Anda di halaman 1dari 20

1

MINISTERUL LUCR~RILOR PUBLICE


}I AMENAJ~RII TERITORIULUI
MLPAT

DIREC|IA PROGRAME DE CERCETARE }I
REGLEMENT~RI TEHNICESPECIFICA|IE TEHNIC~ PRIVIND
ANCORAREA ARM~TURILOR
CU R~}INI SINTETICE LA LUCR~RILE DE CONSOLIDARE
A ELEMENTELOR }I STRUCTURILOR
DIN BETON ARMAT (PROIECTARE, EXECU|IE)
Indicativ


Elaborat de:
INSTITUTUL NA|IONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE {N
CONSTRUC|II }I ECONOMIA CONSTRUC|IILOR - INCERC


DIRECTOR GENERAL: dr.ing. Radu Pascu
DIRECTOR DEPARTAMENT PROTEC|IE
ANTISEISMIC~ }I SIGURAN|~ STRUCTURAL~: prof.dr.ing. Augustin Pop`escu
RESPONSABILI TEM~: ing. Liana Terec Filiala Cluj
ing. Mihail Pachi\acAvizat de: CTS MLPAT
DIREC|IA PROGRAME, CERCETARE }I
REGLEMENT~RI TEHNICE PENTRU CONSTRUC|II


DIRECTOR: ing. Octavian M`noiu
RESPONSABIL TEM~: ing. Cornelia Rusu


2
C U P R I N S1. Scop. Domeniu

2. Documente de referin\`

3. Termeni, defini\ii, nota\ii

4. Principii de alc`tuire ]i calcul

5. Materiale
5.1 Beton
5.2 Arm`tur`
5.3 R`]ini sintetice
5.4 Agregate

6. Cerinte ]i condi\ii privind realizarea ancor`rii
6.1 Realizarea g`urilor
6.2 Arm`tura
6.3 R`]inile sintetice ]i agregatele
6.4 Condi\ii de mediu
6.5 Modul de lucru

7. Date pentru proiectare

8. Executarea lucr`rilor

9. Verificarea calit`\ii lucr`rilor

10. Documente privind calitatea ]i recep\ia lucr`rilor

Anexa 1 - Documente de referin\`
Anexa 2 - Opera\iunile pentru [nglobarea barelor de arm`tur`
Anexa 3 - Metode de [ncercare la trac\iune a barelor ancorate
Anexa 4 - Date care trebuie sa fie incluse n proiectul lucr`rilor de interven\ie,
privind ancorarea cu r`]ini sintetice a barelor de arm`tur`.3

SPECIFICATIE TEHNICA PRIVIND ANCORAREA ARM~TURILOR CU
R~}INI SINTETICE LA LUCR~RILE DE CONSOLIDARE A
ELEMENTELOR }I STRUCTURILOR DIN BETON ARMAT
(PROIECTARE, EXECU|E)
Indicativ


1. SCOP. DOMENIU.

1.1 Prezenta specifica\ie tehnic` are drept scop s` furnizeze bazele pentru
proiectarea ]i executarea lucr`rilor de ancorare, prin aderen\`, cu r`]ini sintetice, a
barelor de arm`tur` profilat`, n elemente portante existente din beton.

1.2 Domeniul de aplicare a lucr`rilor de ancorare care fac obiectul acestei
specifica\ii tehnice l constituie:
a) lucr`ri de consolidare a elementelor ]i structurilor din beton armat sau beton
precomprimat;
b) lucr`ri de interven\ie care necesit` o legatur` armat` ntre partea nou` ]i
partea veche, existent`, inclusiv pentru remedieri n cazul unor gre]eli de proiectare sau
la executarea lucr`rilor;
c) lucr`ri noi, n care proiectantul prevede o asemenea modalitate de ancorare a
arm`turilor.
Principiile de alc`tuire ]i calcul, precum ]i modul de realizare al acestui
sistem de ancorare se pot folosi, prin extensie, ]i n urm`toarele cazuri:
- ancor`ri fa\` de blocuri din beton simplu;
- ancor`ri n zid`rie, caz n care condi\iile de realizare ]i caracteristicile vor fi
stabilite pentru fiecare caz n parte, de c`tre proiectant;
- ancorarea ]uruburilor pentru prinderi ale unor elemente/piese.

1.3 Din punct de vedere al condi\iilor de mediu ]i de solicitare, se fac urm`toarele
preciz`ri privind domeniul de aplicare:
a) Ancorarea cu r`]ini sintetice nu se va aplica acolo unde temperatura la nivelul
r`]inii poate depa]i, pe perioade ndelungate sau permanent, +50
0
C.
{n cazul unor expuneri temporare la surse de c`ldur` (inclusiv efectul de ser`) se
va avea n vedere modul de transmitere a c`ldurii ]i anume dac` bara ancorat` este n
contact direct cu mediul cald sau este complet nglobat` n beton sau izolat` . Acest
mod de apreciere se va utiliza ]i la analizarea rezisten\ei la foc a alc`tuirilor constructive
la care se utilizeaz` bare ancorate cu r`]ini sintetice.
b) Ancorarea cu r`]ini sintetice se comport` bine, n limitele acceptabile pentru
eforturile din beton, la solicit`ri dinamice. {n aceste cazuri este recomandat` sporirea
adncimii de ancorare ale barei/]urubului.
c) R`]inile sintetice au o bun` rezisten\` chimic` la medii foarte diferite. Aceasta
va fi indicat` de c`tre produc`torul r`]inii sintetice ]i confirmat` prin agrementul tehnic.

2. DOCUMENTE DE REFERIN|~

Documentele de referin\` privind domeniul acestei specifica\ii tehnice sunt
cuprinse n anexa 1.


Elaborat de:
INSTITUTUL NA|IONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE {N
CONSTRUC|II }I ECONOMIA CONSTRUC|IILOR
Aprobat de :
MLPAT cu Ordinul
Nr.
4
INCERC BUCURE}TI }I FILIALA CLUJ

3.TERMENI, DEFINI|II, NOTA|II

Termenii specifici (precum ]i nota\iile) utiliza\i n aceast` specifica\ie tehnic` sunt
cuprin]i ]i defini\i n documentele de referin\`, n special n cele de la pozi\ia 1-9; 17 ]i 18,
din anexa 1.
{n plus, se mai folosesc urm`torii termeni ]i nota\ii (fig.1):

3.1 Adncimea de nglobare (h
a
): lungimea pe care bara de arm`tur` este ancorat`
n beton, cuprins` ntre cap`tul interior al barei ]i suprafa\a exterioar` a betonului n care
s-a efectuat ancorarea.
Observatie: Aceast` definire a adncimii de nglobare are n vedere umplerea
complet` a g`urii forate n beton, pna la suprafa\a betonului. {n cazul umplerii incomplete,
ad@ncimea de nglobare se va considera pn` la fa\` materialului de ancorare ]i
ancorarea respectiv` va fi tratat` ca o lucrare neconform`, urmnd a se lua m`suri n
consecin\`.

