Anda di halaman 1dari 11

PROGRAM PEMBANGUNAN SUKAN

SEKOLAH KEBANGSAAN KUBU


PENGENALAN
Pencapaian murid-murid SK Kubu dalam bidang akademik amat
memberangsangkan dan mendapat pengiktirafan dari Jabatan Pelajaran Negeri
Melaka selaras dengan misi dan visi sekolah cemerlang pada tahun 200!
Namun begitu" keja#aan dalam bidang sukan sekolah tidak seiring dengan
kecemerlangan akademik sekolah! $ni men#ebabkan misi dan visi sekolah untuk
cemerlang menjelang tahun 200 sedikit pincang dan jalan alternatif perlu
dijalankan untuk memastikan kurikulum dan sukan mencapai kecemerlangan
dan keja#an seiringan!
OBJEKTIF
Program Pembangunan Sukan ini diadakan untuk memastikan murid-
murid SK Kubu mendapat pendedahan dan latihan dari segi teknikal dan taktikal
#ang secukupn#a untuk menghadapi pertandingan sukan #ang akan datang dan
seterusn#a memberikan persaingan serta sekaligus menempah nama di bidang
ini! $ni juga secara tidak langsung menaikkan nama dan imej sekolah dalam
bidang sukan! Program ini juga di%ujudkan bertujuan untuk menimbulkan rasa
minat murid untuk terlibat secara langsung dalam bidang sukan dan juga untuk
mencungkil bakat terpendam murid dalam bidang tertentu! $ni juga selaras
dengan keinginan pihak Kementerian Pelajaran Mala#sia untuk melaksanakan
program & Murid Sukan'!
PENCAPAIAN SEPANJANG TAHUN 2010
(erikut adalah tahap pencapaian murid dari bidang sukan )
! *lahraga - +mas , -ompat jauh .
2! (ola (aling - Peringkat kumpulan
/! (ola Jaring - Peringkat kumpulan
0! 1akra% - Separuh 2khir
Kesimpulann#a" SK Kubu cuma berja#a merangkul pingat untuk
keseluruhan pertandingan #ang disertai! (erdasarkan keputusan di atas" jelas
menunjukkan bidang sukan dan koku-akademik di SK Kubu masih tidak boleh
dibanggakan dan perlu dipertingkatkan!
PERLAKSANAAN PROGRAM.
Program ini merupakan program berterusan sepanjang tahun berfokuskan
pada murid-murid #ang berpotensi iaitu terdiri dari murid-murid 1ahun 2 hingga
1ahun 3! $ni sekaligus melahirkan pelapis bagi setiap sukan dan koku-akademik
dan memastikan keja#aan bagi sukan akan sentiasa dikecapi dan berterusan
sepanjang masa! Program ini juga membolehkan SK Kubu memperoleh
kecemerlangan sukan dan koku-akademik bukan saja dalam jangka masa
pendek malah juga dalam jangka masa #ang panjang! Seiring dengan kurikulum"
program ini juga membolehkan murid-murid SK Kubu memperolehi maksimum
34 markah untuk memasuki Sekolah (erasrama Penuh ,S(P. dan Sekolah-
Sekolah Sukan!
SUKAN-SUKAN YANG DICADANGKAN
*leh disebabkan SK Kubu mempun#ai bilangan murid sedikit berbanding
murid-murid di sekolah lain" maka beberapa jenis sukan akan digantikan dengan
sukan-sukan #ang lebih sesuai! (erikut adalah sukan-sukan #ang dicadangkan
untuk program ini!
! *lahraga
*lahraga merupakan sukan %ajib untuk disertai oleh semua sekolah
#ang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Mala#sia!
Memandangkan persaingan dalam olahraga terlalu luas maka
tumpuan dalam acara padang lebih diutamakan berbanding acara
balapan! $ni kerana potensi untuk memenangi pingat dalam acara
padang jauh lebih luas berbanding acara balapan!
2! 1akra%
5ikekalkan kerana ini merupakan satu-satun#a sukan berpasukan
#ang sampai ke peringkat separuh akhir! 5i smping itu juga" pemain-
pemain bagi tahun 200 masih bersekolah di SK Kubu!
