Anda di halaman 1dari 6

KEPUTUSAN KEPALA SMK SMK PGRI 1 CIBINONG

NOMOR : .........................................
TENTANG
PENETAPAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL
TAHUN PELAJARAN 2012 2013
MATA PELAJARAN DAN KOMPETENSI KEAHLIAN
SMK PGRI 1 CIBINONG
KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PGRI 1 CIBINONG
Menim!n" : 1. SMK PGRI 1 Cibinong sebagai sebuah Institusi Penyedia Jasa Pendidikan perlu menalin dan
men!iptakan berbagai peluang yang akan mendorong organisasi tetap eksis"
#. $angkah yang diambil SMK PGRI 1 Cibinong se!ara akti% dan proakti% adalah men!ari peluang untuk
meningkatkan diri& baik kualitas maupun kuantitas sumber daya yang ada"
'. Kualitas produk ter!ermin pada pola bagaimana penetapan kriteria ketuntasan minimal.
Men"in"!# : 1. (ndang ) (ndang *asar +egara Republik Indonesia ,ahun 1-./& pasal '1 ayat 011 dan ayat 0#1"
#. (ndang ) (ndang Republik Indonesia +omor #2 ,ahun #22' tentang Sistem Pendidikan +asional"
'. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia +omor #- ,ahun 1--2 tentang Pendidikan Menengah"
.. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia +omor 1- ,ahun #22/ tentang Standar +asional Pendidikan.
/. Keputusan Menteri Pendidikan +asional Republik Indonesia +omor 2.-23(31--#& tentang Sekolah
Menengah Keuruan"
4. Keputusan Menteri Pendidikan +asional Republik Indonesia +omor 1#-.a3(3#22.& tentang Standar
Pelayanan Minimal 5idang Pendidikan"
6. Peraturan Menteri Pendidikan +asional +omor #2 ,ahun #226 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
7. Peraturan Gubernur Ja8a ,engah +omor ' ,ahun #22/& tentang Standar Pelayanan Minimal 0SPM1
Pendidikan ,K3R9& S*3MI& SMP3M,s& SM93M9& SMK& S$5& Pendidikan +on :ormal& (KS&
Kepemudaan& ;lahraga dan Kebudayaan Propinsi Ja8a 5arat"
-. Model Penilaian Kelas Kurikulum ,ingkat Satuan Pendidikan yang dikeluarkan *epdiknas dan 5adan
+asional Serti%ikasi Pro%esi 05+SP1 ,ahun #226<
Mem$e%&!#i'!n : 1. Program Kera Sekolah Menengah Keuruan PGRI 1 Cibinong ,ahun #21#3#21'.
#. =asil Rapat Sta% Pimpinan SMK PGRI 1 Cibinong pada hari Senin& . 9gustus #21#.
MEMUTUSKAN
Mene#!$'!n :
Pe%#!m! : Mata Pelaaran3Kompetensi3Standar Kompetensi3Kompetensi *asar yang ada pada Kurikulum Sekolah
Menengah Keuruan PGRI 1 Cibinong 0K,SP1 sebagaimana ter!antum pada lampiran keputusan ini"
Ke()! : Kriteria Ketuntasan Minimal 0KKM1 di!antumkan pada Mata Pelaaran3Kompetensi3Standar
Kompetensi3Kompetensi *asar sebagaimana dimaksud dalam diktum P>R,9M9 seperti pada lampiran
keputusan ini:.
Ke#i"! : +ilai Kriteria Ketuntasan Minimal 0KKM1 dibuat berdasarkan hasil analisis dan musya8arah guru mata
pelaaran 0MGMP1 pada masing ) masing kelompok mata pelaaran3kompetensi produkti%.
Keem$!# : Keputusan ini berlaku seak tanggal ditetapkan"
Ke*im! : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau
pembetulan sebagaimana mestinya.
*itetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : #6 +o?ember #21#
KEPALA SEKOLAH
D%+. H. ALI GO,ALI- M.P(
NIP. 1./301301.0/021002
L!m$i%!n 1 : Surat Keputusan Kepala SMK PGRI 1 Cibinong
N1m1% : .....................................& ,anggal : #6 +o?ember #21#
Ten#!n" : Penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal 0KKM1 ,ahun Pelaaran #21# ) #21' Mata Pelaaran dan Kompetensi
Keahlian SMK PGRI 1 Cibinong.