3.2 Adncimea g`urii (h
g
): lungimea por\iunii cilindrice a g`urii practicat` n beton
n care poate s` p`trund` bara.

3.3 Capsula cu r`]ina sintetic`: eprubeta, din sticl`, nchis` etan] (prin topire),
n care se afl` por\ionate r`]ina sintetic`, nt`ritorul ]i eventual agregate, produs` ]i
folosit` pentru ancorarea barelor/]uruburilor n beton/zid`rie. {n text va apare doar
termenul capsul`.
Observa\ie: capsulele cu r`]in` sintetic` au dimensiunile (diametrul exterior, d
c
]i
lungimea, l
c
) corelate pentru anumite diametre ale barelor/]uruburilor, ]i g`urilor ]i anumite
ad@ncimi de nglobare, indicate de produc`tor.

3.4 Diametrul g`urii (d
g
): diametrul cilindrului nscris n gaura realizat` n beton.

3.5 Diametrul total al barei (d
t
): diametrul cilindrului circumscris barei.
Observa\ie: diametrul total al barelor este, pentru barele cu profil periodic, mai
mare dect diametrul nominal (d) al acestora.

3.6 R`]in` sintetic`: substan\` macromolecular` ob\inut` pe cale artificial` prin
policondensarea unor substan\e organice (spre exemplu: r`]in` epoxidic`, r`]in`
poliesteric`).


4. PRINCIPII DE ALC~TUIRE }I CALCUL

4.1 Ancorarea arm`turilor n elemente/p`r\i din beton, existente, se bazeaz` pe
nglobarea acestora, n g`uri realizate n prelabil, cu un material care realizeaz` aderen\a
at@t la betonul existent, ct ]i la bara de arm`tur`.

4.2 Elementele determinante pentru ancorare sunt:
- adncimea de nglobare;
- natura ]i modul de punere n oper` a materialului de ancorare.

4.3 Materialele de ancorare, care fac obiectul acestei specifica\ii tehnice, sunt
r`]inile sintetice, dar utilizarea altor materiale (cu lian\i pe baz` de ciment, spre exemplu)
nu conduce la diferen\e de principiu n alc`tuirea ]i calculul unor asemenea ancor`ri.
5

4.4 Barele ancorate n acest mod sunt similare, din punct de vedere al comport`rii
mecanice ]i al calculului, cu must`\ile de arm`tur` nglobate n beton de la turnare.
Transferul solicit`rilor de la barele ancorate la beton se face prin aderen\`, fiind din acest
punct de vedere convenabil modului de lucru al betonului ca material de rezisten\`.
O bar` ancorat` corespunz`tor trebuie s` cedeze, la solicitarea de smulgere, prin
rupere la ntindere n afara zonei nglobate n beton, cu o degradare superficial` a
acestuia n zona de ancorare (dislocarea unui con cu adncimea relativ mic` de
10...30 mm). {n cazul n care betonul este necorespunz`tor, sau adncimea de
nglobare este insuficient`, cedarea se poate produce prin smulgerea barei nso\it` de
dislocarea conului din beton.

5. MATERIALE

5.1 Beton

5.1.1 Betonul n care se ancoreaz` barele de arm`tur` trebuie s` ndeplineasc`
unele condi\ii pentru a putea fi luat n considerare, pe de o parte ca material de
rezisten\` n structura respectiv` ]i, pe de alt` parte, ca suport al ancor`rii barelor
respective.
a) S` corespund`, din punct de vedere al rezisten\elor, cel pu\in clasei de beton
Bc10.
Observa\ie : Unii produc`tori de r`]ini sintetice capsulate, atunci cnd stabilesc
adncimea de nglobare, care determin` m`rimea capsulelor, consider` betonul avnd
clasa cel pu\in Bc20. Totu]i, proiectantul, n func\ie de situa\ia concret` a unei construc\ii,
poate lua m`surile necesare ]i pentru ancorarea barelor n betoane avnd rezisten\e
mai sc`zute sau chiar n zid`rie.
b) S` fie corespunz`tor din punct de vedere al st`rii fizico-chimice.
Observa\ie : Aprecierea st`rii betonului se va face de c`tre expert/proiectant ]i se
refer`, n principal, la absen\a zonelor plastificate (cu striviri sau fisuri cu disloc`ri par\iale),
dezagregate chimic, segregate sau n care au loc procese chimice de coroziune. Zonele
segregate ]i/sau fisurate (n limite acceptabile) vor fi remediate n prealabil.

5.1.2 Avnd n vedere domeniul de aplicare, care se refer` n special la lucr`ri de
interven\ie, starea ]i caracteristicile betonului existent vor face, de regul`, obiectul unei
expertiz`ri tehnice, care va trebui s` stabileasc` cel pu\in urm`toarele:
- starea de degradare a betonului ]i m`surile pentru remedierea defectelor ]i
degrad`rilor;
- rezisten\a betonului (prin metode nedistructive, seminedistructive sau cu ajutorul
carotelor, dup` caz).

5.1.3 Proiectantul/expertul va stabili, pentru fiecare construc\ie n parte ]i, dac`
este cazul, ]i pentru fiecare element al construc\iei, detaliile privind pozi\ia ]i
adncimea g`urii fa\` de suprafe\ele betonului care r`mn dup` ndep`rtarea por\iunilor
degradate. Se face precizarea ca ndep`rtarea betonului necorespunz`tor de pe una din
fe\e, modific` distan\a fa\` de muchie (acoperirea) pentru gaura (bara) de pe fa\a
perpendicular` pe aceasta.

5.2 Arm`tura

5.2.1 Pentru ancorarea, prin aderen\`, cu r`]ini sintetice, se vor folosi bare cu
profil periodic, de tip PC, conform STAS 438/1-89, sau similare. {n cazul n care se
folosesc produse similare, acestea vor avea agrement tehnic pentru utilizarea ca
6
arm`turi.
5.3 R`]ini sintetice

Se produce deja o mare varietate de r`]ini sintetice, mai ales epoxidice, care se
pot utiliza pentru ancorarea arm`turilor. Aceast` produc\ie este, n continu` modernizare,
n sensul apari\iei de noi variante ale produselor. Astfel, sub aspectul punerii n oper`,
se produc ]i se comercializeaz`:
- capsule, la care amestecul componentelor se face dup` introducerea capsulei
]i a barei n gaur`, prin spargerea capsulei, a c`rei sticl` r`mne n componen\a
amestecului de nglobare;
- dispozitive de injectare cu piston, cu r`]ina ]i nt`ritorul preambalate separat,
n recipien\i de schimb, amestecul acestora facndu-se n piesa de injectare
(tronconic`, cu ]nec interior).
Se utilizeaz`, n continuare, ]i amestecul de r`]ini preparat la fa\` locului ]i
introdus n gaura de ancorare fie prin turnare direct` (g`uri cu gura n sus), fie prin
injectare.
Toate r`]inile sintetice care urmeaz` s` fie utilizate pentru ancorarea
arm`turilor vor trebui s` aib`, n prealabil, agrement tehnic pentru utilizare n acest scop.
Agrementul tehnic se elaboreaz`, de regul`, pentru procedeul n sine, ]i trebuie s` se
refere att la r`]ina sintetic` (tip, re\et` ].a.) ]i modul de punere n oper`, c@t ]i la
performan\ele ob\inute la ancorarea barelor (caracteristici mecanice, ad@ncimi de
[nglobare).