/! (ola Jaring
5ikekalkan untuk memberi peluang kepada murid-murid perempuan
menonjolkan bakat dan masih ada pemain-pemain #ang berpotensi
dalam sukan ini!
0! (adminton
Sukan ini dipilih kerana sukan ini lebih kepada kemahiran individu!
Kekangan dari bilangan murid menjadi sebab dan alternatif terbaik
untuk jangka masa panjang!
3! (o%ling
Merupakan sukan #ang dilabelkan oleh Majlis Sukan Mala#sia sebagai
sukan berprestasi tinggi! Juga merupakan sukan kemahiran individu!
Sukan ini merupakan program jangka masa panjang untuk SK Kubu
SUKAN YANG DIMANSUHKAN
1erdapat satu sukan akan dimansuhkan dalam program ini iaitu
permainan bola baling! Sukan ini dimansuhkan kerana beberapa faktor #ang
menjadi penghalang bagi mencapai keja#aan! (erikut ialah faktor-faktor #ang
mempengaruhi pemansuhan sukan ini )
! Ka%asan -atihan
Memandangkan sekolah tidak mempun#ai kemudahan padang"
ini men#ukarkan latihan bagi permainan ini untuk dijalankan!
2! (ilangan pemain
Secara keseluruhan" permainan ini memerlukan 2 orang
pemain terdiri dari 2 penjaga gol dan 0 pemain padang!
(ilangan murid #ang terhad men#ebabkan sekolah kekurangan
pilihan pemain untuk diserapkan dalam pasukan sekolah
KEKUATAN DAN KEKURANGAN
! Kekuaa!
a! Kepakaran guru dalam sukan tertentu!
Sepanjang pemerhatian dalam merancang program ini" didapati
guru-guru SK Kubu mempun#ai kebolehan dan kemahiran dalam
sukan-sukan #ang dicadangkan! Selain itu" terdapat guru-guru
#ang mempun#ai minat dalam permainan #ang dicadangakan
seperti permainan bo%ling dan badminton!
b! Pemain
Kekurangan murid untuk membuat satu pasukan permainan
berpasukan memberi kelebihan untuk murid untuk bermain dalam
sukan #ang melibatkan skill individu seperti olahraga" badminton
dan bo%ling! Selain itu" pemerhatian ketika mata pelajaran
Pendidikan Jasmani mendapati ramai murid mempun#ai skill dalam
permainan badminton manakala permainan bo%ling semakin
menjadi sukan keluarga men#ebabkan minat murid akan lebih
cenderung ke arah permainan tersebut!
c! Kemudahan
Kedudukan sekolah dan penginapan murid #ang berada di dalam
bandar memberi kelebihan kerana memudahkan murid-murid untuk
pergi menjalani latihan di tempat tertentu seperti pusat bo%ling dan
de%an badminton berbanding dengan murid-murid di sekolah lain
#ang berada lebih jauh dari kemudahan #ang ada!
2. Ke"e#a$a!
a! Kos
Kos #ang agak tinggi dalam permainan bo%ling mungkin akan
men#ebabkan sambutan #ang kurang memuaskan pada
permulaan!
Pe!%e"e&a'a! ) *leh disebabkan perkara tersebut" bo%ling
ditetapkan sebagai program jangka masa panjang! $ni memberi
peluang dan tempoh masa #ang secukupn#a bagi murid men#ertai
permainan ini! Selain dari itu" alternatif lain akan diusahakan untuk
mengurangkan beban kos murid!
b! Masa
Kengkangan masa juga menjadi faktor kerana murid-murid perlu
pergi ke sekolah agama pada %aktu petang!
Pe!%e"e&a'a! ) *leh kerana itu" masa latihan #ang
dicadangkan adalah pada setiap hujung minggu bagi bo%ling dan
badminton! Manakala sukan-sukan lain seperti olahraga" takra%
dan bola jarring" masa akan ditetapkan dan perbincangan akan
diadakan dengan pihak sekolah agama untuk mendapatkan masa
#ang sesuai bagi latihan #ang sesuai!
c! Peralatan
Peralatan menjadi masalah bagi sukan olahraga kerana ketiadaan
kelengkapan #ang lengkap bagi setiap acara!