I. K1m$e#en+i Ke!&*i!n A')n#!n+i
1.1. Ke*!+ 2 3Tin"'!# I4
NO
MATA PELAJARAN 5
KOMPETENSI KEAHLIAN
KKM
I. NORMATI6
1.
Pen(i(i'!n A"!m! 7/
2.
Pen(i(i'!n Ke8!%"!ne"!%!!n 79
3.
B!&!+! In(1ne+i! /9
:.
Pen(i(i'!n J!+m!ni O*!& R!"! (!n Ke+e&!#!n 7/
9.
Seni B)(!;! 79
II. ADAPTI6
1.
M!#em!#i'! /9
2.
B!&!+! In""%i+ //
3.
6i+i'! 71
:.
Kimi! 70
9.
I*m) Pen"e#!&)!n A*!m 70
/.
I*m) Pen"e#!&)!n S1+i!* 70
7.
Ke#e%!m$i*!n K1m$)#e% (!n Pen"e*1*!!n In<1%m!+i 70
0.
Ke8i%!)+!&!!n 79
..
B!&!+! J!8! 70
III. PRODUKTI6
1.
79
2.
79
3.
79
:.
79
9.
79
/.
79
7.
79
1.2. Ke*!+ 2I 3Tin"'!# II4
NO
MATA PELAJARAN 5
KOMPETENSI KEAHLIAN
KKM
I. NORMATI6
1.
Pen(i(i'!n A"!m! 7/
2.
Pen(i(i'!n Ke8!%"!ne"!%!!n 79
3.
B!&!+! In(1ne+i! /9
:.
Pen(i(i'!n J!+m!ni O*!& R!"! (!n Ke+e&!#!n 7/
9.
Seni B)(!;! 79
II. ADAPTI6
1.
M!#em!#i'! /9
2.
B!&!+! In""%i+ //
3. 6i+i'! 71
:.
Kimi! 70
9.
I*m) Pen"e#!&)!n A*!m 70
/.
I*m) Pen"e#!&)!n S1+i!* 70
7.
Ke#e%!m$i*!n K1m$)#e% (!n Pen"e*1*!!n In<1%m!+i 70
0.
Ke8i%!)+!&!!n 79
..
B!&!+! J!8! 70
III. PRODUKTI6
1.
79
2.
79
3.
79
:.
79
9.
79
/.
79
7.
79
*itetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : #6 +o?ember #21#
KEPALA SEKOLAH
D%+. H. ALI GO,ALI- M.P(
NIP. 1./301301.0/021002
L!m$i%!n 2 : Surat Keputusan Kepala SMK PGRI 1 Cibinong
N1m1% : .....................................& ,anggal : #6 +o?ember #21#
Ten#!n" : Penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal 0KKM1 ,ahun Pelaaran #21# ) #21' Mata Pelaaran dan Kompetensi
Keahlian SMK PGRI 1 Cibinong.
I. K1m$e#en+i Ke!&*i!n A(mini+#%!+i Pe%'!n#1%!n
1.1. Ke*!+ 2 3Tin"'!# I4
NO
MATA PELAJARAN 5
KOMPETENSI KEAHLIAN
KKM
I. NORMATI6
1.
Pen(i(i'!n A"!m! 7/
2.
Pen(i(i'!n Ke8!%"!ne"!%!!n 79
3.
B!&!+! In(1ne+i! /9
:.
Pen(i(i'!n J!+m!ni O*!& R!"! (!n Ke+e&!#!n 7/
9.
Seni B)(!;! 79
II. ADAPTI6
1.
M!#em!#i'! /9
2.
B!&!+! In""%i+ //
3.
6i+i'! 71
:.
Kimi! 70
9.
I*m) Pen"e#!&)!n A*!m 70
/.
I*m) Pen"e#!&)!n S1+i!* 70
7.
Ke#e%!m$i*!n K1m$)#e% (!n Pen"e*1*!!n In<1%m!+i 70
0.
Ke8i%!)+!&!!n 79
..
B!&!+! J!8! 70
III. PRODUKTI6
1.
79
2.
79
3.
79
:.