5.4. Agregate

Materialele de ancorare con\in, de regul`, pe lng` liant (r`]ina sintetic`) ]i
agregate, care le mbun`t`\esc unele caracteristici (n special rezisten\a ]i modulul de
elasticitate) Acestea compun re\eta de preparare ]i pot fi:
- ciment
- agregate minerale (nisip cuar\os ].a), sortul 0...1 sau 1...2 mm;
- fibre (o\el ].a).
Propor\ia acestora ]i modul de preparare n cazul n care amestecul nu este livrat
gata por\ionat (cum este cazul capsulelor sau al recipientelor preambalate pentru
injectare), vor face obiectul agrementului tehnic care se elibereaz` pentru procedeul de
ancorare respectiv.

6. CERIN|E }I CONDI|II PRIVIND REALIZAREA ANCOR~RII

6.1 Realizarea g`urilor

6.1.1. Trasarea g`urilor se va face conform pozi\iei acestora din proiect, dar dup`
fixarea pozi\iei se va verifica cu pahometrul dac` aceasta nu ntlne]te arm`turile din
beton. {n cazul n care apare asemenea situa\ie, se va stabili cu proiectantul pozi\ia n
care se va muta gaura pentru ancorare.
Abaterea maxima la trasarea g`urilor va fi 5 mm (pozi\ia punctului trasat se va
nscrie ntr-un cerc cu raza de 2,5 mm fa\` de pozi\ia din proiect).

6.1.2 Pentru executarea g`urilor este indicat` folosirea ma]inilor rotopercutante cu
burghiu. Acestea realizeaz` gaura uscat` ]i cu pere\ii avnd asperit`\i.
G`urirea cu freza, chiar dac` este prev`zut` n unele prospecte de firm`, nu se
recomand` deoarece pere\ii g`urii rezult` foarte netezi. {n plus, complic` execu\ia
necesitnd r`cirea cu ap` n timpul execut`rii, iar pentru unele r`]ini sintetice, nu este
permis` punerea n oper` pe betonul umed, astfel c` trebuie s` fie realizat` uscarea n
7
prealabil.
6.1.3 Diametrul g`urii va fi stabilit astfel:
a) - la valoarea ]i cu abaterea prev`zut` de furnizor, n cazul utiliz`rii capsulelor;
b) - cu 3...5mm mai mare dect diametrul total al barei (vezi pct.3.5), dar rotunjit
la diametrul nominal al burghielor.
{n cazul n care se utilizeaz` alt liant dect r`]ina sintetic` sau n cazuri speciale,
diametrul g`urii se va stabili de proiectant pe baza unor criterii adecvate situa\iei.
6.1.4 Adncimea g`urii (h
g
) se va realiza cu o abatere - 0...+5mm, mai ales n
cazul utiliz`rii capsulelor. Pentru aceasta se va folosi ntotdeauna reperul pentru
adncime al ma]inii de g`urit, a c`rui pozi\ie se va verifica nainte de realizarea fiecarei
g`uri.
Adncimea g`urii se m`soar` dup` suflarea prafului, cu un instrument de
m`surare care trebuie s` aiba l`\imea apropiat` de diametrul total al barei, sau cu ]ablon
cilindric.
Observa\ie: Dac` g`urile se realizeaz` cu foreza, se atrage aten\ia asupra faptului
c` n gaur` pot ramne dopuri, aderente pe sec\iunea de fund sau desprinse.

6.2 Arm`tura

Principalele cerin\e ]i condi\ii privind arm`tura sunt:
- s` corespund` prevederilor proiectului, avnd dimensiunile ]i caracteristicile
mecanice conform standardului de produs (agrementului tehnic, dac` este cazul) precizat
prin proiect;
- dimensiunile efective ale sec\iunii transversale, precum ]i cele ale zonei de
cap`t (care depind de modul de t`iere), trebuie s` permit` rotirea liber`, u]oar`, a barei
n gaur`;
- suprafa\a barelor trebuie s` fie curat` (f`r` praf, gr`sime ].a) ]i lipsit` de rugin`.

6.3 R`]inile sintetice ]i agregatele

6.3.1 Principalele cerin\e ]i condi\ii pentru r`]inile sintetice sunt::
- s` fie compatibile cu arm`tura ]i betonul, sub urm`toarele aspecte:
. al reactivit`\ii chimice, att la punerea n oper`, ct ]i n timp;
. al deformabilit`\ii datorit` temperaturii precum ]i altor ac\iuni, n timp;
- s` prezinte caracteristicile mecanice (rezisten\` la ntindere, modul de
elasticitate) ]i de aderen\` necesare, ]i s` le p`streze pe toat` durata preconizat`;
- s` prezinte caracteristicile (fluiditate, durat` de lucru) care s` permit` punerea n
oper` cu mijloace tehnice ]i n durate de timp acceptabile;
- s` aib` certificarea de conformitate prin ter\` parte, conform reglement`rilor n
vigoare.

6.3.2 Principalele cerin\e ]i condi\ii privind agregatele sunt:
- men\inerea caracteristicilor mecanice n timp;
- lipsa de reac\ie cu liantul, bara de arm`tura ]i betonul de ciment;
- dimensiunile s` nu fie mai mari dect 1/2...1/3 din lumina golului dintre bar`
]i gaura n care intr` bara;
- s` permit` amestecarea cu liantul, pastr@nd dup` aceasta fluiditatea necesar`.

6.4 Condi\ii de mediu
Cerin\ele ]i condi\iile privind mediul de lucru sunt cele precizate de furnizorii de
lian\i (ra]ini sintetice) pentru produsele respective. Acestea se refer`, mai ales, la
temperatur` ]i umiditate ]i privesc:
- suprafa\a betonului ]i arm`turii n contact cu materialul de ancorare;
8
- mediul ambiant (aerul) n perioada de punere n oper`;
- mediul ambiant n perioada de nt`rire.
Aceste cerin\e ]i condi\ii trebuie precizate - direct sau prin referire la specifica\ia
tehnic` de produs - att n agrementul tehnic, ct ]i, pe aceast` baz`, n proiectul
lucr`rii.

6.5 Modul de lucru

Principalele cerin\e ]i condi\ii privind modul de lucru la lucr`rile de ancorare a
barelor de arm`tur` sunt:
- respectarea succesiunii ]i a modului de realizare a opera\iilor de preg`tire, de
punere n oper`, precum ]i a celor necesare pna la terminarea perioadei de nt`rire
(dac` e cazul);
- asigurarea condi\iilor ]i efectuare a controalelor ]i verific`rilor privind calitatea,
n toate fazele de lucru (preg`tire, punere n oper`, nt`rire);
- preg`tirea ]i organizarea lucr`rilor n ceea ce prive]te materialele, personalul,
utilajele/dispozitivele ]i spa\iul, sub aspectul cantit`\ii, calit`\ii, preg`tirii profesionale,
m`surilor de interven\ie (dac` e cazul).
Se va avea n vedere faptul c` asemenea lucr`ri se desf`]oar` de multe ori n
spa\i nguste, sub exploatare, necesitnd o bun` preg`tire ]i corelarea cu m`suri
complementare privind activit`\ile func\ionale desf`]urate n zon`.