Pe!%e"e&a'a! ) Pembelian barangan sukan seperti lompat
tinggi akan diusahakan secepat mungkin sebelum program
berjalan!
TARGET UNTUK TAHUN 2011
6ntuk tahun 20" beberapa target pencapaian telah dikenalpasti bagi
sukan-sukan tersebut!
! *lahraga" 1akra% dan (ola Jaring!
-atihan dicadangkan bermula selepas hari ra#a melibatkan murid-
murid 1ahun / hingga 1ahun 3! $ni bagi memastikan murid-murid
dapat memperolehi teknik dan taktik #ang betul" membentuk keadaan
murid dari segi fi7ikal" fitness dan mental #ang lebih mantap! -atihan
adalah berterusan sehingga pertandingan pada tahun 20!
*lahraga ) / +mas
1akra% ) Peringkat 2khir , 8 2 .
(ola Jaring ) Separuh 2khir
2! (adminton
(ermula selepas hari ra#a di mana pendedahan a%al akan diberi
kepada atlet #ang akan mengambil bahagian pada pertandingan akan
datang #ang terdiri dari murid-murid 1ahun 0 dan 3! Kemudian pelapis"
terdiri dari murid-murid 1ahun / bagi setiap kategori akan dicari dan
berlatih bersama atlet sekolah! 5e%an latihan akan disediakan
sebelum program dimulakan!
Perseorangan ) Separuh 2khir , 1empat Ke / 8 0 .
,-elaki dan Perempuan.
(ergu ) Separtuh akhir , 1empat Ke / 8 0 .
,-elaki dan Perempuan.
/! (o%ling
Juga dirancang bermula selepas pera#aan hari ra#a! Murid-murid #ang
terlibat pada peringkat a%al adalah umum" iaitu terbuka dari murid2
dari 1ahun / hingga 1ahun 3! Selepas itu" sebahagian murid akan
diserap kedalam pasukan sekolah untuk men#ertai pertandingan!
Pencapaian ) 1iada target a%al kerana lebih kepada program
jangka masa panjang!
PENGLIBATAN GURU-GURU SEBAGAI JURULATIH DAN PENGURUS
Pembahagian tugas guru-guru sebagai jrulatih dan pengurus ditetapkan
mengikut kepakaran guru-guru! Ketetapan adalah seperti berikut!)
*-29:2;2
!
2!
/!
12K:2<
!
2!
/!
(*-2 J2:$N;
!
2!
/!
(25M$N1*N
!
2!
/!
(*<-$N;
!
2!
/!
KESIMPULAN
5iharapkan segala perancangan #ang telah dirancang dapat dilaksanakan
dan mendapat kerjasama semua guru-guru! Komitmen dari semua guru amat
diharapkan bagi memastikan kemajuan murid-murid SK Kubu bukan sahaja dari
bidang akademik malah dalam bidang sukan! Pengorbanan seorang guru akan
menghasilkan seorang atlet #ang akan mengharumkan dan menaikkan nama
sekolah" malah tidak mustahil akan mencapai ke peringkat #ang lebih tinggi!
Kerjasama berpasukan sebagai %arga pendidik juga amat diharapkan agar atlet-
atlet sekolah akan mendapat input #ang terbaik untuk mereka gunakan dan
praktikkan bukan sahaja dalam bidang sukan malah dalam kehidupan seharian
kerana sukan bukan sahaja mengajar seorang murid menjadi seorang atlet"
tetapi menjadi manusia #ang berdisiplin" bersemangat juang dan #akin dengan
kemampuan diri sendiri!
MAJULAH SUKAN UNTUK SEMUA
1 MURID 1 SUKAN
5isediakan oleh" 5isemak oleh"
, Mohammad =irdhaus b 2bu (akar .
Setiausaha Sukan
Sek Keb Kubu
5isahkan oleh
P+M(292;$2N 16;2S2N
6N16K P2S6K2N S+K*-29
*-29:2;2
!
2!
/!
12K:2<
!
2!
/!
(*-2 J2:$N;
!
2!
/!
(25M$N1*N
!
2!
/!
(*<-$N;
!
2!
/!