Anda di halaman 1dari 4

NAMA MURID :

NAMA GURU :
BIL STANDARD PEMBELAJARAN TARIKH SKOR ULASAN
BM SM TM
1 KEMAHIRAN MENDENGAR
(BM1.1.2) Mendengar arahan
mudah dan memberi respon
dengan bimbingan.
(BM1.1.5) Mendengar lagu dan
cerita serta memberi respon
(BM1.1.8) Mengecam pelbagai
bunyi di persekitaran murid.
(BM1.1.1) Membe!akan "enis
bunyi yang ada di persekitaran
(BM1.2.1) Mengenal perkataan
dengan bunyi sukukata a#al yang
sama.
2 KEMAHIRAN BERTUTUR
(BM2.1.1) Berbual dengan
sebutanperkataan yang betul
(BM2.1.$) Berinteraksi secara
sopan dan bertatasusila
(BM2.2.%) Men"a#ab soalan
denagn ayat yang mudah dan
sesuai
(BM2.&.1) Mela'a!kan pantun yang
mudah secara berirama
(BM2.$.1) Menceritakan perkara
yang didengar dengan
TUNJANG KOMUNIKASI
menggunakan ayat yang mudah.
& KEMAHIRAN MEMBACA
(BM&.1.1) Menyebut huru' mengikut
urutan
(BM&.1.%)Memadankan huru' kecil
dengan huru' besar
(BM&.2.&)Mengenal pasti huru'
(ocal yang terdapat dalam
perkataan
(BM&.&.2)Menyebut huru' konsonan
dengan tepat
(BM&.$.1)Membunyikan suku kata
hasil gabungan huru' konsonan dan
huru' (ocal dengan bimbingan
$ KEMAHIRAN MENULIS
(BM$.1.1)Memegang alat tulis
dengan cara yang betul
(BM$.1.&) Mengkoordinasikan
pergerakan mata)tangan mengikut
arah yang betul.
(BM$.2.$) Menulis huru' kecil
dengan cara yang betul
(BM$.2.*) Menyalin perkataan
dengan cara yang betul.
+ota, Skor TM, Telah menguasai SM, Sedang Ma"u- BM, Belum Menguasai
NAMA MURID :
NAMA GURU :
TUNJANG FIZIKAL DAN
ESTETIKA
BIL STANDARD PEMBELAJARAN TARIKH SKOR ULASAN
BM SM TM
1 PERKEMBANGAN MOTOR
HALUS
(./01.1.*)Menggunakan "ari untuk
menggentel
(./01.2.1$)Menyurih
menggunakan template atau ob"ek
PERKEMBANGAN MOTOR
KASAR
(./02.1.11) Ber"alan dengan pundi
kacang di atas kepala
(./02.2.*)Berbaring sambil angkat
kaki
KESIHATAN FIZIKAL
(./0&.1.&) Mencuci tangan dengan
cara yang betul
(./0&.2.&) Mengenal "enis
makanan yang berkhasiat dan tidak
berkhasiat
KESIHATAN PERSEKITARAN
(./0$.1.$) Men"aga kebersihan
pakaian
(./0$.1.*) Membersihkan tempat
dan peralatan yang digunakan.
KESELAMATAN
(./05.1.1)Mengenal ob"ek atau
bahan yang boleh mendatangkan
bahaya di rumah dan sekolah
(./05.2.1) Menyebut nama sendiri-
nama ibu atau nama bapa serta
nama prasekolah
2 SENI VISUAL
(0T11.1.5) Me#arnakan gambar
dalam ruang tertentu)
(0T11.2.1) Menekap (trace) rupa
geometric segitiga- bulat-
segiempat- bu"ur)
MUZIK
(0T12.1.2) Menyanyi lagu mengikut
tempo
(0T12.&.2) Memainkan alat
impro(isasi bagi mengiringi
nyanyian dengan bimbingan guru
(0T12.$.5) Membuat pergerakan
bebas mengikut mu!ik
DRAMA & GERAKAN KREATIF
(0T1&.1.5) Main peranan mengikut
imaginasi
+ota, Skor TM, Telah menguasai SM, Sedang Ma"u- BM, Belum Menguasa