7. DATE PENTRU PROIECTARE

7.1 Calculul capacit`\ii de rezisten\` (axial`, oblic`, transversal`) a barelor
ancorate cu r`]in` se face la fel ca ]i pentru barele nglobate n beton de la turnare,
considernd mecanismele de cedare dependente de starea local` de eforturi ]i de
deforma\ii datorit` solicit`rilor, cu condi\ia verific`rii capacit`\ii de cedare prin ruperea
aderen\ei dintre r`]in` ]i beton sau bar` ]i a respect`rii domeniului de aplicare.

7.1.1 Capacitatea de cedare prin ruperea aderen\ei se calculeaz` pentru
solicitarea la trac\iune a barei. Deoarece barele nglobate au profil periodic care asigur`
o buna ancorare, se verific` aceast` capacitate pe suprafa\a dintre r`]in` ]i beton, cu
rela\ia:
P
k
= x d
g
x h
a
x
a
(1)
n care:
P
k
- capacitatea de rezisten\` la trac\iune a barei determinat` pe baza valorilor
nominale ale rezisten\ei la rupere (R
m
) ]i ariei sec\iunii transversale (N);

a
= m
ak
/

a
rezisten\a de calcul la aderen\` [ntre r`]in` ]i beton (N/mmp);

a,k
- rezisten\a caracteristic` la aderen\` ntre r`]in` ]i beton prev`zut` [n
agrementele tehnice respective (N/mmp);
d
g
- diametrul g`urii (mm);
h
a
- adncimea de nglobare a barei (mm);
m coeficientul condi\iilor de lucru, av@nd valoarea, pentru beton nefisurat :
1,0 pentru g`uri de sus [n jos ;
0,6 pentru g`uri orizontale sau de jos [n sus ;
- coeficient par\ial de siguran\` cu valoarea 1,5.

Prin beton nefisurat se [n\elege zona elementului care nu prezint` fisuri ]i pentru
care starea de eforturi nu conduce la eforturi de [ntindere mai mari dec@t 0,8 (R
t
fiind

9

rezisten\a de calcul la [ntindere pentru betonul respectiv).
Utilizarea barelor de arm`tur` ancorate [n beton fisurat va face obiectul unor
preciz`ri exprese ale proiectantului privind condi\iile [n care aceasta se poate face,
precum ]i modul de considerare [n calcul .

7.1.2 Adncimea de nglobare

Adncimea de nglobare depinde de diametrul barei ]i de caracteristicile de
aderen\` ale r`]inii sintetice utilizate. Desigur c` exist` o leg`tur` ]i ntre clasa
betonului ]i barele ancorate, recomandndu-se respectarea urm`toarelor considerente,
avute n vedere implicit ]i n reglement`rile privind alc`tuirea ]i calculul betonului armat:
- corelarea clasei betonului cu tipul de o\el, n sensul de a nu prevedea o\el PC 60
n betoane avnd clasa sub Bc20;
- corelarea dintre clasa betonului ]i diametrul barelor, n sensul de a nu prevedea
bare cu diametrul mare n betoane avnd rezisten\a mic`.
Pentru r`]inile sintetice care se folosesc curent la ancorarea barelor, rezisten\a la
aderen\` dintre r`]in` ]i beton conduce la o ad@ncime de nglobare, pentru barele PC52,
de ordinul a 12...15 d (d - diametrul nominal al barei).
Ad@ncimea de nglobare se stabile]te avnd n vedere urm`toarele aspecte:
- asigurarea adncimii minime, pe baza calculului cu rela\ia (1), dar nu mai mic`
dect 20 d, cu excep\ia unor cazuri bine justificate de c`tre proiectant, [n care ad@ncimea
de [nglobare poate fi redus` la 15 d ;
- luarea n considerare a st`rii locale de eforturi ]i deforma\ii, att cele
existente nainte de ancorare ct ]i cele care survin dup` punerea n oper` ]i intrarea n
lucru a barei;
- luarea n considerare a condi\iilor de exploatare, care pot conduce la sporirea
adncimii de nglobare (ac\iunea temperaturii, solicit`ri de oboseal`, alternante ].a).
La stabilirea adncimii de nglobare se vor lua n considerare ]i aspectele
tehnologice legate de:
- dimensiunile ]i armarea elementelor existente;
- capacitatatea capsulelor, n cazul utiliz`rii acestora, care sunt dimensionate
pentru o adncime de nglobare egal` cu 10 d, sau un multiplu al acesteia, folosind un
num`r corespunz`tor de capsule.
Pentru betoane de clasa Bc10 sau sub aceasta, precum ]i n cazul zid`riilor, se
vor realiza ncerc`ri preliminare pentru stabilirea adncimii de nglobare ]i a capacit`\ii
de rezisten\`.


7.2 Amplasarea barelor ancorate

Amplasarea barelor ancorate se face respect@nd distan\ele minime prev`zute [n tabelul 1.

Tabelul 1
Direc\ia de m`surare fa\`
de direc\ia solicit`rii
Distan\a minim`
principale fa\` de marginea
elementului
ntre bare
pe aceea]i direc\ie 5 d 7,5 d
perpendicular` 2,5 d 5 d


10

Stabilirea pozi\iei barelor ancorate fa\` de marginea sec\iunii va avea n vedere ]i
urm`toarele aspecte:
- distan\a fa\` de marginea sec\iunii se m`soar` dup` ndep`rtarea betonului
degradat de pe fa\a perpendicular` adiacent`, f`r` a \ine seama de betonul nou de
remediere care urmeaz` a fi completat;
- barele nglobate se vor amplasa n interiorul etrierilor sau arm`turilor marginale,
dupa caz;
- acoperirea cu beton trebuie s` asigure:
un regim termic adecvat la nivelul r`]inii, conform condi\iilor
prev`zute la pct.7.3.2;
integritatea betonului, pe distan\a prev`zut` n tabelul 1, n cazul n
care elementul este expus n mediu agresiv (considernd ]i m`surile
de protec\ie adoptate).

7.3 Considerente privind condi\iile deosebite de solicitare

Utilizarea ancor`rii cu r`]ini sintetice se face n domeniile de aplicare precizate
n capitolul 1.

7.3.1 Calculul st`rii de eforturi ]i deforma\ii se face considernd barele ancorate
cu r`]in` ca ]i barele nglobate de la turnare, f`r` a introduce al\i coeficien\i sau valori
de calcul, conform reglement`rilor pentru beton armat, inclusiv pentru solicit`ri
alternante sau de oboseal`.

7.3.2 Pentru comport`rea la temperatur` ]i la foc se va stabili prin calcul,
regimul de temperatur` la nivelul r`]inii, astfel:
- maximum +50 C n cazul expunerii pe durat` lung` sau permanent`;
- maximum +80 C n cazul expunerii pe durate scurte (incendiu),
determinndu-se astfel ]i durata asigurat` sau acoperirea necesar`.

7.3.3 {nn`direa barelor ancorate se poate face, inclusiv prin sudur`, urm`rind
ns` regimul de temperatur` n cazul n care distan\a pna la fa\` betonului este redus`.
Se va acorda o aten\ie special` nn`dirii de continuitate ntre dou` bare ancorate
n beton, deoarece deforma\iile axiale (de nc`lzire/r`cire n cazul sudurii sau de alungire
n cazul man]onului presat radial) pot conduce la o stare de eforturi cu deforma\ii
permanente (curgere sau flambaj). {n aceste cazuri se vor calcula aceste efecte n
func\ie ]i de alungirea liber` (dintre elementele de beton) a barei, precum ]i de
rigiditatea elementelor n cauz`.

