima akalKemudian
pendengar akan merangka semula ayat yang berasal dari otak si penutur *endengar
mampu untuk merangka semula kerana pengeta#uan yang lebi# awal mengenai ba#asa
tela# pun diam otak simpan dalam otak pendengar*engeta#uan ini digunakan terutama
sekali di peringkat awal menyakkod mesejia ada kena mengena dengan maklumat
akustik yang dibekalkan ole# gelombang bunyi
,F &iri$!iri Fi"ikal 1unyi
*enerimaan bunyi dalam fonetik auditori berasaskan kepada tiga perkara iaitu
nada%kelantangan dan kualiti bunyi
,F/ Nada
Kita dapat mendengar perbe"aan nada antara bunyi seminimum tiga pusingan bagi
satu saat jaraknyaKita dapat mengesan perbe"an penerimaan nad dan #ubugannya
dengan getarn pita suara atau frekuensi dasar bagi bunyi periodi! dan getaran
aperiodik bagi bunyi lain
,F, Kelantangan
Kelantangan dikaitkan dengan kepadatan bunyi1a#agian tenga# telingan
mamainkan peranan penting dal yang mempunyai kepadatan bunyi yang renda#
Nada yang paling tinggi dan renda# frekuensinya memerukan faktor kepadatan bagi
kita merasai perbe"aannya 1unyi #anya bole# didengari jika kepadatanya melebi#i
-... pusingan bagi setiap saatSkil fon bagi ta#ap kelantangan digunakan dan
ukuran skilnya dikenali sebagai skil intensifAlat ini membole#kan kita mengukur
mengikut susunan meningkatan magnitudeSementara skil berangka di!ipta dan
memili# son bagi unit kelantangan
,FF Kualiti
Kualiti bunyi pula dapat di#ubungkan dengan pola spe!tra dan gerakan pita suara
yang meng#asilkan spe!tra tersebut*erbe"aan dar segi sai" dan rupa bagi rongga
+okal setiap indi+idu%struktur pita suara%pengawalan pada getaran dan !irri
pengaliran udara semuanya memberi kesan pada kualiti bunyi