79
9.
1.2. Ke*!+ 2I 3Tin"'!# II4
NO
MATA PELAJARAN 5
KOMPETENSI KEAHLIAN
KKM
I. NORMATI6
1.
Pen(i(i'!n A"!m! 7/
2.
Pen(i(i'!n Ke8!%"!ne"!%!!n 79
3.
B!&!+! In(1ne+i! /9
:.
Pen(i(i'!n J!+m!ni O*!& R!"! (!n Ke+e&!#!n 7/
9.
Seni B)(!;! 79
II. ADAPTI6
1.
M!#em!#i'! /9
2.
B!&!+! In""%i+ //
3.
6i+i'! 71
:.
Kimi! 70
9.
I*m) Pen"e#!&)!n A*!m 70
/.
I*m) Pen"e#!&)!n S1+i!* 70
7.
Ke#e%!m$i*!n K1m$)#e% (!n Pen"e*1*!!n In<1%m!+i 70
0.
Ke8i%!)+!&!!n 79
..
B!&!+! J!8! 70
III. PRODUKTI6
1.
79
2.
79
3.
79
:.
79
9.
79
/.
*itetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : #6 +o?ember #21#
KEPALA SEKOLAH
D%+. H. ALI GO,ALI- M.P(
NIP. 1./301301.0/021002
L!m$i%!n 3 : Surat Keputusan Kepala SMK PGRI 1 Cibinong
N1m1% : .....................................& ,anggal : #6 +o?ember #21#
Ten#!n" : Penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal 0KKM1 ,ahun Pelaaran #21# ) #21' Mata Pelaaran dan Kompetensi
Keahlian SMK PGRI 1 Cibinong.
I. K1m$e#en+i Ke!&*i!n Pem!+!%!n
1.1. Ke*!+ 2 3Tin"'!# I4
NO
MATA PELAJARAN 5
KOMPETENSI KEAHLIAN
KKM
I. NORMATI6
1.
Pen(i(i'!n A"!m! 7/
2.
Pen(i(i'!n Ke8!%"!ne"!%!!n 79
3.
B!&!+! In(1ne+i! /9
:.
Pen(i(i'!n J!+m!ni O*!& R!"! (!n Ke+e&!#!n 7/
9.
Seni B)(!;! 79
II. ADAPTI6
1.
M!#em!#i'! /9
2.
B!&!+! In""%i+ //
3.
6i+i'! 71
:.
Kimi! 70
9.
I*m) Pen"e#!&)!n A*!m 70
/.
I*m) Pen"e#!&)!n S1+i!* 70
7.
Ke#e%!m$i*!n K1m$)#e% (!n Pen"e*1*!!n In<1%m!+i 70
0.
Ke8i%!)+!&!!n 79
..
B!&!+! J!8! 70
III. PRODUKTI6
1.
79
2.
79
3.
79
:.
70
9.
79
/.
79
7.
79
0.
79
1.2. Ke*!+ 2I 3Tin"'!# II4
NO
MATA PELAJARAN 5
KOMPETENSI KEAHLIAN
KKM
I. NORMATI6
1.
Pen(i(i'!n A"!m! 7/
2.
Pen(i(i'!n Ke8!%"!ne"!%!!n 79
3.
B!&!+! In(1ne+i! /9
:.
Pen(i(i'!n J!+m!ni O*!& R!"! (!n Ke+e&!#!n 7/
9.
Seni B)(!;! 79
II. ADAPTI6
1.
M!#em!#i'! /9
2.
B!&!+! In""%i+ //
3.
6i+i'! 71
:.
Kimi! 70
9.
I*m) Pen"e#!&)!n A*!m 70
/.
I*m) Pen"e#!&)!n S1+i!* 70
7.
Ke#e%!m$i*!n K1m$)#e% (!n Pen"e*1*!!n In<1%m!+i 70
0.
Ke8i%!)+!&!!n 79
..
B!&!+! J!8! 70
III. PRODUKTI6
1.
79
2.
79
3.
79
:.
79
9.
79
/.
79
7.
79
0.
70
..
79
10. 70
*itetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : #6 +o?ember #21#
KEPALA SEKOLAH
D%+. H. ALI GO,ALI- M.P(
NIP. 1./301301.0/021002