7.4 Prevederi specifice n proiectul lucr`rilor

Proiectul lucr`rilor la care se aplic` solu\ia de ancorare a barelor cu r`]ini
sintetice, va trebui s` con\in` cel pu\in datele men\ionate n anexa 4.

8. EXECUTAREA LUCR~RILOR

8.1 Recep\ionarea, depozitarea ]i manipularea materialelor

8.1.1 Recep\ionarea materialelor are loc pe baza certificatelor de calitate, at@t
pentru cele dou` componente ale compusului chimic (r`]ina, respectiv nt`ritorul), ct
]i pentru barele de arm`tur`. Se recomand` ncerc`ri preliminare pe probe pentru
determinarea caracteristicilor legate de polimerizarea r`]inilor sintetice (timpul de lucru,
11

fluiditatea, realizarea polimeriz`rii) utiliznd materialele recep\ionate, [ncerc`ri obligatorii
[n caz de dubii privind calitatea r`]inilor sintetice.

8.1.2 Depozitarea componentelor chimice (r`]ina sintetic` ]i nt`ritorul) ]i a
agregatelor se face n locuri ferite de umezeal` ]i de surse de caldur`.

8.1.3 Manipularea materialelor se face numai cu echipament de protec\ie
(ochelari, m`nu]i ]i ]or\uri, cel pu\in), pentru a evita efectul toxic pe care compu]ii
chimici l pot avea asupra epidermei.

8.2 Executarea lucr`rilor

8.2.1 Lucr`rile de ancorare cu r`]ini sintetice a barelor de arm`tur` n beton, se
vor efectua numai pe baza unui proiect, avizat legal, care trebuie s` con\in` cel pu\in
datele prev`zute n anexa 4. Materialele ]i, dup` caz, procedeele folosite, vor avea la
baz` agremente tehnice valabile. Lucr`rile se execut` n conformitate cu procedura
tehnic` de execu\ie elaborat` de executant ]i vizat` de proiectant care va cuprinde ]i
planul de control al calit`\ii.

8.2.2. Lucr`rile de nglobare cuprind urm`toarele activit`\i principale :
a) verificarea st`rii betonului, preg`tirea suprafe\elor prin ndep`rtarea betonului
degradat ]i buciardare, conform prevederilor din proiect;
b) trasarea pe suprafa\a elementului a pozi\iei g`urilor;
c) verificarea cu pahometrul, a pozi\iei arm`turilor ]i modificarea, dac` este
necesar`, cu acceptul proiectantului, a pozi\iei din proiect a g`urilor;
d) asigurarea existen\ei la locul de punere n oper` a mijloacelor necesare
execut`rii lucr`rilor de ancorare ]i verificarea n prealabil a func\ion`rii acestora;
e) asigurarea existen\ei mijloacelor de protec\ie;
f) realizarea g`urilor conform prevederilor din proiect, privind diametrul ]i
adncimea g`urilor;
g) verificarea existen\ei documentelor privind calitatea, ncerc`rile preliminare
(dac` este cazul), precum ]i a st`rii arm`turii, ca ]i a compu]ilor chimici, conform
prevederilor din proiect ]i documentele tehnice ale acestora;
h) verificarea condi\iilor de mediu (temperatur`, umiditate), fa\` de
prevederile din proiect ]i documentele tehnice privind componentele chimice;
i) realizarea opera\iunilor pentru nglobarea barelor (anexa 2), acord@ndu-se aten\ie
r`sucirii barei [n gaur` dup` introducerea r`]inii, pentru un bun contact al acesteia cu bara
]i betonul;
j) asigurarea condi\iilor de mediu pentru perioada de nt`rire, dac` este cazul.

8.3 M`suri de protec\ie

8.3.1 Personalul angrenat n executarea lucr`rilor de ancorare va utiliza
obligatoriu: m`nu]i de cauciuc, ]or\ de protec\ie, ochelari ]i casc`.

8.3.2 La executarea lucr`rilor de ancorare, se va avea grij`ca mediul ambiant s`
se men\in`la parametrii men\iona\i n proiect.
{n acest scop se vor evita n imediata vecinatate opera\ii de sudur`, sau alte
opera\ii ce pot constitui surse de c`ldur`.12
8.4 M`suri speciale ulterioare

8.4.1. Dup` efectuarea opera\iilor de ancorare prev`zute la punctul 8.2, barele
nu se vor mi]ca pe durata de nt`rire a compusului chimic.

8.4.2 Durata de nt`rire a compusului va fi men\ionat` n proiectul privind lucr`rile
de consolidare.

8.4.3 Barele nu vor fi solicitate nainte de termenul stabilit n proiectul privind
lucr`rile de consolidare.

9. VERIFICAREA CALIT~|II LUCR~RILOR

9.1 Verificarea calit`\ii ]i a st`rii materialelor utilizate la executarea lucr`rilor de
ancorare se va face n conformitate cu cerin\ele prev`zute la pct.8.l; 8.2.1; 6.2; 6.3 ]i
avnd n vedere valorile din specifica\iile de produs, agremente tehnice ]i proiect.
{n cazul n care materialele aprovizionate nu ndeplinesc condi\iile de calitate
garantate, se va interzice utilizarea lor la executarea lucr`rilor de ancorare.

9.2 Lucr`rile de ancorare n beton a barelor din o\el beton, utiliz@nd r`]ina sintetic`
constituie n majoritate lucr`ri care devin ascunse. De aceea, calitatea acestora trebuie
s` fie verificat` pe faze ]i consemnat` n "Registrul de procese verbale pentru
verificarea calit`\ii lucr`rilor ce devin ascunse", ncheiate ntre beneficiar ]i executant.
Fiind vorba de lucr`ri cu caracter determinant, este obligatorie convocarea ]i participarea
]i a proiectantului la ncheierea proceselor verbale de receptie pe faze, fazele a); b); f) ]i i)
de la pct.8.2.2 constituind punctele de sta\ionare pentru lucr`rile respective.

9.3 Nu se admite trecerea la o nou` faz` de execu\ie nainte de ncheierea
procesului verbal referitor la faza precedent`, dac` aceasta devine lucrare ascuns`. {n
procesele verbale se vor preciza constat`rile rezultate, dac` acestea corespund
proiectului ]i dac` se admite trecerea la executarea fazei urm`toare.

9.4 Verific`rile ]i constat`rile care se vor efectua sunt cele prev`zute la punctele
9.5; 9.6; 9.7; 9.8 precum ]i alte verific`ri dac` sunt prev`zute n proiect, agrement
tehnic sau procedura tehnic` de executare a lucr`rilor.

9.5 La terminarea fazei de trasare a pozi\iei ancorelor se va verifica, n raport cu
prevederile din proiect:
- starea suportului
- pozi\ia ancorelor

9.6 La terminarea fazei de realizare a g`urilor se va verifica, n raport cu
prevederile din proiect:
- pozi\ia g`urilor
- diametrul g`urilor
- adncimea g`urilor
{n cazul [n care sunt g`uri p`r`site, din diverse motive, acestea vor fi umplute cu un
mortar pe baz` de r`]in` sintetic`, cu agregate av@nd granulozitatea 1...3 mm ]i
consisten\a plastic`.

