Anda di halaman 1dari 2

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS ILMU KHAS

Bilangan Jurnal : 12
Minggu Praktikum : Kedua belas
Tarikh Peristiwa/Kejadian : 24 April 214
Tajuk Jurnal : !isiplin murid semasa pr"ses P!P PJ
1) Masalah / peristiwa
#ari ini bersamaan 24 April 214 iaitu hari rabu $ sa%a telah menghadapi masalah dalam
menguruskan disiplin murid semasa pr"ses pengajaran dan pembelajaran kelas & Bakawali'
#al ini tidak seharusn%a berlaku pada minggu akhir kerana seharusn%a masalah disiplin sudah
b"leh dibendung dari awal lagi' walaubagaimanapun murid melakukan hal sendiri walaupun
sudah diminta untuk berkumpul dan berada dalam satu barisan setelah selesai melakukan
ujian' Perkara ini menge(ewakan sa%a sebagai guru kerana perkara ini telah ditegur
berulangkali' #al ini mengganggu masa untuk murid bersukan dan menjejaskan keser"n"kan
murid untuk bermain'
2) Analisis
Masalah ini mula timbul disebabkan "leh beberapa "rang murid %ang menunjukkan sikap tidak
mengh"rmati guru serta men%i)atkan sa%a se"rang guru %ang lemah lembut' Mereka mula
bersikap tidak s"pan dengan berbuat bising$ bergurau sesama sendiri$ tidak menghiraukan
arahan %ang sa%a berikan dan tidak melibatkan diri mereka se(ara akti) dalam pr"ses P * P'
Murid+murid ini lebih gemar melakukan akti,iti mereka sendiri tanpa hiraukan arahan %ang
diberikan "leh sa%a' Malahan$ akti,iti kumpulan %ang diwujudkan tidak dapat memupuk
semangat kerjasama antara satu sama lain' #al ini men%ebabkan terdapat murid %ang han%a
melihat rakan mereka melakukan akti,iti %ang telah sa%a ran(angkan' Mereka berasa diri
mereka sudah dewasa sehingga b"leh bersikap tidak s"pan dengan guru'
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS ILMU KHAS
3) Cadangan Tindakan Susulan
1- .a%a harus sentiasa bersedia dan bertindak bijak untuk menarik perhatian murid dalam
sesi P * P %ang dijalankan dengan mempelbagaikan kaedah pengajaran'
2- .a%a memberikan nasihat kepada murid dengan memberitahu baik dan buruk sikap
mereka terhadap perkembangan diri mereka sebagai indi,idu'
3) .a%a juga akan memberi )"kus terhadap murid %ang kerap menimbulkan masalah serta
memastikan mereka sentiasa berada dalam pandangan sa%a semasa P!P'
4- Memberikan pengajaran kepada murid dengan menahan murid untuk melakukan akti,iti
)i/ikal semasa sesi PdP PJ pada hari tersebut'
4 ) Tempoh Masa Tindakan Susulan
.a%a akan (uba mengatasi masalah ini dalam temp"h seminggu' #al ini kerana disiplin murid
amat penting bagi memastikan perjalanan sesi PdP berjalan dengan lan(ar dan hasil
pembelajaran ter(apai'
!isemak "leh 0uru Pembimbing
Tandatangan :
1ama :
Tarikh :
!isemak "leh Pens%arah Pembimbing
Tandatangan :
1ama :
Tarikh :