9.7 La terminarea fazei de realizare a nglob`rii se vor nota:
- condi\iile de mediu n care s-au efectuat lucr`rile de ancorare;
- aspectul componentelor (r`]in` respectiv nt`ritor)
13
- starea de cur`\enie a barelor de o\el beton;
- modul cum au decurs lucr`rile de ancorare;
- observa\ii.
9.8 Criteriile de apreciere a calit`\ii ancor`rii barelor de arm`tur` cu r`]ini sintetice,
pe l@ng` cele privind materialele utilizate (conform pct. 9.1), sunt rezultatele [ncerc`rilor la
trac\iune efectuate pe bare [nglobate (conform anexei 3), astfel :
a) {ncerc`ri de prob` pentru determinare capacit`\ii de rezisten\` a barelor
ancorate, caz [n care [ncercarea se efectueaz` p@n` la cedare. Cedarea se poate
produce :
(i) prin curgerea ]i ruperea barei, caz [n care ancorarea este
corespunz`toare. {n acest caz, se produce ]i dislocarea unei zone din beton
de 2...5 cm grosime (betonul de acoperire), zon` care este antrenat` de
alungirea mare a barei la curgere;
(ii) prin smulgerea unui con din beton, caz [n care ancorarea este
corespunz`toare, dar trebuie avut` [n vedere rezisten\a betonului care
determin` cedarea sau ad@ncimea de [nglobare;
(iii) prin smulgerea barei pe conturul g`urii, caz [n care ancorarea este
necorespunz`toare, deoarece nu s-a realizat [ntreaga capacitate de
aderen\` [ntre r`]in` ]i beton (de regul` datorit` nerespect`rii prevederii de
a r`suci bara [n gaur`, la [nglobare, conform pct.8.2.2.i).
b) {ncerc`ri de verificare a barelor ancorate. La fiecare lot de maximum 100 de
bare nglobate, se vor verifica 5 bare alese la ntmplare, prin solicitarea pn` la for\a
de control stabilit` de proiectant. For\a de control va fi cel pu\in solicitarea de calcul
aferent` barelor respective, determinat` pentru starea limit` de exploatare.

10. DOCUMENTE PRIVIND CALITATEA }I RECEP|IA LUCR~RILOR
10.1 Recep\ia lucr`rilor de nglobare se va efectua pe ntreaga structur` sau pe
subansambluri sau elemente de structur`, n func\ie de prevederile programului privind
controlul de calitate pe ]antier, stabilit de proiectant mpreun` cu beneficiarul ]i
executantul.

10.2 Recep\ia are la baz` examinarea direct` efectuat` de cei trei factori pe
parcursul execut`rii lucr`rilor. Suplimentar se vor verifica:
- certificatele de calitate pentru materialele utilizate;
- existenta ]i con\inutul proceselor verbale de recep\ie calitativ` pe faze privind:
starea suportului ; starea materialelor utilizate ; trasarea pozi\iei barelor ; mediul de lucru ;
realizarea g`urilor ; preg`tirea lucr`rilor de nglobare ; executarea lucr`rilor de nglobare ;
ncerc`rile de proba;
- constat`rile consemnate de c`tre beneficiar, proiectant, serviciul pentru
calitate al executantului sau alte organe de control, n cursul execut`rii lucr`rilor;
- confirmarea prin procese verbale a execut`rii corecte a remedierilor, cerute n
diferitele documente examinate.

10.3 Verific`rile efectuate ]i constat`rile rezultate la recep\ia lucr`rilor de
nglobare se consemneaz` ntr-un proces verbal ncheiat ntre beneficiar, proiectant ]i
executant precizndu-se n concluzie dac` lucr`rile de ancorare sunt corespunz`toare
sau nu.

10.4 {n cazul n care se constat` deficien\e n executarea lucr`rilor se vor stabili
m`surile de remediere, iar dup` executarea lucr`rilor de remediere se va proceda la o
noua recep\ie.
10.5 Sudarea barelor ancorate cu alte bare ce vor fi con\inute n elementele de
consolidare (panouri, c`m`]uiri ].a) ]i realizarea acestor elemente este admis` numai n
14
baza dispozi\iei de ]antier dat` de beneficiar ]i proiectant, av@nd [n vedere prevederile
de la pct.7.3.3. Aceast` dispozi\ie se va da dup` ncheierea recep\iei barelor ancorate
pe structur` sau, dup` caz, pe subansambluri sau elemente de structur`.

Anexa 1
DOCUMENTE DE REFERIN|~


1. ST009-96 Specifica\ie tehnic` privind cerin\e ]i criterii de performan\` pentru
produse din o\el utilizate ca arm`turi n structuri din beton.
2. STAS 438/1-89 Produse de o\el pentru armarea betonului.O\el beton laminat la
cald. M`rci ]i conditii tehnice de calitate
3. STAS 438/2-91 Produse de o\el pentru armarea betonului. Srm` rotund`
trefilat`.
4. STAS 6605-78. {ncercarile metalelor. {ncercarea la trac\iune a o\elului beton, a
srmei ]i a produselor din srma pentru beton precomprimat
5. STAS 6652/1-82. {ncerc`ri nedistructive ale betonului. Clasificare ]i indica\ii
generale
6. STAS 10107/0-90 Construc\ii civile ]i industriale. Calculul ]i alc`tuirea
elementelor din beton, beton armat ]i beton precomprimat
7. C26-85 Normativ pentru ncercarea betonului prin metode nedistructive
8. C54-8l Instruc\iuni tehnice pentru ncercarea betonului cu ajutorul carotelor.
9. C56-85 Normativ pentru verificarea calit`\ii recep\ia lucr`rilor de construc\ii ]i
instalatii ]i aferente ([n curs de revizuire)
10. C231-89 Instruc\iuni tehnice privind folosirea metodei seminedistructive prin
smulgere de pe suprafa\` la determinarea rezisten\ei betonului n
lucrare
11. C236-91 Instruc\iuni tehnice privind folosirea metodei seminedistructive prin
smulgere din profunzime, la determinarea rezisten\ei betonului din
lucrare
12. Regulamentul privind protec\ia ]i igiena muncii n construc\ii (aprobat de
MLPAT cu Ord.nr.9/N/15.III.93)
13. Norme generale de protec\ie mpotriva incendiilor la proiectarea ]i realizarea
construc\iilor ]i instala\iilor (aprobate cu Decretul nr.290/16.VIII.1977)
14. Norme generale de prevenire ]i stingere a incendiilor (aprobate de MI cu
Ord.nr.381/4.03.1993 ]i MLPAT cu Ord.nr.7/N/3.03.1993)


15

Anexa 2
OPERA|IUNILE PENTRU {NGLOBAREA BARELOR
DE ARM~TUR~
A2.1 Opera\iuni preliminare

Principalele opera\iuni pentru nglobarea barelor de arm`tur` sunt urm`toarele:
a) trasarea pe bar` a unui reper, corespunz`tor lungimii de nglobare prev`zut` n
proiect, precum ]i a unui reper la 10 cm de acesta, spre exteriorul por\iunii care se
nglobeaz`;
b) eliminarea apei (dac` exist`) din gaur`;
c) cur`\area g`urii de praf, alte impurit`\i, prin:
- suflare cu aer comprimat printr-o \eav`, dinspre fundul g`urii;
- cur`\are cu perie cilindric` de srm`;
- cur`\are cu perie de p`r cilindric` cu diametrul mai mare dect dimetrul g`urii;
- suflare cu aer comprimat (ca ultim` opera\ie);
d) asigurarea accesului liber al barei n gaur` pn` la reperul fixat ]i verificarea
posibilit`\ii de r`sucire cu u]urin\` a barei n gaur`;
e) realizarea unui sistem de men\inere n pozi\ie a barei, dac` este cazul;
f) preg`tirea materialelor ]i a mijloacelor necesare, dup` caz;
g) nglobarea barelor.

A.2.2 {nglobarea se poate realiza prin urm`toarele procedee:

a) Cu capsul`, care con\ine r`]ina, nt`ritorul ]i, n unele cazuri, agregatele,
introdus` n gaur`, nglobarea f`cndu-se prin spargerea capsulei de c`tre bara care se
ancoreaz` ]i amestecarea prin rotirea barei. Procedeul este simplu ]i nu necesit`
opera\iuni de por\ionare a componentelor ]i nici pentru amestecare, mic]ornd astfel
posibilit`\ile de eroare ]i efectul compu]ilor chimici asupra operatorilor.
b) Prin injectarea amestecului, dup` introducerea barei n gaur`. Componentele
pot fi:
(i) con\inute n recipien\i de schimb, amestecul f`cndu-se pe ]tu\ul tronconic de
injectare;
(ii) - amestecate separat, la fa\a locului ]i introduse n cilindrul dispozitivului de
injectare.
{n cazul (i) se reg`sesc avantajele men\ionate la procedeul cu capsule.
c) Prin prepararea amestecului de r`]in` la fa\` locului, introducerea lui n gaur`
dup` care se introduce bara, prin r`sucire.
Procedeele a) ]i b) permit, cu mijloace adecvate, ancorarea barelor n orice
pozi\ie, inclusiv [n gaur` cu deschiderea n jos, pe cnd procedeul c) nu poate fi utilizat
dect la g`uri care prin pozi\ia lor re\in r`]ina.

A2.3 Realizarea [nglob`rii [n cazul folosirii capsulelor cu r`]in` sintetic` :

a) Pe l@ng` opera\iunile preliminare prev`zute la punctul A2.1 se va verifica ]i
fluiditatea r`]inii din capsul`, care trebuie s` curg` cu u]urin\` la r`sturnare succesiv`, la
temperatura m@inii.
b) {nglobarea barelor se face prin introducerea capsulei [n gaur` (orientat` cu
s`geata marcat` spre fundul g`urii) ]i apoi a barei, prin batere ]i r`sucire permanent`,
p@n` la atingerea lungimii de [nglobare (primul reper la fa\a betonului sau, [n cazul [n care
acesta nu e vizibil, al doilea reper la 10 cm de la fa\a betonului).
16
{n func\ie de pozi\ia relativ` a g`urii se pot [nt@lni urm`toarele trei situa\ii:
(i) Gaura orientat` cu gura [n sus, astfel c` re\ine r`]ina. {nglobarea barelor se face
f`r` mijloace speciale. Se recomand` men\inerea, [n prealabil, a capsulelor cu s`geata
orientat` [n sus, pentru ca agregatele s` fie plasate, [n capsul`, spre partea de sus a
g`urii, ele urm@nd a cobor[ [n r`]in` antrenate de bar` ]i prin c`dere liber`.
(ii) Gaura orientat` pe direc\ie orizontal`, astfel c` nu re\ine r`]ina. Dup` ce bara a
intrat p@n` la jum`tate din ad@ncimea g`urii, se introduce, pe l@ng` bar`, nisip uscat
av@nd granula\ia de maximum 1 mm, care formeaz` cu r`]ina un amestec v@rtos,
[mpiedic@nd scurgerea acesteia. Pentru a u]ura introducerea nisipului, se folose]te un
c`u] (format dintr-o \eav` din mas` plastic` de 5...7 cm diametru ]i cca. 20 cm lungime)
[n care st` nisipul ]i [nconjoar` bara, lipit de fa\a betonului, ]i o spatul` de cca.1 mm
grosime ]i 1 cm l`\ime (decupat` dintr-o \eav` din mas` plastic` av@nd diametrul g`urii),
de lungime corespunz`toare, cu care se [ndeas` nisipul, [n jurul barei, [n gaur`.
(iii) Gaura orientat` cu gura [n jos, astfel c` nu re\ine r`]ina, iar bara trebuie
sprijinit` [n pozi\ie p@n` la [nt`rirea r`]inii. Pentru re\inerea r`]inii, [nc` de la introducerea
barei , aceasta este prev`zut` cu un man]on din burete sintetic (cu crest`tur` [n cruce
prin care trece bara, av@nd 4...6 cm grosime ]i cca. 10 cm latur`/diametru), men\inut
presat pe suprafa\a betonului cu un arc spiralat, conic, str@ns pe bar`, sau alt sistem de
fixare. Pentru a nu fi p`truns de r`]in`, se recomand` c`ptu]irea fe\ei respective a
buretelui cu folie sub\ire.
c) Barele nu se vor mi]ca pe durata de [nt`rire prev`zut` de produc`torul
capsulelor.

A2.4 Realizarea [nglob`rii [n cazul inject`rii r`]inii sintetice :

a) Injectarea se realizeaz`:
- cu pistol de injectare special adaptat flacoanelor cu r`]in` sintetic` preambalat` ]i
]tu\ de injectare cu dispozitiv de amestecare a componentelor la ie]irea acestora din
flacon;
- cu pistol de injectare [n care se introduce r`]ina sintetic` dup` prepararea
acesteia la fa\a locului.
b) {n func\ie de pozi\ia g`urii, [nglobarea se realizeaz` astfel:
(i) {n cazul g`urilor care re\in r`]ina sintetic`, aceasta se introduce, dinspre fundul
g`urii, pe 1/3...1/2 din ad@ncimea g`urii ([n func\ie de volumul spa\iului liber l`sat de bar`
[n gaur`), dup` care se introduce bara printr-o mi]care lent` de rotire p@n` la fundul g`urii
(verificarea f`c@ndu-se cu semnele trasate pe bar`). Este important ca bara s` nu fie
mi]cat` dinspre interior spre exterior pe direc\ia g`urii, pentru a nu se antrena ]i [ngloba
bule de aer [n interiorul r`]inii.
(ii) {n cazul g`urilor care nu re\in r`]ina sintetic` (orizontale sau de jos [n sus), se
procedeaz` dup` cum urmeaz`:
- Se fixeaz`, cu chit din r`]in` sintetic`, un ]tu\ de injectare amplasat [ntr-un ]li\
[nclinat cu ad@ncimea de cca. 30 mm, conform fig. A2.1.
- Pentru evacuarea aerului din gaur` se prevede un tub flexibil (PVC) pentru
aerisire cu diametrul de cca.2 mm. Tubul de aerisire se va prevedea cu lungimea
necesar` pentru a ajunge la fundul g`urii.
- Se introduce ]i se fixeaz` [n pozi\ie bara de arm`tur`, dup` care se chituie]te
spa\iul [n jurul barei, l`s@nd neastupat tubul de aerisire.
- Se racordeaz` duza pistolului de injectare cu ]tu\ul de injectare ]i se efectueaz`
injectarea, p@n` c@nd prin tubul de aerisire iese r`]ina sintetic`.
- Se blocheaz` (prin [ndoire/presare) tubul de aerisire, pentru a nu se scurge r`]ina
sintetic`, se scoate tubul de racordare la ]tu\ul de injectare, care se [nchide (cu dop din
lemn).
- Dup` [nt`rirea r`]inii se taie, la suprafa\a betonului, tubul de aerisire ]i se scoate
17
]tu\ul de injectare (care se poate refolosi dup` cur`\area prin ardere).
Anexa 3

METODA DE {NCERCARE LA TRAC|IUNE A
BARELOR {NGLOBATE

A3.1 {ncercarea la trac\iune se realizeaz` prin tragerea barei [n sensul smulgerii
din beton, cu o for\` axial` pe direc\ia barei, [n urm`toarele condi\ii:
a) blocajul pe bar`, prin care se realizeaz` for\a asupra barei, nu trebuie
s` degradeze bara av@nd [n vedere utilizarea ulterioar` a acesteia;
b) for\a de trac\iune trebuie m`surat` cu o precizie de cel pu\in 1/100 din
for\a maxim` preconizat` ]i cu posibilitatea de a [nregistra trepte de
m`surare de cel pu\in 1/5 din for\a maxim` preconizat`;
c) rezemarea dispozitivului de [ncercare pe beton se va face [n afara unui
cerc cu centrul [n axul barei ]i cu diametrul de cel pu\in 30 d (20 d [n
cazul rezem`rii punctiforme [n 3-4 puncte, astfel ca presiunea local` pe
beton s` nu dep`]easc` 100 daN/cm
2
), [n care d este diametrul nominal
al barei;
d) deplasarea relativ` [ntre bar` ]i beton, pe direc\ia barei, s` poat` fi
m`surat` cu precizia de 1/100 mm, reperul de m`surare pe suprafa\a
betonului fiind [n afara cercului descris la pct.A3.1.c de mai sus.

A3.2 Desf`]urarea [ncerc`rii are urm`toarele etape:
a) identificarea barei care se [ncearc`, [n construc\ie ([n ansamblu) ]i pe
elementul pe care este ancorat`, cu cote fa\` de marginile cele mai
apropiate;
b) cunoa]terea for\ei preconizate (for\a capabil` la rupere a barei sau
for\a de control, dup` caz);
c) montarea dispozitivului de tragere a barei, cu respectarea condi\iei
A3.1.c;
d) montarea dispozitivului de m`surare a deplas`rii relative a barei, cu
respectarea condi\iei A3.1.d ;
e) aplicarea progresiv`, [n trepte de cel mult 1/5 din for\a maxim`
preconizat`, a for\ei de tragere (smulgere) a barei, cu notarea, la fiecare
trepat`, a valorilor for\ei ]i deplas`rii relative. Durata de trecere de la o
treapt` la alta va fi de cca. 1 minut ;
f) oprirea [ncerc`rii la cedare sau atingerea for\ei de control (dup` caz) ]i
desc`rcarea barei ;
g) notarea modului de cedare (dac` este cazul), precum ]i a altor
observa\ii privind comportarea barei ]i a zonei de ancorare, f`cute pe
parcursul [ncerc`rii.

A3.3 Rezultatele [ncerc`rilor se consemneaz` pentru fiecare lot de [ncerc`ri,
[ntr-un document scris, care trebuie s` con\in` cel pu\in urm`toarele :
a) tipul barelor [nglobate ]i pozi\ia acestora (conform pct.A3.2.a) ;
b) for\ele preconizate (for\a la cedare sau de control, dup` caz );
c) descrierea, pe scurt, a principalelor caracteristici ale dispozitivelor de
[nc`rcare ]i de m`surare a deplas`rii relative;
d) rezultatele [ncerc`rilor : treptele de [nc`rcare ]i deplas`rile relative
corespunz`toare; for\ele maxime atinse; modurile de cedare (dac` este
cazul), precum ]i alte observa\ii consemnate.
Toate datele vor fi astfel consemnate [nc@t s` se poat` identifica clar apartenen\a
lor la fiecare bar` [ncercat`, corespunz`tor definit` [n lucrare.
18
Documentul va fi utilizat la recep\ia lucr`rilor, [n conformitate cu prevederile cap.10.
Anexa 4

DATE CARE TREBUIE S~ FIE INCLUSE {N PROIECTUL LUCR~RILOR
DE INTERVEN|IE, PRIVIND ANCORAREA CU R~}INI
SINTETICE A BARELOR DE ARM~TUR~

Proiectul va cuprinde cel pu\in urm`toarele:
a) - date de identificare a elementelor structurii , corespunz`tor proiectului ini\ial;
b) - clasa betonului din elementul n care se fixeaz` barele ancorate;
c) - tipul ]i m`rimea solicit`rilor pe care trebuie s` le preia barele ancorate;
d) - date privind rugozitatea suprafe\ei de contact (adncimea asperit`\ilor
create inten\ionat);
e) - caracteristicile barelor ancorate (pentru fiecare tip):
- diametru
- tip o\el
- lungime
- adncime de nglobare
- num`r de bare ancorate;
f) - pozi\ia realtiv` a barelor ancorate ( fa\` de margini ]i ntre ele);
g) - pentru fiecare tip de bar` ancorat` se va specifica:
- diametrul g`urii
- adncimea g`urii
- mijlocul mecanic cu care se va practica gaura (ma]in` de g`urit
rotopercutant` sau cu frez` diamantat`)
h) - denumirea produsului (componentelor chimice) utilizat la nglobarea barelor ]i
datele de indentificare a documentelor tehnice pe baza c`rora se utilizeaz` (agrement
tehnic, standard de produs ].a.) ;
i) - condi\iile de mediu n care se vor desf`]ura lucr`rile de ancorare;
j) - durata ]i condi\iile de mediu, pentru nt`rirea materialului de ancorare;
k) - intervalul de timp dup` care se vor putea efectua ncerc`rile de prob`;
l) -numarul ]i modul de stabilire a barelor pentru ncerc`ri de prob`;
m) - for\a de control la ncerc`rile de prob`;
n) - condi\ii de admisibilitate cerute la ncerc`rile de prob`.

Pentru datele de la pct. g k proiectul poate face trimitere la procedura tehnic` de
executare a lucr`rilor (PTE) [ntocmit` de executantul lucr`rilor, dar ]i [n acest caz, ele vor
fi men\ionate [n proiect, iar aceast` PTE va fi avizat` de proiectant, dup` [ntocmirea ei ]i
[nainte de executarea lucr`rilor.
19


Fig.1 Dimensiuni privind gaura realizat` [n beton

Fig.1 Dimensiuni privind gaura realizat` [n beton
20
1
3
6
2 4
5
7
5
8
9
6
7
4
1

Fig.A2.1 {nglobare prin injectare, gaura orientat` [n jos
1- bara din o\el beton; 2 r`]ina epoxidic` injectat`;
3 elementul din beton; 4 tub de aerisire; 5 chit de etan]are;
6 chit de etan]are; 7 - ]tu\ metalic de injectare; 8 tub flexibil
de racord; 9 pistol de injectare